Afbeelding Missale Romanum - 102                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

DE INSTELLING VAN HET HEILIG AVONDMAALBIJBELTEKST Mattheüs 12  Markus 14  Lukas 22  I Corinthen 10-11

Uit het evangelie volgens Mattheüs:

17 Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’ 18 Hij zei: ‘Ga naar de stad en zeg tegen de persoon die jullie bekend is: “De meester zegt: ‘Mijn tijd is nabij, bij jou wil ik met mijn leerlingen het pesachmaal gebruiken.’”’ 19 De leerlingen deden wat Jezus hun had opgedragen en bereidden het pesachmaal.
20 Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd. 21 Onder het eten zei hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij uitleveren.’ 22 Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze hem: ‘Ik toch niet, Heer?’ 23 Hij antwoordde: ‘Hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren. 24 De Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’ 25 Toen zei Judas, die hem zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ Jezus antwoordde: ‘Jij zegt het.’
26 Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ 27 En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, 28 dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. 29 Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ 30 Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.
31 Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.” 32 Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’ 33 Petrus zei daarop tegen hem: ‘Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!’ 34 Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen.’ 35 Petrus zei: ‘Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.’ Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.

Het heilig avondmaal 

Het avondmaal, waarom doen we dit als christenen, hoe behoren we het te doen en wanneer? Maakt het allemaal niet zo uit of is het een gebod van Jezus dat we behoren te gehoorzamen?
Matteus 26:26 En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: Neemt, eet, dit is mijn lichaam.27 En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit.28 Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
In de avond dat Jezus werd overgeleverd was Hij samengekomen met zijn apostelen. (Matteus 26:20 Toen het avond geworden was, lag Hij aan met de twaalf discipelen). Het is op deze avond dat Jezus de instelling gaf voor het avondmaal.

Jezus nam een brood

Sprak de zegen uit
brak het 
gaf het aan zijn discipelen
Hij zei: "neemt en eet"
Het brood stelt het lichaam van Jezus voor. Lucas vertelt ons waarom de apostelen dit brood moesten eten. Lucas 22:19 Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis.
Jezus geeft de opdracht om dit te doen tot gedachtenis van het offer dat Hij zou brengen op Golgotha. Paulus  beschrijft het als volgt: Kolossenzen 2:13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold,14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen.
Jezus heeft de zonden van alle mensen op Zich genomen en heeft deze aan het kruis genageld. Zijn dood en Zijn  opstanding uit de dood hebben de zonde en de dood overwonnen. 1 Petrus 2:24 die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft,

Welk brood?  De avond dat de discipelen samen waren met Jezus was de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden. Dit feest werd door de Joden gevierd om te gedenken dat God hen heeft bevrijd uit Egypte (Exodus 12:14-21), het Passcha was de laatste maaltijd die ze in het Egypte zouden eten in voorbereiding op de uittocht. 7 dagen lang mochten ze alleen ongezuurde broden eten. Exodus 12:8 Het vlees zullen zij dezelfde nacht eten; zij zullen het eten op het vuur gebraden, met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden. Het brood wat Jezus en Zijn apostelen aten op deze avond was een ongezuurd brood.

Jezus nam een beker

sprak de dankzegging uit
gaf deze aan de discipelen
Hij zei: "drinkt allen daaruit"
De beker stelt het nieuwe verbond voor, de inhoud van de beker staat voor het bloed van Jezus dat vergoten is tot vergeving van zonden.
Marcus 14:24 En Hij zeide tot hen: Dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt.
Lucas 22:20 Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.
Matteus 26:28 Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Door het bloed van Jezus is vergeving van zonden mogelijk. De zonden van mensen, die scheiding brengen tussen de mens en God kunnen worden vergeven door het bloed van Jezus. Efeze 2:13 Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.

Wat dronken zij? Zij dronken van de vrucht van de wijstok (Lukas 22:18 Want Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken, voordat het Koninkrijk Gods gekomen is)

De beker is het nieuwe verbond (Lukas 22:20) Een nieuw verbond werd ingesteld door Jezus, waardoor het oude (verbond-testament) werd vervuld. Hebreen 8:8 Zie, er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik voor het huis Israels en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen,9 niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen maakte ten dage,13 Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning. 
Het nieuwe verbond dat van kracht ging na Jezus dood. Hebreen 9:16 Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden;17 een testament toch wordt alleen van kracht, indien er iemand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft.

Het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt (Matteus 26:28) De bijbel leert ons dat er zonder bloedvergieten geen vergeving is. (Hebreen 9:22 En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving). Daarom heeft Jezus Zichzelf geofferd op het kruis van Golgotha, nl opdat zijn bloed zou vloeien en dat daardoor zeer velen vergeving van zonden zouden kunnen krijgen door het geloof in Hem. (Hebreen 9:26 maar thans is Hij eenmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen). Efeze 1:7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, In Jezus kunnen wij vergeving van zonden krijgen. De bijbel leert ons dat het bloed van Jezus ons reinigt van zonde als we worden gedoopt door onderdompeling in water. Vooraleer men wordt gedoopt behoort men het evangelie te horen, te geloven, te belijden en zich te bekeren. (Zie ook de studie Wat is dopen voor tekstverwijzingen en gedetailleerde uitleg). Handelingen 2:38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden,

Conclusie: het avondmaal werd door Jezus ingesteld tot gedachtenis van Zijn offer en tot gedachtenis van het nieuwe verbond dat God met de mensen heeft gesloten door Jezus Christus. 1 Korintiërs 11:26 Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.

Wanneer en hoe vaak wordt het avondmaal genuttigd?

Het bevel van Jezus was om het avondmaal te doen in Zijn gedachtenis. Maar de vraag is nu, hoe dikwijls moet een christen dit doen? Sommigen doen het 1 keer in de maand, sommigen 1 keer in het jaar, weer anderen doen het elke zondag. Handelingen 2:42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Handelingen 20:7 En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om brood te breken, hield Paulus een toespraak tot hen
De eerste christenen kwamen samen op de eerste dag van de week (zondag) om oa het brood te breken. Zij kwamen elke week samen, dit is een feit dat niemand zal ontkennen. Maar sommigen trekken in twijfel of ze wel elke week het avondmaal hadden. Laten we eens kijken naar een voorbeeld. Vb Exodus 20:8 Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt;
God had de opdracht gegeven in het oude verbond dat Israel de sabbat moest gedenken. Hoeveel keren moesten ze dit gedenken? 1 keer peer jaar of 1 keer per maand? Nee ze moesten dit elke sabbat doen. Hoewel er niet staat dat ze dit elke week moesten doen, hadden ze begrepen dat ze dit elke week behoorden te doen. De eerste christenen hadden begrepen dat Jezus wilde dat ze elke eerste dag van de week samen zouden komen om het avondmaal te gedenken. 
Paulus zegt het volgende: 1 korintiërs 11:20 Wanneer gij dan bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd des Heren. We behoren het avondmaal te gedenken totdat Jezus terugkomt. (1 Korintiërs 11:26)

Wie mag deelnemen?

1 Korintiërs 10:16 Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus?Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus?
Als we deel hebben aan het avondmaal dan hebben we gemeenschap met het bloed en het lichaam van Christus. God roept ons tot gemeenschap met Zijn Zoon Jezus Christus (1 Korintiërs 1:9). Deze gemeenschap begint op grond van het geloof wanneer men zich laat dopen. dan wordt men een kind van God, dan bekleed men zich met Christus. (Galaten 3:26-27). Dus iemand die niet wedergeboren (gedoopt door onderdompeling) is mag niet deelnemen aan het avondmaal, omdat deze Christus nog niet heeft gehoorzaamd en daardoor Hem nog niet toebehoort en dus geen gemeenschap heeft met Christus.
Men moet christen zijn om deel te mogen nemen aan het avondmaal. Voor een christen die deelneemt is het belangrijk om dit op een waardige wijze te doen zoals Paulus voorschrijft. 1 Korintiërs 11:27 Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren.28 Maar ieder beproeve zichzelf en ete dan van het brood en drinke uit de beker.29 Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt.30 Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet weinigen.
Indien men leeft in ongehoorzaamheid aan God en men neemt toch deel aan het avondmaal dan bezondigt men zich aan het lichaam en het bloed van Jezus. Zoals de Korintiërs, wiens samenkomsten tot schade waren omwille van hun verkeerde handelen (1 Korintiërs 11:17-22), zij leefden als onveranderde mensen (1 Korintiërs 3:3-4)

Ieder christen heeft de verantwoordelijkheid om zichzelf te bepoeven of hij of zij wel juist leeft als christen. Indien men in zonde leeft en toch deelneemt dan brengt men een oordeel over zichzelf, nl dat men zwak en ziek is en dat er velen sterven.
Johannes schrijft dan ook het volgende: 1 Johannes 1:7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

We moeten ook wel beseffen dat we voor God niet waardig kunnen zijn tenzij door het bloed van Jezus. Maar er is vergeving door Jezus bloed indien we Hem gehoorzaam zijn, indien we in het Licht wandelen, anders niet. 1 Korintiërs 10:18 Ziet, hoe het gaat bij het Israel naar het vlees: hebben niet zij, die de offers eten, gemeenschap met het altaar?19 Wat wil ik hiermede dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is?20 Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten.21 Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben en aan de tafel der boze geesten.


FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL
(zoals ik het zelf in mijn jeugd altijd heb meegemaakt)
 
Bij het Avondmaal gebruiken we brood en wijn. Brood dat in kleine stukjes wordt opgediend. We denken dan aan het Lichaam van Christus dat verbroken is voor onze zonden. En de wijn doet ons denken aan het bloed van Christus toen Hij gekruisigd werd. Aan Zijn Lichaam, dat hing aan het kruis. Het werd verbroken. Hij gaf zijn Lichaam voor ons. En je denkt aan het bloed dat stroomde. Het leven dat Hij gaf. Dat is Goede Vrijdag.

Allerlei gedachten gaan door je heen als je Avondmaal viert. Je stelt het je voor ogen. Je ziet wat Hij je heeft gegeven, en de volgende handeling is dat je je uitstrekt

Instelling

 
Gemeente van Jezus Christus,
 
De apostel Paulus beschrijft de instelling van het heilig Avondmaal door onze Here Jezus Christus in 1 Cor. 11: 23-29:
Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik u weder overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. Maar ieder beproeve zichzelf en ete dan van het brood en drinke uit de beker. Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt.
 
Om tot versterking van ons geloof het Avondmaal te kunnen vieren, moeten wij onszelf vooraf naar Gods Woord beproeven.
Vervolgens moeten wij het Avondmaal zó gebruiken als de Here Jezus Christus het heeft bedoeld, namelijk tot zijn gedachtenis.
 
Zelfbeproeving

Zelfbeproeving houdt drie dingen in:
Ten eerste moet ieder zijn zonden overdenken en beseffen dat hij Gods toorn verdient. Vanwege die zonden heeft hij zich voor God te verootmoedigen. Gods toorn over de zonde is zo groot, dat Hij die niet ongestraft wilde laten. De straf ervoor heeft Hij door de bittere en verachtelijke dood aan het kruis voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus.
 
Ten tweede dient ieder bij zichzelf na te gaan of hij de betrouwbare beloften van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Christus vergeven zijn. Tevens of hij gelooft dat de gerechtigheid van Christus hem zo volledig toegerekend en geschonken is, alsof hijzelf voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had.
 
Ten derde houdt de zelfbeproeving in, dat ieder zich afvraagt of hij gezind is voortaan uit dankbaarheid met heel zijn leven God de Here te dienen en voor Zijn aangezicht oprecht te wandelen. Ook moet hij bij zichzelf nagaan, of hij alle vijandschap, haat en nijd aflegt en zich oprecht voorneemt voortaan in liefde en vrede met zijn naaste te leven.
 
Nodiging en terugwijzing

Allen die zo gezind zijn, neemt God zeker in genade aan. Zij zijn een plaats aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus waardig. Allen die niet zo gezind zijn, eten en drinken tot hun eigen oordeel.
 
Overeenkomstig het bevel van Christus en van de apostel Paulus vermanen wij allen die in aanstootgevende  zonden leven, zich van het Avondmaal te onthouden.
Daarbij valt te denken aan:
alle afgodendienaars,
allen die zich een beeld van God maken,
allen die het Woord van God en zijn heilige sacramenten verachten,
allen die de Naam van God lasteren en misbruiken,
allen die verdeeldheid  in de gemeente of daarbuiten veroorzaken,
allen die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving,
allen die in haat en nijd met hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken,
allen die het leven dat God geschonken heeft verachten,
allen die het huwelijk van zichzelf of van anderen moedwillig in gevaar brengen,
allen die zich aan verslaving overgeven,
allen die in de ban zijn van geld en bezit,
allen die van het genot hun god maken.
Al deze broeders en zusters, zolang ze zich niet bekeren en in zulke zonden blijven, verkondigen wij, dat zij geen deel aan het Rijk van Christus hebben.
 
Maar, broeders en zusters, dit wordt ons niet voorgehouden om de gelovigen alle moed te ontnemen, alsof alleen zij die zonder zonden zijn tot het Avondmaal mogen komen. Want wij nemen niet deel aan het Avondmaal om daarmee te kennen te geven dat wij in onszelf volmaakt en rechtvaardig zijn. In tegendeel: omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus  zoeken, belijden wij dat wij zonder Hem onder de toorn van God blijven.
 
Ongetwijfeld zijn er nog veel zonden in ons hart en leven. Maar wij hebben door de genade van de Heilige Geest over deze zonden van harte berouw. Wij willen tegen ons ongeloof strijden en naar alle geboden van God leven. Daarom mogen wij ervan verzekerd zijn, dat geen zonde of zwakheid, die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons waardig acht aan deze Maaltijd deel te nemen.
 
Gedachtenis van Christus

Jezus Christus heeft zijn Avondmaal voor ons ingesteld opdat wij Hem zouden gedenken. Dit behoren wij op de volgende wijze te doen.
 
Overeenkomstig de beloften zoals in het Oude Testament beschreven, is onze Here Jezus Christus door de vader in deze wereld gezonden en heeft Hij ons vlees en bloed aangenomen. Hij heeft de toorn van God voor ons gedragen van het begin tot het einde van zijn leven op aarde. Zo heeft Hij door gehoorzaam te zijn de wet van God vervuld en daardoor voor ons de gerechtigheid verworven.
 
In Gethsémane liet Hij zich boeien om ons in vrijheid te stellen. Daarna is Hij met smaad overladen zodat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, zodat wij voor Gods gericht zouden vrijgesproken worden. Hij heeft zijn lichaam aan het kruis laten spijkeren, om het bewijsstuk van onze schuld uit te wissen (Coll. 2: 13 en14).
 
Hierdoor heeft Hij de vloek, die op ons lag, zelf gedragen, om ons met Zijn zegen te vervullen. Ja, tot de angst van de hel heeft Hij zich met lichaam en ziel vernederd aan het kruis, toen Hij uitriep: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? (Matt. 27:47) opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden.
 
Tenslotte heeft Hij met zijn kruisdood  het nieuwe verbond van genade en verzoening, voor eeuwig rechtskracht verleend, toen Hij uitriep: Het is volbracht! (Joh. 19:30)
 
Onderwijzing

Om ons te laten geloven dat wij bij dit genadeverbond horen, nam de Here Jezus bij Zijn laatste paasmaal een brood, sprak de dankzegging uit, brak het, gaf het zijn discipelen en zei: Neemt, eet, dit is mijn lichaam voor u; doet dit tot mijn gedachtenis (I Kor. 11: 24). Evenzo nam Hij ook de beker en zei: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis  (I Kor. 11: 25).
 
Dit betekent: zo dikwijls u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, zal dat voor u een betrouwbaar onderpand zijn, dat u aan mijn hartelijke liefde en trouw herinnert en daarvan verzekert. Uit deze instelling van het heilig Avondmaal leren wij, dat Christus ons geloof richt op zijn volkomen offer, als de enige grond van ons heil. Want aan het kruis is Hij voor onze hongerige en dorstige zielen de ware spijs en drank van het eeuwige leven geworden en heeft Hij voor ons de levendmakende Geest verworven.
 
Door die Geest doet Christus ons in zijn gemeenschap leven. Hij laat ons delen in zijn schatten: de gerechtigheid, de heerlijkheid en het eeuwige leven.
 
Ook verbindt Hij ons onderling door deze Geest als leden van één lichaam in echte liefde. Zoals van afzonderlijke korrels één brood wordt gebakken en van afzonderlijke druiven één wijn wordt gemaakt, zo zijn wij allen, die door geloof in Christus ingelijfd zijn, samen één lichaam. Omdat Christus ons heeft liefgehad, voordat wij Hem lief hadden, moeten ook wij  elkaar  in woord en daad liefde bewijzen.
 
Hiertoe helpe ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Here Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen.
 
Gebed

Barmhartige God en Vader,
Wij vieren in dit Avondmaal de gedachtenis aan de bittere dood van uw geliefde zoon Jezus Christus. Wij bidden u of U door uw Heilige Geest onze harten wilt bewerken, zodat wij ons in vertrouwen hoe langer hoe meer overgeven aan uw zoon Jezus Christus. Laat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn lichaam en bloed gevoed worden. Onderhoud ons zo door uw Heilige Geest. Geef daardoor ook dat wij niet meer in onze zonden leven, maar Hij in ons en wij in Hem.
 
Geef dat wij aan het nieuwe verbond zó deel hebben, dat wij niet twijfelen of u zult eeuwig onze genadige Vader zijn. Doe ons er op vertrouwen, dat U ons onze zonden niet meer toerekent en ons als uw kinderen en erfgenamen met alle dingen voor lichaam en ziel verzorgt.
 
Verleen ons uw genade, zodat wij blijmoedig ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen en onze Heiland belijden. Leer ons in alle droefheid met opgeheven hoofd onze Here Jezus Christus uit de hemel verwachten, die onze vergankelijke lichamen aan zijn verheerlijkt lichaam gelijk zal maken en ons voor altijd bij zich nemen zal.
Verhoor ons o God en barnhartige Vader, door Jezus Christus, die ons heeft leren bidden:
 
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U  is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.
Amen.     
 
Geloofsbelijdenis

Wilt U ons ook door dit heilig Avondmaal sterken in het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart, als wij zeggen:
 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven..
Amen.
 
Nodiging

Opdat wij dan met het hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laten wij onze harten opwaarts naar de hemel verheffen, waar Christus Jezus is, die onze voorspraak is bij zijn Vader. Laten wij er niet aan twijfelen dat wij door de werking  van de  Heiligen Geest met zijn lichaam en bloed gevoed worden.
 
Komt, want de tafel is nu gereed.
 
Viering

Bij het breken en uitdelen van het brood spreekt de dienaar:
 
Het brood dat wij breken, is de gemeenschap met het lichaam van Christus.
Neemt, eet, gedenkt en gelooft, dat het lichaam van onze Here Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
 
En als hij de drinkbeker geeft:
 
De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus.
Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft, dat het dierbaar bloed van onze Here Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
 
Dankzegging

Geliefden in de Here,
Omdat de Here nu aan zijn tafel onze zielen gevoed heeft, zo laten wij nu zijn Naam danken en prijzen.
Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam;
loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden;
die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest,
die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,
Barmhartig en genadig is de Here, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid;
niet altoos blijft Hij twisten, niet eeuwig zal Hij toornen;
Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden;
maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen.
Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons;
gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen (Psalm 103).
Die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar Hem voor ons allen heeft overgegeven en ons alles met Hem heeft geschonken.
Zó zijn wij nu door zijn bloed gerechtvaardigd en gevrijwaard van zijn toorn. Daarom verkondigt mijn mond en hart des Heren lof , van nu aan tot in eeuwigheid. 
Amen.
 
Dankgebed

Laten wij bidden,
Almachtige, barmhartige God en Vader,
Wij danken U met ons hele hart, dat U, uit grondeloze barmhartigheid, uw eniggeboren Zoon tot een Middelaar en offer voor onze zonden geschonken hebt. Wij danken U dat wij door het geloof aan Christus en zijn weldaden deel krijgen en dat U ter versterking van ons geloof het heilig Avondmaal door uw Zoon Jezus Christus hebt laten instellen. Wij bidden U dat U door de werking van uw Heilige Geest ons in het geloof en de gemeenschap met Christus en zijn gemeente wilt laten groeien. Wij bidden U dit door Hem, uw Zoon Jezus Christus.
Amen.


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG