Afbeelding Missale Romanum - 101                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

DE VOETWASSINGBIJBELTEKST
Mattheüs 26  Markus 14  Lukas 22  Johannes 13


Uit het evangelie volgens Johannes:

Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ ‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11 Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren.

12 
Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. 16 Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. 17 Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. 18 Ik doel niet op jullie allemaal: ik weet wie ik heb uitgekozen. Wat in de Schrift staat zal in vervulling gaan: “Hij die at van mijn brood heeft zich tegen mij gekeerd.” 19 Ik zeg het jullie nu al, voor het gaat gebeuren; wanneer het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat ik het ben. 20 Ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt die door mij gezonden is ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft.’

21 
Nadat hij dit gezegd had werd Jezus diepbedroefd, en hij verklaarde: ‘Waarachtig, ik verzeker jullie: een van jullie zal mij verraden.’ 22 De leerlingen keken elkaar aan en vroegen zich af wie hij bedoelde. 23 Een van hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag naast hem aan tafel aan, 24 en Simon Petrus beduidde hem dat hij moest vragen wie Jezus bedoelde. 25 Hij boog zich dicht naar Jezus toe en vroeg: ‘Wie, Heer?’ 26 ‘Degene aan wie ik het stuk brood geef dat ik nu in de schaal doop,’ zei Jezus. Hij doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iskariot. 27 Op dat moment nam de duivel bezit van Judas. Jezus zei: ‘Doe maar meteen wat je van plan bent.’ 28 Niemand aan tafel begreep waarom hij dit zei; 29 omdat Judas de kas beheerde, dachten sommigen dat Jezus bedoelde dat hij inkopen voor het feest moest doen, of dat hij iets aan de armen moest geven. 30 Judas nam het brood aan en ging meteen weg. Het was nacht.

Verhaal van de voetwassing

Samen met zijn leerlingen ligt Jezus aan tafel, kort voor het feest van Pasen. “Leerlingen”, schrijft Johannes. Er zijn er dus meer dan de 12 apostelen. Er kunnen ook vrouwen aan gelegen hebben. Tijdens de maaltijd staat Jezus op en hij legt zijn bovenkleed af. Al voetenwassend gaat hij de rij langs, zwijgend en geruisloos. De leerlingen zijn met stomheid geslagen.
Jezus, hun meester en heer, neemt een dienstwerk op zich, dat nooit aan een jood zou worden opgedragen.

Jezus wast de voeten van zijn leerlingen. Jezus vereenzelvigt zich met de allerminsten, is minder dan een slaaf, bijna een voetveeg.

Dan wordt de stilte doorbroken. Petrus trekt zijn voeten terug.  Hij wil niet door deze Jezus gediend zijn.
Hij ergert zich aan deze solidariteit met de minstens. Hij kan het op dit moment niet aan, dat er in de visie en de praktijk van Jezus geen meesters en leerlingen zijn, geen heren en knechten, maar alleen broeders en zusters.

Een verbijsterend stuk evangelie het evangelie van de voetwassing. Het verhaal zelf is uiterst schokkend:
Jezus die rondkruipt over de grond om zijn vrienden de voeten te wassen.

Het verhaal van de voetwassing voelt wat ongemakkelijk en bedreigend aan. Jezus laat, met deze - symbolische - daad, aan zijn leerlingen en aan ons zien, dat de dienst aan elkaar en de onderlinge solidariteit de kern is van het geloven.
Het gaat er om dat de mensenzoon is gekomen om te dienen, en dienen wil zeggen: de minste willen zijn,
Jezus’ daad is een omkering van alles was vanzelfsprekend is. Ik gaf jullie een voorbeeld, zegt Jezus. Wil je het Koninkrijk van God waarmaken, dan zul je zó moeten handelen.

Het is niet zomaar een mens die voeten wast, hij is het spiegelbeeld van God. Wanneer wij mensen zo met elkaar omgaan, ons in onze vermeende grootheid zó klein durven te maken voor de ander, ons dienstbaar en nederig opstellen, dan stellen wij God present.

Als ik je niet was, heb je geen deel met Mij

De dienst die de Heer Jezus uitoefent in de hemel, waar Hij aan 's Vaders rechterhand gezeten is, is drievoudig. Voor Gods aangezicht is Hij onze Hogepriester; voor het aangezicht van de Vader is Hij onze Voorspraak, en eveneens in onze relatie met de Vader wast Hij onze voeten. Als Hogepriester komt Hij ons te hulp in onze zwakheden; als Voorspraak houdt Hij Zich bezig met onze zonden; in de voetwassing treedt Hij ons tegemoet in onze verontreiniging.

Voetwassing is het wegnemen van verontreiniging door water, niet door bloed. Het doel van deze dienst die de Heer Jezus ten opzichte van ons uitoefent, is dat wij deel zullen hebben met Hem. Het onderwijs over de voetwassing is niet alléén een les in nederigheid, al is het dat óók, want ook in het neerbukken voor de voeten van onze medediscipelen hebben wij deel met Hem. Maar het gaat erom dat de Heer Jezus alles wat Hij heeft met ons wil delen. Dat zal in de toekomstige wereld pas ten volle vervuld worden, maar we kunnen er nu al iets van ervaren. De Heer Jezus wil ons in gemeenschap met Hem brengen, in zijn gedachten, zijn vreugden, zijn gevoelens. Dat is de meest verheven gemeenschap die wij ons kunnen voorstellen.

Ook in het Oude Testament vinden wij voorbeelden van reiniging door water, zoals de rode koe in Num.19 of het koperen wasvat. Hoewel dat onderwijs raakvlakken heeft met Joh.13 is het toch niet hetzelfde. De hoogte van de gemeenschap met de Heer Jezus was immers in het Oude Testament nog ver buiten het gezichtsveld.

In de geschriften van Johannes, en speciaal in de gesprekken die de Heer met zijn discipelen heeft in de opperzaal, gaat het om de gemeenschap met de Vader en de Zoon (vgl. l Joh.1:3).

Het spreekt vanzelf dat deze tere band van gemeenschap wordt verbroken door de zonde. Maar dat is niet het enige gevaar dat deze gemeenschap bedreigt. Ons geweten kan zo zijn afgestompt door de verontreiniging van deze wereld dat datgene wat onze gemeenschap hindert helemaal niet op ons geweten drukt. Maar de Heer Jezus ziet alles, tot het allerkleinste toe, dat onze gemeenschap hindert. Hij alleen kan onze voeten wassen.

Het kost ons nogal wat moeite om de les te leren dat wij deelgenoten van een hemelse, eeuwige gemeenschap zijn. Wij zijn niet van deze wereld, zo als Hij niet van deze wereld is. Let wel: voetwassing heeft niet ten doel om ons in deze eeuwige, hemelse gemeenschap te plaatsen - wij zijn daar al. Maar de voetwassing heeft ten doel alles weg te nemen dat een verhindering zou zijn.

Deze les leerde de Heer zijn discipelen, terwijl Hij de voor het Pascha benodigde ceremoniële voetwassing verrichtte, opdat zij zouden begrijpen hoe zeer reinheid noodzakelijk was om deel te hebben aan deze nieuwe hemelse gemeenschap die Hij opende toen Hij naar zijn Vader ging.Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG