Afbeelding Missale Romanum - 078                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

De opwekking van LazarusBIJBELTEKST Johannes 11

Uit het evangelie volgens Johannes:

32 Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’ 33 Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde hem. Diep bewogen 34 vroeg hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’ 35 Jezus begon ook te huilen, 36 en de Joden zeiden: ‘Wat heeft hij veel van hem gehouden!’ 37 Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?’ 38 Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. 39 Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zuster van de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’ 40 Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ 41 Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: ‘Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. 42 U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt.’ 43 Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 44 De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’

Het verhaal van de opwekking van Lazarus is prachtig

Je wordt geraakt door wat er gebeurt tussen Jezus en Lazarus. Het is duidelijk dat Jezus een speciale relatie heeft met Lazarus. Als Maria en Marta een bericht sturen naar Jezus over hun zieke broer, dan schrijven ze “Heer, uw vriend is ziek.” Dat er een sterke band is tussen Jezus en Lazarus wordt ook duidelijk als Jezus aankomt in Bethanië. Jezus raakt zeer geëmotioneerd. In vers 35 wordt expliciet verteld dat Jezus huilt. En reken maar dat Hij hier niet slechts een traantje wegpinkte. Hij huilde tranen met tuiten. Zoals emoties toen geuit werden.

De emotionele betrokkenheid van Jezus op Lazarus raakt je. Temeer als je je realiseert dat Hij onze Heer is. Onze Heer is een bewogen Heer. Dat wisten we al uit andere verhalen waarin Hij wildvreemde mensen helpt. Daar raakt Hij onaanraakbaren aan, zodat ze geheeld worden. Hier wordt dat beeld van de Heer die mensen nabij kan zijn nog versterkt.

Maar dan roept dit verhaal ook vragen op. En geen geringe vragen. Want hoe zit het dan met reactie van Jezus. Hij krijgt bericht dat zijn vriend ziek is. Dan verwacht je dat Hij onmiddellijk naar zijn vriend toe gaat. Dan verwacht je dat Hij gaat kijken wat Hij voor hem doen kan. Dat verwachten Maria en Marta, zijn vriendinnen, ook van Hem. Maar dat doet Hij niet. Integendeel. Hij blijft nog twee dagen op de plaats waar Hij is. Hij motiveert dit door te zeggen dat deze ziekte niet uitloopt op de dood, maar op de eer van God. En als Lazarus dan toch gestorven is, zegt Hij tegen zijn leerlingen: ik ben blij voor jullie dat Ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen.

Dat begrijp je niet.

Je kunt je dan wel iets voorstellen bij de vraag die gesteld wordt in vers 37. De Joden, waarmee meestal de Farizeeën en Schriftgeleerden bedoeld worden, zien de emoties bij Jezus. Als ze dat zien, zeggen ze: wat heeft Hij veel van hem gehouden. Maar er zijn ook enkele kritische geesten bij. Zij zeggen: Hij heeft de ogen van blinden geopend. Had Hij niet wat meer voor zijn goede vriend Lazarus kunnen doen?

Die vraag verstomt niet als Jezus later Lazarus uit het graf roept. In de buurt van het graf kon je het lijk van Lazarus ruiken. Maar toch staat Hij op. Hij komt naar buiten. Hij zit nog voor de helft gewikkeld in de doeken van de doden.

Deze opwekking roept zelfs nog meer vragen op. 

De vraag van de kritische geesten. Had Jezus niet iets eerder in actie kunnen komen? Dan was al dat verdriet niet nodig geweest.

De vraag van rationele geesten, die wij mensen van de 21e eeuw zijn, kan dat wel? Doden zijn toch dood.

Als je rationeel denkt, dan hebben de kritische geesten gelijk. Jezus had niet zo lang hoeven wachten. Hij heeft toch de gave van de genezing. Dat heeft Hij eerder laten zien. Dan had Hij best wat eerder naar zijn vriend toe kunnen gaan. Dan had Hij zijn goede vriendinnen niet zo lang hoeven laten wachten.

Als je rationeel denkt, dan heb je inderdaad gelijk als je je afvraagt of dit wel kan. Doden zijn dood.

Maar als je rationeel naar dit verhaal kijkt, dan kijk je niet goed. Als je uitsluitend inzoomt op het opstaan van Lazarus uit de dood, dan ontgaat je waar het om gaat in het verhaal. Dan mis je de boodschap van het verhaal.

Nadat ik het verhaal gelezen, gelezen en nog eens goed gelezen had, meende ik dat er een paar verzen dik onderstreept moeten worden in dit verhaal. Dat zijn vers 25 en 26 en vers 40.

In vers 25 en 26 horen we:
Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’

En in vers 40 horen we:
Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’

Een van de woorden die Johannes vaak gebruikt, is het woord leven. Ook in Johannes 11 is leven een kernwoord. Leven is voor de bijbel meer dan biologisch leven. Je kunt leven en toch zo dood zijn als een pier.

Een verhaal waarin dat op aangrijpende wijze verteld wordt, is het verhaal van Ezechiël 37. Het is het verhaal van Israël in de ballingschap. Het volk leeft wel, maar het is zonder hoop. Het volk gaat er vanuit dat het nooit meer terug zal keren naar het eigen, ooit beloofde land. Ze leven niet in de verwachting dat God het volk na Egypte nog eens zal bevrijden. Zo heeft het volk zich neergelegd bij het feit van de ballingschap. Het probeert er het beste van te maken.

Dan leef je wel, maar ben je in feite dood, zo is de boodschap van Ezechiël. En hij profeteert dat God zijn adem, zijn geest over hen zal blazen. Dan zullen ze tot leven komen. Dat betekent dat ze dan weer zullen worden tot mensen met hoop.

Zo is leven ook voor Johannes meer dan biologisch leven. Ook voor Johannes geldt dat je kunt leven en tegelijkertijd dood kunt zijn. Zijn boodschap is: als je geen oog hebt voor wie God is, als je zijn heerlijkheid niet kunt zien, dan ben je levend dood. Zijn boodschap is: geloof doet leven. Want geloven is God zien zoals Hij is. Dat wekt een mens tot leven.

Een ander woord dat we vaak tegenkomen bij Johannes is het woord doxa. Het staat onder andere ook in het door mij onderstreepte vers. Daar zegt Jezus tegen Marta: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ Hier wordt doxa vertaald met grootheid. In de oudere vertalingen staat heerlijkheid.

In de doxa van God gaat het om dat wat God zijn glans geeft.
Het gaat om wie Hij is. Hij is een God die macht heeft en die ook nog eens van mensen houdt.
Het gaat ook om wat Hij doet. Hij doet grote dingen. Hij is Schepper en Bevrijder.

Johannes doet er in zijn evangelie alles aan om de doxa van God, die zichtbaar wordt in Jezus, onder het voetlicht te brengen. Typisch voor Johannes zijn de ik-ben uitspraken. Zo horen we Jezus o.a. zeggen: Ik ben het licht voor de wereld en Ik ben de goede Herder en dus ook Ik ben de opstanding en het leven.

Als je de doxa van God kunt zien, als je zijn glans gewaar wordt, dan kom je als mens tot leven.

Het leven kan heel donker zijn door dingen die ons overkomen. Ook geloof kan de omstandigheden niet veranderen. Maar toch kan er iets veranderen als je gelooft. Als je weet dat God het licht is en dat je zijn licht in je leven kunt verwachten, dan kan dat hoop geven. Dat kan je zo helpen om op te staan. Als je zo door het geloof kunt zien dat God licht is, dan kom je als mens tot leven.

We staan aan veel verleidingen bloot. Die verleidingen komen uit de wereld. Maar ze komen ook vanuit onszelf. Het gebeurt zomaar dat je die verleidingen gaat volgen. Dan kan je als mens behoorlijk verdwalen. Er kan een moment komen dat je dat ook zo ervaart. Dat je je afvraagt: waar ga ik eigenlijk naartoe met mijn leven? Dan kan er iets wezenlijks veranderen als je weet van de Herder die je de goede plekken wil wijzen. Als je je door hem laat leiden, dan kom je als mens tot leven. Dan zal God ons levend maken door zijn Geest die in ons woont, om maar de woorden te gebruiken van Paulus.

Hij is de opstanding en het leven.
Als je gelooft, als je weet van de heerlijkheid van God, dan weet je dat God je wilt helpen om op te staan in de gebrokenheid van je leven.
Als je gelooft, als je weet van de heerlijkheid van God, dan weet je ook dat er uitzicht is op eeuwig leven met God. We geloven in de opgestane Christus. We geloven dat Hij ons is voorgegaan en dat wij Hem mogen volgen.
Hij is de opstanding en het leven.

Vragen bij de opwekking van Lazarus

Lazarus was een bijzondere vriend van Jezus. Het bericht dat hij ziek was bereikte  Jezus. Jezus besluit twee dagen te wachten, alvorens Hij op bezoek gaat. Lazarus is inmiddels al vier dagen dood.
Het wonder van de opwekking van Lazarus kan op twee manier bestudeerd worden.
Allereerst is daar het wonder in de menselijke dimensie, namelijk het opwekken van een overleden vriend. Maar er is ook een andere dimensie, namelijk de Koning van het Leven die zichzelf hier openbaart als de overwinnaar van de dood.

Ook in dit hoofdstuk krijgen wij te horen over de relatie die er is tussen zonde en ziekte. Lazarus is gestorven. Hij is eerst ziek geworden, zo blijkt uit vers 4 en is daarna overleden. Aan welke ziekte hij overleden is, is niet belangrijk. Het gaat erom, dat hij ziek geworden is en overleden is. Nu kan de vraag gesteld worden, welke zonde Lazarus gedaan heeft (of zijn voorouders), dat hij vroegtijdig stierf. Het antwoord blijkt opnieuw heel duidelijk: het heeft niets met persoonlijke zonde te maken. Het gaat om de eer en de verheerlijking van God, zo blijkt uit vers 4.

De geschiedenis vindt plaats bij enkele bijzondere mensen, van wie wij in het volgende hoofdstuk lezen, dat Jezus er met Zijn leerlingen een maaltijd gebruikte, waarbij Maria de voeten van de Here Jezus met olie zou zalven. Dit feit wordt nu al even in Johannes 11:2 genoemd. Haar broer, Lazarus wordt door Jezus “onze vriend” genoemd. Dat is heel bijzonder. Er worden maar enkele mensen in de Bijbel zo vriendschappelijk bezien.
1. De eerste in de Bijbel die een vriend van God genoemd werd, was Abraham (zie Jacobus 2:23). Hij werd een vriend van God genoemd, omdat hij God geloofde. Dit geloof betekent niet, dat hij in het bestaan van God geloofde, maar dat hij geloofde wat God tegen hem gezegd had.
2. De tweede in de Bijbel over wie op deze manier gesproken wordt, is Mozes (zie Exodus 33:11). God ging heel vriendschappelijk met hem om en sprak met hem zoals vrienden met elkaar spreken.

3. De derde is Lazarus (Johannes 11:11). Jezus zegt hier eigenlijk: Lazarus is Mijn vriend! Vervolgens staat er, dat Jezus weende bij zijn graf (:35). Dat spreekt van een enorme betrokkenheid tussen Jezus en Lazarus. Jezus zegt ook “Hij is onze vriend”. Dat wil zeggen, dat als je de vriend van de Here Jezus bent, Hij je plaatst in een grotere kring van vrienden. Al Jezus’ vrienden zijn nu ook jouw vrienden! Dat betekent, dat de grote kring van al Jezus’ volgelingen als het ware één grote vriendschap met elkaar vormen: de Gemeente van Jezus!

In dit hoofdstuk leren wij Jezus kennen als degene die macht heeft over de dood en dode mensen het leven kan geven. Dan kan Hij zeker ook geestelijk dode mensen een bijzonder leven schenken. Hier zien wij echter eerst, dat Hij een “vriend” is. In Mattheus 11:19 wordt zelfs gezegd, dat Hij een vriend van zondaars is. Als vriend van zondaars zou Hij voor deze zondaars - Zijn vrienden! - sterven. Precies zoals Johannes 10 gezegd had, dat Hij Zijn leven zou geven voor Zijn schapen. Nu is het opmerkelijk, dat er niet staat, dat Jezus de Vriend is van een bepaald aantal zondaars. Nee, Hij is de Vriend van alle zondaars. Hij stierf ook voor alle zondaars, zoals Romeinen 5:8 laat zien. Als u een zondaar bent - en dat bent u toch - dan is Jezus ook voor u gestorven en wil Hij ook uw vriend zijn.

In de Romeinenbrief schrijft de apostel Paulus, dat alle mensen gezondigd hebben en daarom de heerlijkheid van God moeten missen (Romeinen 3:23) en dat het loon dat de zonde geeft, de dood is (Romeinen 6:23). Wie echter de Here Jezus kent als zijn Redder en Heer, hoeft niet bevreesd te zijn voor de dood. Voor zo iemand is de dood van zijn angstaanjagende macht beroofd. De Here Jezus is voor ons de dood ingegaan. Hij heeft de dood overwonnen en heeft het graf achter Zich gelaten. Hij verrees uit de dood. Hij leeft. Daarom zegt Hij nu tot iedere gelovige: “Ik leef en gij zult leven.” (Johannes 14:19) Wat mooi is het om opnieuw te horen, dat de Heer een duidelijk “Ik ben” uitsprak (:25,26).

In hoofdstuk 11 zien wij Jezus’ macht over de dood. Hij riep Lazarus terug tot het leven, hoewel Lazarus al vier dagen dood was. Voordat dit gebeurde, wist Jezus al dat Hij Lazarus uit de dood zou opwekken (:11,13-15). De dood en de opwekking van Lazarus hebben opnieuw tot doel om mensen op te roepen tot geloof (:14,15). Ook in dit hoofdstuk gaat het dus over geloof. Wij zien, dat Marta ook duidelijk de inhoud van haar geloof onder woorden bracht. Zij geloofde, dat Jezus de Messias is (:27). Opmerkelijk is, dat tevens gezegd wordt, dat wie gelooft, de grootheid, dat is de heerlijkheid van God zal zien (:40). Ongelovigen zien deze grootheid van God niet. Zij zijn er blind voor. Alleen gelovigen hebben hier oog voor. Mooi, dat veel Judeeërs in Jezus geloofden en dus de grootheid van God leerden kennen (:45,46). Jammer dat anderen de Heer in ongeloof afwezen.

Dit is het zevende teken, waarvan Johannes melding maakt en in zekere zin is dit het grootste. Leven is misschien wel het grootste wonder en het grootste mysterie. In de opwekking van Lazarus zien wij, dat de Here Jezus de Gever van het leven is. Ook zien wij dat er toekomst en hoop is voor wie gelooft. In zekere zin toonde de Here Jezus hier aan, wat er eens zal gebeuren met hen die “in Jezus ontslapen zijn.” Zoals Lazarus nu door de Heer uit het graf werd geroepen, zo zullen eens allen die in Christus gestorven zijn uit het graf worden geroepen. Dat zal zijn op de grote dag van Jezus' wederkomst. Zie l Corinthe 15:1 34 en 1 Thessalonicenzen 4:13 18.

In dit gedeelte lezen wij, dat zowel Maria, de Joden, als de Here Jezus weenden aan Lazarus' graf (:33,35). De wijze waarop over het wenen van de Here Jezus gesproken wordt in vers 33 (“diep bewogen”) maakt ons duidelijk, dat Hij diep ontroerd was en hard gehuild heeft. Geen wonder, dat later in de Hebreeënbrief geschreven kon worden, dat de Here Jezus werkelijk met ons kan meevoelen (Hebreeën 4:15). Drie keer lezen wij in de Bijbel, dat de Here Jezus weende.
1. Hij weende als een vriend aan het graf van Lazarus.
2. Hij weende als profeet over de stad Jeruzalem (Lucas 19:41 44)
3. en Hij weende als Middelaar toen Hij het offer voor de zonde bracht (Hebreeën 5:7-10).


Om jezelf eens af te vragen

1.
In deze geschiedenis bindt Jezus de strijd aan met zijn aartsvijand. Hoe is deze aartsvijand aan de macht gekomen en hoe confronteert Jezus hem?

2. Benoem een aantal tegenstellingen en karaktereigenschappen van leven en dood.

3. Wat kan de reden zijn dat Jezus twee dagen wachtte? (vers 6)

4. Welke teksten maken duidelijk dat hier meer gebeurt dan alleen een prachtig “menselijk” wonder?

5. Tomas lijkt een cynische opmerking te maken, maar is dat een juiste constatering? (vers 16)

6. Over wat voor geloof spreekt Jezus waneer Hij zegt ‘Lazarus is gestorven, en om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was: nu kunnen jullie tot geloof komen.’? (vers 15)

7. In de gesprekken van Maria en Marta met Jezus lijken ze langs elkaar heen te spreken. Wat waren de intenties van de zussen en van Jezus? (vers 21 – 32)

8. Kun je betekenis geven aan de “Ik ben...” uitspraken van Jezus in dit verhaal (vers 25)? Hoe reëel zijn die uitspraken voor jou?

9. In deze geschiedenis komen de nodige emoties naar voren. Signaleer in de tekst welke emoties en hoe zich dit geopenbaard moet hebben.

10. Herken jij de drie blokkades, die opgeheven moesten worden voordat het wonder kon plaatsvinden?

11. Wat was de wezenlijke basis waarop Jezus dit wonder verrichtte?

12. Door welke zaken liet Jezus zich wel en niet leiden?

13. Hoe kunnen jij en ik dagelijks participeren in de wonderen die Jezus ook nu nog verricht?


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG