Afbeelding Missale Romanum - 038                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

Gelijkenis van de ZaaierMattheüs 13, Markus 4, Lukas 8

Uit het evangelie volgens Mattheüs:

1 Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. 2 Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, en daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. 3 Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. 4 Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten. 5 Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. 6 Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit. 7 Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed. 8 Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. 9 Laat wie oren heeft goed luisteren!’
10 De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: ‘Waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen?’ 11 Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven. 12 Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. 13 Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. 14 In hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling:
“Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen,
en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben.
15 Want het hart van dit volk is afgestompt,
hun oren zijn doof
en hun ogen houden zij gesloten.
Met hun ogen willen ze niets zien,
met hun oren niets horen,
met hun hart niets begrijpen.
Want anders zouden ze tot inkeer komen
en zou ik hen genezen.”
16 Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen! 17 Want ik verzeker jullie: vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.
18 Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier: 19 bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid. 20 Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. 21 Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. 22 Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. 23 Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.’

NADERE UITLEG
Het dertiende hoofdstuk van het Mattheusevangelie bevat een redevoering van Jezus. In dit evangelie staan zes redevoeringen van Jezus "opgetekend" de meest bekende daarvan is de zogenoemde "bergrede". In werkelijkheid zijn deze redevoeringen nooit zo door Jezus uitgesproken. Ze zijn door de schrijver van het evangelie gecomponeerd. De redevoering in hoofdstuk 13 staat bekend als de "rede in gelijkenissen"
In dit geval vormt "de zee" het decor. Een vissersboot dient als spreekgestoelte. Zou het met opzet zijn, dat Mattheus Jezus eerder op een berg plaatst, en hem nu bij de zee neerzet? Hoewel de gebeurtenis zich afspeelt bij het meer van Gennesareth, wordt niet over "het meer" gesproken, wat je zou verwachten, maar over "de zee": de zee heeft altijd iets onheilspellends. Onder de vredige waterspiegel leven de monsters, de machten die het leven kunnen bedreigen en die de orde in een chaos kunnen doen verkeren.

Hoe dat ook zij: Mattheus vertelt ons dat Jezus op een scheepje plaatsneemt. De schare staat aan de kant. Wordt daarmee gesuggereerd hoe het leven van Jezus zich onderscheidt van dat van de schare? Het zou allemaal kunnen, maar het blijven speculaties.

Voorafgaand aan hoofdstuk 13 vertelt Mattheus, dat Jezus over "de moeder en de broeders van Jezus" zegt: wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? Mattheus vindt het klaarblijkelijk wel nodig om de vraag op te werpen, wie er nu feitelijk wèl en niet gerekend mogen worden tot de "Jezusbeweging".

Het belang van de details

De gelijkenis over de zaaier is niet alleen te vinden in het evangelie volgens Mattheus: ook Marcus en Lucas hebben deze gelijkenis in hun evangelie vermeld. Lang is men bij bijbeluitleg ervan uitgegaan, dat de verschillende evangeliën niet met elkaar in tegenspraak konden zijn. Tegenwoordig is men ervan doordrongen dat de evangeliën elk hun eigen visie op Jezus bevatten. Om het eigene te kunnen ontdekken kunnen details over de wijze waarop het verhaal wordt ingekaderd, het woordgebruik, en vorm- en stijlelementen van belang zijn.

De vele vragen, die de gelijkenis zelf oproept

De woorden "zaaier", "zaaien" en "zaad" vormen de kernbegrippen in de gelijkenis. Je zou al lezend nog even kunnen denken dat dit een gelijkenis is, die gemakkelijk te begrijpen is: vaak is gezegd dat gaat om het woord dat in harten van mensen wordt gezaaid; daar moet je naar luisteren en naar leven. Wie zo leest vat deze gelijkenis op als een tamelijk moraliserende "preek", die ons aanspoort tot een vroom leven. Maar zo eenvoudig ligt het niet. Het zal ook niet toevallig zijn, dat alle evangelisten plaats inruimen om de vraag aan de orde te stellen, waarom Jezus niet klip en klaar zegt wat hij bedoelt, maar zijn boodschap verpakt in gelijkenissen. Mattheus haalt daarbij, als enige, een citaat van Jesaja bij aan: over mensen die "ziende blind zijn en horende doof". Daaruit mogen we toch opmaken dat we, in elk geval in de ogen van Mattheus, niet al te gauw moeten menen dat we al begrijpen waar het in deze gelijkenis om gaat.
Wie is bedoeld "de zaaier"?
Wat is precies bedoeld met "het zaad"?
Wat heeft de verteller in gedachten, wanneer hij de verschillende bodemgesteldheden beschrijft waarop het zaad valt?
En wat dat spreken in gelijkenissen betreft: wat moeten we daarvan denken? Gaat het hier over een Christendom voor een kleine besloten kring? Een bevoorrechte groep? En is dat dan wel in overeenstemming met de universele betekenis Jezus' komst in deze wereld?
Dat zijn belangrijke vragen, die niet gemakkelijk te beantwoorden zijn. Toch zouden we graag willen weten wat het evangelie volgens Mattheus inhoudt, en wat hij ons door dit verhaal wil doen begrijpen.

Het evangelie volgens Mattheus

Het evangelie van Mattheus begint met de woorden: "Boek van de wording (Gr. "genesis") van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham". Misschien is dat wel een soort programma: het gaat Mattheus in zijn boek dan om een wordingsgeschiedenis, die je zou kunnen omschrijven als "het groei van het koninkrijk". Zou God de zaaier zijn? En Jezus het zaad, dat moet sterven om vervolgens vrucht voort te brengen?
De redevoering in hoofdstuk 13 vormt een onderdeel van het grotere geheel binnen dit evangelie, dat wordt ingeleid met de woorden "Vanaf dat moment begon Jezus te verkondigen en te zeggen: bekeert u want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen" (Mattheus 4:17). En het is dus ook niet toevallig dat Mattheus Jezus, bij de uitleg van deze gelijkenis laat zeggen: "Ieder die het woord van het koninkrijk hoort...." (Mattheus 13:19)? Mattheus betrekt zo de gelijkenis over de zaaier op wat je "het hoofdmotief" van dit evangelie zou kunnen noemen - het koninkrijk dat doorbreekt. Dit wordt ook bevestigt door het vervolg van deze "redevoering in gelijkenissen": na de gelijkenis over de zaaier volgt een serie andere gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen: dat is als zaad dat vanzelf groeit, als mosterdzaad, dat verborgen is als een parel in een akker, en zo verder. U kunt dit zelf nalezen: deze redevoering eindigt bij Mattheus 13:53.

Een andere bijzonderheid bij Mattheus is, dat hij Jezus heel persoonlijk laat worden wanneer hij aan zijn leerlingen uitleg geeft: "Als iemand (enkelvoud!) het woord van het koninkrijk wel hoort, maar niet begrijpt...." Je zou hieruit ook kunnen opmaken, dat je bij "het zaad" in de ogen van Mattheus aan mensen moet denken. In de eerste plaats natuurlijk aan Jezus zelf. Maar vervolgens ook aan zijn leerlingen! De lijn van het Mattheus-evangelie bestaat daaruit, dat het koninkrijk de hemelen doorbreekt met de komst van Jezus, maar dat die hele beweging stil valt bij zijn dood, om daarna weer opnieuw tot leven te komen - ja, vrucht te dragen.
Misschien wel minder uitbundig dan je zou hopen: uit de de wijze waarop Mattheus de gelijkenis vertelt spreekt ook de frustratie, die mensen kunnen opdoen bij het zaaien: al die moeite, en waarvoor? Hierin klinken ongetwijfeld ervaringen door van mensen, die met hooggespannen verwachtingen begonnen waren aan de navolging van Jezus, en die er - gedachtig aan wat hij had gezegd: "maakt je niet bezorgd over wat je zult eten en hoe je je zult kleden, want je hemelse Vader weet wat je nodig hebt" (zie aan het einde van de "bergrede", Mattheus 6:32) - erop uit waren getrokken met achterlating van al hun zekerheden. Het is deze frustratie, die voor ons de gelijkenis herkenbaar kan maken: waaraan kan een mens inspiratie ontlenen, en waardoor kunnen we ons laten bemoedigen als duidelijk wordt dat het heil niet maakbaar is en misschien wel langer op zich laat wachten dan we hadden gehoopt?

Het antwoord op die vraag kan nooit simpel zijn; mogelijk verklaart dat ook het spreken van Jezus in gelijkenissen: het gaat er daarbij niet om dat Jezus niet duidelijk wil zijn, maar dat hij niet duidelijk kan zijn. Het geheim van Gods heil moet worden "verstaan". Wat betreft het spreken in gelijkenissen: het gaat er niet om dat het heil verborgen moet blijven; het gaat er juist om dat de geheimenissen worden verstaan! En dat valt niet mee, wanneer de machten van de duisternis het steeds weer lijken te winnen.

"En tòch.....", lijkt Mattheus te willen zeggen: ziende op wat er in zijn dagen gebeurt: er is weldegelijk oogst - al kan het zijn dat die soms wat tegenvalt: "bij de een is de opbrengst honderdvoudig, bij een ander zestigvoudig en bij nog weer een ander dertigvoudig" (Mattheus 13:23). Hoe staat het met de oogst in ons eigen bestaan?


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG