Afbeelding Missale Romanum - 037                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

DE ZIEKE ZOON VAN DE HOVELINGBIJBELTEKST : Johannes 4,43-54

Uit het evangelie volgens Johannes :

43 Na die twee dagen trok Jezus verder naar Galilea, 44 want hij had zelf gezegd dat een profeet in zijn vaderland niet wordt geëerd. 45 Toen hij in Galilea kwam, ontvingen de mensen hem gastvrij; ze hadden alles gezien wat hij op het feest in Jeruzalem gedaan had, want daar waren ze zelf bij geweest. 46 Hij ging in Galilea weer naar Kana, waar hij van water wijn had gemaakt.
Er was daar een hoveling uit Kafarnaüm wiens zoon ziek was. 47 Omdat hij gehoord had dat Jezus uit Judea naar Galilea was teruggekeerd, was hij naar hem toe gekomen, en nu vroeg hij of Jezus mee wilde gaan om zijn zoon, die op sterven lag, te genezen. 48 Jezus zei tegen hem: ‘Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet!’ 49 Maar de hoveling drong aan: ‘Heer, ga toch mee, voordat mijn kind sterft.’ 50 ‘Ga maar naar huis,’ zei Jezus, ‘uw zoon leeft.’ De man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg. 51 En terwijl hij nog onderweg was, kwamen zijn dienaren hem al tegemoet om te zeggen dat zijn kind in leven was. 52 Hij vroeg hun sinds wanneer het beter met hem was gegaan. Ze zeiden: ‘Gisteren, een uur na de middag, is de koorts verdwenen.’ 53 De vader besefte dat dat het moment was dat Jezus tegen hem gezegd had: ‘Uw zoon leeft.’ Hij kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten. 54 Dit deed Jezus toen hij uit Judea naar Galilea was teruggekeerd; het was zijn tweede wonderteken.


OVER EEN GROOT GELOOF NAGEDACHT

Een man die in dienst van koning Herodes is

Johannes laat in het midden of hij militair is of een functie binnen de hofhouding bekleedt. Vanuit Kapernaüm heeft hij de lange klim naar Kana gemaakt waar Jezus Zich op dit moment bevindt. Hij is door de nood gedreven omdat zijn zoon ernstig ziek is. Uit de grondtaal blijkt dat het nog een jong kind is en dat de ziekte al geruime tijd duurt. Reken maar dat alle mogelijke artsen zijn geraadpleegd. Hoe gaat dat! Maar steeds zonder resultaat. En nu is de situatie zó verergerd dat het kind op sterven ligt. De ouders staan machteloos. Wat een zorg en een verdriet. Eén van de vele trieste (grens)situaties die het leven kent en die zich maar zó kunnen voordoen, met alle spanningen en emoties van dien. De hoveling heeft blijkbaar van Jezus gehoord en zoekt zijn heil bij Hem. We zien keer op keer in het evangelie dat juist noodsituaties mensen de toevlucht tot Christus doen nemen. We kennen de voorgeschiedenis van deze hoveling niet. Was hij een Jood? Was hij gelovig? Leefde hij met de schriften? Kwam hij in de synagoge? Geen mens die het antwoord weet. Dat hoeft ook niet. Bij de Heere Jezus mag ieder mens aankloppen, ongeacht zijn verleden. En daar kan een bepaalde nood voor worden gebruikt.

Als het ons maar wel om Hem Zelf gaat!

Dat leert Jezus ons in vers 48. Het is een merkwaardige reactie op het verzoek van de vader. "Tenzij, dat gijlieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven." Dat zegt de Heere niet alleen tegen de hoveling maar ook tegen allen die op dat moment in de buurt zijn. Hij waarschuwt voor het gevaar van een wondergeloof. Dit kwam veel voor bij de schare, bij de grote massa in Jezus' dagen. Ze liepen Hem achterna om zoveel mogelijk genezingen en andere wonderen te zien. Ondertussen ging het meer om de sensatie dan om Jezus Zelf. Hij werd als een Wonderdoener beschouwd. Maar als Zaligmaker moesten ze Hem niet. En toen ze gingen beseffen dat Jezus zelfverloochening vraagt, en overgave .... - toen sloeg het wondergeloof maar zo om in afkeer. Wat moeten ook wij daar voor oppassen. Dat het ons niet om Jezus Zelf gaat maar slechts om Zijn hulp. We hebben Hem alleen nodig om onze problemen op te lossen. Als we ziek zijn bidden we om genezing. Als we spanningen hebben vragen we om rust. En bij tegenslagen zijn we verlegen om voorspoed. Even lijkt het geloof op te leven. Maar als het leed weer geleden is zakt het geloof in elkaar. Want het is niet het echte, het levende geloof. We zijn uit op ons eigen belang en niet op de eer van God. Dit is een ontdekkend moment in deze geschiedenis. Geloven we alleen als Jezus aan onze verwachtingen voldoet? En zolang Hij onze wensen vervult? Anders gezegd: als we tekenen en wonderen zien? Of houden we ook aan Hem vast als Hij onze wensen niet vervult? Klemmen we ons dan vast aan Zijn Woord? En bidden we om de vervulling van Zijn beloften? In het echte geloof gaat het om de Heere Zelf.

De tijd dringt

Ondertussen staat daar die hoveling. Met zijn nood. De tijd dringt. Het beeld van zijn doodzieke kind draagt hij bij zich. Wat moet deze reactie van Jezus een beproeving voor hem zijn. Luther noemt het een "harde" reactie. Het is net alsof Jezus deze mens in nood terugwijst. Hij vindt schijnbaar geen gehoor. Schijnbaar! Want Jezus weet wat Hij doet. Hij is bezig om de hoveling tot het volle geloof te brengen. Daar gebruikt Christus de aanvechting voor. Soms lijkt het alsof Hij je afwijst. Misschien is dat uw ervaring wel. Het is net alsof de deur dichtgaat bij God. Al een hele tijd. En toch sporen we elkaar aan om vol te houden. Want zou de Heere soms bezig zijn om u te oefenen? Luther zegt in een van zijn preken over deze geschiedenis "dat kruis, aanvechting en tegenslag moeten (!) komen, opdat het geloof daarin groeit en sterk wordt." Denk niet dat Jezus de hoveling, deze mens in nood afscheept. Zo is de Heere niet. Als Hij niet meteen reageert, dan is het alleen om ons aan te sporen tot volharding. Bij de hoveling wordt het goud van het geloof voor de dag gehaald. Juist door de aanvechting heen. God kan soms wonderlijk te werk gaan. Hij handelt wel eens onder de schijn van het tegendeel. Zodat het lijkt alsof Hij je loslaat. Maar Hij is bezig om je te trekken. Hij weet wat Hij doet. Echt! Dat zien we bij deze man.

Een dringend beroep op Jezus

De hoveling doet in vers 49 opnieuw een dringend beroep op Jezus. "Heere, kom af, eer mijn kind sterft". Hij laat Zich niet afschepen. Dat is nu een kenmerk van het echte geloof. Aanhouden! Het niet opgeven. Blijven geloven dat er bij God uitkomst is. Hartstochtelijk smeekt hij Jezus om mee te gaan. Maar dat gebeurt niet. Jezus blijft in Kana. En toch komt er uitkomst. Anders dan de hoveling had gedacht. Wij denken soms dat God op een bepaalde manier Zijn hulp moet bieden. Terwijl de Heere op een andere wijze redt. Onze gebeden worden wel eens anders verhoord dan wij vragen. In Zijn almacht heeft God mogelijkheden, alternatieven die wij over het hoofd zien. Met Zijn machtswoord overbrugt Hij de afstand van Kana naar Kapernaüm. En dat betekent nog tijdwinst ook. Want op hetzelfde moment wordt de zoon van de hoveling genezen. Op welk moment? Als Jezus zegt: "Ga heen, uw zoon leeft". Hier openbaart Christus Zich als de Gezondene van de Vader. Hij ís God en deelt ook in de almacht van God. Hij is opgewassen tegen de machten van ziekte en dood. Eén woord van Hem, en er gebeuren wonderen! Is Hij het niet waard om geëerd te worden? En dat we ons gelovig toevertrouwen aan Zijn Woord?

Dit is echt geloof

Dat doet die hoveling volgens de tekst. "En de mens geloofde het woord, dat Jezus tot hem zeide, en ging heen." Dit is echt geloof. Tussen de regels door kunnen we lezen dat hij pas de volgende dag is teruggekeerd naar Kapernaüm. Zijn knechten hebben het in vers 52 over "gisteren", terwijl er tijd voldoende was om diezelfde dag nog terug te reizen. Maar de nacht heeft de hoveling nog in Kana doorgebracht. Dat geeft iets aan van zijn innerlijke rust. Geloofsrust. Zijn zoon leeft! Hoe weet je dat, hoveling? Jezus heeft het gezegd en dus is het waar! Hier zien we wat waarachtig geloven is. Overgave aan Jezus' woord. Terwijl deze man er nota bene niets van ziet. Even naar huis bellen kon destijds nog niet. Dit is het naakte geloof dat alleen het Woord van Jezus overhoudt. "Hangen aan het Woord" zoals Luther het zo treffend heeft gezegd. En dan kom je veilig aan de overkant. Want aan het Woord kun je met al je nood gaan hangen. Het is een sterk touw dat niet breekt omdat God Zijn Woord nooit breekt. Kennen wij dit hangen aan het Woord? "Heere, U hebt toch gezegd! En U hebt toch beloofd!"

Dit is een wonder

"En de mens geloofde …." Dit is een wonder. Eigenlijk zijn het twee wonderen in Johannes 4. Naast de genezing van die jongen ook het feit dat zijn vader onvoorwaardelijk Jezus' woord gelooft. Nee, dat is geen eigen prestatie. Zijn geloof is verwekt door het Woord van Jezus! Dat is het geheim. Het levende geloof is altijd een schepping van de Heilige Geest. En de Geest werkt door het Woord, door de prediking. Ook door middel van deze meditatie worden we aangespoord om aan het Woord te gaan hangen. Klemmen wij ons vast aan wat de Heere zegt? De hoveling kon het niet zien dat zijn zoon koortsvrij geworden was. Toch geloofde hij. Wij keren het vaak om. Dan willen we eerst zien of eerst ervaren wat God zegt. Maar de Heere vraagt dat we Hem geloven op Zijn Woord, tegen al het zichtbare in. Wat erg als we Hem wantrouwen. Als we Zijn Woord verdacht maken. "Het staat er wel, maar ….". Het ongeloof is de allergrootste zonde die er is. Als de Heere ons belooft dat Hij onze God wil zijn, en als Hij ons het eeuwige leven toezegt en de vergeving van onze zonden - dat wij dan ongelovig ons hoofd schudden en denken: "Het is niet waar. Voor mij kan het niet." Dat is een slag in Gods gezicht. Dat zouden we meer moeten beseffen. Dan wordt het ongeloof ons tot schuld. Als we voor één zonde vergeving nodig hebben, dan is het wel voor de zonde van het ongeloof. En als we van één zonde bekeerd moeten worden, dan is het wel van ons ongeloof. Deze geschiedenis is ontdekkend en verootmoedigend! Hebben we ons ongeloof wel eens als schuld ingeleefd en beleden? Wat geeft het een zegen om te rusten in het Woord. En om te schuilen in wat Jezus zegt. Al is het in een nochtans-geloof. "Ik zie het niet, maar U hebt het gezegd. Ik geloof Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp." Dan heeft een mens houvast, en steun. Ondanks alle zonden en zorgen.

Jezus' woorden en beloften door en door betrouwbaar

Zo heeft de hoveling geloofd. En hij is niet beschaamd. De volgende dag hoort hij op de terugweg dat zijn kind aan het herstellen is. De crisis is geweken. Zo gaat het niet altijd. Hoeveel ouders zijn er niet die hun kind toch moesten missen, ondanks al hun gebeden. We mogen niet vergeten dat het in Johannes 4 om een teken van het Koninkrijk van God gaat (zie vers 54). In dit teken licht al iets op van Gods toekomst als ziekte voorgoed tot het verleden behoort. Bovendien staan de tekenen en wonderen beschreven "opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam" (Joh. 20:31). Via deze geschiedenis wil de Heilige Geest ons tot het geloof in Christus brengen. Hij heeft alle vloek, zonde en nood op Zich genomen. Dat heeft Hem aan het kruis gebracht. En door Zijn dood heeft Hij het eeuwige leven verworven. Voor wie? Voor allen die hangen aan het Woord. Het is een les waar we ons leven lang over doen. Nu eens denk ik het geleerd te hebben. Dan weer val ik terug. Zo leer ik dat de vastheid in ieder geval niet in mij ligt. Ook niet in mijn geloof. De vastheid ligt alleen in Hem op Wie het geloof zich richt. En dat is Niemand anders en ook Niemand minder dan de Heere Jezus Christus, Wiens woorden en beloften door en door betrouwbaar zijn

Bijbelgedachten over genezing
Houd muisaanwijzer op onderstaande tekst om die te lezen LET OP : Onderstaande woorden zijn om over ná te denken
MATTHÉÜS 8:1-3 Jezus WIL ons genezen.
JOHANNES 14:12 Grotere werken zullen wij doen.
MARKUS 16:15-20 Grote opdracht.
HANDELINGEN 10:38 Jezus genas IEDEREEN die onderdrukt werd door de duivel.
JESAJA 49:15 God wil ons genezen - wij zijn Zijn kinderen.
LUKAS 4:18 Wij moeten de "gevangenen" bevrijden; zicht geven aan de blinden, etc.
MARKUS 5:35-40* Jezus "raakte" de mensen aan - maar ongeloof moet worden verwijderd!
JOHANNES 20:30-31 Jezus deed wonderen zodat de mensen Hem zouden geloven.
MARKUS 11:23-24 Spreek tot kwalen & ziektes! - geloof en ontvang! Nergens wordt er in de Bijbel vermeld dat de discipelen ooit baden voor de zieken na de pinksterdag! Er wordt niet gezegd "spreek met God" - maar "spreek het probleem aan

JOHANNES 8:44

Satan vermoordt; liegt en heeft geen waarheid!

PSALM 107:20 God zendt Zijn Woord en geneest, en bevrijdt van de vernietiging. Maak zeker dat iedereen hoort van De Belofte in dit Woord!
 

Jezus, liet de mensen hun geloof omzetten in actie!:

MARKUS 3:5 "Strek uw hand uit."
JOHANNES 5:8 "Sta op, neem uw beddeken op, en wandel."“
JOHANNES 9:7 "Ga heen, was u in het badwater Silóam."
 

3 manieren van genezing = Handen opleggen; bevelen; plus de actie van geloof!
 

LUKAS 6:19 De schare "raakte" Jezus aan.
MARKUS 6:56  
HANDELINGEN 1:8 Je ontvangt kracht nadat de Heilige Geest over je gekomen is.
MARKUS 5:25-34 Een vrouw raakte Jezus' kleren aan - en genas van bloed vloeiingen.
HANDELINGEN 19:11-12 Het gebruiken van zakdoeken etc. om kwalen/geesten/ziektes te genezen.
 

"Zeggen" = een bevel om genezen te worden.

 

"Bekennen" = wanneer er wordt geloofd in een toekomstige actie of manifestatie van een genezing.

HANDELINGEN 3:6 "Zilver en goud heb ik niet... in den Naam van Jezus Christus..."
2 KONINGEN 2 Volharding!! - Elisa wilde een dubbel deel... de andere profeten stonden van verre en keken! N.B. vers 10, het woord "zien"... = v. 12! Hij was niet afgeleid! Nam de mantel en verwachtte de zelfde kracht... geen religieuze vroomheid.
HANDELINGEN 2:17 "...gezichten zien... dromen dromen..." wat God kan doen. 
SPREUKEN 29:18 We moeten een "doel" hebben - van groei; genezing; grootheid voor God!
JESAJA 53:10,5 Onze zonden/ziektes waren op Christus! = wij zijn genezen!! Zie dat alles op Jezus rug was gelegd, aan het kruis, en jij zult genezen en volledig heel gemaakt worden! Zie je ziektes terug op het lichaam van Christus!!! -  Dit is niet het verbeelden - maar geloofsvisie. Daarom zie 3. Johannes 2.-  

Enkele voorwaarden voor genezing

 
MALEÁCHI 4:2 "die Mijn Naam vreest..."
SPREUKEN 3:5-7 "Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken Hem in AL uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken. Zijt niet wijs in uw ogen; vrees den HEERE en wijk (geheel) van het kwade" (Amp.) = De voorwaarden.
  (v. 8) = De beloning = "het zal een medicijn voor uw navel zijn, en een bevochtiging voor uw beenderen". = Wijk GEHEEL af van het kwade! Wie moet er "wijken" van het kwade = WIJ!

PSALM 128:1

Zegen op allen die Hem gehoorzamen (Hebreeuws.) en v. 2 toont de beloning!

HEBREEËN 11:6 God is een beloner!
DEUTERONOMIUM 28 Voorwaarden om Goddelijke gezondheid te verkrijgen: "Indien gij der stem des HEEREN, uws Gods, vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen al Zijn geboden, die ik u heden gebiede."
JESAJA 58:6-8 God zal je genezen als je het leven leeft dat Hij ons roept te leven.
EXODUS 15:26 De Heelmeester die ons geneest.
MALEÁCHI 3:10 Gehoorzaam aan God in het geven van de tiende = zegening/genezing

Zalving met olie

JACOBUS 5:14-15 Roep de oudsten... het gebed des geloofs zal de zieke behouden.
MARKUS 6:12-13 "...en zalfden vele kranken met olie, en maakten hen gezond."

Genezing door voorbede

 MATTHÉÜS 8:13 "...ga heen, en u geschiede, gelijk gij geloofd hebt."

Genezing door voorbede

HANDELINGEN 19:11-12 "...ga heen, en u geschiede, gelijk gij geloofd hebt.

Geloof in actie

MATTHÉÜS 12:10,13

"...Toen zeide Hij tot dien mens: Strek uw hand uit,.."
JOHANNES 9:6-7 "...spoog Hij op de aarde, en maakte slijk uit dat speeksel, en streek dat slijk op de ogen des blinden, En zeide tot hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam..." Het wonder gebeurde toen hij zijn geloof in actie omzette!
2 KONINGEN 5:1-15 Het verhaal van Naäman. Het dienstmeisje werd gebruikt.

Duivels uitdrijven

MARKUS 16 Tekenen die de gelovigen zullen volgen.
MATTHÉÜS 8:16 "...wierp de boze geesten uit met den woorde..."
1 JOHANNES 4:4 "...Want Hij is meerder, Die in u is, dan die in de wereld is."
LUKAS 10:19 "Ik geve u de macht... en over alle kracht des vijands" & geen schade!!
MARKUS 9:17-27 De genezing van de bezeten knaap.
MARKUS 1:25 Beveel de geest te "zwijgen."
MATTHÉÜS 28:18 "ALLE macht in hemel en op aarde."
HANDELINGEN 19:14-16 Waarschuwen over de zonen van Sceva... = wees vervuld met de Heilige Geest!
KOLOSSENZEN 1:27 "Christus in en onder u,de hoop der heerlijkheid." (Amp.)
ROMEINEN 8:11 Jezus leeft in je! - Wij hebben dezelfde opstandingskracht die Jezus rechtstreeks uit zijn graf bracht!!!

MATTHÉÜS 12:28-29

Bind de geest in de krachtige naam van Jezus - ongeneselijke ziektes zijn satanische geesten... ze kunnen lichaam& verstand van een christen aanvallen maar niet onze geest en ziel!
ÉFEZE 6:12 *** We vechten tegen onzichtbare machten! Satan wil je verstand! - hij wil je ziel, maar hij valt aan door je verstand! Dus plaats het Woord van God in je verstand als je verdediging en doordrenk je geest!!!
JAKOBUS 4:3

"Gij bidt, en ontvangt niet, omdat gij kwalijk bid."

Weet waarover en waarvoor je bidt!

JOHANNES 8:44 Vraag de demon niet om zijn naam - ze liegen!
3 JOHANNES 2

God wil dat we goddelijke gezondheid hebben!

Er is geen bewijs dat een demon daadwerkelijk in iemand moet "wonen" om een "geest van pijn" te veroorzaken... ze kunnen eenvoudigweg een deel van het lichaam aanvallen, om kanker in het lichaam te zaaien.

LUKAS 4:39 Jezus vermaande de koorts in het lichaam van de schoonmoeder van Petrus!
EXODUS 5:1 "Alzo zegt de Heere, de God van Israël: laat Mijn volk trekken,..."
MARKUS 5:15 = Een verstand gecontroleerd door satan
ÉFEZE 4:26 Toorn moet van ons verwijderd worden... anders geeft het satan een basis.
JOHANNES 10:10 Een slechte houding geeft een basis voor demonische activiteiten!
1 KORINTHE 12:3 Test de geesten.
GALATEN 5:16-21 Satan werkt door ons verstand om onze zielen weg te krijgen van God.
GALATEN 5:22-26 Dit is hoe we geleid worden door de Heilige Geest& de vrucht daarvan.
JAKOBUS 4:7,8 Biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden!
HEBREEËN 4:12 Gods Woord is ons zwaard - mediteer er dag & nacht over!
2 KORINTHE 10:5 Het Woord van God is onze immunisatie tegen satans gedachten!
MATTHÉÜS 10:8 Drijft boze geesten uit!

De gave van geloof

 

De Heilige Geest schenkt gaven zoals Hij dat wil, en Hij schenkt ze aan "wie dat wil!"

 

De gave van geloof werkt anders! - Het komt door God die spreekt of door ge-openbaarde kennis!

  Vermoeden kan kwaad doen - geloof kan genezen!
 

Het is niet ten alle tijden actief, en het is niet iets waarvoor je kunt "doorbidden". Het is iets dat God alleen laat vallen zoals Hij dat wil, op een specifieke tijd en voor een specifiek doel.

HANDELINGEN 3:6-7 "Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazaréner, sta op en wandel! En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op, en terstond werden zijn voeten en enkelen vast."
LUKAS 1:37 "Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn."
MATTHÉÜS 17:20 "...En NIETS zal U ONMOGELIJK ZIJN"

Creatieve wonderen

GENESIS 1:3 "Daar zij licht!..."
GENESIS 1:21 "En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel..."
ROMEINEN 4:17 God "Die de doden levend maakt, en roept de dingen, die niet zijn, Alsof zij waren."
MATTHÉÜS 15:31 "...de scharen zich verwonderden, ziende de stommen sprekende, de lammen gezond, de kreupelen wandelende, en de blinden ziende; en zij verheerlijkten den God Israëls."
LUKAS 6:8 "Rijs op, en sta in het midden." (= om gezien te worden.)
HEBREEËN 11:3

"Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden."
- er zijn tijden dat men een deel beveelt zich te vormen in een lichaam, en plotseling verschijnt er iets dat er nog niet was! We moeten geloven dat we de kracht van God hebben en de autoriteit van Jezus om deze kracht toe te passen.
We moeten geloven dat we de wil van de Vader doen; dat we het voor Zijn welbehagen en glorie doen. We moeten gewillig zijn om "op geestelijk water" te lopen en ons nooit druk te maken over wat anderen van ons denken.
We moeten handelen naar wat het Woord van God verklaart dat anderen gedaan hebben en geloven dat:

JOHANNES 14:12-13 "...Die in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde."
PSALM 42:11 Verwacht dat God handelt!

Het laten groeien van armen en benen

 

80% van de wereldbevolking heeft rugklachten, en dit is een van de grootste kwalen in de wereld!

 

Het zenuwstelsel stuurt en coördineert alle organen en structuren van het menselijke lichaam. Scheefgroeiende ruggengraten en wervels kunnen irritaties veroorzaken aan het zenuwstelsel en invloed hebben op structuren organen en functies, wat kan resulteren in de bovengenoemde bepaalde aandoeningen.

 

Bijvoorbeeld - wervel nummer 2c, de tweede van boven van de rugwervels beschermt de zenuw die de ogen controleert, gezichtszenuwen, gehoorszenuwen, bijholtes, tong en voorhoofd.

 

Vaak wordt doofheid veroorzaakt door een beknelde zenuw in de rug, en genezing van de ruggengraat zal genezing van het gehoor veroorzaken.
 

Algemene notities over genezing

  God wil dat we wandelen in goddelijke gezondheid!
HANDELINGEN 1:8 We ontvangen KRACHT nadat we vervuld zijn met de Heilige Geest.
PSALM 111:1-4 Belangrijk is om God te danken - kom tot Hem met dankzegging.
GALATEN 2:20 Wanneer je weet dat Jezus in je leeft, dan weet je hoe te stoppen met zondigen - het is een openbaring! Jezus leeft in ons! = Wedergeboren!
  Ongeneselijke ziektes zijn geesten.
  Laat de persoon waarvoor je bidt niet spreken/bidden, enz. wanneer je voor ze bidt - ze moeten zich concentreren op wat er gebeden wordt om te kunnen instemmen met een "Amen."
 
(Notities overgenomen uit het boek: "How to Heal the Sick" door Charles & Frances Hunter)


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG