Afbeelding Missale Romanum - 034                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

Maria Magdalena wast de voeten van JezusBIJBELTEKST

Uit het evangelie volgens Lukas:
 
36 Een van de farizeeën nodigde hem uit voor de maaltijd, en toen hij het huis van de farizeeër was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. 37 Een vrouw die in de stad bekendstond als zondares had gehoord dat hij bij de farizeeër thuis zou eten, en ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. 38 Ze ging achter Jezus staan, aan het voeteneinde van het aanligbed; ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie. 39 Toen de farizeeër die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: Als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. 40 Maar Jezus zei tegen hem: ‘Simon, ik heb je iets te zeggen.’ ‘Meester, spreek!’ zei hij. 41 ‘Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had: de een was hem vijfhonderd denarie schuldig, de ander vijftig. 42 Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen?’ 43 Simon antwoordde: ‘Ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden.’ Hij zei tegen hem: ‘Dat is juist geoordeeld.’ 44 Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon: ‘Zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast, en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven; maar zij heeft met haar tranen mijn voeten natgemaakt en ze met haar haar afgedroogd. 45 Je hebt me niet begroet met een kus; maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. 46 Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven; maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. 47 Daarom zeg ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.’ 48 Toen zei hij tegen haar: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ 49 Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf: Wie is hij, dat hij zelfs zonden vergeeft? 50 Hij zei tegen de vrouw: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’

Maria, de moeder van Jezus

In het dorpje Nazareth woonde een jonge vrouw. Zij had nooit kunnen denken dat zij een belangrijk persoon zou zijn in het geloof. Zij had nooit gedacht dat zij zo vereerd zou worden door mensen en al helemaal niet dat ze de moeder van de Heere Jezus zou worden.

Ze was maar een eenvoudige vrouw van ongeveer 17 jaar. Toch zou haar leven drastisch te komen veranderen. Jullie weten al over wie het gaat. Maria de moeder van de Heere Jezus.

De Griekse naam Maria komt van de Hebreeuwse naam Mirjam. Deze namen lezen we veel in de Bijbel. Denk maar aan Mirjam de zus van Mozes, Maria Magdelena, Maria van Betthanie, Maria van Klopas, Maria van Rome en nog meer.

Over de moeder van de Heere Jezus weten we niet veel zeker. Waarschijnlijk heette haar vader Helis. Dit kunnen we afleiden, omdat er 2 geslachtsregisters van de Heere Jezus in de Bijbel staan. Een gaat er van Adam naar Jezus en een gaat er van Jezus naar Adam. Vermoedelijk is de ene geslachtsregister van Jozef en de andere van Maria.

Maria was in elk geval geen enigst kind. Een zus van Maria was Salome. Salome is de moeder van Johannes en Jakobus, 2 mannen die later discipelen van Jezus worden.

Maria komt uit de stam van David, net als haar man Jozef. Ze stonden niet hoog op de maatschappelijke ladder. Jozef was maar een timmerman, een allerdaags beroep.

Ze woonden ook in een veracht dorpje. Al wordt Nazareth een stad genoemd, het is een dorp dat weinig betekend. Nathanael, een discipel van Jezus zegt als hij onder de vijgenboom zit: kan uit Nazareth iets goeds komen?

Het is dus niet logisch dat Jezus nu net bij die mensen geboren zal worden. Maria is dan ook erg verbaasd als ze de engel Gabriel op bezoek krijgt. Hij komt vertellen dat ze een kind zal krijgen. Dat is al wonder apart, omdat ze nog een maagd was, maar het wordt nog een groter wonder, want ze moet het kindje JEZUS noemen. Het zal de Zoon van God zijn. Gelukkig is Maria niet zo ongelovig als Sara en Zacherias. Ze vraagt hoe het zal gebeuren. Ze krijgt als antwoord: dit zal door de kracht van de Heilige Geest gebeuren. Na dit antwoord mag ze zeggen: “Uw dienstmaagd heeft gehoord, mij geschiede naar Uw Woord”.

Het wordt nog duidelijker als ook Elizabeth haar zegent onder de vrouwen. En dan mag Maria haar God loven en zingt ze de bekende woorden uit de lofzang van Maria.

Het leven van Maria is er niet makkelijker op geworden sinds ze de moeder van Gods Zoon is geworden. 

Het begint al als de Heere Jezus nog maar 8 dagen oud is en moeten worden besneden. Jezus kwam ook als mens op aarde en moest dus gewoon besneden worden.

Een man, Simeon, zegent de ouders en Jezus zelf. Daarna spreekt hij tot Maria onder andere: en ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan”.  Hij duidt hier op de band die Maria met Jezus heeft. Het is haar natuurlijke kind en ze zal Hem straks zien lijden en sterven.

De volgende geschiedenis over Maria is pas 12 jaar later. Jullie kennen allemaal de geschiedenis. Het gaat over Jezus in de tempel. Daar lezen we voor het eerst dat Maria vergeet wie Haar Zoon is, namelijk de Zoon van God. Ze spreekt Hem op zijn gedrag aan omdat zij bang was, terwijl de wil van Zijn Vader deed. Daarom wijst Hij ook op Maria’s fout en zegt:”Wist gij niet dat Ik de dingen moest doen Mijns Vaders”.

Vervolgens zien  we haar weer op de bruiloft te Kana. Ook hier moet ze weer leren dat haar Kind de Zoon van God is. Hij beslist wanneer er wat gebeurt. Dat moeten we niet vergeten. Wij denken soms dat we wel weten wat er moet gebeuren. We weten het wel beter dan hoe God het nu doet. Maar we moeten blijven bedenken aan het antwoord dat Maria toen kreeg:”Mijn ure is nog niet gekomen”. God weet wel wanneer iets het beste voor ons is.

Ondanks deze terechtwijzingen blijkt Maria niet volmaakt wat Roomsen denken. Als Jezus op een dag staat te prediken en nog niet heeft te vergeten, komt Maria. Ze weet dat hij nog niet heeft gegeten. Ze wilt hem dit vertellen, maar ze komt niet door de menigte. Dan zeggen andere mensen dat zijn moeder er is en Hem wilt spreken. Weer krijgt ze een berisping.

Hij zegt: wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broeders. Die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is Mijn broeders, zusters en moeder.

Jezus onderscheidt Maria niet van alle andere mensen. Zij is net zo goed een persoon ontvangen en geboren in schuld. Dit moet Hij haar vaak laten weten.

Dit wil niet zeggen dat Jezus niet van Maria hield. Toen Hij aan het kruis hing om te sterven, stond Maria er bij. Ze zag hoe haar Zoon daar aan het kruis hing met zijn handen er aan genageld. Het moet haar pijn hebben gedaan. Pijn zoals alle moeders zouden hebben. Dat wist Jezus ook en daarom zegt Hij ook tegen Maria: vrouw, zie Uw zoon’, en tegen Johannes, zijn discipel: zie Uw moeder’. Jezus zorgt zelfs tijdens zijn laatste minuten op aarde voor zijn moeder die ook een Kind van God was. Hieruit blijkt zijn liefde voor Maria.

De laatste keer dat we in de Bijbel lezen over Maria is in Handelingen. Samen met de discipelen en de andere vrouwen verwacht zij met haar zonen de komst van de Heilige Geest. Het valt op dat Lukas eerst de discipelen, daarna de vrouwen en als laatst Maria. Dat betekent dat Maria zich onder de leiding van de discipelen heeft gevoegd. Er is geen sprake van een ereplaats voor de moeder des Heere.

We weten niet hoe Maria aan haar eind is gekomen. Dat kunnen we nergens lezen en is het dus ook niet belangrijk.

Wij geloven dat Maria ook als een zondig mens is geboren. Ondanks het feit dat ze moeder van de Heere Jezus is, blijft ze een gewoon mens. Dit is niet overal zo. De Rooms-katholieken geloven iets anders.

Dat Maria is uitverkoren door God omdat ze de moeder van Jezus wordt, geloven de roomsen en de christenen allebei. Daarna komt het verschil. De roomsen geloven dat Maria al heilig en volmaakt is geboren. Bij haar geboorte zou ze de erfzonde niet hebben mee gekregen van haar ouders. Tijdens haar leven zou ze ook geen persoonlijke zonde kennen. De roomsen geloven dus dat Maria niet dezelfde plaats in neemt als alle andere mensen op deze aarde. Zij is heilig verklaard door de paus.  Ze gaan zelfs zo ver om te ze zeggen dat Maria een voorbemiddelaar is. Dat wil zeggen dat Maria een tussenpersoon is tussen de Heere Jezus en de mensen. Ze zou dus mee werken aan de genade van de mensen op de aarde.

Dit komt duidelijk naar voren in de praktijk van hun geloof. 

In de kerken van de rooms katholieken hebben ze bijvoorbeeld beelden van Maria. Deze beelden staan er ter verering van Maria. Ook bidden de roomsen tot Maria, bijvoorbeeld als een persoon is overleden. Tijdens de mis die ze dan opdragen, bidden ze aan Maria of zij er voor wil zorgen dat het allemaal goed komt met de overledene. Ze geloven dat er iets is tussen de hemel en de hel en de mensen die daar zijn kunnen nog geholpen worden door Maria.

Ook in de Bijbel wordt Maria zalig gesproken door een vrouw uit de schare. Ze prijst Maria omdat zij Jezus ter wereld heeft mogen brengen, opvoeden en verzorgen. De Heere Jezus wil niet dat zijn moeder op een menselijke wijze gehuldigd wordt. Hij ontkent niet wat de vrouw zegt, maar wijst aan op grond waarvan iemand zalig geprezen mag worden. “Zalig zijn zij die het Woord Gods horen en bewaren”. Daarom mogen we dus Maria niet zalig spreken. Het gaat er niet om dat zij de moeder van God is, maar dat ze, net als ieder ander, Gods Woord moet horen en bewaren.

Alleen daardoor kunnen we zalig worden.Over de liefde van een zondares

Van de vele Maria’s in de bijbel is Maria, de moeder van Jezus, ongetwijfeld het meest bekend en geliefd. Maar ook een andere Maria mag je één van de meest bekende en markante vrouwen uit de bijbel noemen. Het is op zich al bijzonder dat het Nieuwe Testament nauwelijks over haar spreekt. Maar nog meer in het oog springend zijn de verschillende ‘rollen’ die ze krijgt toebedeeld: van leidinggevend persoon tot zondares. Dan Brown’s Da Vinci Code heeft haar persoon met nog meer mystiek omgeven. Over Maria Magdalena, vereerd en verguisd.

Paasboodschap

Het evangelie van Johannes vertelt dat Maria Magdalena op de vroege zondagochtend na Jezus’ kruisiging naar het graf ging en zag dat de steen was weggerold. Nadat ze met twee andere leerlingen had geconstateerd dat het graf leeg was, bleef Maria er huilend achter. Wanneer ze even later een tuinman ontmoet in wie ze Jezus herkent, is Maria Magdalena de eerste getuige van Jezus’ opstanding. “Noli me tangere”  (“Raak me niet aan”), zegt Jezus als ze zich aan hem wil vastklemmen. Jezus vertelt haar dat hij dit aardse bestaan gaat verlaten. Hij geeft Maria Magdalena de opdracht om als eerste de Blijde Boodschap van Pasen te verkondigen.

Vereerd…

De kruisiging van een misdadiger had destijds tevens ernstige gevolgen voor familie en vrienden. Zo was het bijvoorbeeld verboden in het openbaar te huilen om een geëxecuteerde of om het graf van de gekruisigde te bezoeken. Wie dat toch deed, riskeerde zelf een terechtstelling.
Maar Maria Magdalena was een moedige vrouw die in alle vroegte (lees: in het donker, zodat zij enigszins beschut was) naar het graf ging, terwijl de mannelijke leerlingen zich thuis schuil hielden. Ook predikte zij in een tijd, waarin dat voor vrouwen verboden was. Mede vanwege haar moedigheid valt verering haar ten deel.

… en verguisd

Maar Maria Magdalena werd ook verguisd. Zo is vanuit de bijbel weinig bekend over hoe het haar is vergaan na de ochtend van Jezus’ opstanding. Feit is ook dat de evangeliën in de loop der eeuwen de persoon van Maria Magdalena verrassende veranderingen hebben laten ondergaan. Bij de oud-christelijke kerkvaders is er groot respect voor haar en wordt ze zelfs apostel genoemd. In Frankrijk vereert men haar dan ook als apostel (La Madeleine) en als missionaris. Maar enkele eeuwen later worden haar leiderscapaciteit en functies steeds verder verhuld. Zo verwordt zij van apostel tot de ware leerling van Jezus. En wordt zij als dezelfde persoon gezien als Maria van Bethanië en de zondares die Jezus zalfde. Maria Magdalena is daarmee opeens een zondares die zich bekeerde tot Jezus.
Waarom eigenlijk? Omdat zij als vrouw als eerste de opstanding heeft mogen ervaren en de boodschap van de opstanding heeft mogen brengen? Omdat de apostelen haar (boodschap over de opstanding) niet geloofden en Jezus hen daar later op heeft aangesproken? Omdat ze überhaupt sprak in een door mannen beheerste wereld? Vormde zij als vrouw daardoor een probleem? Vele vragen, weinig antwoorden vanuit de bijbel of de kerk.

Mystiek

Over Maria Magdalena zijn prachtig legendes ontstaan. Sommige legendes kennen zelfs verschillende versies. Eén legende verhaalt over Maria Magdalena, die in Marseille begon te prediken. In het begin was dit geen succes. Toen ze een wonder verrichtte, veranderde dat. Ze wekte een baby tot leven, van wie de moeder in het kraambed was overleden. Het kind wordt door de vader bij de moeder voor dood achtergelaten en hij gaat op reis naar Jeruzalem om zich daar op de hoogte te stellen van de waarheid achter Maria Magdalena’s preken. Petrus toont de vader daar alle heilige plaatsen en de vader blijft twee jaar bij Petrus. Als de vader terugkeert naar Jeruzalem ziet hij zijn kind, dat op het strand aan het spelen is. Bij terugkeer bij de dode moeder neemt de vader het doek van haar weg, zij opent haar ogen en strekt haar armen naar haar uit. Dit wonder was voor velen de reden om zich te laten dopen. Na meerdere wonderen keert Magdalena naar de woestijn terug en leefde daar nog enkele tientallen jaren als kluizenaarster.

Maria Magdalena wordt tot op de dag van vandaag vereerd en wel op 22 juli. Zij is de patrones van vrouwen, boetelingen, scholieren, studenten, gevangenen, kappers, tuinders, wijnboeren, wijnhandelaren, loodgieters, wolwevers, handschoenenmakers, cosmeticabereiders en kinderen. Bovendien beschermt zij tegen onweer en ongedierte.
Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG