Afbeelding Missale Romanum - 033                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

De Barmhartige SamaritaanLukas 10

Gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan
 
De Gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan is een verhaal in het Nieuwe Testament van de Bijbel, verteld door Jezus.

In het verhaal weigeren eerst twee hooggeplaatste Joden (een priester en een Leviet) om hun handen vuil te maken om een slachtoffer van een geweldsmisdrijf langs de kant de weg te helpen, maar later blijkt een Samaritaan (een door de Joden geminacht volk destijds) wel hulpvaardig. Wat met deze gelijkenis moet worden overgebracht is dat telt wat iemand doet, niet wat hij is. En niet alleen de letter van de wet, ook de geest van de wet moet worden nageleefd, is de stelling. (Evangelie naar Lucas 10:25-37)

Uit het evangelie volgens Lukas:


Er kwam een wetgeleerde naar Jezus toe die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: "Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?" Jezus zei tegen hem: "Wat staat er in de wet? Wat leest u daar?" Hij antwoordde: "Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel, met inzet van al uw krachten en met heel uw verstand, en heb uw naaste lief als uzelf." Toen zei Jezus: "Dat is goed geantwoord; doe dat en u zult leven."
Maar de man wilde zichzelf rechtvaardigen en zei: "En wie is dan mijn naaste?" Daarop zei Jezus: "Er was eens een man die van Jeruzalem naar Jericho ging en door rovers werd overvallen. Ze beroofden hem en sloegen hem en lieten hem halfdood liggen. Nu kwam daar een priester langs, op weg naar Jericho. Hij zag hem liggen, maar ging met een boog om hem heen. Hetzelfde deed een Leviet die daarlangs kwam; ook hij ging met een boog voorbij. Een Samaritaan die op reis was, kwam daar ook langs. Hij ging naar hem toe, verzorgde zijn wonden met olie en wijn en verbond ze. Toen zette hij hem op zijn eigen ezel en bracht hem naar een herberg waar hij voor hem zorgde. De volgende dag nam hij twee zilverstukken, hij gaf die aan de herbergier en zei: Zorg voor hem, en mocht u meer kosten maken, dan zal ik u betalen als ik terugkom!"
En Jezus besloot: "Wat denkt u? Wie van deze drie is de naaste geweest van de man die in handen viel van de rovers?" "Degene die zich het lot van de man aantrok", antwoordde de wetgeleerde. En Jezus zei: "Ga dan en doe als hij."

Wie is eigenlijk onze  Naaste?

Veelal worden de woorden: "Je naaste liefhebben" te pas en te onpas toegepast onder de Christenen. Vaak gaat het om liefdadigheid voor mensen in nood, dat wordt gezien als naastenliefde. Maar anderen zeggen dat het gaat om mensen om je heen, de mensen die je dagelijks treft. Weer anderen zeggen, nee, dat zijn de mensen van je geloofsgemeenschap. Nog weer anderen zeggen dat het de arme mensen zijn, in de derde wereld..... Misschien rijst bij u ook de vraag: Wie is mijn naaste? Laten we eens kijken wat de Here Jezus hier zelf over zegt!

De barmhartige Samaritaan

In de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan wordt uitgelegd wie de Naaste nu eigenlijk is. Maar hier gaat nog een zeer essentieel gedeelte aan vooraf (de context). Het begint namelijk met de vraag: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 

Betekenis van de gelijkenis?

De verkeerde kant op?
In de Bijbel komt typologie veelal voor, zogezegd zaken verwijzen ergens naar. Alles in deze gelijkenis wijst een bepaalde richting op en wijst naar een bepaalde situatie. Het begint al bij de eerste zin, waar staat dat de weg die degene afloopt is naar Jericho toe, niet naar Jeruzalem toe, maar er vanaf. Kort gezegd is dit de verkeerde kant op, want in de typologie staat Jeruzalem voor de hemel en staat Jericho voor de wereld. Eigenlijk beeld dit meteen al een mens uit die zich van God afkeert en de wereld ingaat. Onderweg naar beneden wordt hij overvallen en hij was ten dode opgeschreven.

De religieuzen

De priester ging ook niet naar Jeruzalem toe, hij ging de weg naar beneden. De priester en Leviet waren de wetgeleerden van die tijd,
de priester leerde de mensen over de wet en dat de Leviet begeleidde de ceremoniële handelingen. Ze verwijzen beiden naar de wet, naar de twee kanten van de wet, de morele en ceremoniële. Maar noch de geboden, noch het bloed van de offerdieren kan ons het Leven geven (Hebr 10:4).
De wet kan de doodgaande mens niet redden. Doordat de mens per definitie zondigt, zal hij sterven. En dat zie je ook in de gelijkenis naar voren komen, de wet kan de mens die ten dode opgeschreven is niet redden. Want beiden hielpen ze hem niet.

De Barmhartige Samaritaan

De Samaritaan, waarheen ging die? Die reisde. Zo beschrijft de Heer zichzelf vaker in andere gelijkenissen, zoals bijvoorbeeld in de gelijkenis van ponden (Lukas 19), talenten (Matthëus 25) en de boze wijngaardeniers (Marcus 12). In tegenstelling tot priester en de Leviet, kon kon hij de man wel redden. De Barmhartige Samaritaan werd met ontferming bewogen, wat ook wederom een verwijzing is: Want dat wordt ook vaak over de Here Jezus gezegd door zowel Matthëus, Markus en Lukas. En de Here Jezus kon de mens die ten dode opgeschreven was wel redden, iets wat de wet niet kon (Galaten 3:21).

De gewonde

Dan de gewonde, dat is iemand die ten dode opgeschreven is. Iemand die niet door de wet gered kan worden, maar wel gered wil worden.
Dat zijn in eerste plaats de Joden. De wet kon hen niet redden (rechtvaardigen), maar de Heere Jezus wel. Vervolgens gaat het ook verder over op ons, gelovigen uit de heidenen. 

De Barmhartige Samaritaan verbond onze wonden en goot er olie en wijn op. Olie is een beeld van de Heilige Geest en Wijn ook. Wij worden gered van de door dood en de opstanding van de Here Jezus. Zijn Geest maakt onze sterfelijke lichamen weer levend (Rom 8:11). De Here Jezus draagt ons naar de Herberg en laat ons daar verzorgen, Hij draagt zelf zorg voor ons. Hij heeft de prijs betaald voor ons en staat borg dat hij altijd de schuld zal voldoen.

Daarnaast verwijzen de 2 schellingen naar de 2 van de Gemeente, bijvoorbeeld de 2000 jaar van de Gemeente.

De Naaste is de Here Jezus

Wie is dus de Naaste?
En dat is dat ook de vraag die de Here Jezus stelt: Niet wie is de naaste van de Samaritaan, maar wie is de Naaste van de man die daar lag!
En dat is nu net waar het om gaat: Je naaste liefhebben is dus in de eerste plaats Jezus, je Redder liefhebben. Diegene liefhebben die jou barmhartigheid heeft getoond.

De hoofdvraag was ook: Hoe zou ik het Eeuwige Leven kunnen beërven? En dat is natuurlijk niet met goeddoen aan de zwakkeren (door werken),
maar door God liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand en de Naaste lief te hebben als jezelf.

De twee geboden zijn één

Als de Here Jezus dus Zelf de Naaste is, dan zijn de twee geboden dus eigenlijk éénzelfde gebod.
En dit wordt ook bevestigd in andere schriftgedeelten: 
Markus 12
29 En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël! de Heere, onze God, is een enig Heere.
30 En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel,
en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod.
31 En het tweede aan dit gelijk, is dit : Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.
Er is geen ander gebod , groter dan deze. 
Dus het tweede gebod is aan het eerste gelijk! En er staat groter dan deze, niet dezen, dus enkelvoud. Wat dus betekent dat het hier om eigelijk 1 gebod gaat. Zo staat ook in Matthëus het volgende: 
Matthëus 22
36 Meester! welk is het grote gebod in de wet?
37 En Jezus zeide tot hem:
Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart,en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand .
38 Dit is het eerste en het grote gebod.
39 En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven .
40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten 
Dus ook hier blijkt dat de twee geboden gelijk zijn, wat ook in de gelijkenis naar voren komt.

Resumerend

De Here Jezus is onze Naaste en hem zouden we liefhebben als onszelf. Als Israël dat gedaan had, dan hadden ze het eeuwige leven kunnen beërven. Maar zij hadden hun naaste niet lief. Wij Christenen hebben wel de Here Jezus lief, door ons geloof in Hem. Daarmee komen we weer terug bij wat altijd de voorwaarde is om het eeuwige Leven te beërven: Geloof in Jezus Christus als de Zoon van God.

Omdat de Here Jezus onze Naaste is, moeten wij hem liefhebben. En de Here Jezus Christus woont ook in onze broeder of zuster:
Die broeder/zuster zou je ook lief moeten hebben omdat Christus in hem/haar is. Dit is ook waar 1Johannes 2 en 3 over spreekt. 
1Johannes 3:23
3: 23 En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben , gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft. 
Als we Christus liefhebben, dan zouden we ook zijn Lichaam liefhebben. Dat zijn onze broeders en zusters, waarmee Hij één is en wij met hen.


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG