HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

WEGWIJZER NAAR PRACHTIGE BIJBELGEDEELTEN     De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

BEKIJK HIERONDER HET ONDERWERPEN ARCHIEF

Lees de Bijbel In dit archief een rijke schat aan onderwerpen.

Over Feesten en andere bijzondere gebeurtenisen.

Een heel alfabet aan wetenswaardige onderwerpen,

Over de Gelijkenissen van Jezus.

En dit alles met aanklikbare verwijzingen naar de relevante bijbelteksten,

Christelijke feestdagen

Kerstfeest

Genesis 3:1-15
Psalmen 2; 72; 98; 103
Jesaja 9:1-6; 11:1-14; 40:1-11
Jeremia 23:1-8; 31:27-40; 33:14-26
Micha 5:1-14
Maleachi 3; 4
Matteüs 1:18-25; 2:1-12, 13-23
Lucas 1:1-25, 26-38, 39-56, 57-80
Lucas 2:1-20, 21-38
Johannes 1:1-14, 15-34; 3:1-21, 22-36
Romeinen 5:12-21
2 Korintiërs 5:11-21
Galaten 4:1-19
Filippenzen 2:1-11
1 Johannes 4:7-21

Goede Vrijdag

Leviticus 16:1-22
Numeri 21:1-10
Psalmen 16; 22; 32; 40; 51; 69
Jesaja 53
Zacharia 3:13
Matteüs 27:32-56, 57-66
Marcus 15:21-41, 42-47
Lucas 23:33-48, 49-56
Johannes 19:17-37, 38-42
Romeinen 5
2 Korintiers 5:11-21

Pasen

Exodus 12:1-28 (afzondering van het Paaslam)
Exodus 43-51 (inzetting van het Pascha)
Leviticus 23:1-22 (Paas- en Pinksterfeest)
Psalmen 16; 21; 72; 89:20-53; 98; 118
Job 19
Jesaja 53
Matteüs 28
Marcus 16
Lucas 24:1-12, 13-35, 36-53
Johannes 10:1-21; 20:1-18, 19-31; 21
Romeinen 6; 8:31-39
1 Korintiërs 15:1-28, 29-58
Efeziërs 1; 2
Kolossenzen 3:1-17
2 Timoteüs 1; 2:1-13
1 Petrus 1:1-12

Hemelvaart

Psalmen 24; 47; 68; 110
Marcus 16:9-20
Lucas 24:36-53
Johannes 14; 15; 16
Handelingen 1:1-14, 15-26; 3:12-26
Efeziërs 4:1-16
Filippenzen 2:1-11
Kolossenzen 3:1-17
Hebreeën 2; 6; 9; 10
Openbaring 22:6-21

Pinksteren

Leviticus 23:1-22 (Paas- en Pinksterfeest)
Psalmen 87; 133
Jesaja 11; 12; 40:12-31; 63:7-19
Ezechiël 36:16-28; 37:1-14; 47:1-12
Joël 2:18-32
Zacharia 4; 12
Johannes 14:1-17, 18-31; 15:11-27; 16:1-15
Handelingen 2:1-13, 14-36, 37-47; 8:5-25
Romeinen 8:1-17, 18-30
1 Korintiërs 2:2; 12; 13
Galaten 5:16-26
Efeziërs 4:1-16, 17-32; 5:1-21
1 Tessalonicenzen 5:12-28
1 Johannes 5:1-13

Bijzondere tijden
Biddagen

Genesis 2:4-15
Leviticus26:1-13
Deuteronomium11:1-15; 28:1-14
Psalmen 8; 65; 104; 124; 125; 127; 145; 147
Prediker 9:1-10
Jeremia 14
Hosea 2
Maleachi 3:7-18
Matteüs 6:19-34; 7:1-12; 14:13-21; 15:22-39
Lucas 12:22-34
Johannes 6:1-15,22-35
2 Korintiërs 9
Filippenzen4:1-9

Dankdagen

Genesis 32:1-10; 33:1-11
Deuteronomium 8
Psalmen 37; 73; 95; 103; 104; 105; 116; 146; 147
Spreuken 15:1-17
Prediker 3:1-13
Habakuk 3
Lucas 12:4-21; 17:11-19
Johannes 6:1-15
1 Timoteüs 6:3-21
Jakobus 1:1-17; 5:1-11

Nieuwjaar

Genesis 1; 8:15-22; 9:1-17
Deuteronomium 31:1-8
Jozua 24:1-15, 16-28
Psalmen 4; 23; 43; 46; 62; 84; 91; 119:1-16; 121; 146
Jesaja 35; 40:12-31; 43; 55
Matteüs 6:19-34; 7:13-29; 10:28-42
Lucas 12:22-34; 13:1-9, 22-30
Romeinen 8:18-39
1 Korintiërs 10:1-13
Efeziërs 5:1-21
Filippenzen 4:1-9
1 Timoteüs 6:3-21
Hebreeën 13

Oudejaar

Psalmen 39; 90; 102; 103; 111; 115
Prediker 3; 12
Jesaja 40:1-11
Matteüs 25:1-13
Lucas 17:20-37; 19:11-27
1 Korintiërs 7:29-40
1 Timoteüs 1:1-17
Hebreeën 6:11-20
1 Petrus 4
2 Petrus 3
1 Johannes 2:1-17, 18-29
Openbaring 20:7-15; 22:6-21

Kinderdoop

Genesis 17:1-14
Psalmen 105:1-11; 113
Matteüs 19:1-16
Handelingen 10:34-48; 16:9-15, 16-34; 18:1-8
Kolossenzen 2:4-23
1 Korintiërs 7:1-14

Volwassendoop

Matteüs 3
Marcus 1:1-8; 10:13-31
Lucas 3:1-20
Johannes 3:1-21
Handelingen 2:37-47; 8:26-40
Romeinen 6
Galaten 3

Belijdenis des geloofs

Psalmen 119:1-16
Matteüs 7:13-29; 10:32-42; 16:13-28; 25:14-30
Marcus 8:27-38
Lucas 9:18-27; 12:4-12
Handelingen 4:1-18, 19-31; 8:26-40
Romeinen 10
1 Korintiërs 12:1-11, 12-31
Efeziërs 6:10-20
1 Tessalonicenzen 5:12-28
1 Timoteüs 6:3-21
2 Timoteüs 3
Hebreeën 13:13-25
1 Johannes 4; 5:1-13

Avondmaal

Exodus 12:1-15, 16-42, 43-51
2 Kronieken 30:1-9, 10-27
Psalmen 16; 19; 22; 23; 25; 27; 32; 51; 63; 72; 73; 84; 116; 119; 130; 133; 138
Spreuken 9
Jesaja 1:1-20; 53; 55; 61
Jeremia 3:6-25
Klaagliederen 3:21-39, 40-66
Ezechiël 36:16-38
Matteüs 7:1-12, 13-29; 22:1-14; 26:17-30
Marcus 8:27-38
Lucas 14:15-24
Johannes 6:22-59, 60-71; 10:1-21; 14; 15
Romeinen 5; 8:31-39
1 Korintiërs 10:14-33; 11:17-34
2 Korintiërs 5:11-21
Hebreeën 4; 8; 10:1-18; 13
1 Johannes 2:1-17; 5:1-13

De zondag

Exodus 31:12-17
Leviticus 23:1-16
Nehemia 13:15-22
Psalmen 92
Jesaja 56
Lucas 6:1-11
Lucas 23:44-56
Johannes 5:1-15
Handelingen 13:26-47

Christenvervolging

Klaagliederen 5
Habakuk 3
Psalmen 27; 43; 56; 124; 126; 142
Matteüs 10:16-42
Johannes 15:18-27
2 Tessalonicenzen 1:3-12
1 Petrus 4
Openbaring 6:9-17

Zending en Evangelisatie

Psalmen 87
Jesaja 49:1-13
Matteüs 10:1-20; 28:16-20
Marcus 16:15-20
Lucas 24:45-49
Handelingen 13:1-3
Handelingen 16:9-13
1 Petrus 2:1-17

Jeugdwerk

Deuteronomium 6:1-9, 10-25; 7:1-26
1 Samuël 2:12-36
Psalmen 78
Spreuken 7
Spreuken 22:1-16
Spreuken 23:10-25
Prediker 11:9; 12:7
Marcus 10:13-31
Efeziërs 6

Koninklijke verjaardagen

1 Koningen 4:29-34
Psalmen 20; 75; 77:12-21; 84; 89:1-19; 103; 118
Spreuken 8:1-21; 30:1-9
Prediker 8:1-10; 10
Matteüs 22:15-20
Romeinen 13
1 Timoteüs 2:1-8

Aardbevingen

Psalmen 68:1-19; 77; 104:24-35
Jesaja 24; 29
Matteüs 24:1-14; 27:45-56; 28:1-10
Openbaring 6; 11

Grote droogte

1 Koningen 8:35-48; 17:1-16
Jeremia 14; 15
Joël 1
Habakuk 3

Overstroming

Jona 1
Psalmen 107; 148
Matteüs 8:18-27
Marcus 4:35-41
Lucas 8:22-35
Handelingen 27

Storm en noodweer

Genesis 8; 9:1-17
Exodus 9:13-35
Job 38
Psalmen 29; 66; 69:1-18; 105; 148
Blijde en droeve dagen

Verjaardag

Deuteronomium 8 (bij 40jarige gedachtenis)
2 Samuël 7:19-29
Psalmen 23; 25; 90; 91; 103; 116; 121; 139:14-24
Matteüs 14:1-12

Huwelijk

Genesis 2:18-25; 24:1-28, 29-53, 54-67; 29:1-20
Numeri 36
Jozua 24:1-15, 16-28
Psalmen 37:1-11; 127; 128
Spreuken 31:10-31
Matteüs 19:1-12
Johannes 2:1-11
Efeziërs 5:22-33
1 Korintiërs 13
1 Petrus 3:1-12

Huwelijksfeest

Psalmen 71; 100; 103; 116; 118; 121; 138; 150
1 Korintiërs 13

Blijde verwachting

Genesis 17:15-27; 18:1-16
Exodus 2:1-10
Rechters 13
1 Samuël 1:1-19, 20-28
2 Koningen 4:8-37
Psalmen 113; 128
Lucas 1:5-25

Geboorte

Genesis 3:9-20; 21:1-21
1 Samuël 2:1-11
Psalmen 127
Matteüs 19:13-15
Marcus 10:13-16
Lucas 1:57-66, 67-80; 18:1-17
Handelingen 2:37-47

Bijzondere bewaring

Psalmen 91; 121
Matteüs 10:26-33
2 Petrus 2:4-9

Ziekte

Job 1; 2; 5:17-27
1 Koningen 14:1-13; 17:17-24
2 Koningen 5:1-19; 20:1-11
Jesaja 12 (dankzegging na genezing)
Jesaja 53; 63:7-19
Jeremia 29:4-14
Psalmen 23; 38; 42; 66 (na ernstige operatic)
Psalmen 77; 88; 124; 125
Matteüs 8:1-17; 9:18-34; 17:14-21; 25:31-46
Marcus 5:21-43
Lucas 7:1-10; 8:40-56; 13:10-17
Johannes 4:43-54; 5:1-16; 9 (blindgeborene)
Johannes 11 (opwekking van Lazarus)
Romeinen 5:1-11 (roemen in verdrukking)
Romeinen 8:14-30
2 Korintiërs 1:3-11; 4:16-5:10; 12:1-16
Filippenzen 1:3-26
Hebreeën 12:1-14
Openbaring 7:9-17

Sterfgevallen

Genesis 48; 49
Numeri 20:22-29
Deuteronomium 33; 34:1-8
2 Samuël 12:15-23
1 Koningen 14:1-18; 22:29-40 (van een kind)
2 Koningen 1:2-17
Job 14
Psalmen 39; 89:45-53; 90; 91
Handelingen 7:54-60
Romeinen 8:31-39
Filippenzen 1:12-30
1 Korintiërs 15:35-58
2 Korintiërs 5:1-10

Begrafenis

Genesis 23 (familiegraf); 25:7-11 (van Abraham)
Genesis 35:16-29 (van Rachel en Izaak)
Genesis 50:1-13 (van Jakob)
Deuteronomium 34
Jozua 24:29-33 (van Jozua)
Matteüs 27:57-66 (van Jezus)
Job 14
Psalmen 39; 90
1 Tessalonicenzen 4:9-18

Rouw

Genesis 50:1-14
Deuteronomium 34
1 Tessalonicenzen 4:9-18

Afzonderlijke onderwerpen

(In alfabetische volgorde)

A

Aanbidding Psalmen 22:28-30
Aanhouden in gebed Matteüs 15:21-28
Aanvechting. In tijden van Psalmen 91; Romeinen 8:18-30, 31-39
Abortus Jesaja 44:2, 24; Psalmen 139
Afgoden Jesaja 44:9-22
Almacht Gods Jesaja 40:12-31
Alwetendheid Gods Psalmen 139
Ambten Psalmen 75:3; 1 Timoteüs 3:1
Antichrist 1 Johannes 2:18-22; 2 Johannes 17
Arbitrage bij burgerlijke geschillen tussen christenen Galaten 6:1-8
Armen. Recht aan de- Nehemia 5
Armen. Weldoen aan de- Deuteronomium 15:7-18
Avondpsalm Psalmen 4

B

Ban in het leger Jozua 7:1-15
Bange tijden 2 Koningen 18; 19
Bedachtzaam Spreuken 3:21; 5:2
Bededag Nehemia 9
Bedreigingen bij het niet houden van Gods geboden Deuteronomium 28:58-68
Begeerlijkheid Romeinen 7:7; 13:14
Bekering. Vermaning tot- Matteüs 3:1-12
Belofte Handelingen 2:39; Galaten 3:14-29; 1 Timoteüs 4:8
Benauwdheid Psalmen 50:15; 116:3
Bergrede Matteüs 5-7; Lucas 6:17-49
Berouw Jeremia 31:19
Bidden Filippenzen 4:6
Blijdschap Psalmen 100
Blijdschap na beproeving Jesaja 12
Broederlijke liefde 1 Petrus 3:8-22
Broedermoord Genesis 4:1-15
Broedertwist Genesis 27:30-46; 37
Broeders en zusters. Twist tussen- Numeri 12:1-15
Brood des Levens. Jezus het- Johannes 6:22-59
Bijbelonderzoek Johannes 5:39; Handelingen 17:11

C

Christen zijn in elke stand 1 Korintiërs 7:18-31
Christus, de enige Zaligmaker Handelingen 4:1-12
Christus, de goede Herder Johannes 10:1-21
Christus, de zoon van God Johannes 1:1-18
Crematie Jesaja 14:18-20

D

Diakonale taken Handelingen 6:1-6; 1 Korintiërs 16:2
Diefstal Exodus 22:1-20
Dienen van God Jozua 24:14-22
Dienstbetoon Galaten 5:13
Dood. De- overwonnen 1 Korintiërs 15:17-46
Doodstraf Genesis 9:1-17
Dorst naar God Psalmen 42
Droefheid naar God Romeinen 7:10
Dromen Genesis 40; 41
Druk. In- Psalmen 77; 88; 102; Romeinen 5:1-11; 1 Petrus 5:1-11; Openbaring 7:9-17
Dwaling 2 Petrus 2:18

E

Echtscheiding Matteüs 19:1-9
Eenzaamheid. In tijden van- Psalmen 23; 27
Eeuwigheid 2 Petrus 3:18; 1 Johannes 2:17
Eigengerechtigheid Matteüs 7:1-20
Ellende na voorspoed Job 29; 30
Emancipatie Efeziërs 5:22-33
Engelen Hebreeën 1
Ergernis Romeinen 14:13-23; 1 Korintiërs 8
Eten, drinken 1 Korintiërs 15:32
Euthanasie Exodus 21:12-14
Evolutie Genesis 2:1-3; Johannes 1:3

F

Familietwist Genesis 13:1-13
Feestoffer Psalmen 118:27
G

Gaven. Verscheidenheid van- 1 Korintiërs 12
Gebed van Salomo 1 Koningen 8:23-53
Gebed van Daniël Daniël 9:1-19
Gebed van Habakuk Habakuk 3
Gebed van Jakob Genesis 32:24-32
Geboden. De tien- Exodus 20; Deuteronomium 5:1-22
Gehoorzaamheid 1 Samuël 15:1-9, 10-35; Efeziërs 6:1-9; Kolossenzen 3:12-25
Geldbesteding Psalmen 15:5; Lucas 16:1-9
Geldzucht en leugen 2 Koningen 5:20-27
Gehandikapten Johannes 5:1-15
Gelofte Psalmen 116
Gelofte. Lichtvaardige- Rechters 11:29-40; Matteüs 14:1-12
Geloofsbeproeving Genesis 22:1-19
Geloof. Lied des geloofs Hebreeën 11
Geloofszekerheid Job 19:1-27; Romeinen 8; 2 Korintiërs 5:1-10
Gemeente Efeziërs 5:22-33
Gemeenschap der heiligen 1 Korintiërs 12:12-31
Gemengde huwelijken Genesis 6:1-8; Deuteronomium 7:1-15; Rechters 14:1-20; 2 Korintiërs 6:11-18
Genade Deuteronomium 7:6-21; Romeinen 11:1-6; Efeziërs 2:1-8
Genezing. Wonderbare- 2 Koningen 5:1-14
Gerustheid. Valse Jesaja 32:1-18; Amos 6
Getrouwheid. De- der Rechabieten Jeremia 35
Gevangenen Hebreeën 13:2, 3
Godvrezende Job 1:8; Lucas 2:25
God verlate ons niet Jesaja 49:8-26
Gods volk door de vijand belaagd Ezra 4; 5; 6
Godzaligheid 1 Timoteüs 6:3-11
Grootheid des Heeren Psalmen 147

H

Haat. Geen- koesteren Romeinen 12:9-21
Hand. Indien uw- u ergert Matteüs 18:1-14
Heere. De- is God 1 Koningen 18:21-39
Herbergzaamheid Genesis 18:1-10; 19:1,3; Matteüs 25:31-46; Hebreeën 13; Handelingen 28:1-10
Herder en leraar Efeziërs 4:11
Hinken op twee gedachten 1 Koningen 18:20-39
Hoede. Veilig in Gods- Jesaja 26:1-13
Honger Genesis 41; Ruth 1; Amos 8:11
Hogepriesterlijk gebed Johannes 17
Homofilie Leviticus 18:22; 1 Korintiërs 6:10
Huisgezin. Christelijk- Jozua 24:1-15, 16-28
Huisvrouw. De voortreffelijke- Spreuken 31:10-31

I

Inbeelding Psalmen 73:7; Spreuken 18:11
Indachtig maken Johannes 14:26
Inkomen, Het- Deuteronomium 14:22-28
Ironie. Heilige- 2 Korintiërs 11

J

Jaloersheid 1 Samuël 18:6-29; 2 Samuël 6; 24:1-20
Jeugd. Raad aan de- Spreuken 2; 3; 4; 5
Jongelingschap Prediker 11:9-12:1
Jukdragen Klaagliederen 3:27; Matteüs 11:29, 30

K

Kastijding Hebreeën 12
Kerktijd Psalmen 42; 63; 84; 122
Kerkgang Psalmen 122; Lucas 4:16
Keuze van de dienst des Heeren Jozua 24:1-28; 1 Koningen 18:20-39
Kleding 1 Timoteüs 2:9
Knielen voor God Daniël 6:11
Kopen en verkopen Openbaring 13:17
Kostelijk voor God 1 Petrus 3:4
Krachtig in de Heere Efeziërs 6:10
Kruisdragen 1 Petrus 4:12-14
Kruiswoorden Johannes 19:26-30
Krijgsdienst 2 Timoteüs 2:3
Kwade en goede Spreuken 15:3

L

Laatste oordeel 1 Korintiërs 15:52
Landbouw en veeteelt Psalmen 107:33-43
Landman. De van GodonderRechte- Jesaja 28:24-29
Lastering 1 Timoteüs 5:14
Leden. Wij zijn elkanders- 1 Korintiërs 12:12-31
Levensstijl Hebreeën 13:5; 1 Petrus 3:2
Levenswandel Filippenzen 3:20; 1 Timoteüs 4:12
Lichamen. Aardse en hemelse- 1 Korintiërs 15:34-58
Licht der wereld. Jezus het- Johannes 12:20-50
Lied des geloofs Hebreeën 11
Lied van Mozes Exodus 15:1-21
Lied der liefde 1 Korintiërs 13
Lofzangen Psalmen 65:2; 100; Kolossenzen 3:16
Lof des Heeren Psalmen 96; 103
LouteringsgeRecht Jesaja 1:21-31
Luiheid Spreuken 19:15; 31:27
Lijden 1 Petrus 4:12-19
Lijden van de Messias Jesaja 53
Lijden ten onrechte 1 Petrus 2:18-25
Lijdzaamheid Hebreeën 12:1; Jakobus 1:3

M

Machtige Jesaja 49:24-25
Man en vrouw 1 Korintiërs 7:1-14
Medearbeider 1 Korintiërs 3:9
Medelijden Hebreeën 4:15; 5:2
Menigvuldige genade Psalmen 42:12
Meeste. Wie is de- Marcus 9:30-41
Melaatsheid. Wetten der- Leviticus 13; 14
Misbruiken afgeschaft Nehemia 13
Misverstand Jozua 22
Moedeloosheid 1 Koningen 19:1-18; Psalmen 77
Moeilijkheden Lucas 12:2-12; Psalmen 37; Spreuken 16
Morgenpsalm Psalmen 5

N

Naaste. Wie is mijn- Lucas 10:25-37
Natuurlijke mens. De- 1 Korintiërs 2:1-16
Natuurverbond Genesis 9:8-17
Navolging Efeziërs 5:1
Nietigheid des mensen Job 38-41
Nieuwe hemel en nieuwe aarde Openbaring 21:1
Nieuwe mens Efeziërs 4:24
Nieuwe naam Openbaring 2:17
Mood. In- Psalmen 143
Nodig. Wij hebben elkaar- 1 Korintiërs 12:12-31
Noodleugen Genesis 12:9-20; 20
Nuttigheid van de Schrift 2 Timoteüs 3:16

O

Onbezonnenheid Exodus 2:1-15
Onderdanigheid aan de overheid Romeinen 13:1-7
Onderlinge geschillen in de gemeente Galaten 6:1-8
Ongehoorzaamheid 1 Koningen 13:11-34
Ongelovige man en vrouw en omgekeerd 1 Korintiërs 7:1-14
Ongelukken 2 Koningen 6:1-7; Psalmen 72; 91; 121; Handelingen 28:1-6
Onopzettelijke doodslag Numeri 35:9-34
Ontluisterd leven Romeinen 3:23
Ontucht Spreuken 6:20-35; 7
Onverhoord gebed Deuteronomium 3:21-29; 2 Korintiërs 12:1-10
Onze Vader. Het- Matteüs 6:9-13
Onverstandige man en verstandige vrouw 1 Samuël 25:2-42
Onwetend 1 Tessalonicenzen 4:13
Oordeel niet Matteüs 7:1-12; Romeinen 14:1-13
Oordeel niet te hard Galaten 6:1-10
Oordeelsdag Matteüs 25:31-46
Oorlog en vrede Prediker 3:8; Jesaja 2:4
Opoffering voor anderen 2 Samuël 21:1-14; 1 Korintiërs 9
Opzienersambt Handelingen 1:20; 1 Timoteüs 3:1
Ouderliefde 2 Samuël 18:9-33
Ouderlingen 1 Timoteüs 5:17; Titus 1:5
Overheid. Gehoorzaam aan de- Romeinen 13:1-7
Overspel Matteüs 5:27-32; Jakobus 2:11
Overste der wereld 1 Korintiërs 2 :6, 8
Overwinnen 1 Johannes 5:4; Openbaring 21:7

P

Pascha Exodus 12:1-20, 21-42, 43-51
Paulus' bekering Handelingen 9:1-19; 22:1-29; 26:1-32
Plagen. De tien- Exodus 7-12
Pottebakkersvat Jeremia 18; 19
Profetische rede Matteüs 24; 25
Prediking Jesaja 53:1; Hebreeën 4:2
Priesterschap 1 Petrus 2:5, 9
Profetie Romeinen 12:7
Psalmzingen Rechters 5:3; 2 Samuël 22:50; Psalmen 68:33; Psalmen 147; Jakobus 5:13

R

Raad Gods Psalmen 33; Jesaja 46; Romeinen 8:18-30
Rechten. Laat ons samen- Jesaja 1:1-20
Rechtschapenheid Ezechiël 31:11
Rechtvaardigheid Spreuken 21:21
Reine en onreine dieren Leviticus 11; Deuteronomium 14:1-21
Reis. (Bij het ondernemen van een grote reis) Genesis 24:1-28, 29-61; 28; 29:1-14; Exodus 33; Psalmen 107:1-16
Reis. (na een moeilijke reis) Psalmen 121
Revolutionaire opstand Numeri 16:1-17, 18-35, 36-50
Roepstem tot God Jesaja 55
Rustdag Klaagliederen 1:7; Psalmen 92
Rijkdom Spreuken 11:28; 30:8

S

Sabbat Genesis 2:1-15; Exodus 16:13-31; Jesaja 56:1-7; Jeremia 17:19-27; Hebreeën 4
Sabbatschender Numeri 15:32-36
Sabbatsheiliging Jeremia 17:19-27
Sabbatsontheiliging Nehemia 13:15-22
Schrik des Heeren 2 Korintiërs 5:11
Smaad Matteüs 5:11; 1 Petrus 4:14
Sneeuw Psalmen 147; 148
Soberheid Lucas 16:2, 4
Spruit. De Davids- Jeremia 23:1-8
Sterfbed Genesis 49:29-33
Sterfelijkheid Psalmen 103; 1 Korintiërs 15:53-54
Steun. Een- voor de zaak des Heeren Ezra 7; Nehemia 1:2
Straffen Lucas 23:41; Judas vs.15
Studeren Matteüs 25:15-28

T

Tekenen der tijden Lucas 11:14-32
Tegenspoed. Geduld in- Job 1; 2:1-10; Psalmen 37; 73
Tevredenheid met zijn positie 1 Korintiërs 7:20-31
Tienden Leviticus 27:30-34; Deuteronomium 14:22-29
Tien geboden Exodus 20:1-17; Deuteronomium 5:6-21
Toekomstverwachting 2 Petrus 3:12
Toorn Psalmen 30:6; Openbaring 6:16, 17
Troost Jesaja 40:1-11
Troost voor bekommerden Jesaja 42:1-7
Troost voor kleinmoedigen Jesaja 51:1-16
Troost tegen de dood 1 Korintiërs 15:47-58
Troost in nood Psalmen 143
Trots op zijn rijkdom 2 Koningen 20:12-18
Trouwe vriendschap 1 Samuël 18:1-13; 1 Samuël 19:1-8; 20:1-23, 24-43
Tucht Spreuken 4; 13; 22:1-16; 29:1-17
Twijfel Jakobus 1:6; 2 Korintiërs 4:8
Tijdsbesteding Efeziërs 5:16; Kolossenzen 4:5
Tijdgeest 2 Timoteüs 4:10

U

Uitverkiezing Deuteronomium 7:6-21; Romeinen 8:28-39; Romeinen 9:1-18; Efeziërs 1:3-23
Uitblussen van de Geest 1 Tessalonicenzen 5:19
Uitzien naar God Micha 7:7

V

Valse gerustheid Jesaja 32; Amos 6
Valse profeten Deuteronomium 13
Verboden huwelijken Leviticus 18
Verboden liefde Genesis 34; 38:1-11
Verbondsbrekers Jeremia 11
Verdeling van arbeid Exodus 18:1-27
Verdrukking Romeinen 8:35; 2 Korintiërs 4:17
Vergankelijkheid des mensen Psalmen 39
Vergankelijkheid van aardse goederen Psalmen 49
Verhoord gebed Psalmen 20; 86; 118
Verhoudingen onderling Efeziërs 6:1-9; Kolossenzen 3:12-25
Verleiding ontvluchten Genesis 39:7-23
Verlosser. Mijn- leeft Job 19:1-26
Vermaningen (om Gods geboden te onderhouden) Deuteronomium 4:1-9
Vemaningen (om Gods verbond niet te vergeten) Deuteronomium 4:23-40
Vermenging. Geen- met de wereld Deuteronomium 7:1-15; 2 Korintiërs 6:14
Vemeder u (Hagar en Sara'i) Genesis 16
Veronachtzaming van Gods Woorden en Wet 2 Koningen 20:1-20
Veroordeling 1 Timoteüs 5:24
Vervolging Klaagliederen 5:5; 2 Tessalonicenzen 1:4
Verzoekingen van Jezus Matteus 4:1-11
Vloek (Zegen en vloek) Deuteronomium 28:1-14, 15-46, 47-68
Vloek. Formulier van de- Deuteronomium 27:14-26
Vloeker. Een- gestraft Leviticus 24:10-23
Voetwassing Johannes 13:1-17
Volkszonden. Uitbanning van- Ezra 9; 10
Voorbede Genesis 18:16-33; Exodus 32:15-35; 33:12-23
Voorspoed der goddelozen Psalmen 73
Vrede. Houd- met alle mensen Romeinen 12:9-21
Vreze Gods Deuteronomium 6; Psalmen 128:1; Prediker 12:13; Lucas 23:40; Kolossenzen 3:22
Vreemdelingen Maleachi 3:5; Matteüs 25:35, 43
Vrienden. Twee- (Jozua en Kaleb). Jozua 14
Vreugde Psalmen 42; Jesaja 60:15
Vrolijkheid Psalmen 97:11; Handelingen 14:17
Vrouwenbeweging Numeri 12
Vrije genade Efeziërs 2:1-10
Vrijheid. Staat in de- Galaten 5:1-18
Vrijmacht. Gods- Jesaja 29:1-19; 45:1-11
Vrijsteden Deuteronomium 19:1-13; Jozua 20:1-9

W

Waarheid en leugen Efeziërs 4:15-25
Waarschuwing (tegen luiheid) Spreuken 6:6-19
Waarschuwing (tegen ontucht) Spreuken 6:20-35; 7
Waarschuwing (tegen hoogmoed) Spreuken 27:1-21
Wapenrusting Gods Efeziërs 6:10-24
Wee. Zesvoudig- Jesaja 5:8-24; Jakobus 5:1-11
(over rijken) Weduwen en wezen Psalmen 146:9; Jakobus 1:27
Wet des Heeren Exodus 20; Deuteronomium 5:1-21
Wetenschap en wijsheid Spreuken 1:7; 9:10
Welzijn Psalmen 122; 128
Werken Deuteronomium 15:13; Leviticus 19:13
Werkgever/werknemer Efeziërs 6:5-9; Kolossenzen 3:22
Worsteling in gebed Genesis 32:24-32
Wraaknemen. Voor- bewaard 1 Samuël 25:2-42
Wijngaard. Gods zorg voor de- Jesaja 5:1-7

IJ

IJdel zijn Jesaja 3:16-26
IJdelheid der aardse dingen Prediker 1; 2
IJverig 2 Korintiërs 11:2; Titus 2:14

Z

Zaligsprekingen Matteüs 5:1-12
Zee. Op- Psalmen 104:24-35; 107:23-32
Zegenen voor de dood Genesis 49:1-28
Zegen. Na genoten- Psalmen 115
Zegenbede Numeri 6:24-26; 2 Korintiërs 13:13
Zegen en vloek Deuteronomium 28:1-14, 15-46, 47-68
Zelfdoding 2 Samuël 17:23; Matteüs 27:1-7
Ziekbed Genesis 48
Zoekt de Heere Jesaja 55
Zondares. De- Lucas 7:36-50
Zonde tegen de Heilige Geest Matteüs 12:22-32; Hebreeën 6:4-6
Zonden als scharlaken Jesaja 1:1-18
Zondeval Genesis 3
Zondvloed Genesis 6-8
Zorg voor de evangeliedienaars 1 Korintiërs 9:1-14
Zwakheid 2 Korintiërs 12:9, 10
Zwijgen Psalmen 141:3; 62:6; 1 Korintiërs 14:28-34; Jakobus 3:6

Bijbelse kernwoorden

(In alfabetische volgorde)
Barmhartigheid Nehemia 9:9-31; Jesaja 63:7-19; Romeinen 11:30-32
Beproeving Zacharia 13:7-9; 2 Korintiërs 13:1-7; 1 Petrus 1:7
Bekering Ezechiël 18:20-32; Matteüs 3:1-12; Openbaring 2:4-5
Bevinding Psalmen 36:3; Romeinen 5:4
Bevrijding Psalmen 71:1-5; Ezechiël 14:14-20; Amos 2:14-15
Blijdschap Nehemia 8:11-19; Psalmen 100; Jesaja 51:11; Johannes 16:20-24
Dankbaarheid Jesaja 12; Daniël 2:23; Handelingen 24:3; Kolossenzen 3:15
Geloof Habakuk 2:4; Romeinen 4:3-9; Romeinen 10:13-17; Hebreeën 11
Genade Deuteronomium 7:6-21; Romeinen 11:1-6; Efeziërs 2:1-8; Titus 2:11-15
Genadeverbond Genesis 17:1-14; Jesaja 54:1-10; Handelingen 2:37-47
Gemeenschap Handelingen 2:42; 1 Korintiërs 12:12-31; 1 Petrus 4:13; 1 Johannes 1:3-7
Gerechtigheid Jesaja 51:5-8; Spreuken 8:15-18; Matteüs 5:6-10; Romeinen 6:13-23
Heiligheid Exodus 28:36; Psalmen 138:2; Efeziërs 4:23; Hebreeën 12:10
Heiligmaking Romeinen 6:19-23; 1 Tessalonicenzen 4:4-12; 1 Timoteüs 2:15; Hebreeën 12:14
Hoop Psalmen 39:8; Hosea 2:11; Romeinen 5:2-5; Romeinen 8:21-24
Koninkrijk Gods Lucas 10:57-62; Lucas 12:31; Lucas 17:20-21; Galaten 5:21
Leven Genesis 19:17-22; Psalmen 30; Johannes 10:9-18; Filippenzen 2:20-21
Liefde Hooglied 2:1-14; Romeinen 8:35-39; 1 Korintiërs 13; 1 Johannes 4:7-18
Lijdzaamheid Romeinen 5:3-4; Hebreeën 12:1; Jakobus 1:3-4; 2 Petrus 1:6
Matigheid Handelingen 24:25; Romeinen 12:3; Galaten 5:22; 2 Petrus 1:6
Opstanding Matteüs 22:30-31; Handelingen 17:18-33; 1 Korintiërs 15:12-42; Filippenzen 3:10-14
Rechtvaardigheid Spreuken 21:21; Romeinen 4:3-13; Filippenzen 3:6-9; Jakobus 3:18
Rechtvaardigmaking Jesaja 45:25; Romeinen 5:16-19; Openbaring 19:8
Roeping Romeinen 11:29; Efeziërs 4:1; Filippenzen 3:14; 2 Petrus 1:10
Schepping Genesis 1, 2; Marcus 10:6; 2 Petrus 3:4; Openbaring 3:14
Schuld Ezra 9:6-15; Psalmen 69:6; Matteüs 18:25-32; Romeinen 5:16-18
Vergeving Psalmen 130:4; Daniël 9:9; Lucas 1:77; Hebreeën 9:22
Verkiezing Haggai 2:24; Romeinen 9:11; 1 Tessalonicenzen 1:4; 2 Petrus 1:10
Verzoening Exodus 30:10-16; Jesaja 6:7; Romeinen 3:25; Hebreeën 2:17
Voleinding Jeremia 5:10-18; Matteüs 13:39-49; Matteüs 28:20; Hebreeën 9:26
Volharding Matteüs 24:13; Romeinen 2:7; Romeinen 12:12; 1 Timoteüs 4:16
Vrede Rechters 6:23-24; Jeremia 8:11-15; Romeinen 5:1; Efeziërs 2:14
Wedergeboorte Matteüs 19:28; Titus 3:5; 1 Petrus 3:23
Wederkomst Psalmen 126:6; Johannes 14:1-3, 26-29; 1 Tessalonicenzen 4:13-18
Zaligheid Genesis 49:18; Psalmen 68:20-21; Handelingen 13:26-47; 1 Tessalonicenzen 5:8-9
Zonde Leviticus 16:30-34; Psalmen 51:4-5; Romeinen 6:1-20; 1 Johannes 3:8-9

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)