HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

De verwekking van Jezus

Lees de Bijbel  De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Geboren uit een maagd - de maagd Maria

Lees de BijbelDe Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

 De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voor dat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest {Matth.1 vers 18}.

Men heeft het mysterie van de geboorte van Jezus dikwijls ontkend, omdat men alle feiten wilde herleiden tot eigen beperkte ervaringen. Dit is een uiterst schadelijke wijze om zo mee om te gaan.

Wij zien in de Bijbelse geschiedenis dat, waar Gods verlossingsmacht zich in de wereld openbaart, altijd sprake is van een bijzondere verwekking, in het bijzonder de verwekking van de Messias. Als Jezus, de Zoon van God, de Verlosser der wereld geboren moet worden, is er geen man die zo liefheeft, dat hij dit Heilige Kind kan verwekken.

Als we naar Abraham kijken, dan wordt aan hem de belofte gegeven, dat Sara een kind zal krijgen. Hoe is mogelijk. Door de genade wordt Abrahams liefde zo sterk, dat hij uit de verstorvenheid het leven oproept. Isaäk wordt geboren. En toch, hoewel Abrahams liefde door de genade is uitgeheven boven zichzelf, zo ver zelfs, dat het wonder van Isaäk geboorte heeft plaatsgevonden uit dit ouderpaar, is de liefde niet volmaakt. Daarom is Isaäk niet de Verlosser der wereld.

Als Jezus, de Zoon van God, de Messias van Israël, de Verlosser der wereld geboren moet worden, is er geen man die zo liefheeft, dat hij dit Heilige Kind kan verwekken. Geen man is er in de wereld, zelfs als hij de hoogste genade Gods ontvangt, die zo oneindig liefheeft, want de genade zal altijd weer in de mens vertroebeld worden. Zonde is altijd en gebrek aan liefde. Het tekort aan liefde heeft de verlossing tegengehouden. Daarom gaat God, als de Messias verwacht moet worden, aan de man voorbij. Het is Gods Heilige Geest, Zijn, eigen Geest, die uit de mogelijkheden van de vrouw, het Kind verwekt. Alleen de volmaakte liefde van God zelf kon deze verwekking doen plaats vinden. Hoe heeft Jozef het feit van de zwangerschap van Maria geïnterpreteerd. Als Maria zwanger is, moet zij wel overspel gepleegd hebben, is dat wat Jozef beweerd? Prachtig staat er in Matth1 vers 19. “Daar nu Jozef, haar man rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden”.

Dat betekent dat Jozef geen wraakgedachte had

Hij wordt een rechtvaardige genoemd. Een rechtvaardige zoekt geen vergelding, zoekt geen wraak. De rechtvaardige{tsaddiq}is bevrijd van de wraakgedachte. Jozef wil Maria in stilte verlaten, zonder aanklacht, zonder verwijt, misschien wel verdrietig, maar niet met wraakgevoelens. Toen die overweging bij hem opkwam, zie een engel des Heren verscheen hem in de droom{vers 20}.”Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij, zoals de engel des Heren hem bevolen had en hij nam zijn vrouw tot zich” {vers 24}. Als Jozef is teruggeroepen, staat hij open voor de Goddelijke onderwijzing, “Vrees niet, Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest” {vers 20}. Hier zien we dat zelfs een rechtvaardige te kort schiet om de Verlosser te verwekken. Daarom ging God Jozef voorbij, want de Goddelijke volmaakte liefde, de Heilige Geest ging zelf dit kind verwekken. Dat het kind verwekt is door de Heilige Geest blijkt uit wat Hij zal zijn. Zijn naam drukt dit uit: JHWH is redding. Hoe blijkt die redding in de wereld? “Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden” {vers21b}. Het is merkwaardig, dat het hier niet gaat over de zonden der volkeren, maar alleen over het volk, het volk Israël. Er wordt gesproken van redding van zonden. Wat is zonde? Zonde is “doel missen”. Wat is het doel van het volk Israël? De redding der wereld, daartoe is het volk uitverkoren. Het tekort hiervan is het doel missen, de zonde van Israël. Dit Kind, Jezus redt Zijn volk van dit tekort. Hij volmaakt Israël als Zijn koning. Daarom zegt Hij straks niet “het betaamt Mij”, maar ”het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen” {Matth.3 vers 15}. Als Koning van Zijn volk voert Hij de bestemming van Zijn volk volmaakt uit. Daarom richt Jezus Zich direct op het volk van Israël en niet op de volkeren. Niet om de volkeren in de steek te laten, maar juist om te redden.

“Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij, zoals de engel des Heren hem bevolen had en hij nam zijn vrouw tot zich. En hij had geen gemeenschap met haar, voordat zij een zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus {Matth.1 vers 24-25}

Daarmee erkent Jozef Maria als zijn zuivere, ongeschonden vrouw. Hij heeft door Gods genade de waarheid op Maria gekregen. En hiermee doet hij nog meer. Hij aanvaardt het Kind. Hij geeft dit Kind zijn Koninklijke naam. “het was niet uit het bloed, noch uit de wil des mans, noch uit de wil des vleses” maar Jozef gaf hem toch de naam Jezus. Hij geeft het Kind de glans van het Davidisch Messiaans Koningschap. God is bij verwekking van Jezus aan de man Jozef voorbijgegaan. Jozef {de mens}schoot in liefde te kort. Deze is niet de man en de verwekker, maar de bewaarder en beschermer van het heil. Jozef is hierin groots en getrouw geweest. Hij was een rechtvaardige. Een rechtvaardige is ook iemand, die aan God voldoet in de situatie, waarin hij geplaatst is, die zijn verantwoordelijkheid op zich neemt. De rechtvaardige is gekenmerkt door “vreze Gods”, dit is door liefdevolle eerbied voor God zelf. Hij weet daarmee ook zijn plaats “hij bekende haar niet” staat er geschreven.

Tenslotte staat er “en gij zult Zijn naam roepen Jezus” {vers 21} Dit is JHWH, is redding. Aanroepen is iets anders dan een naam geven. Wij geven namen om te onderscheiden. Maar hier wordt het Kind aangeroepen, zoals God bevolen heeft hem aan te roepen. Deze aanroep is tegelijk het erkennen van het vertrouwen in Gods belofte.

In dit Kind is, de Here de redding

Rechtvaardige

Nog even iets over de Rechtvaardige, we zagen dat een rechtvaardige bevrijd is van de wraakgedachte. Hoe zit het dan met God? Als we over De Rechtvaardige spreken komen we bij Hem terecht. Hij heeft Zijn Zoon niet gestuurd om te sterven, maar om het Koninkrijk te vestigen op aarde. We zien dat zo mooi in Matth.21 vers 37, de pachter stuurden zijn slaven, maar werden allen gedood. Vanuit Zijn Liefde stuurde hij op het laatst zijn Zoon, “Mijn zoon zullen zij ontzien” want de liefde kent geen wraak, is lankmoedig, is goedertieren, is niet afgunstig, zij rekent het kwade niet toe{1Kor.13}. Vanuit de liefde stuurde God Zijn Zoon naar deze aarde, met de gedachte, “Mijn Zoon zullen zij ontzien”, maar de mens dacht anders, net zoals de Steen, die door de bouwlieden werd afgekeurd. Maar God gaat in Zijn onnavolgbare liefde er een “Hoeksteen” van maken. “deze is tot een hoeksteen geworden; van de Here is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen.

Vrede gemaakt

De Vader heeft zich voorgenomen om door zijn Zoon een verzoening van ontzaglijke omvang tot stand te brengen. En door hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is {Kol.1 vers 20}. Het trieste is dat men over het algemeen beweert, dat het “bloed van het kruis” vrede heeft gemaakt door de toorn van de Vader af te wenden, voor de schuld van de mens te betalen. Want Gij hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die brengen zou; aan brandoffers hebt Gij geen welbehagen {Ps.51 vers 18}. Maar in werkelijkheid had God de wereld zo lief, dat Hij bereid was om mens te worden en voor de wereld te sterven om haar Zijn liefde te tonen {Rom.5 vers 8; 1Joh.3 vers 16; 1Joh.4 vers 9}. De Vader was in Christus niet zichzelf met de wereld verzoenende, maar de wereld met zichzelf verzoenende {2Kor.5 vers 19} Hij was er niet op uit om Zijn eigen gunst te winnen, maar om Zijn schepselen van vijanden in vrienden te veranderen. Zo wordt het ook in Kol.1 vers 20 door Paulus gezegd “Het behaagde de Vader…. om door de Zoon alle dingen met zichzelf te verzoenen {niet: zichzelf met alle dingen te verzoenen!}

De Vader stuurde vanuit, de Agapé {de niets terug vragende liefde}Zijn Zoon met de gedachte “Mijn zoon zullen zij ontzien”. De mens dacht het kwade, en dode de Rechtvaardige. Maar de vreugde Boodschap is; God is liefde, dat is niet slechts een woord, maar een voldongen feit. Het kwade is stuk gelopen op Zijn Agapé, Zijn niets terug verlangende liefde, de vijandschap sterft aan de liefde.

Waarom is de maagdelijke geboorte zo belangrijk?

De notie van de maagdelijke geboorte is van cruciaal belang (Jesaja 7:14; Matteüs 1:23; Lucas 1:27,34). Laten we eerst eens kijken hoe de schriftteksten deze gezegende gebeurtenis beschrijven. In antwoord op Maria’s vraag “hoe?” antwoordt Gabriël: “De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken” (Lucas 1:35). De engel moedigt Jozef met de volgende woorden aan om met Maria te trouwen: “want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest” (Matteüs 1:20). Matteüs stelt: de maagd bleek “zwanger te zijn door de heilige Geest” (Matteüs 1:18). Galaten 4:4 leert ons ook over de Maagdelijke Geboorte: “Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw”.

Uit deze passages is het zeker duidelijk dat de geboorte van Jezus het gevolg was van het werk van de Heilige Geest in het lichaam van Maria. Het immateriële (de Geest) en het materiële (Maria’s baarmoeder) waren hierin beide betrokken. Maria kon zichzelf natuurlijk niet zwanger maken, en in dat opzicht was zij eenvoudigweg een “vaartuig”. Alleen God kon het mirakel van de Incarnatie uitvoeren.

Het ontkennen van een fysieke verbinding tussen Maria en Jezus zou impliceren dat Jezus niet werkelijk menselijk was. De Schriftteksten onderwijzen ons dat Jezus volledig mens was, met een fysiek lichaam net als het onze. Dit had Hij van Maria ontvangen. Tegelijkertijd was Jezus volledig God, met een eeuwige, zondeloze aard. Zie Johannes 1:14; 1 Timoteüs 3:16; en Hebreeën 2:14-17.

Jezus werd niet in zonde geboren; dat wil zeggen, Hij had geen zondige aard (Hebreeën 7:26). Het lijkt er op dat de zondige aard van generatie tot generatie via de vader wordt overgedragen (Romeinen 5:12, 17, 19). De Maagdelijke Geboorte omzeilde de overdracht van de zondige aard en maakte het voor de eeuwige God mogelijk om een perfect mens te worden.

"Maar God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren."(Romeinen 5:8)

Jezus geboren uit de maagd Maria


De engel Gabriël werd van Godswege gezonden naar Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette. De naam van de maagd was Mirjam in het Nederlands: Maria.

Er zijn veel schilderijen van de boodschap van de engel aan Maria. Zo’n engel wordt dan voorgesteld als een bovenaards wezen, zo tussen God en mens, met grote klapwiekende vleugels, want hij komt van boven naar beneden. God woonde, in de gedachten van toen, in een ruimte hoog boven de wolken. Als wij spreken over de hemel denken we die ook nog ‘ergens’ boven, terwijl we toch ook in de ’zevende hemel’ van opperste geluk kunnen zijn, hier beneden. In ieder geval is in de taal van de Bijbel een engel een verbindingspersoon tussen hemel en aarde; een Godsgezant, een boodschapper van God.

Waar mensen zich geroepen weten, waar ze geloven dat God hen aanspreekt om iets bijzonders te doen, komt er in de Bijbel een engel of meerdere engelen aan te pas. Denk maar aan de geboorte van Jezus waar eerst een engel, aan de herders, het blijde nieuws kenbaar maakt en dan een hele schare engelen ‘glorie aan God in den hoge’ zingt. Zo is het ook in dit evangelie waar het gaat om een beslissende boodschap, die té groot en té onbegrijpelijk is en al ons denken en doen te boven gaat. Ze wordt uitgesproken door de engel Gabriël. Zijn naam betekent: man Gods of Gods kracht. Hij richt zich tot een jong meisje van ongeveer 16 jaar. Zij is nog maagd, maar is wel al beloofd aan de man Jozef. Maria, wordt van Godswege gegroet.

Dat was ongehoord. Dat mocht helemaal niet. Vrouwen, zeker jonge vrouwen en zeker als ze alleen waren, werden niet aangesproken door mannen. Vandaar dat Maria schrikt, staat er. Ook voor die buitengewone groet en nog wel van God zelf. Ze wordt ‘begenadigd’ genoemd! Zij zal een kind krijgen. Zij, niet haar man Jozef. In die tijd had de vrouw geen enkel aandeel in het krijgen van een kind. Alleen de man is de verwekker. De vrouwelijke eicel was nog totaal onbekend. De vrouw is enkel de ontvangende. Hier wordt dit meisje voor het eerst en tegen alles in, aangezegd dat het kind haar kind zal zijn. Zij zal het leven schenken en de man, met al zijn potentie, wordt naar het tweede plan verschoven.

Dat is de zin van die mysterieuze woorden, dat het kind van Maria, zal verwekt worden uit kracht van de heilige Geest en uit overschaduw van de Allerhoogste. De maagdelijkheid van Maria heeft niets te maken met seksualiteit of biologie of gynaecologie. Alsof de Bijbel daarin geïnteresseerd zou zijn of daar zelfs maar iets van zou weten. De bijbel is een geloofsboek en geen boek over menselijke anatomie. Trouwens, het was gebruikelijk in de oudheid om van een uitzonderlijk groot man te zeggen dat hij niet op een normaal menselijke wijze geboren was. Dat zei men van de Egyptische farao’s. In de Griekse mythologie trouwen goden met vrouwen. Uit die heilige huwelijken worden dan godenzonen geboren. Ook keizers en koningen, denk maar aan de goddelijke keizer Augustus. 

In de Bijbel worden grote profeten uit oude, onvruchtbare vrouwen geboren om te zeggen dat ze eigenlijk mannen van God zijn en niet zomaar doodgewone mensen. We kennen de namen van die oude, onvruchtbare vrouwen: Sara, Rebekka, Hanna, Elisabeth, de moeder van Johannes de doper. Omdat Jezus die ‘zoon van de Allerhoogste’ wordt genoemd, keizers, koningen en profeten overtreft, zegt Lucas dat hij geboren is uit de maagd Maria. Je kan niet weten wie Jezus is door in het bevolkingsregister te gaan kijken. Jezus was zoveel méér dan de zoon van Maria en Jozef. Hij was bovenal ‘Zoon van God’. God zelf is de oorsprong van Jezus. Paus Benedictus schreef destijds: ’Indien Jezus geboren was op een normaal menselijke wijze, zoals iedereen van ons, zou dat niets afdoen aan zijn goddelijk zoonschap.’

Het antwoord van Maria op wat de engel Gabriël haar namens God gezegd had, is haar ‘fiat.’: ’Laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt.’ Als God er is voor mij, dan ben ik er voor hem. Gabriël geeft Maria nog een garantie. Haar nicht Elisabeth is zwanger ofschoon zij oud en onvruchtbaar is. Want, zo zegt de engel: ’Bij God is niets onmogelijk’, althans wat betreft het eigenlijk en uiteindelijk geluk van mensen. God is bedacht op het heil van mensen, ook al is de situatie schijnbaar hopeloos en is er geen uitzicht op toekomst. Daar, in dat kleine, door de Romeinen verdrukte Palestina, in dat boerengat Nazaret, draagt een eenvoudig jong meisje een nieuw begin. Haar kind brengt een nieuwe toekomst. Het zijn niet de oppermachtige mannelijke potentaten zoals keizer Augustus, Pontius Pilatus, koning Herodes, de hogepriesters en Sadduceeën die bevrijding zullen brengen. Net als andere verhalen uit de Bijbel, is de boodschap aan Maria, een verhaal over een God die bevrijding wil uit onderdrukking, die gerechtigheid wil. Meer nog: die God wil dat niet alleen, hij doet het ook via Maria en via allen die, zoals zij, geloven in de kracht van de heilige Geest van God.

God roept en schreeuwt in mensen die het onrecht niet pikken, die doorgaan en doorgaan, alsmaar doorgaan met protesteren, te hoop lopen, betogen, gevangenis en foltering trotseren, brieven schrijven, handtekeningen verzamelen. Mensen die niet zeggen: het is vechten tegen de bierkaai, onbegonnen werk. De geschiedenis leert dat het schijnbaar onbereikbare soms toch mogelijk wordt. De Sovjet-Unie valt uiteen. De Berlijnse muur valt. Het Oostblok bestaat niet meer. De apartheid is afgeschaft. Dictators delven het onderspit: Stalin en Hitler, Marcos, Pinochet, Mobutu, Idi Amin. En op vandaag moeten wij, die geloven in Gods kracht, het opnemen tegen de duistere, hogere machten die driekwart van de wereldbevolking arm en onmondig houden, die door ongenaakbare structuren uitbuiten, bewapenen en vervuilen. We moeten koppig en weerbarstig volhouden dat er niets onmogelijk is vanuit Gods Geestkracht, vanuit een geloof dat bergen verzet: de bergen van geld, macht, wapens en corruptie.

Vandaag wordt ons dat geloof voorgehouden in één van ons: een meisje, Maria uit Nazaret die aanvaardt dat de Geest Gods haar overschaduwt en dat uit haar het kind zal geboren worden dat Jezus genoemd wordt, wat betekent: ‘God redt’. Maria werd geroepen om die verwachting te dragen, dat andere leven, die nieuwe toekomst: jouw verwachting, mijn verwachting, ons aller verwachting. Daarom is Maria de begenadigde, de ‘gezegende onder alle vrouwen’.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)