HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Een uur stil met God

Lees de Bijbel   De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

BIJBEL: bron van vrede

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Het gaat goed met mij en ik heb het erg druk

Wanneer je aan tien mensen vraagt hoe het met hen gaat, zullen ze meestal dat ant­woord geven. Ik wil je vragen met die vraag eens een poosje de stilte in te gaan, de stilte met God. Een uur in de stilte met God, die was, is en zal zijn al de dagen van je leven.

Misschien is Psalm 62 wel een heel mooie Psalm om mee in de stilte tot God te gaan :

Ja, mijn hart keert zich naar God; mijn redding komt uit Zijn hand.

Hij is werkelijk mijn rots en mijn bevrijder; Hij is als een burcht voor mij; niets krijgt mij uit mijn evenwicht.

Hoe lang blijft de vijand nog aanvallen? Zij zullen allemaal omvergelopen worden, als een muur die omvalt en neerstort.

Ja, zij overleggen met elkaar hoe zij hem kunnen neervellen. Zij houden van de leugen; met hun mond spreken zij vriendelijke taal, maar in hun binnenste vervloeken zij mij.

O, mijn ziel, richt u toch helemaal op God en wees rustig. Ik verwacht alles van Hem.

Hij is werkelijk mijn rots en bevrijder; Hij is als een burcht voor mij; niets krijgt mij uit mijn evenwicht.

God zorgt voor mijn redding en redt ook mijn eer. Hij is mijn sterke rots. Alleen bij God kan ik altijd schuilen. Hij beschermt mij.

Volk, stel altijd uw vertrouwen alleen op Hem. Vertel Hem alles en houd niets voor Hem verborgen. Bij God kunnen wij altijd schuilen. Hij beschermt ons.
Mensen stellen in Gods ogen zo weinig voor: armen zijn als een ademtocht en rijken vaak onwaarachtig. Als Hij hen weegt, gaat de weegschaal omhoog; zo gering is de mens vergeleken bij Hem.

Hecht geen waarde aan verdrukking; verwacht niets van onrechtmatige opbrengsten; en als u rijk wordt, laat het uw leven met God dan niet beïnvloeden.

God heeft het Zelf gezegd; meermalen heb ik het gehoord: Alle kracht komt van God.

Here, ook de goedheid en trouw komen alleen van U. Iedereen ontvangt van U loon naar werken.

Lees deze prachtige psalm nog maar eens goed

Trek er maar heel bewust tijd voor uit om in Gods tegenwoordigheid te zijn. Niet even vlug tussendoor, maar plan zo nodig één of meerdere momenten in je agenda. Overal maken we immers tijd voor, tot en met het bekijken van de meest onbenullige tv-pro­gramma's. Dan kijken we meestal niet op een uurtje.

Maar er moet heel wat gebeu­ren willen we een uur aan de voeten van de Here Jezus gaan zitten. En toch is er geen betere plaats (Luc. 10:38-42). Ik ben er vast van overtuigd dat heel veel geestelijke benauwheid te wijten is aan het feit dat we dit niet, of veel te weinig doen.

Stel je eens voor dat je aan de Here Jezus zou mogen vertellen hoe het met je gaat. En dat je in Zijn tegenwoordigheid bent. Naar onze medemensen toe kunnen we altijd de schone schijn ophouden. Maar Hij kent ons door en door. Hij ziet ons hart aan.

Wanneer we in Zijn tegenwoordigheid ko­men en Hem werkelijk ontmoeten, dan zullen we onze eigen kleinheid en zondig­heid beseffen. Hij is immers de Heilige. Je­saja riep het uit: 'Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen (Jes. 6:5), waarna de Here hem heiligde en Jesaja toch in Gods tegenwoordigheid kon zijn. Met volle vrijmoedigheid mogen wij tot Hem gaan, omdat de Here Jezus als de Hogepriester de hemelen is doorgegaan (Hebr. 4:14-16).

Het zou wel eens kunnen zijn dat we niet zoveel te zeggen hebben wanneer we in Gods nabijheid zijn. Zo zet ook Psalm 62 in: ' ... mijn ziel keert zich stil tot God'. En verderop in de psalm spreekt de dichter - David - zichzelf toe: ' ... mijn ziel, keer u stil tot God.' Wanneer we zo in stilte tot Hem naderen, gaan we meer en meer beseffen wie Hij is. 'Hij is mijn rots en mijn heil'. We kun­nen deze woorden soms heel vroom in de mond nemen en 'verstandelijk' weten we dat Hij de machtige is, onze Rots. Maar deze woorden worden pas werkelijkheid voor ons als het erop aankomt, wanneer het stormt in ons leven en wanneer we Zijn nabijheid daadwerkelijk ervaren.

En onze klacht dat we het altijd zo druk hebben, verstomt wellicht in Zijn nabij­heid. Wanneer we onze bezigheden gaan zien in het licht van de eeuwigheid, wor­den veel dingen betrekkelijk.

Wanneer we zo in de stilte voor Hem ver­schijnen, en de vraag wordt gesteld hoe het met ons gaat, dan zal ons antwoord anders zijn dan wanneer een mens dat aan ons vraagt. Dan kunnen we tegen God zeg­gen dat het goed is, omdat we in Zijn te­genwoordigheid zijn. Dan kunnen we het Paulus nazeggen: 'Niets kan ons scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Here' (Rom. 8:39). Dat kunnen we van harte belijden aan het begin van een nieuwe dag, misschien wel door onze tranen heen.

Het kan ook zijn dat we eerlijk tegen Hem moeten zeggen dat het geestelijk gezien niet zo goed met ons gaat. Aan wie kunnen we dat beter vertellen dan aan Hem? Hij kan ons leven totaal vernieuwen. Hij kan situaties veranderen. Voor Hem is niets te wonderlijk.

Met Hem mogen we elke nieuwe dag ingaan. Van harte wens ik je veel tijd in de stilte met God toe. Van Hem is onze verwachting (Ps. 62:6).

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)