Afbeelding Missale Romanum - 107                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

JEZUS BIDT IN DE HOF VAN GETHSEMANEBIJBELTEKST Mattheüs 26  Markus 14  Lukas 22  Johannes 18

Uit het evangelie volgens Lukas:

En Hij verliet de stad en ging, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden Hem. En toen Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij tot hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt. En Hij zonderde Zich van hen af, ongeveer een steenworp ver, knielde neder en bad. Deze woorden: Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede! En Hem verscheen een engel uit de hemel om Hem kracht te geven. En Hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen. En Hij stond op van het gebed en ging tot zijn discipelen en Hij vond hen slapende van droefheid. En Hij zeide tot hen: Waarom slaapt gij? Staat op, bidt, dat gij niet in verzoeking komt. Terwijl Hij nog sprak, zie, daar kwam een schare en hij, die Judas genoemd werd, een van de twaalven, liep voor hen uit en hij naderde Jezus om Hem te kussen. En Jezus zeide tot hem: Judas, verraadt gij de Zoon des mensen met een kus? Toen zij, die bij Hem waren, zagen wat er ging gebeuren, zeiden zij, Here, willen wij met het zwaard erop slaan? En iemand van hen trof de slaaf van de hogepriester en sloeg hem het rechteroor af. Maar Jezus antwoordde en zeide: Laat het hierbij. En Hij raakte het oor aan en genas hem. Jezus dan zeide tot de overpriesters en hoofdlieden van de tempel en oudsten, die op Hem afgekomen waren: Als tegen een rover zijt gij uitgetrokken met zwaarden en stokken? Terwijl Ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt gij geen hand naar Mij uitgestoken. Maar dit is uw ure en de macht der duisternis. Toen zij Hem gevangengenomen hadden, voerden zij Hem weg en leidden Hem naar het huis van de hogepriester. En Petrus volgde van verre.

Mattheüs 26:36-56

Toen ging Jezus met hen naar een plaats, genaamd Getsemane, en Hij zeide tot de discipelen: Zet u hier neder, terwijl Ik heenga om daar te bidden. En Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus mede en Hij begon bedroefd en beangst te worden. Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe; blijft hier en waakt met Mij. En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. En Hij kwam bij zijn discipelen en vond hen slapende, en Hij zeide tot Petrus: Waart gijlieden zo weinig bij machte een uur met Mij te waken? Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom, ten tweeden male, ging Hij heen en bad, zeggende: Mijn Vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat Ik die drinke, uw wil geschiede! En toen Hij terugkwam, vond Hij hen slapende, want hun ogen waren bezwaard. En Hij liet hen daar en ging wederom heen en bad ten derden male, opnieuw dezelfde woorden sprekende. Toen kwam Hij bij de discipelen en zeide tot hen: Slaapt nu maar en rust. Zie, de ure is nabijgekomen, en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaren. Staat op, laten wij gaan. Zie, die Mij overlevert, is nabij. En terwijl Hij nog sprak, zie, daar was Judas, een van de twaalven, en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden vanwege de overpriesters en oudsten des volks. En die Hem overleverde had hun een teken gegeven, zeggende: Die ik zal kussen, die is het; grijpt Hem. En terstond trad hij op Jezus toe en zeide: Wees gegroet, Rabbi, en hij kuste Hem. Maar Jezus zeide tot hem: Vriend, waartoe zijt gij hier? Toen traden zij toe, sloegen de handen aan Jezus en grepen Hem. En zie, een van die bij Jezus waren, strekte zijn hand uit, trok zijn zwaard en hij trof de slaaf van de hogepriester en sloeg hem het oor af. Toen zeide Jezus tot hem: Breng uw zwaard weder op zijn plaats, want allen, die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen? Hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, die zeggen, dat het aldus moet geschieden? Op dat ogenblik sprak Jezus tot de scharen: Als tegen een rover zijt gij uitgetrokken met zwaarden en stokken om Mij gevangen te nemen? Dagelijks zat Ik in de tempel te leren, maar gij hebt Mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten in vervulling zouden gaan. Toen lieten al de discipelen Hem alleen en vluchtten.

Johannes 18:1-12

Na dit gezegd te hebben, ging Jezus met zijn discipelen naar de overzijde van de beek Kidron, waar een hof was, die Hij met zijn discipelen binnenging. En ook Judas, zijn verrader, wist die plaats, omdat Jezus daar dikwijls was samengekomen met zijn discipelen. Judas dan kwam daar, die een afdeling soldaten tot zijn beschikking had gekregen en dienaars van de overpriesters en de Farizeeën, voorzien van lantaarns, fakkels en wapenen. Jezus dan, alles wetende, wat over Hem komen zou, kwam naar voren en zeide tot hen: Wie zoekt gij? Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazireeër. Hij zeide tot hen: Ik ben het. En ook Judas, zijn verrader, stond bij hen. Toen Hij dan tot hen zeide: Ik ben het, deinsden zij terug en vielen ter aarde. Wederom dan stelde Hij hun de vraag: Wie zoekt gij? En zij zeiden: Jezus, de Nazireeër. Jezus antwoordde: Ik zeide u, dat Ik het ben. Indien gij dan Mij zoekt, laat dezen heengaan; Opdat het woord vervuld werd, dat Hij gesproken had: Wie Gij Mij gegeven hebt, uit hen heb Ik niemand laten verloren gaan. Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok het, en hij trof de slaaf van de hogepriester en sloeg hem het rechteroor af; de naam nu van de slaaf was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus: Steek het zwaard in de schede; de beker, die de Vader Mij gegeven heeft, zou Ik die niet drinken? De afdeling soldaten dan en de overste en de dienaars der Joden namen Jezus gevangen, boeiden Hem.

Om aan de kinderen te vertellen

Het is een donkere nacht. De Here Jezus en Zijn discipelen zijn op weg naar Gethsémané, dat is een grote tuin, buiten Jeruzalem. Daar ging Jezus wel vaker heen met Zijn discipelen om te bidden in de stilte. Jezus is erg verdrietig want Hij weet dat Hij binnenkort gevangen genomen zal worden en moet sterven.. Hij weet ook dat dit moet gebeuren omdat Hij Jezus, de Zoon van God, de straf zal dragen van alle mensen op de hele wereld. Jezus wil dat zelf en Hij weet ook dat dit de wil van God is. Want het betekent dat later alle mensen en kinderen toch in de Hemel mogen komen als ze Jezus lief hebben. Daar heeft Jezus alles voor over, zelfs Zijn leven.

 Als ze in de tuin zijn, zegt Jezus tegen Petrus, Jakobus en Johannes: "Gaan jullie met Mij mee nog wat dieper de tuin in, de andere discipelen mogen hier blijven." "Ik ben heel verdrietig en bang", zegt Jezus tegen deze drie discipelen. Jullie moeten wakker blijven en voor Mij bidden."

 Ze zien zweetdruppels op het gezicht van Jezus, zo bang is Hij. Dan gaat Jezus nog verder de tuin in, helemaal alleen. Petrus ziet hoe Jezus knielt en begint te bidden, dan valt Petrus in slaap net als de andere discipelen. Na enige tijd keert Jezus bij hen terug en ziet dat ze slapen. Hij maakt hen wakker en zegt: "Kunnen jullie dan niet één uur met Mij wakker blijven en voor Mij bidden?" Dan gaat Jezus weer terug de tuin in en bidt tot God: "Vader God ik ben zo vreselijk bang, wilt U mij helpen en de kracht geven, die ik nodig heb? Ik wil alleen maar Uw wil doen. Amen." En weer vindt Jezus de discipelen slapend als Hij bij hen terugkomt. Ze laten Jezus alleen in Zijn verdriet. Jezus gaat weer bij hen vandaan om met Zijn Vader te praten. Hij is zo bang voor alles wat gaat komen, dat de zweetdruppels veranderen in bloed.Hij vertelt alles aan God: "Vader, Ik zal de straf dragen. Help Mij om alles te doen wat U wilt." Toen kwam er een engel van God uit de Hemel bij Jezus en die hielp Hem om niet meer bang te zijn. Het maakte Hem sterk en Jezus stond op en ging terug naar Zijn discipelen. Hij dacht: "Laat nu die straf maar komen, dan mogen later alle mensen en kinderen die Mij liefhebben bij Mij in de Hemel komen. Hij vindt Zijn vrienden weer slapend, maar nu heeft Jezus hen niet meer nodig. Hij is niet bang meer.

Dan horen ze plotseling stemmen en ze zien het geflikker van de fakkels door de bomen. De discipelen schrikken wakker en springen overeind. Het zijn de soldaten die op zoek zijn naar Jezus en Hem gevangen willen nemen.

  Judas, ook een vriend van Jezus, loopt voorop. Hij had tegen de soldaten gezegd: "Loop maar achter mij aan. Ik weet wel waar Jezus is. Als ik Hem zie, zal ik Hem begroeten met een kus. Dan weten jullie dat dit Jezus is en kunnen jullie Hem gevangen nemen." Judas loopt naar voren, naar Jezus toe en geeft Hem een kus. Jezus kijkt Judas verdrietig aan en vraagt: "Judas, verraad jij Mij met een kus?" Judas durft niets te zeggen en gaat stil achter de soldaten staan. 

"Wie zoeken jullie?"vraagt Jezus aan de soldaten. "Jezus..." antwoorden de soldaten. "Ik ben het," zegt Jezus. Als jullie Mij zoeken, doe dan Mijn discipelen geen kwaad, laat hen gaan. Jezus stak Zijn handen uit en de soldaten grepen Hem vast.

Maar Petrus wordt boos, oh nee, dat mag niet gebeuren. Hij zal er wel voor zorgen dat de soldaten Jezus geen kwaad kunnen doen. Hij pakt z'n zwaard en zwaait er wild mee heen en weer. Hij raakt het oor van één van de soldaten en slaat het er af. "Nee, Petrus", zegt Jezus, "Als ik zou willen dan zouden er duizenden engelen komen uit de Hemel om Mij te helpen. Maar dat wil ik niet, want dit moet gebeuren." Hij raapt het oor op van de soldaat en geneest het weer. Dan nemen de soldaten Jezus geboeid mee, en de discipelen slaan op de vlucht.


Jezus bidt in de hof van Gethsemane

Een van de meest indringende gebeurtenissen in het lijdensverhaal is die over de angstige Jezus in de hof van Gethsemane en de slapende discipelen.
Jezus had het hun nog zo nadrukkelijk gevraagd: ‘Ik voel mij dodelijk bedroefd, blijf bij mij waken’. Na deze oproep liep Jezus een stukje verder en begon te bidden. Toen Hij terug kwam bij de discipelen, zag hij dat ze lagen te slapen. Hij wekte hen en zei tegen Petrus: ‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken?’ Vervolgens ging Hij opnieuw bidden en vond zijn leerlingen weer in slaap. Hij liet hen slapen en ging opnieuw bidden. Daarna vond Jezus de discipelen voor de derde keer slapend. Jezus maakte hen wakker en zei: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars?’

De gebeurtenissen plaatsen de discipelen op de beklaagdenbank: ze zagen de angst van Jezus maar konden het niet opbrengen om met Hem te waken. Maar het lijkt toch anders te liggen. Jezus laat hen de tweede keer slapen. En er staan een verklaring en een rechtvaardiging voor de slaap bij: ze waren door vermoeidheid overmand.
Het oordeel over de discipelen is kennelijk te voorbarig. Het gaat niet alleen maar om de gebeurtenissen op zichzelf, om de werkelijkheid op het eerste gezicht. In en door de gebeurtenissen speelt zich ook een geestelijke werkelijkheid af. De aankondiging daarvan vindt al plaats in het begin, als Jezus hen vraagt of ze dan niet één uur met Hem kunnen waken. Deze vraag ligt in dezelfde lijn als de vraag aan zijn Vader: laat deze drinkbeker aan mij voorbijgaan. Beide vragen worden niet beantwoord; de dingen gaan zoals ze moeten gaan. Jezus accepteert dat: Uw wil geschiede én Hij laat - nadat Hij voor de tweede keer bij hen komt - slapen.

Hiermee komt het slapen van de discipelen in een ander perspectief te staan; het morele oordeel blijft achterwege. Daardoor komt er ruimte om te zien hoe de vermoeidheid en de slaap van de discipelen een aanduiding zijn van de menselijke staat. Die is vervreemd van zijn oorsprong en lijdt daardoor aan het leven. Dáár komt zijn vermoeidheid vandaan. De slaap is de ‘redding’. Niet alleen naar het lichaam, maar ook naar de geest. In de bijbel komt God vaak in de slaap bij de mens (Hij geeft het zijn beminden in de slaap, psalm 26). De slaap is ook deel van de inwijding van de priesters in de tempel. Dan wordt het bewustzijn van het geestelijke gewekt. De discipelen mogen slapen, opdat ze wakker worden, in geestelijke zin. Daarom kon Jezus de discipelen wekken na de derde keer gebeden te hebben, kon Hij hen oproepen om (in) te zien wat er gebeurt: ‘Sta op, laten we gaan; kijk hij die Mij uitlevert, is al vlakbij’.
en de waakzaamheid

De staat van de mens wordt door Jezus erkend. Hij laat hen slapen opdat God in hen komt. Daarna kan de mens zien wat er werkelijk gebeurt: de uitlevering van de Messias aan de machten van de wereld. De discipelen kijken er machteloos naar en vluchten weg nadat Jezus gevangen was genomen. Er moet kennelijk meer gebeuren wil de mens de machten niet alleen maar zien, maar ook aan kunnen: het moet nog Goede Vrijdag worden.
Op die dag voltrekt zich het grote mysterie van de verzoening tussen God en mens. God laat zich door lijden en dood van zijn Zoon kennen. Het geestelijk zien is niet meer voorbehouden aan de ingewijden: de Romeinse legerofficier kan met eigen ogen zien dat Jezus de zoon van God is.
Goede Vrijdag is niet het einde van de heilsweg; deze dag opent de deur naar Pasen, de openbaring van de goddelijke overwinning op de machten. Goede Vrijdag opent ook het perspectief op Pinksteren, waar de mens door de Geest zijn ware ik krijgt. Met dat nieuwe ik krijgt de mens de geestelijke waakzaamheid en kan hij niet alleen de machten zien, maar die ook weerstaan.Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG