Afbeelding Missale Romanum - 089                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

JEZUS EN DE OOGSTBIJBELTEKST Johannes 12

Uit het evangelie volgens Johannes:

20 Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. 21 Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. 22 Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 23 Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 24 Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. 25 Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. 26 Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.
27 Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. 28 Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.’ 29 De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. 30 Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. 31 Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. 32 Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.’ 33 Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven. 34 ‘Maar wij hebben uit de wet begrepen dat de messias eeuwig blijft leven,’ zeiden de mensen, ‘waarom zegt u dan dat de Mensenzoon omhooggeheven moet worden? Wie is die Mensenzoon?’ 35 ‘Nog een korte tijd is het licht bij u,’ antwoordde Jezus. ‘Ga uw weg zolang het licht is en laat de duisternis u niet overvallen; wie in het donker loopt weet niet waar hij heen gaat. 36 Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht.’ Na deze woorden ging Jezus weg en hij hield zich voor hen schuil.

JEZUS EN DE OOGST

Jezus geëerd voor de oogst

Jezus houdt zich verborgen tot de laatste week voor het pascha. Want het Sanhedrin zoekt de dood van rabbi Jezus!
Zes dagen voor het pascha zalft Maria Jezus met kostbare Nardusmirre.* Jezus aanvaardt dit eerbewijs omdat zijn sterfdag nadert. Een dag later huldigt het joodse volk Jezus bij de intocht in Jeruzalem.* Hosanna, gezegend Hij, de Koning van Israël! Jezus gaat op een veulen zitten en aanvaardt ook dit eerbewijs.

De Farizeeën ergeren zich: de hele wereld loopt Hem na! En hoor! Een aantal Grieken wil Jezus persoonlijk ontmoeten.* Ook zij komen hem eren! Deze Grieken waren voor het Pascha aanwezig in Jeruzalem. Ze hadden vast gehoord van Lazarus opwekking En van het Hosanna rond Jezus, ‘de koning van Israël’.

Johannes beschrijft deze ‘Grieken’ (Hellènes) als onbesneden heidenen. Zij mogen God aanbidden op de voorhof der heidenen, Maar ze mogen geen paaslam eten, Ex 12,6. Ze zien uit naar de Messias en willen God eren. Nu willen deze Grieken Jezus spreken.
Ze vragen vol respect aan Filippus: meneer we zouden Jezus graag willen zien. Filippus is ook een Griekse naam en komt uit Galilea der heidenen. Hij is vanuit zijn stad Betsaida bekend met de Griekse cultuur. Net als Andreas.

Ze zijn onzeker of Jezus deze Grieken wil spreken. Koning Jezus is er toch voor het Joodse volk? Is internationale aandacht nu niet extra gevaarlijk? Filippus vraagt het Andreas en samen vragen ze Jezus. Een aantal Grieken wil u spreken.

De vraag van de Grieken raakt Jezus bijzonder. Hij zegt tegen Filippus en Andreas. De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Jezus koppelt de vraag van de Grieken aan zijn verheerlijking. Met de komst van heidenen breekt het uur van 'eer' aan. * Heidenen bieden eer aan de Redder van de wereld. Ze willen bij de oogst horen.

Dat is helemaal volgens de profetie in het oude testament. * Heidenen zullen Hem erkennen als de Messias en zullen vragen naar zijn heil. Zach 8,23 Als die tijd is gekomen, zullen tien mannen uit volken met verschillende talen een Joodse man bij de slip van zijn mantel grijpen met de woorden: “Wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is. In vele psalmen hoor je hoe de volken de Messias zullen bezingen. Bij de eer voor de Koning is heel de wereld betrokken.

Vaak heeft Jezus laten merken, dat zijn tijd nog niet gekomen was. Maar nu brengen deze Grieken Jezus tot deze uitspraak. De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Hij is Mensenzoon!
De Mensenzoon komt door lijden tot heerlijkheid. Jezus is geen politieke volksleider, geen aardse Messias.
Jezus majesteit zal blijken aan het kruis. Want door zijn levensoffer kan Hij de oogst van de wereld binnen halen. Onder het kruis zullen volken uit heel de wereld knielen. * De grote oogst van de wereldakker kan beginnen.

Jezus gezaaid voor de oogst

Die Grieken komen Jezus eer bewijzen als Messias. Maar Jezus kan pas na zijn lijden in volle glorie ‘gezien’ worden. *
Jezus legt uit hoe de Mensenzoon tot die majesteit komt. Dat doet Hij met de wet van de graankorrel.
 De wet van de graankorrel is overal bekend. * Een graankorrel moet je eerst in de aarde leggen, dan sterft ze.

Deze crisis is de basis voor nieuw leven. Daarna komt ze op en draagt veel vrucht. Maar als de graankorrel niet sterft, dan blijft hij alleen.

Jezus laat zich vrijwillig aan het kruis hangen en in de aarde zaaien. Door lijden komt de Zoon des mensen tot heerlijkheid.
Zo kan Hij veel vrucht dragen.

Graankorrel Jezus brengt door zijn dood velen tot leven: een grote oogst. Bij zijn dood gaat Hij zijn verheerlijking tegemoet. De Mensenzoon moet eerst sterven voor de grote oogst.

Jezus benadrukt de hemelse waarde en waarheid van deze wet. Amen, Amen ik zeg u… Waarachtig ik verzeker u. De oogst komt alleen langs de weg van sterven.

Bij de zondeval kwam de crisis in het mensenleven. * De dood en moeite heerst. In de hemel komt geen oogst van de aarde. Nu gaat Jezus door de crisis van de dood heen. *

Het kostbaarste zaad dat ooit gezaaid is, dat is Jezus de Mensenzoon! Als dit zaad van Adam niet sterft, dan gaat de hele wereld verloren. Als dit zaad van David tot bloei komt heeft alles op deze aarde een kostbare prijs.

De dood van Christus heeft een enorme werfkracht. Alleen door zijn dood kan er een oogst komen uit deze wereld. Door zijn dood krijgt alles wat bestaat een zeer hoge waarde.

Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen. Joh 12,32 Dan begint de grote oogst!
De schuur van God raakt gevuld. Het huis van Vader komt vol mensenkinderen. Jood en Griek!

Jezus draagt vrucht voor de oogst

Jezus heeft zijn leven in volkomen zelfverloochening gegeven voor ons. Nu brengt Hij die wet van de graankorrel ook over op zijn discipelen. * Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Zo brengt Jezus de crisis in ons leven.

Moeten wij dus negatief tegenover de wereld en het leven staan? Mogen we dan wel bidden om een goede oogst, om zegen en welvaart?

Eens gaf God Noach het teken van de regenboog. Hij blijft voortgang geven aan de seizoenen.
De aarde kan blijven bestaan. Vruchten voor de oogst zullen er blijven komen. Deze aarde is de werkvloer voor de kerk.
God bewaart de aarde omdat Hij bezig is met de nieuwe wereld.

Christus bewijst hoe waardevol Hij ons leven vindt. Hij sterft er voor. Zo kostbaar vindt Hij de wereld en de mensen.

Wij mogen dus van de mooie dingen in het leven genieten. * Jezus zelf was zelf ook een levensgenieter! Zijn eerste daad was: veel wijn maken om vreugde te geven. Hij genas velen en gaf hen blijdschap terug.

Maar velen maken de aardse zorg en vreugde tot nummer één.* Je kunt zo druk bezig zijn met allerlei dingen, dat je Christus vergeet. Allerlei nuttige en goede dingen. Gezondheid, relatie, gezin, studie, werk, enz. Al je energie en je geld gaat daarheen.

Wilt u weten waar uw interesse en liefde ligt? Bekijk je bankrekening: waar geeft u uw geld aan uit? Bekijk je agenda: waar steekt u uw tijd en energie in? Leef je voor je zelf of voor God?

Jezus schetst de tegenstelling je leven 'liefhebben' of 'haten'. Je leven haten is om Jezus ook dingen durven loslaten. *
Bent u ook bereid om dingen die in zichzelf waardevol zijn los te laten? Kunt u om het geloof ook geld en luxe laten liggen?
Of wilt u gewoon zoveel mogelijk naar u toegrijpen om te genieten?

Soms brengt God je leven in de crisis. * Dan komt boven of je werkelijk voor Hem leeft. God zoekt de vrucht in je leven, dat je leeft voor Hem. Hij zoekt die vrucht ook in de crisis van ziekte, armoede, tegenslag.

Christus geeft u deze wet van de hemelse oogst mee! Als je winst wilt voor jezelf, zul je het eeuwige leven verliezen.
Dan heb je uiteindelijk een slechte oogst. Als je verlies durft boeken voor jezelf, oogst je de winst van het eeuwig leven.

Als je Jezus aan de kant schuift, dan doe je jezelf te kort. Want dan ben je actief bezig om je leven verloren te laten gaan. Als je durft in te leveren en te offeren, dan ben je bezig winst te boeken.

De wet van de graankorrel is de levensweg! Voor Jezus kiezen draagt vrucht. Deze keuze voor Christus vraagt een persoonlijke band met Hem. Jezus zegt: Wie mij dient moet mij volgen Dienen van Jezus betekent, dat je je hele leven aan Hem overgeeft.

Als je Hem dient, moet je Hem volgen op de weg die Hij ging.* Hij ging de weg van de graankorrel, door lijden tot heerlijkheid. Wij mogen ons leven genieten, als we bereid zijn alles voor Hem te geven. Dat vraagt soms zelfverloochening, als Hij dat wil. Delen in Christus lijden is ook Hem volgen op de kruisweg.

Zo mag je  alles van Hem vragen, om Hem te dienen. Als je veel krijgt mag je Hem er persoonlijk veel mee dienen. Dat kan je de vreugde geven, dat je zoveel voor Hem mag doen. 

Jezus volgen betekent, dat je bent waar Hij je roept. Hij werkt in deze wereld aan voltooiing van de oogst. De prediking van het evangelie moet plaatsvinden, overal. De Grieken stonden als vertegenwoordigers van de volken voor Jezus! Ze zochten Hem en het heil van de Messias.

Velen wachten op de verkondiging van de Messias. Om die oogst gaf Jezus zijn leven! Wij mogen als gelovigen Jezus dienen en zijn werk bekend maken. Loopt u ook warm voor het uitdragen van het evangelie? Daar zoekt Jezus de oogst.

Jezus volgen betekent uiteindelijk, dat je ook zult komen waar Hij is. Hij brengt je door lijden tot heerlijkheid. Nog eenmaal breekt er een grote crisis aan. Als Jezus terugkomt. Dan zal de hele oogst voor Jezus staan. Een schare die niemand tellen kan uit alle volken!


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG