Afbeelding Missale Romanum - 067                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

OVER VERLOREN ZIJN - DE VERLOREN PENNINGBIJBELTEKST Lukas 15

Uit het evangelie volgens Lukas:

8 Of wat vrouw, hebbende tien penningen, indien zij een penning verliest, ontsteekt niet een kaars, en keert het huis met bezemen, en zoekt naarstiglijk, totdat zij dien vindt? 
9 En als zij dien gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen samen, zeggende: Weest blijde met mij; want ik heb den penning gevonden, dien ik verloren had. 
10 Alzo, zeg Ik ulieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert. 

Over de verloren penning
heeft u dat ook wel eens dat je het hele huis naar iets afzoekt dat je kwijt bent? Heeft u dat nooit? Nou ik wel hoor! Meestal ga ik dan na enig zoeken naar mijn vrouw in een vertwijfelde poging of zij weet waar iets ligt, of ik vraag haar of ze me wil helpen met zoeken. Soms krijg ik de wind van voren, want dan zegt ze jij laat ook altijd overal alles slingeren! Tussen ons gezwegen, weet u dat ik deze preek twee keer gemaakt heb? De eerste keer drukte ik wat onvoorzichtig op een knopje en weg was tie. Nergens meer te vinden, om wanhopig van te worden. Maar de volgende dag kreeg ik hem terug,  niet als document, maar van de Heer zelf,  zomaar in mijn hoofd, rijker van inhoud als eerst, wat was ik blij.

We hebben vandaag een gelijkenis van Jezus gelezen over de verloren penning, of de verloren Drachme. De middelste van drie gelijkenissen die gaan over iets dat verloren is en weer gevonden wordt. En het kader waarin de drie gelijkenissen staan is wat Jezus zelf aangeeft, de blijdschap over één zondaar die zich bekeert. Het lijkt erop dat dit verloren muntje waarschijnlijk hoorde tot een hoofdsieraad van een vrouw. Er waren er oorspronkelijk tien in het kettinkje, maar ergens in het sieraad zat een gat wat er niet hoorde. Het is niet meer compleet. Dat ene muntje moet gezocht en gevonden worden. Het gaat dan dus om die ene die zich bekeert en er weer bij gaat horen en waar blijdschap over is.

En vandaar uit kun je ook nog een beetje dieper gaan. Hoeveel verlorenheid is er bij onszelf? Welke zilveren muntjes zijn wij kwijtgeraakt uit ons hoofdsieraad? Ik bedoel dan muntjes van kostbaar geloof en hoe is dat gekomen? En hoe kun je die weer terug vinden? En wat leer je eruit om anderen te helpen zoeken en weer te vinden? Kent u de drie gelijkenissen? Wat is de eerste? die van het verloren schaap. De Herder die 99 schapen achterlaat en op zoek gaat naar dat ene schaap. De tweede? die van de verloren penning, de vrouw die het hele huis doorzoekt en tenslotte dit muntje vindt. En de derde? De gelijkenis van de verloren zoon. De zoon die weggaat bij zijn Vader en weer thuiskomt.
Weet u dat alle drie de gelijkenissen ook in een verband met elkaar staan? Ze horen bij elkaar. Eigenlijk kun je de rijkdom pas goed begrijpen als je ze in elkaars verband leest. Dat gaan we doen in de komende thema diensten. Weet u wat zo mooi is? Mooi is dat we Vader, Zoon en Heilige Geest aan het werk zien in de drie gelijkenissen. In de eerste is het de Zoon, die als de Goede Herder zijn verloren schaap zoekt en vindt. In de middelste de heilige Geest die de kerk als vrouw, als bruid van Christus geschapen heeft. En het is deze vrouw die zoekt en vindt. En in de laatste gelijkenis is het de Vader die de verloren zoon opwacht als hij thuiskomt. Eerst kwam de Zoon, toen de Geest en daarna wacht ons de Vader op tot we thuis komen.

Vandaag eerst de middelste gelijkenis. Nu is een schaap een levend wezen en kan moedwillig verdwalen, niet luisteren naar de stem van de herder. Maar met een verloren muntje hebben je dat gevoel helemaal niet. Want zo’n muntje is in wezen een dood ding. Je kunt het oppoetsen met zilverpoets en in een sieraad ziet het er prachtig uit. Maar een munt als munt kan zichzelf niet verloren laten gaan. Gaat de gelijkenis daar dan niet mank? Nee, want het is juist de bedoeling dat ons duidelijk wordt dat wij zoals we geboren zijn feitelijk verloren muntjes zijn. Je kunt er niks aan doen, maar elk mens u, jij en ik wordt in verloren staat geboren. Elk mens die uit Adam de eerste mens geboren is, is vanwege de oerzonde, voor God een verloren munt.

Wij zijn van nature een stukje zilver, naar wereldse maatstaven van weinig waarde. Zilver dat verloren is gegaan, gevallen en onteert onder het stof ligt. Je kunt als je geboren bent bij God nergens aanspraak op maken. Je bent als mens aan de genade overgeleverd of iemand je nog vind in het stof. Of er iemand is die de bezem door het huis haalt en je opvist uit een of andere hoek. Anders dan bij het verloren schaap of bij de verloren zoon kun je er als verloren munt niks aan doen. Dat verloren zijn hebben we aan Adam te danken. Alle mensen liggen in die verlorenheid, maar er is wel een verschil. Niet alle mensen liggen als muntjes in dezelfde verontreiniging. Je heb diepgezonken mensen, u kent er vast wel een paar, maar ook heel fatsoenlijke zondaars zoals u, jij en ik. Je leeft toch voor je doen netjes?
Je geeft toch ieder het zijne, je doet toch niet mee aan uitspattingen? Maar weet je, als er slechts een klein lek in de bodem van je levensschip is, zul je toch uiteindelijk zinken. Een heel klein mugje, een heel klein virus kan dodelijk voor een gezond mens zijn. Ook fatsoenlijke zondaars zijn in Gods ogen veloren muntjes en hebben de genade van Iemand die hen zoekt nodig.

Het gaat er bij het verloren muntje om, dat hard is als metaal en gevoelloos voor de stem van God, dat dit harde zacht wordt en tot leven gewekt. Dat je als mens je verlorenheid voor God een keer goed gevoeld hebt. En dat je dan mag weten dat dit nu juist een werk van Gods genade is. Want dan is de heilige Geest bezig met je die jou overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Je gelooft niet uit jezelf, het geloof is een gave van de heilige Geest. Weet je, zo’n muntje is zich er totaal niet van bewust verloren te zijn. Zo’n munt, en ik heb er ook een paar in de studeerkamer ligt tevreden onder het stof. Kijk die kwam ik pas nog tegen. Een verloren munt is zich van nature helemaal niet bewust gezocht te worden. Het maakt hem helemaal niks uit waar hij verloren ligt te zijn, want hij weet niet dat hij verloren is.

En wij kunnen zo’n verloren munt zijn toestand ook niet laten begrijpen. Je kunt het wel zeggen, maar hij of zij zal lachend zijn schouders ophalen als de heilige Geest hem of haar dat niet duidelijk maakt. Maar weet je wat zo geweldig is? Zo’n penning is wel verloren, maar niet vergeten. De vrouw wist dat zij oorspronkelijk tien muntjes aan haar hoofdsieraad had en nu waren er nog maar negen. Voor God zijn er wel verloren muntjes, maar ze zijn bij Hem niet vergeten! Wij kunnen Hem vergeten, maar Hij vergeet ons niet! Want God koestert gedachten van liefde over het verlorene.

En dat ene penninkje hoorde nog steeds tot dat hoofdsieraad van de vrouw, het was haar eigendom. Als je iets verliest, zegt dat nog niet dat je daarmee ook het recht op dat bezit verliest. De vrouw in dit verhaal wie is dat? Die vrouw, is niet alleen beeld voor de heilige Geest. Die vrouw is  de christelijke gemeente, de bruid van Christus.
En die bruid verlangt er naar dat haar hoofdsieraad compleet is. Dat er geen muntjes onder het stof blijven liggen die zich niet eens bewust zijn verloren te zijn. Want die muntjes zijn wel verloren, maar nooit hopeloos verloren! Waarom niet? Omdat het muntje in het huis verloren is. Op straat, in een rivier of in de zee zoeken zou geen zin hebben. Maar in huis wel, dat is je domein. Er zijn verloren muntjes die nog onder de genade, nog onder de liefde invloed van het huis verkeren. Je kunt ze nog opvissen.

Maar wat is dan dat huis? Dat is het huis van de bruidegom waarin de bruid gebracht is. Maar dat huis is breder dan een gebouw van steen. Dat huis vormen u, jij en ik met elkaar in de wereld. Want dat huis omvat alle relaties waarin wij staan, alle mensen die God in onze levenssfeer heeft gebracht.  Al die relaties horen bij dat huis. Sommigen zijn er als gevonden, anderen nog als verloren muntjes. De vrouw gaat niet naar de rivier of de zee, dat zou zinloos zijn. Nee, ze zoekt in haar eigen huis, haar eigen omgeving, naar het verlorene. Dat is de plaats waar God ze gesteld heeft, daar zoekt ze.

Weet u, de vrouw zoekt, maar God alleen kan de ziel van een mens vinden. Maar Hij gebruikt darvoor wel ons als zijn gemeente, door u, door jou en mij. Wij kunnen deze opdracht aan niemand anders overdragen. Als u denkt dat u daar mij voor betaald en ingehuurd hebt dan moet ik u teleurstellen. Ieder van u, van jou, is deel van de bruid. En als je je door genade van God hebt laten vinden, als je gelooft in God en in de Here Jezus en weet dat Hij jou verlorenheid heeft opgeheven, dat je gevonden bent, gered door Hem, dan moet je in je eigen huis, je eigen netwerk van relaties, aan de slag met zoeken. Dat kan ik niet voor je doen. Dat kun je alleen zelf.

Het is mijn taak u, jou erop te wijzen de verloren munt in jou omgeving te zoeken en door de Geest te laten vinden. De Geest moet wel het uiteindelijke werk doen in het hart van de mens, maar u, jij komt niet van je heilige plicht af door een priester te benoemen, u jij bent allemaal priesters en allereerst in je eigen huis. We kunnen in het huis met allerlei dingen bezig zijn. We hebben een bijna de verbouwing achter de rug.
Van twee huizen een huis gemaakt, één protestantse gemeente van Heerjansdam. Prachtig, en we danken God ervoor! Maar laten we niet de ene, onze aller-voornaamste zorg vergeten. Is dat niet het verlorene zoeken en vinden als kerntaak van elke christelijke gemeente? De vrouw die haar penning kwijt was liet even alles in het huishouden voor wat het was en ging op zoek naar dat verloren muntje. Ze kon alleen daar maar aan denken. Hebben wij die liefde voor wat verloren is en onder het stof ligt?  Echt verloren muntjes maken zich daar zelf niet druk over, want men weet het niet eens, en is tevreden met en onder het stof van de wereld.

Maar u, jij weet wel van die verlorenheid. En je hebt middelen om het verlorene te zoeken en vinden. Nu hadden oosterse huizen maar kleine raampjes. Als je in huis iets kwijt was moest je een lamp aansteken. Is dat niet ook onze situatie? Leven we niet op aarde in geestelijke duisternis? Is er niet overal donkerte om ons heen, schemering van geestelijke onwetendheid, maar ook morele duisternis? Als je een verloren munt wil zoeken moet je eerst een licht aansteken. En wat is dat licht anders dan het licht van de heilige Geest, het licht van het Evangelie, Gods goede boodschap. Want het Evangelie leert ons wie Jezus is en wat Hij voor ons gedaan.  

Maar er is nog een middel om  te zoeken. De bezem door het huis. Alle onreinheid moet eruit. Door te vegen, kom je het muntje tegen. Het huis moet op zijn kop gezet worden, grote schoonmaak. Doet u dat nog wel eens? Wat komt er dan allemaal te voorschijn. Schoonmaken betekent stof en rommel wegdoen. Wat betekent dat voor dingen waarin wij vastzitten? Voor: het is altijd zo geweest en moet altijd zo blijven? Wat betekent dat voor rommel die er in de loop van de tijd ingeslopen is in ons huis? Als we gaan vegen in onze manier van gemeente zijn zullen we misschien stof happen. Rommel opruimen of zelfs kasten verplaatsen is niet voor ieder leuk. Toch nodig om het allerbelangrijkste te doen waartoe we als bruid geroepen zijn, het verlorene te zoeken. Beide zijn dus nodig, de bezem van het gebod, waardoor wij weten dat we zondige mensen zijn en het licht van het evangelie, waardoor wij weten van genade van een God die zoekt en vindt.

Heerlijk als zo’n muntje gevonden wordt. Nu doet er maar één belijdenis dit jaar. Niet veel, zeggen we dan met een lichte ondertoon van teleurstelling. Maar weet je, de hemel jubelt! De hemel jubelt over eentje maar, die gevonden wordt. Over één schaap, één penning, één verloren zoon! En voor dat ene muntje riep die vrouw wel al haar buurvrouwen en vriendinnen bij elkaar om feest te vieren. Haar huis zal vol! Zo heerst er vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt, zegt Jezus. Kennen wij ook die vreugde als hier vanmorgen nieuwe mensen zijn, die zeggen God is iets aan het doen in mijn leven en daarom ben ik hier? Zijn we dan blij als de vrouw die haar huis veegde en de munt vond?

Maar hoeveel verlorenheid is er bij onszelf, welke zilveren muntjes zijn wij kwijtgeraakt uit ons hoofdsieraad? En dan bedoel ik muntjes van kostbaar geloof en hoe is dat gekomen? Muntjes kostbaar geloof verliezen, weet u hoe dat meestal gaat? Meestal door de zonde van veronachtzaming van wat je ooit als kind van je ouders of anderen in geloof hebt meegekregen. Als je er lange tijd niks of weinig mee doet, dan raakt het op een plaats waar je het kwijtraakt of onder het stof net als veel bijbels in onze huizen. Dan ontdek je op een dag, hé, ik ben nu dit aan geloof kwijt of dat, het zegt me niks meer. 

En als je nog langer wacht dan mis je het zelfs niet meer, dan is het dood, onder het stof. Je zoekt dan weer wat anders, opvulling, surrogaat, want je moet toch iets, en je gaat heet surrogaat voor echt aan zien. Maar als je je de moeite getroost om die kostbare dingen die je verloren hebt weer te zoeken, dan vind je ze, weliswaar onder het stof van je leven, maar na enige reiniging blinken ze mooier, gerijpter als te voren. Als je zoekt zul je zeker weer vinden.
Als je bidt en klopt wordt je opengedaan. De bezem moet er misschien weer eerst door heen in je leven, de lamp van het evangelie moet wel weer gaan branden, maar dan komt het terug. En daar mag je ook anderen mee helpen, hoe je het zelf gedaan hebt. Zodat jij in dat hoofdsieraad blijft en die ander als verloren munt terugkomt. Het muntje, de drachme, weinig van waarde voor de wereld, het is van oneindige waarde voor God. Helpt u, jij mee zoeken? Zullen we samen blij zijn over die ene, die zich laat vinden?


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG