Afbeelding Missale Romanum - 045                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

GENEZINGENBIJBELTEKST : Mattheüs 12 - Marcus 3 - Lukas 11

Uit het evangelie volgens mattheüs: 1 In die tijd liep Jezus op een sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen hadden honger en begonnen aren te plukken en ervan te eten. 2 Toen de farizeeën dat zagen, zeiden ze tegen hem: ‘Kijk, uw leerlingen doen iets dat op sabbat niet mag.’ 3 Hij antwoordde: ‘Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden, 4 hoe hij het huis van God binnenging en er met hen van de toonbroden at, terwijl noch hij noch zijn mannen daarvan mochten eten, alleen de priesters? 5 En hebt u niet in de wet gelezen dat de priesters die op sabbat in de tempel dienstdoen en zo de sabbat ontwijden, onschuldig zijn? 6 Ik zeg u: hier gaat het om meer dan de tempel! 7 Als u begrepen had wat bedoeld wordt met: “Barmhartigheid wil ik, geen offers,” dan zou u geen onschuldigen hebben veroordeeld. 8 Want de Mensenzoon is heer en meester over de sabbat.’
9 Hij trok weer verder en kwam in hun synagoge. 10 Daar stond iemand met een verschrompelde hand. Omdat ze Jezus wilden aanklagen, vroegen ze: ‘Is het toegestaan op sabbat te genezen?’ 11 Hij antwoordde: ‘Stel dat u maar één schaap hebt en dat valt op sabbat in een kuil, wie van u zou het niet vastgrijpen en het er weer uit halen? 12 En is een mens niet veel meer waard dan een schaap? Daaruit volgt dat we op sabbat goed mogen doen.’ 13 Toen zei hij tegen de man: ‘Steek uw hand uit.’ Hij stak hem uit en er kwam weer leven in, zijn hand werd weer even gezond als de andere. 14 De farizeeën dropen af en besloten hem uit de weg te ruimen. 15 Jezus besefte dat en week uit naar elders.
Grote massa’s mensen volgden hem, en hij genas hen allen. 16 Hij verbood hun uitdrukkelijk bekend te maken wie hij was. 17 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja:

18 ‘Hier is de dienaar die ik mij gekozen heb,
die ik liefheb en in wie ik vreugde vind.
Ik zal hem vervullen met mijn geest,
aan alle volken zal hij het recht verkondigen.
19 Hij zal geen woordenstrijd aangaan
en op straat zijn stem niet verheffen.
20 Het geknakte riet breekt hij niet af,
noch dooft hij de kwijnende vlam,
totdat het recht dankzij hem overwint.
21 Op zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen.’


A - De Bijbel over bezetenheid en bevrijding

Teksten over de bevrijding van boze geesten in  het evangelie naar
Mattheüs

Mat.4:24 En het gerucht van Hem drong door tot in geheel Syrië; en men bracht tot Hem allen, die ernstig ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en maanzieken en verlamden, en Hij genas hen.

Mat.7:22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?

Mat.8:16 Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met een woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen,

Mat.8:28 Nadat Hij aan de overkant in het land der Gadarenen was gekomen, kwamen Hem twee bezetenen uit de grafsteden tegemoet, zeer gevaarlijke, zodat niemand langs die weg kon voorbijgaan... 31 De boze geesten smeekten Hem en zeiden: Indien Gij ons uitdrijft, laat ons dan in de kudde zwijnen varen... 32 En Hij zei tot hen: Gaat heen.... 33 En de hoeders namen de vlucht en kwamen in de stad en berichtten alles, ook van de bezetenen.

Mat.9:32 een stomme die bezeten was. 33 En nadat de boze geest was uitgedreven, sprak de doofstomme. En de scharen verbaasden zich en zeiden: Zo iets is nog nooit in Israël voorgekomen!
Mat.9:34 Maar de Farizeeën zeiden: Door de overste der boze geesten drijft Hij de geesten uit.

Mat.10:1 En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen.

Mat.10:8 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

Mat.11:18 Want Johannes is gekomen, niet etende en niet drinkende, en zij zeggen: Hij heeft een boze geest.

Mat.12:22 een bezetene werd tot hem gebracht, blind en stom... 24 Maar de Farizeeën hoorden het en zeiden: Deze drijft de boze geesten slechts uit door Beëlzebul, de overste der geesten... 27 als ik door Beëlzebul de boze geesten uitdrijf, door wie doen uw zonen het dan? Daarom zullen zij rechters over u zijn. 28 Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.

Mat.12:43 Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet... 45 Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hijzelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. Alzo zal het ook gaan met dit boze geslacht.

Mat.15:22 En zie, een Kananese vrouw uit dat gebied kwam en riep: Heb medelijden met mij, Here, Zoon van David, mijn dochter is deerlijk bezeten.

Mat.17:18 En Jezus bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit, en de knaap was genezen van dat ogenblik af... 19 Waarom konden wij hem niet uitdrijven?... 20 als u geloof hebt als een mosterdzaad, zult u tot deze berg zeggen: Verplaats u van hier daarheen en hij zal zich verplaatsen, en niets zal u onmogelijk zijn. (Mt.21:21-22)

Teksten over de bevrijding van boze geesten in  het evangelie naar Marcus

Mar. 1:24 een mens met een onreine geest... 26 de onreine geest rukte hem heen en weer en ging met luider stem roepend van hem uit. 27 En allen werden zeer verbaasd, zodat zij elkander vroegen, zeggende: Wat is dit? Een nieuwe leer met gezag! Ook de onreine geesten geeft Hij bevelen en zij gehoorzamen Hem!... 32 Toen het nu avond werd en de zon onderging, brachten zij tot Hem allen, die ernstig ongesteld waren, en de bezetenen... 34 En Hij genas velen, die ernstig ongesteld waren door allerlei ziekten, en vele boze geesten dreef Hij uit en Hij liet de geesten niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden. (=Mat.8:16)
Mar.1:39 En Hij ging prediken in hun synagogen in geheel Galilea, en de boze geesten dreef Hij uit. (=Mat.4:24)

Mar.3:11 En de onreine geesten wierpen zich voor Hem neder, telkens als zij Hem zagen, en zij schreeuwden, zeggende: Gij zijt de Zoon van God.

Mar.3:15 en Hij wees er twaalf aan... om macht te hebben boze geesten uit te drijven.

Mar.3:22 En de schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen waren, zeiden: Hij heeft Beëlzebul, en door de overste der boze geesten drijft Hij de geesten uit. (=Mat.12:22-45)

Mar.5:2 een onreine geest die in de graven woonde... 9 Hij vroeg hem: Hoe is uw naam?... 12 en zij vroegen hem: Zend ons in de kudde zwijnen... 13 En Jezus stond het hun toe. En de onreine geesten gingen uit en voeren in de zwijnen; en de kudde, ongeveer tweeduizend, stormde langs de helling de zee in en zij verdronken in de zee. (=Mat.8:28-34)

Mar.6:7-13 En Hij riep de twaalven tot Zich en begon hen uit te zenden, twee aan twee, en gaf hun macht over de onreine geesten. 13 En zij dreven vele boze geesten uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen. (=Mt.10:5-15)

Mar.9:38 Johannes zeide tot Hem: Meester, wij hebben iemand, die ons niet volgt, in uw naam boze geesten zien uitdrijven, en wij wilden het hem beletten, omdat hij ons niet volgde.

Mar.16:9 Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, van wie Hij zeven boze geesten uitgedreven had.

Mar.16:17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam  zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, 

Teksten over de bevrijding van boze geesten in  het evangelie naar Lukas

Luk. 4:33 er was een mens die bezeten was van een boze onreine geest... 35 en Jezus bestrafte hem, en zei: Zwijg en ga uit van hem en de boze geest wierp hem in het midden neer en voer van hem uit
Luk. 4:36 En er kwam verbazing over allen en zij spraken erover tot elkander en zeiden: Wat voor spreken is dit? Want met gezag en macht gebiedt Hij de onreine geesten en zij varen uit. (=Mar.1:27)
Luk. 4:39 En Hij bestrafte de koorts
Luk. 4:41 Van velen voeren ook boze geesten uit, roepende en zeggende: Gij zijt de Zoon van God. En Hij bestrafte hen en liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten, dat Hij de Christus was. (=Mat.8:16)

Luk.6:18 die gekomen waren om Hem te horen en genezen te worden van hun ziekten; en die gekweld werden door onreine geesten werden genezen... 19 want er ging kracht van Hem uit.

Luk.7:21 Op dat ogenblik genas Hij velen van ziekten en plagen en boze geesten en aan vele blinden schonk Hij het gezicht.

Luk.8:2 en enige vrouwen, die genezen waren van boze geesten en van ziekten: Maria, met de bijnaam: van Magdala, van wie zeven boze geesten uitgegaan waren,

Luk.8:27 Toen Hij aan land gegaan was, kwam Hem een man uit de stad tegemoet, die door boze geesten bezeten was, en sinds lang had hij geen mantel meer aan en woonde niet in een huis, maar in de graven. (=Mat.8:28)... 30 En Jezus vroeg hem: Wat is uw naam? Hij zeide: Legioen; want vele boze geesten waren in hem gevaren... 33 En de geesten voeren uit die mens en voeren in de zwijnen en de kudde stormde langs de helling het meer in en verdronk... 35 En de mensen liepen uit om te zien wat gebeurd was, en zij kwamen bij Jezus en vonden de mens, van wie de boze geesten uitgevaren waren, aan de voeten van Jezus zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, en zij werden bevreesd... 38 En de man, van wie de boze geesten uitgevaren waren, verzocht Hem bij Hem te mogen blijven. Maar Hij liet hem heengaan

Luk.9:1 Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om ziekten te genezen. (=Mat.10:8)

Luk.9:39 een geest grijpt hem aan en plotseling schreeuwt hij, en hij schudt hem heen en weer dat hij schuimbekt... 42 de boze geest rukte aan hem... maar Jezus bestrafte de onreine geest

Luk.9:49 Johannes antwoordde en zeide: Meester, wij hebben iemand in uw naam boze geesten zien uitdrijven en wij wilden het hem beletten, omdat hij niet met ons U volgt. (=Mar.9:38)

Luk.10:17 En de [tweeën]zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de boze geesten onderwerpen zich  aan ons  in uw naam... 20 Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.

Luk.11:15 Doch sommigen van hen zeiden: Door Beëlzebul, de overste der boze geesten, drijft Hij de geesten uit. (=Mat.12:24-45)... 18 Indien ook de satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe zal zijn koninkrijk kunnen standhouden? Want gij zegt, dat Ik door Beëlzebul de boze geesten uitdrijf. 19 Indien Ik door Beëlzebul de boze geesten uitdrijf, door wie doen uw zonen het dan? Daarom zullen zij rechters over u zijn. 20 Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen... 26 Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hij zelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin.

Luk.13:32 En Hij zeide tot hen: Gaat heen en zegt die vos: Zie, Ik drijf boze geesten uit en volbreng genezingen, heden en morgen, en op de derde dag ben Ik gereed. 

Teksten over de bevrijding van boze geesten in  het boek Handelingen

Hand.5:16 En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem stroomde toe en bracht zieken en door onreine geesten gekwelden mede. En zij werden allen genezen.

Hand.8:7 Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen; 

Hand 16:16 een slavin die een waarzeggende geest had... en Paulus zei tot de geest: Ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat je van haar uitgaat. En hij ging uit...

Hand.19:12 zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren. 13 En ook enige van de rondreizende Joodse geestenbezweerders waagden het over hen, die zulke boze geesten hadden, de naam van de Here Jezus te noemen met de woorden: Ik bezweer u bij de Jezus, die Paulus predikt... en de mens in wie de boze geest was sprong op hen toe en overmeesterde hen, zodat zij naakt en gewond uit dat huis wegvluchtten.

Teksten over de bevrijding van boze geesten in  De Brieven

1Kor.10:20 Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten.
1Kor.10:21 Gij kunt niet de beker des Heren drinken èn de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben èn aan de tafel der boze geesten.

Ef. 6:12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

1Tim.4:1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,

Jak.2:19 Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij wèl, (maar) dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. 

Teksten over de bevrijding van boze geesten in  De Openbaring van Johannes

Op.9:20 En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan;
Op.16:13 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen;
Op.16:14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.
Op.18:2 En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote (stad) Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte
B - De Bijbel over bevrijding van gebondenheid

GOD IS DEZELFDE

- Psalm 103:3 Die AL uw ongerechtigheden vergeeft en AL uw krankheden geneest
- Jesaja 53:4,5 onze ziekten heeft hij op zich genomen... door zijn striemen is ons genezing
  geworden
- Luk.7:21-23 hij genas velen van ziekten, kwalen en boze geesten... blinden worden ziende en
  lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt en aan
  armen wordt het evangelie verkondigd...
- Luk.24:49 Ik zend de belofte... dat u bekleed bent met Kracht uit de hoge
- Hand.2:17 In de laatste dagen zal Ik van mijn Geest uitstorten op alle vlees
- Hebr.13:8 Jezus Christus is Dezelfde, gisteren en heden en tot in eeuwigheid!!!

HOE?

- Matt.7:15-23 aan hun vruchten zult u hen kennen
- Matt.8:3 Hij strekte zijn hand uit, raakte hem aan...
- Matt.8:15 Hij raakte haar hand aan...
- Matt.12:22-33 door Beëlzebul, de overste van de demonen...
- Mark.6:56 zij legden de zieken op de markten... en allen die Hem aanraakten werden gezond
- Mark.9:18-26 hij schuimbekt, knarst de tanden, verstijft... Hij bestrafte de stomme en dove onreine
  geest: ik beveel je: ga uit van hem en kom niet meer in hem... die deed hem roepen en hevig
  stuiptrekken en ging uit van hem en hij werd als een dode...
- Mark.16:17,18 hen die geloven... zullen demonen uitdrijven en op zieken de handen leggen
- Lukas.8:44 iemand raakte Jezus' kleren aan en werd genezen
- Jh.9:6 Hij spuugde op de grond, maakte modder van het speeksel, smeerde de modder op zijn ogen
- Joh.14:12 wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe zal hij ook doen, en grotere nog dan deze...
- Hand.4:30 doordat U uw hand uitstrekt tot genezing en tekenen en wonderen gebeuren
- Hand.5:12 door de handen van de apostelen gebeurden vele tekenen en wonderen
- Hand.5:15 de schaduw van Petrus op hen viel... ook uit de steden rondom... allen werden genezen
- Hand.9:12,17 Ananias legde hem de handen op en hij werd genezen
- Hand.19:11 krachten door de handen van Paulus, doeken werden op de zieken gelegd (vgl: via tv)
- Hand.28:8 Paulus legde hem de handen op en maakte hem gezond
- Hebr 2:3,4 door hen die het gehoord hebben, terwijl... tekenen, wonderen, velerlei krachten en gaven
- 1Kor.12:7-11 gaven van genezingen en krachten en profetie zijn aan ons geschonken
- Jak.5:14 de oudsten... laten zij over hem bidden en hem zalven met olie in de naam van de Heer.
- Jak.5:16 bidt voor elkaar, opdat gij genezen wordt
- 3Joh:2 Johannes bidt: dat u gezond bent.

GEBED !

- Matt.18:19 als twee van u op aarde iets eenparig zullen begeren, het zal hun gegeven worden
- Mark.9:29 dit soort kan door niets uitgaan dan door gebed.
- Matt.7:7 bid en u zal gegeven worden
- Joh.14:13 alles wat u bidden zult in mijn naam zal ik doen
- Joh.14:14 als u iets zult bidden in mijn naam, ik zal het doen
- Joh.15:7 bid alles wat u wilt en het zal gebeuren
- Joh.15:16 alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam geeft hij u
- Joh.16:23v wat je ook zult vragen in mijn naam, het wordt je gegeven... vraag en je zult ontvangen
- 1Joh.3:21 wat wij ook bidden, ontvangen wij van hem
- 1Joh.5:14v wat we ook vragen, we weten dat we de dingen hebben die we gevraagd hebben.
- Ef.3:20 Hij is in staat om veel meer te doen dan wij vragen of denken, vanwege de kracht die in
  ons is.
- Jer.32:27 is er enig ding te moeilijk voor hem?

VALLEN (NB: niet per se op hun aangezicht! (meer...)
- 2Kron.5:13v de priesters konden niet blijven staan vanwege de wolk
- Jes.28:21 God doet vreemde en ongewone dingen
- Jer.23:9 ik ben als een beschonkene; vgl. Hd.2:13 dat zij dronken waren
- Mark.9:26 hij werd als een dode... Jezus greep hem bij de hand en richtte hem op
- Joh.18:6 de soldaten deinsden terug en vielen op de grond
- Hand.9:4, 22:7 Paulus viel ter aarde
- Openb.1:17 Johannes viel als dood aan zijn voeten

GELOOF

- Matt.13:58 Hij deed niet veel krachten vanwege hun ongeloof
- Mark.5:36 geloof alleen
- Mark.6:5v Hij kon geen enkele kracht doen... enkele zieken de handen oplegde...  verwonderde
  zich over hun ongeloof
- Mark.9:23 alle dingen zijn mogelijk voor die gelooft
- Mark.10:52 uw geloof heeft u gezond gemaakt
- Mark.11:23 geloof spreekt tot de vijgeboom, tot de 'berg', ook tot de ziekte... en het zal gebeuren!
  (luister/kijk bijv. naar deze link: bijeenkomst 20 sept 2007 in Bleskensgraaf...)
- Hd.3:16 het geloof dat door Hem is, heeft hem gezond gemaakt
- Hd.28:27 het doel is geloven/bekeren én genezen
- Jak.5:15v het gebed van het geloof zal de zieke behouden... opdat u genezen wordt

JEZUS

- Hd.4:7 Petrus geneest, maar zegt: door de naam van Jezus Christus (:10)
- Hd.4:30 doordat Gij uw hand uitstrekt tot genezing (maar 5:12 door de handen van...)
- Hd.9:34 Petrus geneest, maar zegt: Jezus de Christus maakt u gezond

HANDELINGEN DER APOSTELEN

Hoe belangrijk is het onderwerp 'genezing' voor de gemeenten? Dat laat het boek Handelingen zien, waar de prediking van het evangelie ondenkbaar is zonder de ondersteuning van de tekenen en wonderen die erbij beschreven worden.
     Juist voor een gemeenschap als 'de Vergadering', die pretendeert naar de beginselen van de eerste gemeente te handelen, zou dit een reden moeten zijn om oog te krijgen voor de samenhang tussen gemeente-zijn, evangelieprediking, en bevrijding en genezing. De lezingen van Willem Ouweneel over het onderwerp 'genezing' gaan al vele jaren in feite allemaal over 'het koninkrijk van God'. Onze 'vergaderingsuitleg' was altijd dat de Koning verworpen is en dat wij slechts verwerping en lijden te duchten hebben. Dat is wel waar, maar het is slechts één zijde van het verhaal. De andere kant, die minstens even belangrijk is, is dat Jezus nu Koning is (Hd.17:7), en dat Hem alle macht is gegeven (Mt.28:18) en dat wij in Zijn naam demonen zullen uitdrijven, zieken de handen opleggen en zij zullen genezen (Mk.16:17). De Bijbel dat we alles zullen ontvangen wat we vragen in Zijn naam (Jh.14:12-14;15:7,16).
     Genezing staat zelfs in nauw verband met ons avondmaal. Als we dat onwaardig gebruiken zullen er veel zieken zijn. Omgekeerd zal het avondmaal genezend werken. Zijn lichaam eten en zijn bloed drinken is leven (Jh.6:51-54).

Hoe belangrijk is de prediking van het koninkrijk in Handelingen?

Hd.1:3 veertig dagen onderwezen over het koninkrijk van God
Hd.1:6 hersteld gij in deze tijd het koninkrijk voor Israël?
Hd.8:12 predikte het evangelie van het koninkrijk van God
Hd.14:22 het koninkrijk Gods binnengaan
Hd.17:7 Koning Jezus
Hd.19:8 onderwijs over het koninkrijk van God
Hd.20:25 rondgegaan om het koninkrijk Gods te prediken
Hd.28:23 het koninkrijk Gods aangaande Jezus uitgelegd
Hd.28:31 predikte het koninkrijk Gods aangaande de Heer Jezus Christus

En lees daarbij over de vele krachten, tekenen en wonderen.

Hd.1:8 gij zult kracht ontvangen (Lk.24:49 kracht uit de hoge)
Hd.2:2-4 vuur en tongentaal, krachten tekenen en wonderen
Hd.2:43 vele wonderen en tekenen
Hd.3:1-6, 16 4:7.10 verlamde vanaf geboorte genezen
Hd.4:30-31gebouw bewogen
Hd.5:12 vele tekenen en wonderen
Hd.5:15 zieken genezen door schaduw
Hd.5:16 massa's komen naar Jeruzalem voor genezing van boze geesten en ziekten
Hd.6:8 wonderen en grote tekenen
Hd.8:6-7 tekenen, boze geesten, verlamden, kreupelen werden genezen
Hd.8:13 tekenen en grote krachten
Hd.9:17,18 blinde ogen geopend
Hd.9:33 verlamde genezen
Hd.9:40 dode opgewekt
Hd.13:11-12 blind gemaakt
Hd.14:3 tekenen en wonderen door hun handen
Hd.14:9 kreupele vanaf geboorte
Hd.16:16-18 boze waarzeggende geest uitgedreven
Hd.16:26 aardbeving
Hd.19:11-18 buitengewone krachten door zijn handen, zweetdoeken, zieken genezen, boze geesten
Hd.20:10-12 dode opgewekt
Hd.21:9 profeterende vrouwen en man
Hd.23:11 verschijning van de Heer Jezus
Hd.27:23 verschijning van een engel
Hd.28:8-9 velen genezen van koorts en ziekten

Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG