HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Geschiedenis  van holyhome.nl

Hoe het allemaal begon . . .en verder gaatZó is het nu

Hoe het allemaal begon . . . .

Lees de Bijbel
Een héél bijzonder jaar !


In de zomer van 2000 is het idee ontstaan een site te gaan ontwerpen voor Godsdienst
Dit, nadat een aantal leerlingen van mij op de Christelijke Schoolgemeenschap Vincent van Gogh -locatie Smilde - mij verzochten een site te maken waarvan zij  gebruik zouden kunnen maken. Met genoegen heb ik die uitdaging toen aangenomen.

In het jaar 2000 was het dus zover
Na veel wikken en wegen en gepuzzel is Holyhome operationeel geworden. Vanaf oktober 2000 is er met tussenpozen, voorzover er tijd was, aan gewerkt. Ondanks vele hoofdbrekens is het dan toch gelukt. Er is bij de start bewust gekozen om (voor de duidelijkheid), naast de Home-pagina, meerdere rubrieken te kunnen openen: Warning, Bijbel, Hot News, Help, Webmaster en Mail. We gaan wel zien wat het wordt.

2000

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven Jezus heeft vooral 'ootmoedigen' op het oog. Mensen die erkennen dat ze tegen hun grenzen aanlopen, die vastlopen in hun eigen teleurstellingen, fouten en ambities. Mensen die bereid zijn hun trots te erkennen en als een nederig mens God aan te roepen. Mensen die eigen wanhoop niet meer camoufleren maar open staan voor herstel en woorden van hoop.

Beste bezoeker,

Een goede en toegankelijke website voor iedereen. Met dit doel voor ogen is de web-site opgezet. Met de bedoeling goede hulp te organiseren, als aanvulling op het vak Godsdienst in het voortgezet onderwijs. Goede hulp is immers een recht. Hulp die niet alleen kwalitief, maar vooral ook toegankelijk en per omgaande beschikbaar is. Het wereldwijde web biedt hiertoe een meer dan uitzonderlijk goede mogelijkheid toe. Vanaf nu krijgt deze hulp, in de vorm gegoten van HOLYHOME een herkenbaar gezicht.!

Allereerst ten dienste van mijn eigen leerlingen. Door onze gezamenlijke betrokkenheid bij de Godsdienst en Catechese een mogelijkheid die niet onbenut gelaten kan worden!

Verder gericht op ouders/verzorgers die met behulp van HOLYHOME op de hoogte kunnen blijven waarmee hun kinderen bezig zijn. Over teamwork gesproken! De combinatie van de wekelijkse lessen op school en/of gemeente met de website een gegeven waar alle partijen beter van worden!

Daarbij ook een mogelijkheid voor collegae om hun dienstverlening aan hun leerlingen/catechisanten te verbeteren. Met recht wordt er al gesproken over een grote verbetering en vernieuwing door HOLYHOME geboden!

Tenslotte kan iedereen die deze site bezoekt er zijn of haar voordeel mee doen. Op de site krijg je een vruchtbare krachtenbundeling aangeboden die, dat gaat echt gebeuren, tot tal van nieuwe intitiatieven zal leiden.

Als maker hoop ik op een succesvol project waarbij HOLYHOME als belanghebbende velen - van leerling tot docent, van kind tot ouder en/of verzorger - via het werdwijde web met elkaar in werkzame verbinding kan brengen. Actueel bij de les blijven staat hoog in het vaandel. Klik daartoe belangstellend door de pages van HOLYHOME heen. Zelf zal ik zo goed mogelijk zorg dragen voor het up to date houden van de site, alsmede het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden. Vanaf nu dus een duidelijk gezicht. Zo is goede hulp vanaf nu niet alleen snel toegankelijk, maar ook herkenbaar.

De site is tegelijk als het ware een oproep voor de bezoekers, om zich de zekerheid in het geloof niet te laten afpakken door mensen die een hoop titels voor hun naam hebben staan. Tegenwoordig horen we vaak zeggen: ‘Wat u hier leest, dat kunt u echter beter zo lezen:…’ Men past Gods Woord aan naar eigen goeddunken. Maar dat is iets wat de vijand van God in het begin (Gen. 2 en 3) ook al deed. Maar we mogen er zeker van zijn dat God Zijn Woord voor ons bewaard heeft; en Zijn Woord vinden we in de oude Reformatie-Bijbels (onze Statenvertaling en de Engelse King James 1611)! Zijn Woord is Waar en komt letterlijk uit. Het mooiste getuigenis daarvan is de Heere Jezus Christus Zelf!

Holyhome Statement

Holyhome wil gehoor geven aan Gods opdracht er te zijn voor de jongeren, hen de begaanbare weg te wijzen door het doolhof van de samenleving, hen geestelijke wapenrusting te verschaffen om hen vrij te maken van geestelijke armoede en hen de mogelijkheid te wijzen als verantwoordelijke christenen te groeien naar volwassenheid.

De lijfspreuk

SchargravenAnker: werktuig om schepen op de bodem van rivieren en zeeën zo vast te haken, dat zij ondanks wind en storm op dezelfde plaats blijven. De uitvinding is zeer oud. Reeds Plinius schrijft erover. In de Bijbel is er alleen van anker sprake in het verhaal van de zeereis van Paulus (Hand.27:29,30). In Hebr.6:19 is het anker een symbool van de Christelijke hoop. In die betekenis gebruikten de oudste Christenen het ook en plaatsten het op hun grafzerken.

2001

In de loop van de komende tijd, we schrijven 2001, werden/worden al deze rubrieken aangevuld met nieuw materiaal. Zo zal de site dus regelmatig in omvang gaan toenemen; steeds weer nieuwe wetenswaardigheden.

2002

Het jaar 2002 staat in het teken van een restyling van de site. Verder zullen de nodige aanvullingen worden aangebracht. Een jaar dat begon met een prachtige aanrader van Paus Johannes Paulus II, een opmerkelijk document, de moeite waard om te lezen. 

INTERNET: EEN NIEUW FORUM VOOR DE VERKONDIGING VAN HET EVANGELIE
Boodschap Wereldcommunicatiedag
Paus Johannes Paulus II
24 januari 2002

1 - In elke tijd zet de kerk het werk voort dat begon op dag van Pinksteren, toen de apostelen, in de kracht van de Heilige Geest, de straten van Jeruzalem ingingen om het Evangelie van Jezus Christus in vele tongen te verkondigen (vgl. Handelingen 2, 5-11). In de eeuwen daarna heeft deze evangeliserende missie zich uitgespreid naar de verre hoeken van de aarde, en het Christendom raakte geworteld op vele plaatsen en leerde de verschillende talen van de wereld spreken, altijd in gehoorzaamheid aan de opdracht van Christus om het Evangelie aan elke natie te verkondigen (vgl. Mat. 28,19-20).

Toch gaat het in de geschiedenis van de evangelisatie niet alleen om geografische uitbreiding, want de Kerk moest ook vele culturele drempels overgaan, en elke daarvan vroeg om nieuwe energie en verbeeldingskracht in de verkondiging van het ene Evangelie van Jezus Christus. Het tijdperk van de grote ontdekkingen, de Renaissance en de uitvinding van de boekdrukkunst, de Industriële Revolutie en de geboorte van de moderne wereld: ook dit waren drempel-momenten die om nieuwe vormen van evangelisatie vroegen. Nu, met de communicatie- en informatierevolutie in volle gang, staat de Kerk onmiskenbaar voor een nieuwe beslissende toegangspoort. Het is daarom passend om op deze Wereld Communicatiedag 2002 na te denken over het onderwerp: .Internet: een nieuw forum voor de verkondiging van het Evangelie..

2  - Het Internet is zeker een nieuw 'forum' in de oude Romeinse zin van de openbare ruimte waar politiek en zaken werden bedreven, waar religieuze verplichtingen werden vervuld, waar veel van het sociale leven van de stad plaatshad en waar het beste en het slechtste van de menselijke natuur te zien was. Het was een volle en drukke stedelijke ruimte, die zowel de omringende cultuur weerspiegelde als ook een eigen cultuur schiep. Dit is niet minder waar als het gaat om cyberspace, dat als het ware een nieuwe grens is die opengaat bij het begin van dit nieuwe millennium. Net als de nieuwe grenzen in andere tijden, is ook deze vol van de wisselwerking van gevaar en belofte, en niet zonder het gevoel van avontuur dat andere grote periodes van verandering kenmerkte. Voor de Kerk is de nieuwe wereld van cyberspace een oproep tot het grote avontuur om zijn mogelijkheden te gebruiken om de boodschap van het Evangelie te verkondigen. Deze uitdaging ligt in het hart van wat het betekent om aan het begin van het millennium de opdracht van de Heer te volgen om "het diepe in te gaan": "Duc in altum!" (Lc. 5,4)  

3 - De Kerk benadert dit nieuwe medium met realisme en vertrouwen. Net als andere communicatiemiddelen is het een middel, geen doel in zichzelf. Het Internet kan geweldige mogelijkheden bieden voor evangelisatie, als het gebruikt wordt met competentie en een helder bewustzijn van de sterke en zwakke kanten ervan. Boven alles, door te voorzien in informatie en belangstelling op te wekken, maakt het een eerste ontmoeting met de Christelijke boodschap mogelijk, vooral onder de jonge mensen die zich in toenemende mate tot de wereld van cyberspace wenden als een venster op de wereld. Het is daarom belangrijk dat de Christelijke gemeenschap nadenkt over zeer praktische manieren om diegenen te helplen die voor het eerst contact maken via het Internet, om van de virtuele wereld van cyberspace over te gaan naar de werkelijke wereld van Christelijke gemeenschap.

In een volgende etappe kan het Internet ook voorzien in de vervolgbegeleiding die nodig is bij evangelisatie. In het bijzonder in een niet-ondersteunende cultuur vraagt Christelijk leven om voortdurend onderricht en catechese, en dit is wellicht het gebied waar het Internet uitstekende hulp kan bieden. Er bestaan op het Net al talloze informatiebronnen, documentatie en onderwijs over de Kerk, haar geschiedenis en traditie, haar leer en haar engagement op elk gebied in alle delen van de wereld. Het is dus duidelijk dat, hoewel het Internet nooit de diepe ervaring van God kan vervangen, die alleen geboden kan worden door het levende, liturgische en sacramentele leven van de Kerk, het zeker een unieke aanvulllig en ondersteuning kan bieden, zowel als het gaat om de voorbereiding van de ontmoeting met Christus in de gemeenschap als om de ondersteuning van de nieuwe gelovige tijdens zijn geloofsreis die dan begint.  

4 - Toch rijzen er bepaalde noodzakelijke en zelfs voor de hand liggende vragen als het gaat om het gebruik van Internet voor het doel van evangelisatie. De essentie van het Internet is in feite dat het voorziet in een bijna oneindige stroom van informatie; veel daarvan gaat in een moment voorbij. In een cultuur die leeft van het kortstondige kan er gemakkelijk een risico zijn dat men gelooft dat alleen de feiten tellen, eerder dan de waarden. Het Internet biedt uitgebreide kennis, maar het onderwijst geen waarden; en als waarden verontachtzaamd worden, verlaagt onze eigen menselijkheid zich en verliest de mens gemakkelijk zijn transcendente waardigheid uit het oog. Ondanks de grote mogelijkheden voor het goede, zijn de lage en schadelijke wegen waarin het Internet gebruikt kan worden al duidelijk voor iedereen, en de publieke autoriteiten hebben zeker een verantwoordelijkheid om te garanderen dat dit geweldige instrument het algemeen belang dient en geen bron van kwaad wordt.

Verder herdefinieert het Internet op radicale wijze de psychologische relatie van een persoon tot tijd en ruimte. De aandacht wordt gevestigd op wat tastbaar, nuttig, direct beschikbaar is; de aansporing tot dieper nadenken en reflectie zou kunnen ontbreken. Toch hebben menselijke wezens een vitale behoefte aan tijd en innerlijke rust om na te denken over het leven en haar mysteries en deze te onderzoeken, en om geleidelijk te groeien in een volwassen beheersing van zichzelf en van de wereld om hen heen. Begrip en wijsheid zijn de vrucht van een contemplatieve blik op de wereld, en komen niet enkel van een opstapeling van feiten, hoe interessant ook. Ze zijn het resultaat van een inzicht dat de diepere betekenis van dingen in relatie tot elkaar en tot het geheel van de werkelijkheid doorgrondt. Bovendien, als een forum waar praktisch alles aanvaardbaar is en bijna niets blijvend is, bevordert het Internet een relativiserende manier van denken en geeft het soms voeding aan de vlucht voor persoonlijke verantwoordelijkheid en verplichtingen.

Hoe kunnen we in zo'n context die wijsheid cultiveren die niet alleen van informatie komt maar van inzicht, de wijsheid die het verschil tussen goed en verkeerd begrijpt en de schaal van waarden vasthoudt die uit dat verschil voortkomt?

5 - Het feit dat mensen door het Internet hun contacten vermenigvuldigen op manieren die tot nu toe ondenkbaar waren, opent prachtige mogelijkheden om het Evangelie te verspreiden. Het is echter ook waar dat electronisch bemiddelde relaties nooit de plaats kunnen innemen van het directe menselijke contact dat nodig is voor echte evangelisatie. Want evangelisatie hangt altijd af van het persoonlijke getuigenis van degene die gezonden is om te evangeliseren.  1 vgl. Rom. 10, 14-15 Hoe kan de Kerk van het soort contact dat mogelijk is gemaakt door het Internet voeren tot de diepere communicatie die nodig is voor Christelijke verkondiging? Hoe kunnen we voortbouwen op het eerste contact en de uitwisseling van informatie die het Internet mogelijk maakt?

Er is geen twijfel dat de electronische revolutie de belofte in zich draagt van grote positieve doorbraken voor de zich ontwikkelende wereld; maar er is ook de mogelijkheid dat het in feite de bestaande ongelijkheden verergerd, als de informatie- en communicatiekloof wijder wordt. Hoe kunnen we er voor zorgen dat de informatie- en communicatie-revolutie, waarvan het Internet de belangrijkste motor is, ten gunste werkt van de globalisering van menselijke ontwikkeling en solidariteit, doelen die nauw verbonden zijn met de evangeliserende missie van de Kerk?

Laat mij tenslotte in deze verontrustende tijden de vraag stellen: hoe kunnen we er voor zorgen dat dit wonderlijke instrument, dat oorspronkelijk ontstond in de context van militaire operaties, nu de zaak van de vrede gaat dienen? Kan het die cultuur van dialoog, participatie, solidariteit en verzoening bevorderen zonder welke de vrede niet kan opbloeien? De Kerk gelooft dat dit kan; en om zeker te stellen dat dit ook zal gebeuren is ze vastbesloten om dit nieuwe forum binnen te treden, gewapend met het Evangelie van Christus, de Prins van de Vrede.

6 - Het Internet doet miljarden afbeeldingen verschijnen op miljoenen computerschermen over de wereld. Zal uit deze enorme wereld van beeld en geluid het gelaat van Christus naar voren komen en de stem van Christus gehoord worden? Want alleen als zijn gelaat wordt gezien en zijn stem wordt gehoord zal de wereld weet hebben van het blijde nieuws van onze verlossing. Dat is het doel van evangelisatie. En dat is wat het Internet tot een werkelijk menselijke ruimte zal maken, want als er geen plaats is voor Christus, is er geen plaats voor de mens. Daarom, op deze Wereld Communicatiedag, waag ik het de hele Kerk op te roepen om moedig deze nieuwe drempel over te gaan, om uit te zetten in de diepte van het Net, zodat nu, net zoals in het verleden de grote ontmoeting van het Evangelie en de cultuur aan de wereld "de glorie van God op het gelaat van Christus" mag tonen (2 Kor. 4,6) Moge de Heer allen zegenen die werken voor dit doel.

2003

Mei 2003. Na een tijd van proefdraaien en uitproberen wat het duidelijk (en snel) is, werkte het bevredigend. In voorjaarsvakantie van 2003 de layout van de site volledig herzien. We gaan we er opgewekt mee verder.

In oktober 2003 een groot aantal aanvullingen operationeel gemaakt waar heel wat voorbereiding aan vooraf is gegaan. Let wel: veelal op verzoek van gebruikers. Inmiddels is het eind van 2004 in zicht. Vergeleken met het prille begin is er heel wat aan de site veranderd; naar ik hoop: ten goede.

2004

In 2004 gaat het werk aan Holyhome gewoon door. De belangstelling is groeiende. Inmiddels hebben een aantal leerlingen het initiatief genomen ook een site op te gaan zetten. Aanrader voor iedereen!

Juli 2004 besluit genomen de hele site op de schop te nemen. Reden: sneller, duidelijker, handzamer te maken. Dit vergt wel wat tijd, maar dat is best de moeite waard. Een opzet gemaakt voor te maken Bijbelstudies en wekelijks een drietal te publiceren. Heb nu voldoende tijd daar ik met pensioen ben gegaan.

Bijbelstudies

2005

Begin 2005 is de gehele site volledig gerestiled. Bezoekers hebben er gunstig op gereageerd. Eerste taak is nu: het werken aan nieuwe Bijbelstudies. Het schema van drie studies per week werkt prima.

Medio 2005 zit het werk aan de geplande bijbelstudies erop. Inmens karwei geweest. Maar het is allemaal gelukt. Maar..., we gaan door met aanvullingen en nieuwe onderwerpen. Ook  een nieuw format gemaakt voor de site.

Schargraven

2006

Bij de aanvang van 2006 kunnen we terugzien op het gereedkomen van de series Onder de Terbebint en Dagelijks Leesrooster. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe serie: In de Wijngaard. Naar het zich laat aanzien zal deze serie in dit jaar gereed komen. Het blijkt dat veel bezoekers dit alles bijzonder op prijs stellen.

In april 2006 is de serie "in de wijngaard" klaar. Eveneens de serie "Barmhartigheid". De komende tijd zullen een aantal reeds aanweizige pagina's worden aangevuld.

In mei 2006 is de hele zaak totaal gecrached. Natuurlijk een teleurstelling voor de gebruikers van de site. Maar, welaan, ben inmiddels met verve opgewekt aan de herbouw begonnen. Een hele klus, dat wel, maar we komen al weer aardig in de goede richting. Voor dit nieuwe jaar 2006 de layout vernieuwd. Meteen ook maar de layout aangepast.

Eind augustus 2006 weer een, gelukkig overkoombare,  tegenslag: m'n computer heeft na jaren trouwe dienst het opgegeven.  Nu, inmiddels september, gelukkig weer de beschikking over een nieuwe PC. Onvermoeibaar gaan we weer verder.

Eind 2006 kwam de nieuwe serie gereed. Deze serie "AAN JEZUS VOETEN" werd speciaal gemaakt met het oog op vooral ouders en hun jonge kinderen in hun moeilijke taak hun kind op verantwoorde manier geestelijke bagage mee te geven. LET OP: DIT IS EIGENLIJK EEN ONLINE VOORLEESBOEK met veel vraagstellingen erin verwerkt.

2007

In maart 2007 een begin gemaakt met een geheel nieuwe layout én het totaal op de schop nemen van de content. Alles nu gericht op frisse en heldere stijl. Het ligt in de bedoeling de totale rebilding gereed te hebben in eind 2007.

In augustus 2007 behoorlijk gevorderd met de rebilding van de site. Inmiddels een fiks aantal nieuwe pagina's toegevoegd. Gemiddeld genomen zijn er een derigtal bezoekers per dag. Alle reden om met dit heerlijke werk door te gaan.

Eind december 2007 kunnen we terugzien op een aanzienlijke uitbereiding van de site. En is een begin gemaakt met een serie over de Gaven en de Vruchten van de Heilige Geest. Ook staat er materiaal op stapel over de Sleutels van het Koninkrijk én een serie over de Bergrede.
Ook verschijnt er nu een maandelijkse Nieuwsbrief.  Vreugdevolle constatering: het aantal unieke dagelijkse bezoekers aan de site is inmiddels ruimschoots de 100 overschreden. Waarvoor meer dan dankbaar.  Op de valreep van dit jaar hebben we de index-paginanieuw overzicht van onderwerpen toegevoegd. We kunnen 2007 met een tevreden gevoel afsluiten. overzichtelijker gemaakt, Het aantal items erop drastisch beperkt, enkele noodzakelijke aanpassingen aangebracht.

2008

In voorjaar 2008 een begin gemaakt met de serie 'VRUCHTEN EN GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST' én de leerzame serie 'DE ZALIGSPREKINGEN' én de serie 'DE GELIJKENISSSEN VAN JEZUS' en de serie 'DE HEILIGE SCHRIFT''.  Eind 2008 kon het werk hieraan worden afgesloten. Er wordt door velen dankbaar gebruik van gemaakt.

In het najaar van 2008 ook begonnen met een wekelijkse aanvulling van MISSALE ROMANUM (mooie houtgravures uit de zestiende eeuw) én BIJBELTEGELS (de wereldvermaarde aardewerken wandtegels met voorstellingen uit de Bijbel).

2009

Het jaar 2009 staat helemaal in het teken van werk aan de series Missale Romanum , Bijbeltegels , Bijbels Prenteboek , Bijbel Schoolplaten van vroeger én Biblische Bildern. Aan deze series wordt wekelijks gewerkt. Kortom: we kunnen nog een hele tijd vooruit. Ik heb mijn desktop van de hand gedaan en werk nu aan de site op mijn laptop. Bevalt prima.

Najaar 2009 : Wat  betreft het werken aan de voormelde series  wordt er nu allereerst gewerkt aan Missale Romanum ter completering. Daarna de serie Bijbeltegels enz. Dit naar aanleiding van gegeven suggesties bezoeker.

2010

Najaar 2010 wordt een begin gemaakt met restyling van de site. Om een indruk te krijgen hier het ontwerp :

Met ingang van augustus 2010 de eerste pagina"s nieuwe stijl op het wereldwijde web gezet. Let wel: álle pagina's blijven bereikbaar.

In de maand oktober is de serie schoolplaten - bijbelplaten gereed gekomen. 

holyhome.nl op jouw desktop - laptop - notebook :   24 uur per dag online beschikbaar voor iedereen die zich wil verdiepen in  en verbazen over de rijke inhoud van de Bijbel. En dat in alle vrijheid

We mogen
geloven dat in de Bijbel God zichzelf bekent maakt. Verhalen in over hoe God de wereld geschapen heeft en hoe hij in het verleden met met mensen om ging. Daarnaast staan er beloften in over de toekomst.

In het Nieuwe Testament staan de verhalen over Jezus Christus beschreven. Jezus is de kern van het christendom en speelt een bijzondere rol in de levens van christenen. Door de verhalen van Jezus te lezen leren christenen wat ze aan Hem te danken hebben en worden ze geïnspireerd om Jezus te volgen.

Het lezen van de Bijbel speelt daarom een belangrijke rol in de relatie met God. We mogen geloven dat God direct communiceert met ons. Daar speelt gebed ook een belangrijke rol bij het lezen van de Bijbel. We mogen vragen of God de woorden die we lezen wil laten spreken. Bidden om inzicht, inspiratie en wijsheid. Op deze manier speelt het bestuderen van de Bijbel een enorm belangrijke rol in het (geloofs)leven van de mens.

2011

Er wordt gewoon hard doorgewerkt aan de site. Diverse projekten staan in de steigers. Houd er wel rekening mee dat het restylen ook de nodige tijd vergt. Om op de hoogte te blijven van de vorderingen wordt aangeraden de knop  af en toe eens aan te kikken. Zo blijf je op de hoogte van de vernieuwingen.

 2012

Er werd gewoon hard doorgewerkt aan de site. Diverse projekten stonden in de steigers. Het restylen vergde ook de nodige tijd. De site blijft beschikbaar en incidenteel (indien noodzakelijk) bewerkt. Ik beschouw het als een dankbare taak om al twaalf jaar van mijn leven aan de site te kunnen werken.

2013

Ook dit jaar gaan we door met de site. Adam en Eva kregen nota bene al vóór de zondeval van God de opdracht om te werken (Gen. 1:26, 28 en 2:15, 19). De waarde van ons werk ontlenen we dan ook aan God zelf, die als Schepper werkzaam is. In ons werken mogen we Hem weerspiegelen en met Hem een ruimte scheppen waar de mens kan bloeien.

God is geïnteresseerd in alles wat wij doen en wil Hij betrokken zijn, óók bij ons gewone leventje. Het Bijbelse en Hebreeuwse denken gaat ervan uit dat het leven één geheel is, zònder ‘vakjes’. De woorden ‘integer’ en ‘integraal’ drukken dat heel mooi uit: letterlijk één geheel, zonder (op)delingen. 

In het Oude Testament is er wat betreft werk geen onderscheid tussen het 'natuurlijke' en 'geestelijke'. Denk aan Jozef, David, Nehemia, Amos, Daniël, Esther en een Bijbelboek als Spreuken. 

In het Nieuwe Testament is het niet anders. 'Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is...' (Kol. 3:23), 'Maar zonder Mij kun je niets doen.' (Joh. 15:5), 'Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.' (Matth. 5:16). Jezus noemt ons 'het zout der aarde' en 'het licht van de wereld' (Matth. 5:13-16). Voor God is het dus niet belangrijk wat we doen, of waar, maar wie we zijn en met welke houding en motieven we dingen doen

2014


Omdat wij ons continu ontwikkelen en onze bezoekers altijd de duidelijke en uitvoerige informatie willen bieden is holyhome.nl blij te kunnen aankondigen dat de website voortdurend aan onderhoud onderworpen wordt..Niet alleen pagina's met een volledig nieuwe grafische interface, maar ook een eenvoudiger en meer intuïtieve navigatie, zodat je met een paar keer klikken het onderwerp waar je interesse in hebt kunt vinden.

Er zal dit jaar rigoureus te werk worden gegaan en zoals te zien is staat - ook op dit moment - alle informatie op de website. Er zal hard aan gewerkt worden en de website blijft een plek om informatie op eenvoudige wijze te vinden en te delen.

Let wel,  de website wordt voortdurend vernieuwd en/of aangepast maar alles blijft beschikbaar tijdens eventuele veranderingen!

Dit wordt de nieuwe layout van de site : eenvoudiger en gebruiksvriendelijker


Op verzoek van velen wordt alle overbodige franje verwijderd. De wiite tekst op zwarte ondergrond bleek bij langdurig gebruik enige irritatie op te wekken,. dit laatste wordt hiermee voorkomen. En bovenal: wereldwijd is er gebruik te maken van holyhome.nl

2015

De 'verbouwing' van de site is gereed. Een blijvende bron van inspiratie
Onze manier van werken is veranderd. We zitten niet meer voorspelbaar lange dagen achter een bureau met een desktopcomputer, maar werken op meerdere apparaten, onderweg en met mensen die zich heel ergens anders bevinden.
Altijd bij de hand op Desktop, Notebook, Tablet en Mobieltje

Waar je je ook bevindt: deze godsdienstwerkplaats is overal in de wereld bereikbaar


handzaam op mijn eigen TravelMate

2016  DE DEFINITIEVE OPMAAK VAN DE 'HOME' PAGINA


handzaam op het Mobieltje

2017  Het werk aan de website gaat gewoon door. De website inmiddels in een nieuw jasje gestoken. De achter ons liggende maanden maanden is er blijmoedig  doorgewerkt aan het nieuwe uiterlijk en de verbeterde structuur. Wat bleef is, hoe kan het ook anders, de de frisse kleurstelling. De site geeft een helder overzicht van beschikbare onderwerpen.

De vernieuwde site, met de vertrouwde domeinnaam www.holyhome.nl, is geheel volgens responsive design opgezet, waardoor de site zowel op desktop, tablet en smartphone goed leesbaar is. Vooraf natuurlijk overlegd met 'Knipoogje' en gevraagd naar haar mening over onze oude site, wat ze zou veranderen, weglaten of verbeteren. Haar opmerkingen hebben aan de basis gestaan van het nieuwe ontwerp.

De website is nooit af, daarom doorgaan met het toevoegen van nieuwe onderwerpen en aanvullingen, en eventueel anderwerpen aanpassen aan de actualiteit. Bezoek de website daarom regelmatig om op de hoogte te blijven!
Uiteraard nieuwsgierig naar je mening. Is er nog informatie die je graag toegevoegd wilt hebben of mist? Laat het weten!

2018  Het werk aan de site gaat gewoon door. Net voor de kerstdagen - eind vorig jaar - is de nieuwe beveiliging helemaal doorgevoerd; een heel karwei daar alle pagina's een bewerking moesten ondergaan. De onderhoudswerkzaamheden in - verband met de beveiliging - zijn afgerond.


https://www.holyhome.nl


https://holyhome.nl


http://www.holyhome.nl

http://holyhome.nl

Het werk
komt helemaal stil te liggen al voor de Kerstdagen wegens ziekte van mijn geliefde. Op 4 Mei 2018 is ze overleden, na jaren van afnemende gezondheid.
Alleen houd ik de zaak in de gaten, met af en toe wat wijzingen.


2020
 De draad weer opgenomen,  ga weer moedig verder. Maak ondertussen nieuwe plannen. De site moet ook voor de mobieltjes eigentijds gaan werken.
Voor Desktop, Laptop, Notebook en Tablet ging het al goed. Maaar nu wegens het veelvuldig gebruik van de mobieltjes gaik dat nu aanpassen. Wel extra werk maar daar doen we het voor. Het wordt dan zo op het mobieltje:


Voor de andere devices blijft alles evengoed bereikbaar

2021  We gaan er dus wat kleur in brengen: bouwen aan een responsive website. Waarom? Wel, de  website holyhome.nl waarvan de inhoud zich aan het apparaat van je aanpast. Een responsive website zorgt ervoor dat de inhoud zo wordt aangepast dat het goed leesbaar en aanklikbaar is op smartphone en tablet. Liggend of staand maakt niet uit, een responsive website past zich altijd aan. Reden om de pagina's van holyhome.nl ook aan te passen. Met deze aanpassing gaan we nu aan de slag, en dat zijn heel veel pagina's !

31 OKTOBER
De website holyhome.nl heb ik nu helemaal omgebouwd.
Aanvankelijk gemaakt voor desktop-schermen,
daarna ook voor laptop- en notebook-schermen..
maar nu ook op de tablets en mobieltjes.
En ja, stream de site desnoods naar de TV,
of slinger de site met een beamer op een heel groot scherm.

Het is een heel karwei geweest maar in ieder gezal goed gelukt.
Echter, waarom eigenlijk je zoveel werk op de hals te helen?

Wel, het zoekgedrag is zich helemaal een het verplaatsen naar mobiele devices.
Alles moet responsive.
Een responsive website, is een website waarvan de inhoud zich aan het apparaat van de bezoeker aanpast. ... Een responsive website zorgt ervoor dat de content zo wordt aangepast dat het goed leesbaar en aanklikbaar is op een smartphone en tablet. Liggen of staand maakt niet uit, een responsive website past zich altijd aan.Veel studiegenoegen met holyhome.nl

USE HOLYHOME.NL - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)