HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    

Gebed : 'ONZE VADER'

Lees de Bijbel    De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Nieuwsbericht van holyhome.nl 

Gebed van Jezus geleerd

Lees de Bijbel

Lukas 11: 1. "Eens was hij ergens in het gebed, en toen hij ophield, zeide een zijner leerlingen tot hem: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn leerlingen geleerd heeft."

In deze studie zullen wij inzichten doornemen van hoofdpunten van het gebed zoals Jesus het ons geeft. 

Mattheus 6: 9-13."GIJ DAN BIDT ALDUS: ONZE VADER, DIE IN DE HEMELEN ZIJT. (Leidse vertaling); ONZE VADER IN DEN HEMEL (Luterse vertaling).

Galaten 4: 6. "Omdat gij zonen zijt, heeft God den geest van zijn Zoon in onze harten gezonden, den geest die: Abba, Vader--roept."

1 Petrus 1: 23. "als mensen die wedergeboren zijn, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levend en eeuwig woord."

Hebreeen 12: 5-7. "hebt (gij) de vermaning vergeten, die u als zonen toespreekt: mijn zoon, acht de kastijding des Heeren niet gering, en bezwijk niet als gij door Hem bestraft wordt.Want de Heer kastijdt hem dien Hij liefheeft en tuchtigt elken zoon dien Hij aanneemt. -- Verdraagt het; het dient tot kastijding; God behandelt u als zonen. Er is immers geen zoon die niet door zijn vader gekastijd wordt?"

1 Petrus 1: 17. "En wanneer gij Hem als Vader aanroept die zonder aanzien des persoons ieder naar zijn gedrag oordeelt, brengt dan in vreze den tijd uwer vreemdelingsschap door,"
 
1 Johannes 2: 29-3:3. "En wanneer gij Hem als Vader aanroept die zonder aanzien des persoons ieder naar zijn gedrag oordeelt, brengt dan in vreze den tijd uwer vreemdelingsschap door. Ziet hoe grote liefde ons de Vader bewezen heeft: dat wij "kinderen Gods" genoemd worden--en dat zijn wij ook. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij tot de kennis van Hem niet gekomen is.Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en wat wij zijn zullen is nog niet geopenbaard; maar wij weten dat wanneer hij geopenbaard wordt, wij hem gelijk zullen zijn; want wij zullen hem zien gelijk hij is.En alwie deze hoop op hem heeft reinigt zich zoals hij rein is."

Epheziers 3: 14. "Zo buig ik dan mijn knieen voor den Vader,"

GEHEILIGD WORDE UW NAAM. (Leidse vertaling); UW NAAM WORDE GEHEILGD. (Staten Vertaling)
 
Velen vinden het nuttig te mediteren over Gods natuur zoals het geopenbaard wordt in adjectiven inverband met zijn naam in het Herbeews.

SHALOM

Vrede/rust/ tevredeheid

Jes.53:5; Heb.4:9,10; Joh.14:27; Fil.4:7

ZIDKENU

Rechtvaardig/volmaaktheid

2 Kor.5:21; 1 Kor.1:30; Rom.1: 17

M'KADDESH

Reinigen/ zuiveren

1 Kor.6: 9-11; 1 Thes.5: 23; Rom.8: 29

SHEMA

Hij is daar

Ex.3:13-15; Ez.48:35b; Eph.2:21; Heb.13:5b

ROPHE

Genezen

1 Pet.2:24; Rom.8:2; Gal.3:13; Kol.2:13,14

YIRA

Hij ziet/voorziet

2Kro.16:9a; Gen.22:14; Ps.34:15-18

NISSI

Banier/zekerheid/kapitein

Ex.17:15; 1 Kor.15:56,57; Ho.2:4

ROHI

Herder/metgezel/vriend

Spr.18:24b; Ps.23; 1 Pet.2:25

UW KONINKRIJK KOME, UW WILWORDE VOLBRACHT, GELIJK IN DEN HEMEL ZO OOK OP AARDE.

Lukas 17: 21. "het Koninkrijk Gods is binnen in u."  

Romeinen14:17. "Want Gods Koninkrijk bestaat niet in spijs en drank, maar in gerechtigheid en vrede en blijdschap door den Heiligen Geest."

Johannes 4: 34. "Jezus zeide tot hen: Mijn spijs is den wil van mijn Zender tedoen"

Mattheus 26: 39,42. "doch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.... uw wil geschiede"

Markus 3:35. "Wie den wil Gods doet, die is mijn broeder, zuster, moeder."

Epheziers5: 10, 17. "Onderzoekt wat den Heer welgevallig is,.... ziet in, wat de wil des Heeren is."

Mattheus 16: 19. "wat gij op aarde zult binden zal in de hemelen gebonden zijn, en wat gij ontbindt op aarde zal in de hemelen ontbonden zijn."

GEEF ONS HEDEN ONS BROODVOOR MORGEN (Leidse vertaling), GEEF ONSHEDEN ONS DAGELIJKS BROOD (Staten Vertaling)

Spreuken30: 8. "houd onwaarheid en leugentaal ver van mij, en geef mij armoedenoch rijkdom, maar spijzig mij met mijn toereikend deel;"

Exodus16: 14-20. toen de dauw optrok, daar lag over de oppervlakte der woestijn ietsfijns en korreligs, als rijm, op den grond. De Israelieten, dit ziende, zeiden tot elkander: Wat is dat? Want zij wisten niet wat het was. En Mozes zeide tot hen: Dit is het brood hetwelk de Heer u tot spijs gegeven heeft. Hieromtrent heeft de Heer u bevolen: Gaart er van op, ieder naar zijn behoefte: een kop per hoofd, naar uw zielental; ieder hale het voor wie in zijn tent zijn. De Israelieten deden alzo en gaarden op, de een veel, de ander weinig; maar toenzij het met den kop uitmaten, had die veel thuis bracht niet over, en wieweinig thuis bracht niet te weinig: ieder had juist naar zijn behoefte opgegaard. En Mozes zeide tot hen: Niemand late er iets van over tot den volgenden morgen. Maar sommigen hoorden niet naar Mozes en lieten een gedeelte tot den volgenden morgen over. Toen kwamen er wormen in en stonk het."

Johannes 6: 32-35. "Jezus zeide tot hen: Voorwaar,voorwaar, ik zeg u, Mozes heeft u het brood uit den hemel niet gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit den hemel; want het brood Gods is dat hetwelk uit den hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Toen zeiden zij tot hem: Heer, geef ons altijd dat brood. Jezus zeide tot hen: Ik ben het levensbrood; wie tot mij komt zal nooit meer hongeren, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorsten."

Fillipenzen4: 6,7. "Weest onbezorgd, maar laat wat gij te vragen hebt steeds doorgebed en smeking met dankzegging aan God bekend zijn. En de vrede dien God geeft, een vrede die allen verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus."

VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN,GELIJK WIJ OOK ONZEN SCHULDENAREN VERGEVEN HEBBEN. (Leidsevertaling),

VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN, GELIJK OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN. (Staten vertaling)

Lukas 11: 4. "en vergeef ons onze zonden; want ook wij vergeven ieder die zich tegen ons aan iets schuldig gemaakt heeft;

Lukas 11: 4. "En vergeef ons onze zonden; want ook wij vergeven aan een iegelijk, die ons schuldig is."

Markus 11: 25. "En wanneer gij staat te bidden, vergeeft indien gij iets tegen een ander hebt, opdat uw Vader in de hemelen ook u uw overtredingen vergeve."

Mattheus 6: 14,15. "Want indien gij den mensen hun misslagen vergeeft, zal ook uw hemelse Vader u vergeven; maar indien gij den mensen niet vergeeft, zal uw Vader ook u uw misslagen niet vergeven."

Epheziers 4: 32. "Weest jegens elkander vriendelijk, hartelijk, elkander vergevend, zoals ook God in Christus u vergeven heeft."

Kolssians 3: 13. "Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen den ander een grieve heeft. Zoals de Heer ons vergeven heeft, zo moeten ook wij doen."

EN LEID ONS NIET INVERZOEKING, MAAR VERLOS ONSVAN DEN BOZE (Leidse vertaling), MAAR VERLOS ONS VAN DEN KWADE. (Lutersevertaling)

Lukas 22: 40. "Bidt niet in verzoeking te komen."

Epheziers 6: 11-17. "Trekt de wapenrusting aan die God geeft om staande te kunnen blijven tegen de kunstgrepen van den Duivel; Want wij hebben niet te strijden met vlees en bloed, maar met de heerschappijen, machten, wereldbeheerschers in deze duisternis, met de boosaardige geesten in het luchtruim. Neemt daarom de wapenrusting die God geeft aan; opdat gij weerstand kunt bieden op den bozen dag en na volstreden te hebben standhouden. Staat dan, uw lenden omgord met waarheid, gestoken in het pantser der gerechtigheid, geschoeid met bereidwilligheid om de Vredetijding te brengen, steeds vasthoudend het schild des geloofs, waarmee gij al de brandende pijlen van den Boze kunt uitblussen; neemt ook den helm der hoop op redding en het zwaard des Geestes, dat is het woord Gods"

2 Tessalonica 3: 3."Maar de Heer is getrouw die u zal versterken en bewaren voor den Boze,"

2 Timotheus 4: 18. "De Heer zal mij redden uit alle boze aanslagen en mij bewaren, zodat ik in het hemels koninkrijk kom van Hem wien de eer tot in alle eeuwigheid toekomt. Amen.".

WANT UWER IS HET KONINKRIJKEN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID IN DER EEUWIGHEID.

1 Kronieken 29: 11. "U, Heer, is de grootheid, de kracht, de luister, de glorie en de majesteit; want alles in hemel en op aarde behoort u; u, Heer, is de heerschappij, en gij zijt het die u als hoofd over alles verheft"

1 Corinthiers 4: 20. "Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maarin kracht."

Psalm145: 10-13. "Dat u, Heer, al uw werken loven, en uw vromen u roemen; dat zij uw heerlijk koningsschap vermelden, gewagen van uw sterkte om den mensenkinderen zijn sterke daden bekend te maken, de luistervolle heerlijkheid van zijn koningsschap. Uw koningsschap is een koningsschap voor alle eeuwen, uw heerschappij duurt alle geslachten door."

Jesaja42: 8. "Ik ben de Heer, dit is mijn naam; mijn eer sta ik aan geen ander af."

ZEGENING 

Judas 20. "Maar gij, geliefden, bouwt uzelf op door uw allerheiligst geloof, bidt in den Heiligen Geest,

Epheziers 6: 18. "Met volijverig gebed en smeking moet gij bij elke gelegenheid inden geest bidden, en daarbij waken met volkomen volharding en smeking voor alleheiligen,"

Romeinen 8: 26,27. "Desgelijks komt ook de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet hoe wij naar behoren bidden zullen; maar de Geest treedt voor ons op in verzuchtingen zonder woorden; en Hij die de harten doorzoekt weet wat de Geest zeggen wil: Dat hij op een godgevallige wijze voor de heiligen optreedt."

Handelingen 2: 42. "Zij namen voortdurend deel aan het onderricht der apostelen, het gemeenteleven, de broodbreking en de gebeden."

Handelingen 6: 4. "wij zullen voortgaan met het gebed en de bediening van hetwoord."
Deutronomium4: 7. "de Heer, onze god, (is nabij ons) zo vaak wij tot hemroepen..."

1 Tessalonica 5: 17,19. "bidt zonder ophouden;.....Blust den Geest nietuit;"

Ter informatie

Christelijke gebeden (reformatorisch)


Zondag voor de predikatie
Vóór allen nood der christenheid des zondags na de predikatie
Vóór de leer den catechismus
Na de leer van den catechismus
Vóór de predikatie in de week
Na de predikatie in de week
Het morgengebed
Het avondgebed
Vóór de handelingen des kerkeraads
Na de handelingen des kerkeraads
Vóór de vergadering der diakenen
Vóór het eten
Na het eten
Voor kranke en aangevochten mensen

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 
Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           

www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)