HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                                                                                     

JEZUS DE KINDERVRIEND

Herinneringen om te koesteren

Om de kinderen te laten kennismaken met de Bijbel werden er vroeger schoolplaten gebruikt. Aan de hand van de afbeeldingen op de schoolplaten kon de meester of de juf een verhaal uitleggen. 

Deze manier van les geven werd ook wel aanschouwingsonderwijs genoemd. Aanschouwen is een ander woord voor kijken. De meesten kennen het nog wel denk ik, die oude schoolplaten die vroeger in het klaslokaal hingen of uit een grote opbergkist achter in de klas tevoorschijn werden gehaald. Het was vooral dán steeds weer een verrassing. Wij kijken nu in de klas naar dia's of een videofilm in plaats van schoolplaten.

   Terug naar het overzicht van alle platen? Klik HIER

Laat de kinderen tot Mij komen

 Mark. 10:13-16
13 De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. 14 Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 15 Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ 16 Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN EN VERHINDERT ZE NIET WANT VOOR ZODANIGEN IS HET KONINKRIJK GODS

Iemand heeft ooit gezegd: "Geef mij een kind tot z'n zevende jaar en ik heb het voor de rest van z'n leven". Gelukkig zijn er vele uitzonderingen die de regel breken, maar in wezen had degene die deze uitspraak deed het bij het rechte eind. En nu worden we hier geconfronteerd met een gelijkaardige les. Jezus nodigt moeders uit om hun kinderen bij Hem te brengen.
Blijkbaar waren er vaker kinderen in Zijn omgeving te vinden, want Hij heeft meermaals een kind genomen als voorbeeld bij Zijn onderwijs.

We moeten wel oppassen dat we oorzaak en gevolg niet met elkaar verwisselen. Kinderen moeten niet bij Jezus komen omdat ze nu eenmaal naar de hemel gaan; het is door hen tot Jezus te brengen dat ze het Koninkrijk Gods binnen kunnen gaan. Onze kinderen hebben van nature de neiging tot zondigen, omdat ze afstammen van zondige mensen; dat noemen we voor de goede orde "erfzonde". Gaat u zelf maar na hoeveel u van uw eigen karakter terugvindt in uw kinderen, al zijn ze nog zo klein.

Al heel snel weten ze mogelijkheden te zoeken om te doen wat niet mag, om gevaren op te zoeken, andere kinderen onbarmhartig te treiteren, hun schuld op een ander te schuiven, de waarheid te verzwijgen, te verdraaien of zelfs te vertellen wat niet waar is, om wat een ander kind in handen heeft voor zichzelf op te eisen enz. Niet dat pasgeborenen al kwaad gedaan hebben, maar in die mooie kleine schatten van mensjes zit reeds de natuurlijke zondaar die ze eens zullen zijn als ze groter worden. En we hoeven écht niet te wachten tot ze 7 zijn om de zonde in hen aan het werk te zien.

Jezus zegt: "Laat de kinderen komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk. Zowel Mattheüs als Marcus en Lucas geven deze woorden weer; ze laten er nog iets op volgen: "Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan". Om er binnen te gaan moeten ook kinderen het Koninkrijk Gods ontvangen. De Bijbel leert ons dat Jezus de enige is in wie ze moeten geloven om behouden te worden, het Rijk Gods binnen te gaan. Jezus is de weg naar het Vaderhuis, de plek waar Gods kinderen thuishoren.

Het is dus van belang onze kinderen zo vroeg mogelijk bij Jezus te brengen om ze het Koninkrijk van God te leren ontvangen. Een definitieve keuze moeten ze zelf maken, maar daarbij zal het voorbeeld van de ouders doorslaggevend zijn. Een kinderhart is nog ontvankelijk voor de boodschap van genade en waarheid. We kunnen ze nog leren over zonde en vergeving, liefde en gehoorzaamheid, recht en onrecht, barmhartigheid en trouw, maar ook van oordeel en gerechtigheid.

Daarvoor is het echter noodzakelijk dat ouders zelf de Heer Jezus als hun Verlosser kennen. Ze moeten ook overtuigd zijn dat het nodig is hun kinderen al heel jong over Jezus te vertellen en over God, die een liefdevolle Vader voor ons wil zijn, maar ook rechtvaardig is en geen zonde kan uitstaan.

Voor wie Jezus al kennen, is het nog belangrijker al heel vroeg met God te praten over hun kinderen, ja, zelfs vóór ze geboren zijn. God hecht grote waarde aan kinderen; anders zou Hij ook de volwassenen niet geleerd hebben dat ze Zijn woord moeten ontvangen zoals een kind dat bij z'n moeder het eerste voedsel voor het leven krijgt.

Om aan kinderen te vertellen

Kijk, daar lopen moeders op de weg met hun kinderen. De kinderen lopen vrolijk huppelend aan de hand van hun moeders. Ze zijn blij, weet je waarom?
Ze zijn op weg naar Jezus.

De moeders hebben hen verteld wie Jezus is, dat Hij hun Vriend wil zijn en heel veel van hen houdt. Zij willen hun kinderen graag het allerbeste geven en dat is Jezus.
Ze willen hun kinderen dicht bij Hem brengen, zodat Hij hen aan kan raken. Want ze weten wel dat dit heel belangrijk is voor hun kinderen.

Maar de discipelen zien de moeders en de kinderen komen en daar begrijpen ze helemaal niets van. Kinderen… wat moeten die nu doen bij de Here Jezus.
Daar heeft Hij het toch veel te druk voor.
En ze gaan naar de moeders toe en willen hen wegjagen.
"Jezus heeft het veel te druk voor jullie kinderen. Kinderen horen niet bij de Here Jezus. Vooruit, ga maar weg", roepen de disipelen.

Jezus ziet wat er gebeurt, Hij ziet dat de discipelen de moeders en kinderen weg willen jagen. Hij wordt heel erg boos op zijn discipelen en Hij zegt: "Wat doen jullie nu toch? Dat mag helemaal niet. Laat de kinderen bij Mij komen. Je mag de kinderen niet wegjagen. Kinderen horen bij Mij en Ik houd heel veel van hen".

De kinderen horen die vriendelijke stem en ze zien en voelen dat Jezus heel veel van hen houdt. Ze zijn ook helemaal niet bang, al hebben ze Jezus nog nooit gezien. Ze rennen naar Hem toe en gaan dicht tegen Hem aan staan. Jezus neemt de kleinste kinderen op Zijn schoot en Hij praat en lacht met hen. Hij houdt zo veel van de kinderen, Hij wil ze graag gelukkig maken.
Hij legt Zijn Handen op hun hoofd en zegent hen. Hij belooft hen dat ze gelukkig zullen worden en later bij Hem in de Hemel mogen komen.

De moeders staan blij toe te komen, wat heerlijk, wat zijn ze blij voor hun kinderen.

Tegen de discipelen zegt Jezus: "Zo moeten jullie worden, net als de kinderen. Dan kunnen jullie later ook in de Hemel komen."

De kinderen vertrouwden Jezus helemaal en ze voelden zich zo blij en gelukkig bij Hem.
Het was heel fijn om zo dicht bij Jezus te mogen zijn.

En het mooie is, dat nog steeds alle kinderen heel dicht bij Jezus mogen komen.
Kinderen horen wèl bij Jezus. Hij zal nooit een kind wegjagen en er is nog nooit een kind bang voor Hem geweest.
Je mag altijd naar Hem toegaan en Hem alles vertellen, want Jezus heeft alle kinderen lief.

Laat de kinderen tot mij komen
Laat de kind'ren tot Mij komen,
alle, alle kind'ren.
Laat de kinderen tot Mij komen,
niemand mag ze hind'ren.
Want de poorten van Mijn rijk
staan voor kind'ren open,
laat ze allen groot en klein
bij Mij binnen lopen.

Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot mij komen
houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van Mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.
               

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)