HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                                                                                     

DE DROOM VAN JOZEF

Herinneringen om te koesteren

Om de kinderen te laten kennismaken met de Bijbel werden er vroeger schoolplaten gebruikt. Aan de hand van de afbeeldingen op de schoolplaten kon de meester of de juf een verhaal uitleggen. 

Deze manier van les geven werd ook wel aanschouwingsonderwijs genoemd. Aanschouwen is een ander woord voor kijken. De meesten kennen het nog wel denk ik, die oude schoolplaten die vroeger in het klaslokaal hingen of uit een grote opbergkist achter in de klas tevoorschijn werden gehaald. Het was vooral dán steeds weer een verrassing. Wij kijken nu in de klas naar dia's of een videofilm in plaats van schoolplaten.

   Terug naar het overzicht van alle platen? Klik HIER

De droom van Josef (Genesis 37)
Hier 5 Op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze een nog grotere hekel aan hem. 6 ‘Moeten jullie nu eens horen wat ik heb gedroomd,’ zei hij. 7 ‘We waren op het land schoven aan het binden, en toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor.’ 8 Zijn broers zeiden: ‘Dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen?’ Vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe langer hoe meer haten. 9 Opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn broers vertelde. ‘Ik heb alweer een droom gehad,’ zei hij. ‘Nu bogen de zon, de maan en elf sterren zich voor mij neer.’ 10 Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, wees zijn vader hem terecht: ‘Zeg, wat is dat voor een droom! Moeten ik, je moeder en je broers ons soms voor jou komen neerbuigen?’ 11 De broers konden Jozef wel vermoorden, maar zijn vader bleef nadenken over wat er gebeurd was.

De situatie in het kort

Jakob heeft 12 zonen. Eén van hen is zijn favoriet: Jozef. De broers van Jozef zijn jaloers op hem, omdat hij een felgekleurde jas heeft gekregen van zijn vader, een teken van waardering. Jozef zelf droomt telkens weer dat hij de leider zal worden van zijn broers. De broers van Jozef proberen hem te vernederen door hem in elkaar te schoppen en hem in een waterput te gooien. Plotseling komen er een paar ruwe handelaars langs en verandert hun plan. De broers verkopen Jozef als slaaf aan de handelaars, die hem meenemen naar Egypte. Thuis vertellen de broers dat Jozef vermoord is. Ze laten zijn jas zien die is besmeurd met bloed, maar dat is van een geit die ze onderweg geslacht hebben. Jakob is ontroostbaar.

Het verhaal van Jozef

Jozef werd door zijn broers gehaat, omdat hun vader, Jakob, meer van hem hield dan van hen. Bovendien had Jozef bijzondere dromen die zijn broers niet zinden. Op zekere dag wordt Jozef er door Jakob op uit gestuurd om te kijken hoe het zijn broers vergaat, die op dat ogenblik de kudde hoeden bij Sichem. Terwijl Jozef op weg gaat, blijken zijn broers het plan te hebben opgevat hem te doden. Ruben, zijn oudste broer, blijkt daar bezwaar tegen te hebben, want hij wil niet dat er bloed zal vloeien. Als Jozef zijn broers bereikt, wordt hij daarom in een droge put gegooid, en wat later aan Midjanitische kooplui verkocht, die met een Ismaëlitische karavaan op weg zijn naar Egypte

Het verhaal van Jozef - Genesis 37
 
Net als zijn vader woonde Jakob in het land Kanaan.
Dit is het verhaal van de kinderen van Jakob. Toen Jozef zeventien jaar was zorgde hij voor de schapen. Dat deed hij samen met zijn broers. Jozef vertelde zijn vader lelijke dingen over hen. Jozef was geboren toen Jakob al oud was. Daarom hield Jakob van hem het meest. Hij liet voor Jozef een prachtig versierde mantel maken. Zijn broers merkten wel dat hun vader meer van Jozef hield dan van hen. Ze kregen toen zo'n hekel aan Jozef dat ze niet meer aardig tegen hem konden zijn.
Op een keer had Jozef een droom en hij vertelde die aan zijn broers. Daardoor kregen ze een nog grotere hekel aan hem.
- 'Moet je horen wat ik gedroomd heb!' zei hij. 'We waren korenschoven aan het binden op het land. Opeens ging mijn schoof rechtop staan. jullie schoven kwamen om mijn schoof heen staan en bogen ervoor.'
'je denkt toch zeker niet datje koning wordt en over ons kunt regeren?' riepen zijn broers. Door de dromen die Jozef vertelde kregen ze een steeds grotere hekel aan hem.
Later had Jozef weer eens een droom. en hij vertelde die aan zijn broers. 'Ik droomde, dat de zon en de maan en elf sterren voor mij bogen.'
Hij vertelde deze droom ook aan zijn vader, maar die werd boos. 'Wat is dat voor een droom?' zei hij. 'Je denkt toch zeker niet datje moeder en je broers en ik voor jou zullen buigen?'
Zijn broers vonden Jozef erg eigenwijs, maar zijn vader bleef nadenken over de dromen.

Op een keer waren de broers van Jozef naar Sichem gegaan om daar de schapen van hun vader te laten grazen. Na een paar dagen zei Jakob tegen Jozef: 'Je weet dat je broers met de schapen bij Sichem zijn. Ik wil graag dat je naar hen toegaat. 'Dat is goed', antwoordde Jozef.
'Ga kijken of je broers en de dieren het goed maken en kom mij dan vertellen hoe het met ze is,' zei Jakob.
Zo vertrok Jozef uit het Hebrondal naar Sichem. Toen hij ronddwaalde in de buurt van Sichem, kwam er een man naar hem toe.
'Wat zoek je?' vroeg hij.
Jozef antwoordde: 'Ik ben op zoek naar mijn broers. Kunt u mij vertellen waar ze zijn?'
'Ze zijn niet meer hier,' zei de man. 'Ik hoorde hen zeggen, dat ze naar Dotan wilden.'
Jozef ging zijn broers achterna en vond hen in Dotan.
De broers zagen Jozef al uit de verte aankomen. Voordat hij bij hen was, maakten ze het plan om hem te doden. Ze zeiden tegen elkaar: 'Daar heb je onze dromer. Vooruit, laten we hem doden en in een put gooien. En dan zeggen we, dat. een wild dier hem heeft opgegeten. We zullen eens zien wat er terecht komt van die dromen van hem!'
Maar toen zijn oudste broer Ruben dit hoorde, wilde hij Jozef redden. Daarom zei hij: 'We moeten hem niet doden.. Gooi hem in een put hier in de woestijn, maar dood hem niet.' Ruben wilde Jozef redden en naar zijn vader terugbrengen.

Toen Jozef bij zijn broers kwam, rukten ze de prachtige versierde mantel van hem af, grepen hem beet en gooiden hem in de put. Er stond geen water in de put. Daarna gingen de broers eten.
Opeens zagen ze een karavaan aankomen. Het waren Ismaëlieten die op weg waren naar Egypte. Hun kamelen droegen gom, balsem en hars. Juda zei tegen zijn broers: 'Wat hebben we eraan, als we Jozef doden? We kunnen hem beter verkopen aan die Ismaëlieten daar. We móeten hem niet doden, want hij is onze eigen broer.'
De anderen waren het met Juda eens.
De kooplieden kwamen voorbij. De broers trokken Jozef uit de put omhoog en verkochten hem voor twintig zilverstukken aan de Ismaëlieten. Die namen Jozef mee naar Egypte.
Toen Ruben weer bij de put kwam, zag hij dat Jozef weg was. Van verdriet scheurde hij zijn kleren stuk. Hij ging naar zijn broers toe en riep: 'De jongen is er niet! Wat moet ik nu toch beginnen?'
De broers slachtten een bokje en hielden de mantel van Jozef in het bloed. Ze brachten de mantel naar hun vader en zeiden: 'Kijk eens, dit hebben we gevonden. Is dit soms de mantel van Jozef?'
Jakob herkende de mantel. 'Ja, die is van Jozef' riep hij uit. 'Dan heeft een wild dier hem opgegeten. Jozef is vast en zeker verscheurd.'
Hij scheurde zijn kleren stuk en deed een rouwkleed om. Hij had heel lang verdriet om Jozef.

Dromen in de bijbel - Oude Testament

Ook in Israël zag men de droom als het woord van God.

Profeten worden in het OT dromers genoemd. Ze stonden in directe verbinding met de geestelijke wereld.

In Nummeri 12:8 zegt God:

Aan uw profeten maak ik mijn visioenen bekend en ik spreek tot hen in dromen. Met mijn dienaar Mozes doe ik dat niet…. Met hem spreek ik van mond tot mond, duidelijk en niet in raadsels. Hij aanschouwt de gestalte van de heer.

Voor Israël zijn dromen heilig, daarin wordt de sluier weggenomen, ontvangen wij inzicht en krijgen wij zicht op het geheim van ons leven.

De bijbel is bijna een dromenboek. We moeten leren weer onbevangen met onze dromen om te gaan.

De droom van Jacob

Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte, en zie, engelen Gods klommen daarlangs op en daalden daarlangs neer. Ineens stond de heer bij hem en zei: ik ben de Heer, de God van uw vader Abraham en de God van Izaäk. Het land, waar u op ligt, zal ik aan u en uw nakomelingen geven.

Dit is een mooie droom als je op de vlucht bent, zoals Jacob was. Deze droom laat de verbinding zien tussen hemel en aarde.

De droom van Jozef

Jozef droomt dat de korenschoven voor hem buigen en dat de zon, de maan en de sterren een buiging voor hem maken.

De korenschoven zijn zijn broers en zusters, de zon, maan en sterren, zijn ouders, broers en zusters

Voor Jozef zijn dit roepingdromen. Eerst wordt hij verkocht als slaaf, wordt later in de gevangenis geworpen, dan pas, na de juiste droomuitleg over een droom van de Farao, wordt hij onderkoning. In die rol buigen zijn vader, moeder, broers en zusters voor hem.

De droom van de schenker

Zie, er stond een wijnstok voor me. Aan de wijnstok waren drie ranken, en nauwelijks begon hij te botten, of zijn bloesem was er, en zijn trossen droegen rijpe druiven. En Farao’s beker was in mijn hand. Ik nam de druiven, perste ze uit in Farao’s beker en gaf de beker in Farao’s hand.

De opperschenker was degene die wijn voor de Farao inschonk. Jozef zegt dat de 3 ranken voor 3 dagen staan, dan wordt hij weer in zijn oude functie aangenomen en mag weer wijn schenken.

De droom van de bakker

Zie er waren op mijn hoofd drie korven met gebak. In de bovenste korf was allerlei spijs voor Farao, wat een bakker bereidt. Het gevogelte at dit uit de korf, boven mijn hoofd.

De 3 korven staan ook voor 3 dagen. De vogels zijn een negatief symbool en betekent dat de bakker verraad had gepleegd jegens de Farao. Over 3 dagen zou hij sterven.

De droom van koning Saul

Van hem staat geschreven: Ik verkeer in grote nood: de Filistijnen strijden tegen mij, en God is van mij geweken. Hij antwoordt niet meer, noch door de dienst van profeten noch door dromen.

De koningen stonden via dromen in verbinding met God. Saul deed niets met zijn dromen, zijn droomkanaal was dichtgeslibd.

Dromen in de bijbel - Nieuwe Testament

De wijzen uit het Oosten

Van hen wordt verteld: En van Godswege in de droom gewaarschuwd om niet tot Herodes terug te keren, trokken zij langs een andere weg naar hun land terug.

De wijzen krijgen in hun droom te horen niet terug te gaan naar Bethlehem, want dan zou Herodes hen doden.

De droom van Petrus

Hem wordt een schaal vol dieren getoond, die voor de Joden onrein zijn. Dan zegt de stem van God; “Sta op , Petrus, slacht en eet!”

Op Petrus verzet antwoordt de stem uit de droom: “ Wat God gezuiverd heeft, moet jij niet onrein maken!”

Dromen kunnen onze verstarring doorbreken. Petrus wilde voor de Christenen dezelfde dogma’s aanhouden die in de Joodse traditie werden gehanteerd.

De droom van Paulus

In een droom verschijnt een Macedoniër die hem vraagt: “Steek over naar Macedonië en help ons”

Paulus stond bij de Bosparus. Op grond van deze droom is Paulus Europa binnen getrokken om daar het Christendom te brengen.

Conclusies:

v      God geeft in dromen concrete leiding

v      God onthult mij de eigenlijke werkelijkheid over mijzelf

v      God neemt de sluier weg die over deze werkelijkheid ligt

v      God doorbreekt in de droom ons beperkte denken.


Lees ook eens het boeiend document Dromen en de Bijbel

Wil je een overzicht van alle platen? Klik HIER
               

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)