HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

              Engelen in de Bijbel

Lees de Bijbel     De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God. 


Uit Gods aanwezigheid

Het kerstverhaal is verreweg het bekendste verhaal in de bijbel waarin engelen een rol spelen. Een engel vertelt Maria dat ze de moeder van Jezus zal worden,
en als Jezus geboren is, verschijnt een heel leger van engelen aan een stel herders. Maar engelen komen veel vaker in de bijbel voor.  De bijbel spreekt over hen als geesten die ten dienste van mensen staan.  Engelen zijn de hemelvorsten die voor het aangezicht van God staan. Zij zijn ook dienende geesten voor hen die de zaligheid beërven.Ze worden door God gestuurd om mensen te helpen Hebreeën 1 :14


De term engel in de bijbel is eigenlijk enigszins misleidend
De aanduiding ‘engel’ voor een bode van God is misleidend en schept verwarring. Dit is de visie van mijn oude prof. dr H. Jagersma. Mijn emeritus hoogleraar Oude Testament en Hebreeuws te Brussel constateerde dat de woorden mal’ach (Hebreeuws) en angelos (Grieks) uit de grondtekst in onze bijbelvertalingen op twee manieren worden vertaald. Wordt er een bode van mensen wordt bedoeld, worden beide woorden consequent als ‘bode’ vertaald. Betreft het een bode van God, staat er ‘engel’.

De Septuaginta, de oudste Griekse vertaling van het Oude Testament, maakt geen onderscheid tussen de beide bodes, en noemt ze allemaal angelos. Jagersma hekelt de vertalers die de bijbel in hedendaagse talen hebben overgezet, dat ze schijnbaar klakkeloos de Vulgaat (de Latijnse vertaling van de bijbel waarvan de laatste versie uit de late Middeleeuwen stamt) volgen. Die geeft de menselijke bode aan als nuntius , en de goddelijke als angelus .
De vertaling ‘engel’ van het Hebreeuwse mal’ach en het Griekse angelos ter aanduiding van een bode van God brengt een verwijdering teweeg tussen de bijbel en onze huidige samenleving, schrijft Jagersma. In de bijbel staat zo’n 300 keer de aanduiding ‘engel’ of ‘engelen’. ,,We kunnen dus rustig vaststellen dat het in de bijbel wemelt van de engelen. Hoe komt het dat er in onze tijd blijkbaar geen spoor meer van die engelen is terug te vinden?”

Jagersma betoogt dat met de termen mal’ach en angelos in de bijbel geen aparte figuren, maar gewone mensen als boden van God aangeduid worden. ,,Zoals altijd gaat het in de bijbel ook bij deze boden er niet om wie iemand is of hoe iemand heet, maar wat iemand doet . Wat iemand doet is bepalend voor de vraag of iemand op een bepaald tijdstip in zijn leven een bode van God is of niet. Met dit beeld voor ogen is het duidelijk dat het in onze samenleving, evenals in de bijbel, wemelt van de boden van God.’’
Jagersma noemt in dit verband mensen die zich inzetten voor vluchtelingen of voor vrede en welzijn bode van God.
Waarvan acte, met alle respekt. Ik kan zijn mening helemaal delen. Toch in deze studie maar uitgegaan van de algemeen gevoerde term "engel".

Engelen komen uit Gods aanwezigheid.

Ze kunnen en weten meer dan mensen, zijn machtiger dan wij en niet gebonden
aan menselijke grenzen. Ze voeren op aarde en in de hemel Gods bevelen uit.
Het woord engel' betekent letterlijk 'boodschapper' en dat is ook één van hun taken volgens de bijbel. Als je alle bijbelteksten bekijkt, blijkt dat engelen verschillende rollen vervullen.

De voornaamste zijn:           
1. lofprijzers     2. boodschappers   3. strijders en beschermers

LOFPRIJZERS:

'Engeltjes hebben vleugeltjes en staan in van die witte jurkjes braaf de hele
dag te zingen in de hemel'. dat is het beeld dat veel mensen hebben en dat je ook vaak op schilderijen ziet. Engelen zingen inderdaad.
Maar het is echt niet zo'n lief klein koortje.
Het laatste boek van de bijbel Openbaringen, geeft een kijkje in de hemel.
In hoofdstuk 5 vers 11 is te lezen: 'En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, (…) en hun getal was tienduizend maal tienduizenden en duizend maal duizenden

Als je dat een beetje uitrekent, kom je op z'n minst op zo'n honderd miljoen engelen. Er staat dus niet een koortje, maar een immens leger te zingen voor Gods troon!
Er wordt vaak gedacht dat mensen als ze sterven engelen worden in de hemel en dat ze dan eeuwig voor de troon staan te zingen.
Er is in de bijbel geen tekst te vinden die daarop  wijst.
Het is wel zo dat mensen als ze in de hemel komen God eer zullen bewijzen omdat
Hij hun Koning is, maar er staat ook dat er dan een heel nieuw leven begint,
dat veel meer omvat dan zingen alleen.

BOODSCHAPPERS:

Een engel kan verschijnen om een belangrijke gebeurtenis aan te kondigen, maar ook om te vertellen wat iemand doen moet , of om iemand te bemoedigen.
Vlak voordat Jezus werd gearresteerd kwam een engel,
die Hem kracht gaf om zijn naderende marteldood aan te kunnen
Lucas 22 vers 43

Vooral in het Oude testament,  komt het heel vaak voor dat een engel een boodschap brengt of mensen iets duidelijk maakt.
Lees bijvoorbeeld het verhaal van Lot in Genesis 19 of dat van Gideon in Richteren 6. Nog steeds verschijnen engelen  aan mensen om hen iets duidelijk te maken.

STRIJDERS EN BESCHERMERS

Lieve baby-engeltjes met vleugeltjes, witte haren en een decoratief harpje;
dat klopt dus niet! Uit de bijbel lezen wij dat engelen juist machtige verschijningen
zijn. Dat ze zich in sommige gevallen ook echt gedragen als echte soldaten.
In de bijbel komen engelen voor die zwaarden dragen en met tienduizenden tegelijk
ten strijde trekken. Ze strijden tegen het kwaad.
Tegen alles wat slecht is en erop uit is de plannen van God te dwarsbomen.
Ze staan aan de kant van het goede en strijden daarvoor, omdat ze bevelen krijgen
van God, die het beste met ons voor heeft. Engelen beschermen ook.
Tegen allerlei soorten gevaar. Er zijn erg veel verhalen bekend van mensen
die in gevaarlijke situaties een 'engel' ervaring hebben gehad."De engel des Heren legert zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen" Psalm 34 vers 8
Er zijn niet alleen engelen in deze wereld actief, maar ook demonen.
In de bijbel wordt gesproken over een strijd.
Een strijd tussen goed en kwaad, tussen God en satan, die ook de duivel wordt genoemd.

STRIJD TUSSEN GOED EN KWAAD.

Satan betekent letterlijk: tegenstander.
Hij, die oorspronkelijk de hoogste engel was, is dé vijand van God. Hij is actief hier op aarde en zijn enige doel is: mensen bij God vandaan krijgen en houden.
En hij bedient zich van allerlei middelen: van haat in harten van mensen tot oorlogen tussen landen en volken.Satan wordt daarbij geholpen door demonen. In de bijbel staat dat demonen gevallen engelen zijn. Engelen die ervoor gekozen hebben om aan de kant van de duivel te gaan staan. Ze helpen mee om Gods plannen te dwarsbomen.

Het is met demonen net als met engelen: ze laten zich lang niet altijd zien, maar ze zijn er wel. Het is dus niet zo dat de onzichtbare geestelijke wereld één grote pot nat is.
En dat je je daar zonder risico's mee kunt inlaten.
Je kunt in de greep raken van kwade machten, zonder dat je dat wilt of er erg in hebt.
Satan kan zich heel mooi voordoen. Liegen is zijn vak, daar is hij meester in.
Letterlijk staat er: 'de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht'.
In 2 Korintiërs 11:14 en in Johannes 8:44 staat 'de duivel is een leugenaar en een vader van de leugen! Kijk uit en laat je niet in met bovennatuurlijke zaken zoals horoscopen, glaasje draaien en geesten oproepen.
De kwade machten zijn sterk- al is God sterker - het is beter om er niets mee te maken te krijgen.

De Bijbel over verschijningen van engelen

De Bijbel heeft veel verhalen, waarin engelen voorkomen, die boodschappen van God doorgaven, mensen hielpen of Gods straffen uitvoerden. Wij werpen achtereenvolgens een snelle blik in het Oude- en het Nieuwe Testament.

In het Oude Testament

In Genesis 3:24 lezen we dat na de zondeval en het oordeel van God twee hoge engelen, cherubim, het paradijs met een flikkerend zwaard sloten voor de in zonde gevallen mens Engelen verschenen aan Abraham, zie Genesis 18:1,2; Opmerking: Wij hebben hier te maken met een theofanie en twee engelen; zie ook het vervolg bij Lot in Sodom, Genesis 19:1, waar de twee engelen alleen verschenen.

Ter verduidelijking: De theologische aanduiding van een engelenverschijning als een theofanie wil aangeven dat men gelooft met een verschijning van God in een lichamelijke, menselijke gedaante te maken te hebben. Zo wordt de 'Engel des Verbonds' met een hoofdletter geschreven omdat men op grond van schriftuurlijk bewijs aanneemt met een verschijning van Jezus Christus, Gods Zoon te maken te hebben. Deze overtuiging is o.a. gestoeld op Maleachi 3:1, waar de Engel des Verbonds, geidentificeerd wordt als 'de HERE (Jahweh), die gij zoekt.'

Engelen verschenen aan Jacob, in een droom; Genesis 28:12. In Genesis 32:22-32, worstelde hij met een engel, die een theofanie moet zijn geweest; zie ook Hosea 12:4,5.

Een engel verscheen aan Gideon; Richteren 6:11. Een engel verscheen aan de moeder en vader van Simson; Richteren 6:11; 13:3. Opmerking: Aangezien hier geschreven is over 'de Engel van de Heer,' nemen wij aan dat er ook hier sprake is van een theofanie. Wij letten speciaal op Richteren 13:18, waar de engel zei dat zijn naam wonderbaar was.

In Galaten 3:19 schreef Paulus dat de wet door middel van engelen aan Mozes was gegeven.

De uitgeputte en ontmoedigde Elia werd door een engel bediend; zie 1 Koningen 19:5. De trouwe Elisa werd beschermd toen de Syriërs hem gevangen wilden nemen; 2 Koningen 6:14-17.

Ezechiël kreeg in gezichten een enorme beschrijving en uitlegging van de nieuwe tempel en het nieuwe Jeruzalem van een wezen, dat hij soms als `man' beschreef; zie 40:3; 47:2,3.

Zacharia, de post-exilische profeet, zag in merkwaardige gezichten een engel als boodschapper en uitlegger; zie Zacharia 1:8; 1:19; 2:1; 4:1; 5:5.

Het Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament opent onmiddellijk met de bediening van engelen: Johannes, de vader van Johannes de Doper, kreeg een engel op bezoek toen hij in de tempel stond, hij schrok en kon de boodschap nauwelijks geloven. Zijn ongeloof irriteerde de engel en hij sprak uit dat Zacharias stom zou zijn tot de dag van de geboorte van zijn zoon. Maria kreeg een engel op bezoek die haar meedeelde dat zij een zoon zou krijgen, bevrucht door de Heilige Geest. Engelen deelden de herders in het veld mee dat de Messias te Bethlehem was geboren. Engelen dienden Jezus in de woestijn na afloop van de verzoekingen. Een engel versterkte Jezus in Gethsemané. 

Een engel rolde de zware steen weg en opende de grafspelonk. Engelen stonden bij het lege graf en deelden de ontzette discipelen mee dat Jezus was opgestaan. Twee engelen stonden bij de discipelen toen zij Jezus natuurden, die zojuist van hen vertrokken was, opgevaren naar de hemel. Petrus werd bevrijd uit de gevangenis. Uit een zwaar bewaakte cel geloodst, deuren gingen vanzelf open - geloof me er zaten geen elektrische deuropeners in met sensoren, die op beweging reageerden, zoals we in onze warenhuizen hebben. 

De engel liep zelfs enkele straatjes met Petrus mee, die nog steeds dacht dat hij droomde. Cornelius, een Romeinse hoofdman, Handelingen 10:1-3, kreeg een engel op bezoek, die hem vertelde dat hij uit Joppe een zekere Petrus moest halen, want die had hem iets zeer bijzonders en belangrijks te vertellen. Paulus op een schip in een storm op de Middellandse Zee, kreeg een engel op bezoek - Handelingen 27:23, die hem instructies gaf hoe iedereen aan boord behouden zou kunnen worden - en dat gebeurde ook.

Jezus over engelen

Jezus zei over engelen, dat zij voortdurend het aangezicht van God zien. De engel, die aan Zacharias verscheen, zei dat hij voor Gods aangezicht stond; zie Lucas 1:19 en daarom geloof had verwacht.

Beschermengelen

In Matteüs 18:10 wees Jezus erop dat wij kinderen niet tot zonde moeten verleiden, want hun engelen zien in de hemel voortdurend het aangezicht van zijn Vader. In de Rooms Katholieke leer komen wij het geloof tegen dat elk mens een hem begeleidende engel heeft, die het gehele leven hem volgt en leidt. Zie Handelingen 12:15, waar de bevrijde Petrus aan de deur stond te kloppen en men het niet geloofde; 'het is zijn engel,' zei men. In Psalm 91:11, 12 staat het geloof in engelenbescherming van een zeer gelovig, oud testamentisch dichter opgeschreven: "Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot."

Engelen zondigden

In 2 Petrus 2:4 lezen we over engelen, die gezondigd hadden en die door God in de afgrond geworpen werden. Het woord dat door 'afgrond' is vertaald, is het Griekse `tartarus' en dit woord komt in de Bijbel slechts in dit vers voor. Ook in Judas 6 lezen we over deze gevallen engelen, die 'hun eigen woning' verlieten. Ongetwijfeld wordt er verwezen naar de oerval in de wereld van de geesten, die aan de zondeval van de mens vooraf is gegaan. Tartarus wordt geïdentificeerd met de 'bodemloze put,' of 'put van de afgrond,' waarnaar in het boek Openbaring wordt verwezen' zie Openbaring 9:1,2,11; 20:1,3. In Lucas 8:31 smeekten de boze geesten Jezus hen niet naar de afgrond te zenden.

Het gaat om een juist- en bijbels perspectief t.a.v. 'Engelen' !

In de Bijbel staat veel over engelen geschreven. Door de hele Bijbel kom je ze tegen. Ik wil een aantal dingen aanhalen, maar eerst het volgende: Engelen zijn dienaren van God en ze eren Hem. Ze zijn NIET geschapen om zelf aanbeden te worden; zie Openbaring 19:9-10 en Openbaring 22:8-9

Openbaring 19:9-10 - Engelen mogen niet aanbeden worden!
'Toen zei de engel tegen me: ‘Schrijf neer: Gelukkig zij die zijn uitgenodigd voor het bruiloftsmaal van het Lam.’ En hij voegde eraan toe: ‘Deze woorden komen van God en zijn waarachtig.’
Ik viel aan zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar, zoals u en uw broeders die trouw blijven aan het getuigenis van Jezus. Aanbid God!’ Want het getuigenis van Jezus is wat de profeten doet spreken.

Openbaring 22:8-9 - Engelen zijn dienaren van GOD die je niet moet aanbidden
'Ik, Johannes, heb dit allemaal gehoord en gezien. Toen ik dit alles gehoord en gezien had, viel ik in aanbidding neer voor de voeten van de engel die mij alles had laten zien.
Maar hij zei tegen mij: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar net als u en uw broeders, de profeten en als degenen die vasthouden aan de woorden van dit boek. Aanbid God!'.’

Engelen zijn geschapen

Engelen zijn net als wij geschapen. Ze hebben alleen niet zoals wij een lichaam, want het zijn geestelijke wezens. Ze zijn gemaakt in de geestelijk schepping, die plaatsvond vóór dat ons heelal werd geschapen. In Job 38:4-7 kun je lezen dat de engelen juigden toen de grondvesten voor de aardse schepping gelegd werden.
Er zijn ontelbaar veel engelen. Jezus spreekt over 12 legioenen (Mattheüs 26:33). Een enorm leger dus. God wordt dus niet voor niets de HERE der heerscharen genoemd.

Engelen zijn onsterfelijk (Lucas 20:36) en hebben de 'goddelijke natuur'. (Lucas 9:26) Ze bezitten een bovenmenselijk intelligentie, maar weten niet alles. Ze weten bijvoorbeeld, net als Jezus zelf, niet wanneer de wederkomst precies zal zijn. Dat weet alleen God. (Mattheüs 24:36)

Engelen zijn niet mannelijk of vrouwelijk. Ze trouwen niet en planten zich ook niet voort. (Matt. 22:30) Het totale aantal geschapen engelen blijft dus altijd gelijk.

Dienaren uit vrije wil

Engelen zijn dus geschapen om God en Jezus te dienen in de hemel en lof te brengen voor de troon. Ze zijn volledig op Gods wil gericht. Toch zijn het geen robotten, wat engelen hebben wel degelijk een vrije wil. Het is hun vrije keus om God te dienen.
Eén van de engelen heeft op een foute manier gebruik gemaakt van zijn vrij wil. Hij zag het niet zo zitten om vóór de troon te staan. Hij zag zichzelf liever op de troon zitten.
  
Jesaja 14:12-15 zegt:
'Morgenster, wat ben je diep gevallen! Je plaats was aan de hemel, je wekte het morgenrood, je bedwong de volken, nu lig je neergestort ter aarde. Je dacht bij jezelf: Ik klim op naar de hemel, richt mijn troon op boven de verste sterren, ik neem plaats op de berg waar de goden samenkomen, op de flanken van de Safon. Ik stijg boven het wolkendek uit, steek de Allerhoogste naar de kroon. Maar je stortte neer in het dodenrijk, in het diepst van de afgrond'.

Hoewel God engelen en mensen met een vrij wil gemaakt heeft, is het dus niet Zijn bedoeling dat zij zich boven Hem willen plaatsen. Dat kan ook niet. Een schepsel kan zich niet boven zijn Maker verheffen. Dat leidt tot een val.

Deze engel, satan (wat 'tegenstander' betekent), is dan ook door God op de aarde geworpen vanwege zijn hoogmoed. Hij is bewust tegen Gods wil ingaan. Hij heeft zich tegen God gekeerd. Daarom heeft God hem uit zijn omgeving weggestuurd.

Deze gevallen engel is niet alleen gevallen. Hij heeft 1/3 van de engelen met zich meegesleurd in zijn val. (Openbaringen 12:4 - met sterren, wordt hier engelen bedoeld) Deze engelen worden nu 'boze geesten/machten' of 'demonen' genoemd.

In Ezechiël 28:11-17 staat iets over hoe satan eruit zag vóór zijn val. Hij WAS een van de mooiste engelen. Het stukje is een profetie over de stad Tyrus, maar wordt ook gezien als beschrijving van satan vóór zijn val.

'Eens was je het toonbeeld van volmaaktheid; je was vol wijsheid en onvergelijkelijk mooi. Je leefde in Eden, de tuin van God. Je kleren waren bedekt met edelstenen: topaas, rode en groene jaspis, turkoois, onyx en nefriet, saffier, bloedsteen en smaragd, kostbare stenen in goud gevat. Op de dag dat je werd geschapen lagen ze gereed.
Naast je plaatste ik een engel met uitgespreide vleugels, om je te beschermen. Je woonde op de heilige berg van de goden, je werd omringd door fonkelende stenen. Vanaf de dag dat je werd geschapen heb je eerlijk en oprecht geleefd, tot ook van jou het kwaad zich meester maakte.

(De handel van je stad breidde zich uit), je raakte verstrikt in onrecht en geweld. Daarom verbande ik je van de godenberg; de engel die je eens beschermde, verdreef je van de berg met de fonkelende stenen. Hoe trots was je op je schoonheid! Maar je verloor niet alleen je luister, ook je wijsheid verdween. Ik wierp je neer op de aarde, (de koningen keken op je neer, vol leedvermaak).

Hoewel satan dus op de aarde geworpen is, en zeker niet meer een van de mooiste en slimste engelen is, zal hij zich nog steeds kunnen voordoen als een engel van het licht, om mensen te verleiden. ( 2 Kor. 11:14)

Hoe zien engelen eruit?

Hierboven is al een klein stukje te zien over hoe satan eruit zag vóór zijn val. Toen hij dus nog bij God woonde. Hij werd Morgenster genoemd. De Bijbel spreekt echter over meerdere 'soorten' engelen; malachim, cherubim en serafim. Het zijn beslist geen schattige baby'tjes-engelen, maar krachtige/sterke helden!
Psalm 103:20,21 - Engelen: de sterke dienaren van GOD
'Engelen, dank de Heer! Sterke helden die zijn bevelen opvolgen, woord voor woord uitvoeren, hemelse machten die aan al zijn wensen voldoen, dank de Heer!'. Engelen lofprijzen God en zijn daarnaast toegerust met de taak van boodschapper (dat is ook de letterlijke betekenis van het woord 'malach' (engel)) en/of hebben ze de taak van beschermer. Ze zien en indrukwekkend uit en soms zelf beangstigend. Ze zijn ook een stuk groter dan mensen. Vaak wanneer ze tot mensen spreken, beginnen ze met: 'Vrees niet.'

Soorten engelen

Malachim (of engelen)
De malachim zijn de boodschappers, die God naar de aarde stuurt. Ze worden ook wel 'zonen van God' genoemd of 'morgensterren'. Ze zien er anders uit dan de cherubim en serafim. Ze kunnen verschijnen in menselijk gedaante en worden in de Bijbel eigenlijk nooit aangeduid met vleugels.

Onder 'de malachim' bevinden zich ook de aartsengelen. Twee ervan worden in de Bijbel met naam genoemd.

Michaël (Daniël 10: 13-21 / 12:1): Hij is legeraanvoerder van het hemelse engelenleger en voert strijd tegen satan en zijn engelen. Hij is beschermer van Gods volk.
Gabriël (Daniël 8:15 / 9:21) : Hij legt de profetieën uit en kondigt belangrijke gebeurtenissen aan.
Aartsengelen komen in opdracht van God naar de aarde om mensen te beschermen of te informeren. Ze handelen nooit op eigen gezag. Omdat ze een menselijke gedaante kunnen aannemen zijn ze soms voor ons zichtbaar. Het is echter aan God of Hij onze ogen voor hen opent. Deze engelen zijn ook enorm snel, omdat ze tussen de hemel en de aarde heen en weer gaan. Enkele voorbeelden van ontmoetingen met engelen:

Gideon - Richteren 6:11-22
Eliza - 2 Koningen 6:15-18
Bileam - Numeri 21:21-35
Zacharias en Maria - Lucas 1: 11-20 ; Lucas 1: 26-38
De Herder in het veld - Lucas 2:8-15
Petrus - Handelingen 12:6-11
Deze teksten geven een goed beeld van de ontmoetingen tussen mensen en engelen. Het is te lang om ze hier allemaal te plaatsen, maar lees ze zeker door in je Bijbel, voor een compleet beeld.

Een ernstig misverstand is het om te denken dat ieder mens en/of dier zijn eigen clubje engelen heeft, helemaal voor hem alleen! Iemand zei eens: "Ik zag mijn engelen dansen met die van mijn vriend en toen wist ik dat het goed zat tussen ons." Dat is dus de grootste onzin mogelijk! Wij hebben geen eigen engelen die feestvieren met engelen van een ander. Engelen dienen God en niet ons! Ze kunnen ons helpen en beschermen, maar ze handelen enkel op Gods gezag en tot Zijn eer!

De Engel des HEREN

De Engel des HEREN of engel van de HEER is een van de malachim-engelen. Vaak wordt er gesproken over een Engel die namens God spreekt. Nu doen in principe al Gods engelen dat, maar als er gesproken wordt over 'DE' engel van de Heer, dan spreekt deze ook echt de woorden, alsof het God zelf is, die aan het woord is. Nu is God natuurlijk geen engel, dus dat kan soms in de tekst nogal verwarrend zijn.

Cherubim (of cherubs)

Cherubim of cherubs zijn veelal wachters. Ze worden ook wel 'zwaarddragers' genoemd. Ze staan bij de ark van het verbond in het Heilige der Heilige (Ex. 25:19-22) en bij de ingang van het paradijs, nadat de mensen hieruit verdreven is (Gen 3:24). Ook zijn deze cherubs in de stoffen gordijnen geweven in de tempel van Salomo (Ex. 26:3). Ze bewaken de plaats waar God woont, zodat de mens in zijn zondigheid niet zomaar in Gods nabijheid kan komen.
Waar cherubs zijn is God. Ze dragen God. God rijdt op hen. Ze worden ook wel 'wolken' of 'bliksem' genoemd. Vier cherubs vormen samen raderen, waarop de troon van God zich voortbeweegt. Ze vormen als het ware samen Gods troon. (2 Kon 19:15; Ps. 80:2; Ps. 99:1; Ps. 103:21)

Ezechiël krijgt een visioen, waarin hij eerst veel cherubim ziet en later Gods troon. Ezechiël hoofdstuk 1: vers 3-38
'Daar richtte de Heer zich tot mij. Ik werd door zijn macht overweldigd.
Dit zag ik: er stak een storm op uit het noorden; uit een zware wolk, omgeven door een lichtgloed, schoten felle bliksemstralen. In de wolk was vuur dat leek op blinkend metaal. In het midden kon ik vier levende wezens onderscheiden. Zij zagen eruit als mensen, maar ieder van hen had vier gezichten en vier vleugels. Hun benen waren recht; hun voeten leken op de hoeven van een kalf en glansden als gepolijst brons. Ze waren met hun gezichten en hun vleugels naar vier zijden gericht. Onder elke vleugel was een mensenhand zichtbaar.

Wanneer ze zich voortbewogen, in welke richting dan ook, gingen ze recht vooruit zonder hun lichaam te draaien. De vier gezichten leken bij ieder van hen van voren op dat van een mens, rechts op dat van een leeuw, links op dat van een stier en van achteren op dat van een arend. Twee van hun vleugels waren naar boven uitgestrekt en raakten elkaar, met de twee andere bedekten ze hun lichaam. Overal waar ze heen wilden gaan, daar gingen ze heen. Ieder van hen bewoog zich recht vooruit zonder zijn lichaam te draaien. Tussen hen in was iets dat leek op gloeiende kolen, op fakkels die heen en weer schoten. Het vuur verspreidde een felle gloed en er schoten bliksems uit. Ook de wezens zelf flitsten als bliksemstralen heen en weer.

Terwijl ik naar hen keek, zag ik op de grond naast elk van de levende wezens een wiel. De vier wielen schitterden als turkoois. Ze waren gelijk van vorm en waren zo gebouwd dat het leek of ze in elkaar grepen. Ze bewogen zich in vier richtingen zonder te keren. De wielen waren ontzagwekkend hoog; de velgen waren geheel bedekt met ogen. Als de wezens bewogen, bewogen de wielen naast hen ook; als ze stilstonden, stonden de wielen ook stil; als ze zich losmaakten van de grond, deden de wielen dat ook. De kracht die in de wezens was, beheerste ook de wielen.

Boven hun hoofd was een soort koepel met de verblindende glinstering van ijskristal. Daar, onder de koepel, stonden ze; twee van hun vleugels waren naar elkaar toegewend, met de beide andere bedekten ze hun lichaam. Als ze zich bewogen, hoorde ik het slaan van hun vleugels; dat klonk als het gebulder van de zee, als het dreunen van een grote legermacht, als de stem van de machtige God. Stonden ze stil, dan vouwden ze hun vleugels weer. Er klonk een stem boven de koepel.

Daar zag ik iets dat leek op een troon, fonkelend als saffier. Op de troon zat een gedaante met het uiterlijk van een mens. Het bovenlichaam was als blinkend metaal, als vuur door een doorschijnend omhulsel omsloten; het onderlichaam was als vuur, omgeven door een felle gloed, een gloed als van de regenboog tegen de wolken. Zo verscheen de Heer in al zijn majesteit. Toen ik dit zag, viel ik voorover op de grond'.

Kenmerkend aan cherubim zijn de vleugels, de vier gezichten, de ogen en de wielen. De vleugels bedekken voeten en lichaam. Bij de ark worden ze beschreven met 2 vleugels, in dit visioen van Ezechiël met 4 vleugels.

Ze worden beschreven met vier gezichten: mens (voorzijde); leeuw (rechts), stier (links) en arend (achter). Wat dan zegt men, symbolisch weer moet staan voor: verstand, majesteit, kracht en snelheid/ scherpe blik. De voeten van de cherubim, lijken volgens Ezechiël op die van een kalf, dus met hoeven, vermoed ik; terwijl de handen wel op die van een mens lijken. Ook wordt er geschreven over vele ogen op het lichaam. En over de vleugels, die lijken op die van een arend (waarschijnlijk, om de grootte van de vleugels aan te geven).

Serafim (of serafs)

Over serafs wordt eigenlijk alleen wat gezegd in Jesaja 6: vers 1-7:
'In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Here zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel.Serafs stonden boven Hem; ieder had zes vleugels: met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de HERE der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol.
En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen, en woon te midden van een volk, dat onrein van lippen is; en mijn ogen hebben de Koning, de HERE der heerscharen, gezien. Maar een der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar genomen had; hij raakte mijn mond daarmede aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt; nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend.

Serafs bevinden zich dicht bij Gods troon. Ze hebben 6 vleugels, waarvan er twee het gezicht bedekken, 2 de voeten (sommige vertalingen zeggen 'schaamdelen i.p.v. voeten) en twee om te vliegen. Kenmerkend voor de Serafs is, dat ze Gods heiligheid verkondigen en bewaren, door voortdurende lofprijzing. Zij zeggen steeds: "Heilig, heilig, heilig, is de HERE der heerscharen." Een van de manieren om Gods heiligheid te bewaken, is het gebruik van vuur; bijvoorbeeld door de gloeiende kool. Deze engelen worden ook wel 'vuurengelen' genoemd. Ze lijken meer op cherubim dan op malachim.

Engelen van God herkennen

Engelen horen bij God, althans de meeste. Zoals eerder genoemd is eenderde van de engelen met satan, de tegenstander van God, op de aarde geworpen. Daar proberen ze mensen te misleiden. Satan's engelen proberen zich voor te doen als engelen van God. In de Bijbel staan meerdere verhalen over engelen die aan mensen verschijnen, maar altijd met een boodschap of opdracht van God.

Je kunt een engel die van God komt (-als je er ooit één tegenkomt-) aan 3 dingen herkennen:

Engelen stellen God centraal en zijn majesteit, heiligheid en grootheid. Ze spreken de Bijbel nooit tegen. Ze willen geen focus op zichzelf en vragen geen aanbidding.
Engelen die Jezus niet erkennen als de Zoon van God én als 'Heer', komen niet van God. (Sommige gevallen engelen noemen Jezus namelijk wel de Zoon van God, maar erkennen Hem niet al Heer)
Engelen komen en handelen niet op ons menselijk commando. Ze doen alleen Gods wil en op Zijn commando. Als dat niet zo is, komen ze dus niet van God.

MEDIUM IN TV. PROGRAMMA'S!

In deze dagen zien we ook op tv, dat programma's worden gemaakt met mediums die spectaculaire zaken laten horen over het verleden of de toekomst van bepaalde mensen, het is niet goed om hier naar te kijken omdat we daardoor een open deur naar ons geestelijk leven geven, waardoor satan en demonen een toegang naar ons leven krijgen. Toen God de wereld schiep was het goed, maar daar bracht satan al snel verandering in. In Genesis 3 en Openbaring 12
lezen we hoe het kwaad in de wereld kwam en zijn intrek nam in de harten van mensen.
En hoe er toen een breuk kwam tussen God en mensen.

In die ellendige wereld zond God Zijn Zoon.
Hij ging de strijd aan met de duivel en overwon.
Die overwinning was een feit toen Jezus stierf aan het kruis.
Tegen deze volmaakte daad van liefde kon de duivel niet op.
Aan het kruis werd de macht van het kwaad en de zonde gebroken en werd de weg naar God weer geopend. Toen Jezus daarna opstond uit de dood, werd ook de  macht van de dood overwonnen.

'WANT ALZO LIEF HAD GOD DE WERELD DAT HIJ ZIJN ENIGGEBOREN ZOON GEGEVEN HEEFT, OPDAT EEN IEDER
DIE IN HEM GELOOFT, NIET VERLOREN GA,
MAAR EEUWIG LEVEN HEEFT' JOHANNES 3:16!

Geloven in de Zoon betekent delen in de overwinning. De overwinning op het kwaad.
Iedereen heeft last van het kwaad in zijn leven.
Het zijn niet alleen anderen die fouten maken. Een ieder draagt zijn steentje bij aan het feit dat het hier op aarde absoluut niet volmaakt is.
Omdat we allemaal zondig zijn, zijn we allemaal schuldig.
Maar Jezus nam die schuld op zich door in onze plaats aan het kruis te sterven en weer op te staan uit de dood. Door Jezus is vergeving mogelijk.
Als je dat gelooft, zul je eeuwig leven.

JEZUS KOMT TERUG!

Deze wereld draait niet eindeloos zo door. God stuurt zijn Zoon nog één keer.
Hij zal dan zijn koninkrijk op aarde voorgoed vestigen en dan begint het nieuwe, eeuwige leven pas echt. Tot die tijd heeft de duivel nog macht en werken zijn demonen hard om mensen van God af te houden. Daarentegen zijn ook Gods engelen actief om mensen te beschermen! God stuurt soms een engel op je pad en dat is iets om dankbaar voor te zijn. Maar ook als dat niet gebeurt, is God een God die naar je omziet. Dat heeft Hij laten zien in de dood en de opstanding van zijn Zoon. Hem ontmoeten is dan ook het allerbelangrijkste !

Lees ook eens de volgende documenten:

Engelen     Deel 1         deel 2    deel 3     deel 4         deel 5

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE


Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide


       


Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Psalmen en bijbelliederen

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible

Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible

Bible-art - paintings and artworks of Bible events

Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....

Bible-architecture - houses, palaces, fortresses

Women in the Bible -
 great women of the Bible

The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG


Onderzoek alle dingen en behoud het goede

WEGWIJZER NAAR MOOIE BIJBELGEDEELTES

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)