HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                           

Belijdeniscatechese :   Zijn Naam belijden

Lees de Bijbel  De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 


Een hartelijke behoefte . . .Wie belijdenis doet in de gemeente, zegt 'ja' op de volgende vraag: 'Belijdt u dat het u een hartelijke behoefte is Zijn Naam te belijden in de wereld?'
De naam van deze module is ontleend aan deze zinsnede uit het belijdenisformulier.
De Schrift laat duidelijk zien dat de getuigende taak van de gemeente er helemaal bij hoort. We kunnen het niet uitbesteden aan een commissie of enkele gemeenteleden die er speciaal voor voelen.

Colossenzen 4:6: 'Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.'

1 Petrus 3:15: 'Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.'

Als getuigen een taak is voor ieder die Christus' naam belijdt, dan is het belangrijk dat de kerk haar leden hierin onderwijst. Daarvoor zijn allerlei middelen beschikbaar:

In de prediking wordt de gemeente opgeroepen en vermaand om door haar wandel anderen te winnen voor Christus en te getuigen van de hoop die in haar is.

Tijdens gemeenteavonden kunnen sprekers worden uitgenodigd, die een motiverend verhaal houden of vertellen van ervaringen met evangelisatie in het land.

In speciale cursussen krijgen gemeenteleden praktische toerusting op het gebied van getuige-zijn. Echter, in deze middelen zijn ook beperkingen aanwezig.

De prediking is heel belangrijk, maar kan moeilijk heel veel praktische adviezen geven. Nog moeilijker is om het om door middel van een preek de gemeente te oefenen in het voeren van een getuigend gesprek.
Net als bij preken is de functie van een gemeenteavond vooral het oproepen en motiveren van gemeenteleden. Voor praktische vorming zijn zij minder geschikt. Bovendien komt slechts een deel van de gemeente opdagen bij een gemeenteavond.

Cursussen kunnen die praktische vorming wel aanreiken, maar zij hebben met gemeenteavonden gemeenschappelijk dat zij alleen worden bezocht door een enthousiast deel van de gemeente. Bovendien vragen zij van mensen een extra investering in tijd. Dat kan het gevoel versterken dat evangelisatie iets is dat je 'erbij' doet en dat plaatsvindt in je 'vrije tijd'.

Wanneer kerken hun gemeenteleden niet alleen willen oproepen en motiveren, maar ook praktisch willen toerusten voor getuigenis en dienst, dan is de catechisatie de aangewezen plaats. In het bijzonder geldt dat voor de belijdeniscatechisatie. Daar worden gemeenteleden voorbereid op het afleggen van de belijdenis van het geloof. De kerk wil hun daarom leren wat zij echt belangrijk vindt voor die belijdenis. Als zij van mening is, met de Schrift, dat getuige-zijn daarbij hoort, zal zij in de belijdeniscatechese aandacht willen geven aan getuigen en evangelisatie.
De belijdeniscatechese heeft als praktische voordelen dat hier meer praktische vorming bereikt kan worden dan onder een preek, dat er veel meer mensen bereikt kunnen worden dan bij een gemeenteavond of cursus en dat de toerusting voor getuigenis is 'ingebouwd' in het 'gewone' onderwijs dat de gemeente aan haar leden geeft. Daarmee is getuige-zijn niet iets 'buitengewoons' of 'extra's', maar het hoort er helemaal bij.

Wat is de inhoud van de module?

De module 'Zijn Naam belijden' bevat stof voor een 'basispakket' (1 t/m 4) van vier bijeenkomsten van ongeveer drie kwartier. Het is mogelijk dit uit te breiden met een aantal verdiepingsopdrachten. Die vindt u na de werkvellen van de basismodule. Het materiaal is gericht op persoonlijk getuige-zijn in je eigen omgeving. Er wordt in het basispakket niet veel aandacht besteed aan evangelisatievormen die je als gemeente samen organiseert (behalve in verdiepingsopdracht 5).
Vragen die aan de orde komen zijn o.a.:

Wat zegt de Bijbel over evangelisatie en getuige-zijn?

Is iedereen een evangelist?
Hoe kan ik zo leven dat ik bewuster ben van de roeping om getuige te zijn?
Hoe kan ik in mijn eigen omgeving (meer) getuige zijn?
Wat is de opzet van de module?

De module is als volgt opgezet:

Elke les bevat aanwijzingen voor de catecheet. Achterin de module staan opdrachtvellen enzovoort die u kunt uitdelen. Dat wijst zich vanzelf wanneer u de stof doorneemt. Verdere informatie over de manier van werken vindt u bij elke les.
In deze module gaan we er (met alle respect!) niet van uit dat u veel didactische ervaring hebt of gewend bent te werken met allerlei verschillende werkvormen. Wel veronderstellen we dat u bereid bent om anders te werken dan u gewend bent.

Wat is de werkwijze van de module?

Belangrijk bij de module 'Zijn Naam belijden' (en moeilijk voor veel catecheten!) is dat de catechisanten zelfwerkzaamheid verrichten. Het is niet de bedoeling dat u elke les 'volpraat'. Uw taak is het om het proces dat de belijdeniscatechisanten doormaken te begeleiden en de tijd te bewaken.
Het gaat erom dat jonge mensen een ontdekkingstocht doormaken, waarin zij langzamerhand meer zicht krijgen op de weg die de Here met hen wil gaan. Daarbij is het wel belangrijk dat u als pastor betrokken bent bij de groep. Er zullen vragen loskomen over roeping en levensweg. Dat vraagt om uw gebed, steun en advies. Voor concrete adviezen over evangelisatie kunt u ook verwijzen naar adressen die u achterin deze module vindt.

Tijd

Het is belangrijk om de vaart erin te houden! Jonge mensen zijn daaraan gewend. Lange monologen of situaties waarin weinig verandert, zullen hun aandacht laten verslappen. Elke les is daarom opgebouwd uit een aantal korte onderdelen. Dat vraagt om een zorgvuldige tijdbewaking. Wees daarom niet bang om een onderdeel af te ronden als het voor uw gevoel nog niet helemaal is uitgesproken. Het is beter om te stoppen op een hoogtepunt. In het begin zal het misschien lastig zijn en soms zelfs vervelend aanvoelen om de tijd strikt in de hand te houden, maar op den duur is het prettiger.

Huiswerk

Na elke les wordt een 'verwerking' aangeboden. We zouden dit een vorm van huiswerk kunnen noemen. De nadruk ligt daarbij echter niet zozeer op kennis aanleren, maar veel meer op iets doen. Wij geloven dat een module als deze de meeste vruchten kan dragen, wanneer hij bidden en werkend gevolgd wordt. Daarom legt elke verwerking veel nadruk op dagelijks bijbellezen en bidden. Ook staat er regelmatig een opdracht die erop gericht is het geleerde in de praktijk te toetsen.
Wij zijn ons ervan bewust dat het moeilijk is om huiswerk op te geven voor catechisatie. Anderzijds mag men van belijdeniscatechisanten enige motivatie verwachten. Verder is het verstandig wanneer de catecheet de verwerking niet als 'huiswerk' presenteert, maar als een geestelijk avontuur. Iedereen wordt aangespoord zelf werk te maken van het geleerde en het in de eigen relatie met de Here in te brengen. Dat reikt veel verder dan 'huiswerk' op school. Het is levenswerk.

Hieronder een keus tussen de module met gebruik van de Statenbijbel-vertaling of NBG-vertaling :

module voor belijdenis catechese
Zijn naam belijden (met Statenvertaling)
module voor belijdenis catechese
Zijn naam belijden (met NBG vertaling)

Tips, ideeën rondom het Belijdenis moment.

01    De catechisanten wordt gevraagd om een brief te schrijven waarin zij verwoorden wat hun motivatie is om belijdenis te doen.

02    In een brief kan de betekenis van de belijdenis toegelicht worden naar God toe, naar de gemeente toe en naar de samenleving toe.


03    Het bespreken van de liturgie voor de belijdenisdienst en deze samen voorbereiden binnen de mogelijkheden van de eigen gemeente


04    Persoonlijke getuigenis in de belijdenisdienst door één of meerdere nieuwe lidmaten


05    Als belijdenisgroep gezamenlijk een lied zingen voor in de gemeente. Dit is trouwens meer gestimuleerd door mij als predikant dan dat het op kwam uit de jongeren zelf.


06    Na het beantwoorden van de belijdenisvragen de catechisanten vragen om te knielen, hen te zegenen door handoplegging en een persoonlijke tekst mee te geven.


07    Tijdens de catechese periode een ‘gemeentestage’ lopen. Hierdoor kan ontdekt worden waar de catechisanten hun gaven in kunnen zetten.


08    Tijdens een gemeente avond de nieuwe lidmaten laten vertellen hoe zij het Heilig Avondmaal beleven. Dit kan ook in de kerkbode geplaatst worden.


09    Tijdens de belijdenisdienst geven alle catechisanten een korte toelichting waarom zij belijdenis willen doen.


10    Als tegenbeweging tegen het individualisme het benadrukken van het verbond en de gemeente. Het ‘ja- woord’ overnemen van je ouders en vorige generaties.


11    Met alle catechisanten een persoonlijk gesprek voeren in het jaar van belijdenis doen.


12    Op de liturgie in een aantal zinnen de motivatie om belijdenis te doen afdrukken van alle catechisanten


13    De catechisanten leveren zelf de psalmen, liederen aan voor de dienst


15    Tijdens de dienst vertellen wat een jaar belijdeniscatechese heeft betekent voor hun geloofsgroei.


16    De catechisanten bevragen op hun staan in het geloof; is er een verandering in je gebedsleven, hoe denk jij je geloof vol te houden, wat beleef jij aan het geloof?


17    Hun wensen rond de dienst zoveel mogelijk tegemoet te komen, tenslotte is het ‘hun’ dienst. We moeten niet te bang zijn.


18    Vanuit een gezamenlijk gekozen bijbelgedeelte nadenken over invulling van de preek.


19    Een intensievere vorm van catechese geven, zowel in tijd als ook in verdieping.


20    De gemeente de nieuwe lidmaten toezingen


21    De aannemingsavond, met aantal leden van de kerkenraad, een moment is waarop catechisanten en kerkenraad met elkaar in gesprek komen.


22    Na het doen van belijdenis ook een symbool overhandigen aan de catechisanten zoals een bijbel, bloem, kaars etc.


23    Laat de jongeren een eigen geformuleerde groet op een leuke kaart zetten en geef die mee na de dienst en stuur die toe aan de kerktelefoon luisteraars


24    Laat de jongeren zelf de liturgie samenstellen en afkondigen met toelichting in de dienst.


25    Laat de jongeren zelf hun belijdenis verwoorden en dit bij de belofte uitspreken


26    Laat de aannemingsavond een meer feestelijke vergadering zijn waar ook ruimte is voor ontmoeting, bemoediging en gezelligheid. Nodig ambtsdragers met echtgenoten uit als voorproef op de gehele gemeente.


27    Laat voor de dienst een uitnodiging uitgaan aan alle gemeenteleden om getuige te zijn van hun belijdenis. Ondertekend door alle catechisanten persoonlijk. Dit kun je natuurlijk uitbreiden.


28    Laat de catechisanten een brief schrijven aan het begin en een brief aan het einde van het catecheseseizoen. De conclusies van beide brieven naast elkaar leggen en zo de gemeente meenemen in het proces van de catechisant.

Lees ook eens de volgende documenten:

Catechese onderwerp - Geloofszekerheid
Catechese 
onderwerp - Heilige Schrift
Catechese 
onderwerp - Over bidden
Catechese 
onderwerp - Over Gods Beeld
Catechese 
onderwerp - Over overgave
Catechese 
onderwerp - Wereldgodsdiensten
Catechese 
onderwerp - Profetieen over Jezus
Catechese onderwerp - Heilig Avondmaal
Catechese onderwerp - Het gezag van de bijbel
Catechese onderwerp - Hoe zit het met de duivel
Catechese onderwerp - Over verzoening 1
Catechese onderwerp - Over verzoening 2

TIP : Benut ook de studieserie Catechese

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)