HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                         

Waarom kiezen ?


Hoe kijk je aan tegen andere godsdiensten? Waarom zou ik kiezen voor het christelijk geloof? Het maakt eigenlijk toch niet uit wat je gelooft?’

Het is tegenwoordig één van de meest gestelde vragen: ‘Hoe kijk je aan tegen andere godsdiensten? Waarom zou ik kiezen voor het christelijk geloof? Het maakt eigenlijk toch niet uit wat je gelooft?’ Algemene ervaring is dat steeds meer mensen tegen deze vragen aan lopen en een duidelijk antwoord willen horen. Dat is ook niet verwonderlijk. In onze multiculturele samenleving ontmoeten we steeds meer mensen die duidelijk maken moslim of boeddhist te zijn. Velen kennen mensen die bewust gekozen hebben om een andere godsdienst te volgen. Het is dus zeker geen theoretische kwestie. Je kunt er gezichten bij invullen. Dezelfde ervaring overvalt je tijdens vakantie in het buitenland. In Egypte kom je bijvoorbeeld veelvuldig de moskeeën tegen waarin gebedsdiensten gehouden worden. In India kom je de opvallende tempels tegen waarin reinigingsrituelen worden uitgevoerd. Onze wereld staat bol van godsdienstigheid en daarom zijn de verschijnselen ons bekend.


Hoe gaan we daar mee om?

Wees je ervan bewust dat dit geen gemakkelijke vraag is: We praten over mensen en daarom is respect op zijn plaats. Het is niet aan ons om anderen keihard te veroordelen en af te schrijven. Er is geen enkele reden voor arrogantie. Helaas zijn er in onze geschiedenis voorbeelden genoeg van christenen die vanuit een soort superioriteitsgevoel mensen van andere godsdiensten vervolgd hebben. Er zijn vreselijke dingen gebeurd waarbij de naam van de Here God misbruikt is om mensen van andere godsdiensten te doden. Denk maar eens aan de kruistochten waarbij vele moslims gedood zijn. Er was geen enkele vorm van respect. Daarom gaan we va voorzichtig te werk. Dat neemt niet weg dat we ook op zoek gaan naar duidelijkheid en helderheid. Dat moet samen kunnen gaan. Maar waar praten we nu over als we nadenken over andere wereldgodsdiensten?

Het meest bekend is misschien wel de Islam. De profeet Mohammed speelt een cruciale rol in deze godsdienst. Hij leefde ongeveer 600 na Christus en bracht de wil van Allah over aan zijn volksgenoten.


Vooral vijf plichten zijn van belang in de Islam: Het uitspreken van de geloofsbelijdenis, het vijfmaal per dag bidden met het gezicht naar Mekka, het geven van aalmoezen, het vasten in de maand Ramadan en de bedevaart naar Mekka.

Een andere wereldgodsdienst wordt gevormd door het Hindoeïsme. Deze godsdienst vinden we vooral terug in India en Nepal.


In de praktijk worden vele goden gediend. Bekend is de leer van karma en reïncarnatie: Als het je in dit leven slecht vergaat, zal dat wel een straf zijn voor wat je in een vorig leven misdaan hebt. Door goed te leven kun je in een volgend bestaan opklimmen en een beter leven bereiken. Regels zijn daarin erg belangrijk. Het is de bedoeling om na vele levens als een druppel in de oceaan op te gaan. Het Boeddhisme is door prins Siddartha in de 6e eeuw voor Christus gesticht. Boeddha leerde dat al het lijden in de wereld het gevolg was van de begeerte van de mens. Volmaakte innerlijke vrede is te bereiken door elke vorm van begeerte te overwinnen. Dan betreedt men het nirwana. Deze verlossing kan pas bereikt worden na vele levens.

Dit is een uitermate kort overzicht en er zou nog veel meer te zeggen zijn. In ieder geval heb je enig idee waar we over nadenken. (Dus niet over verschillende kerken.)

Op de vraag hoe we nu tegen deze verschillende godsdiensten aan moeten kijken wordt tegenwoordig steeds vaker het antwoord gegeven dat alle godsdiensten uiteindelijk tot het goddelijke leiden. Zoals er - om een voorbeeld te gebruiken - meerdere mogelijkheden zijn om onze woonplaats binnen te komen. Iedere weg is verschillend en heeft ook een andere naam, maar het resultaat blijft hetzelfde. Dat zou dan ook onze benadering van de verschillende wereldgodsdiensten moeten zijn. Natuurlijk zijn er wel verschillen en worden er andere accenten gelegd, maar de overeenkomst weegt zwaarder en het resultaat is hetzelfde: Onze levensvragen worden beantwoord en we komen in aanraking met God. Ook al weten we niet precies wie Hij is. Deze benadering heeft trouwens tot gevolg dat geen één godsdienst mag claimen de waarheid in bezit te hebben.

Iedere godsdienst bezit als het ware een gedeelte van de waarheid.Het zal je niet verbazen dat deze zienswijze uitstekend past in onze tijd. Een tijd waarin alles moet kunnen en waarin alles waar is: ‘Het maakt niet meer uit wat je gelooft. Iedere godsdienst is waar en brengt mensen op een hoger niveau! Dat is fijn voor jou! Maar haal het niet in je hoofd om te zeggen dat jouw geloof alleen de ultieme waarheid bevat!’ Nu is dit op zichzelf genomen een aantrekkelijke optie: Het betekent voor ons dat we dan niet verder na hoeven te denken over de vraag hoe we omgaan met andere godsdiensten. Het maakt eigenlijk niets uit en daarom kiezen we waar we ons thuis bij voelen zonder ons zorgen te maken over andere mensen. En we zullen ook niet het verwijt krijgen dat we als christenen een starre en hoogmoedige uitstraling hebben. Maar nu is er één probleem: Hoe kunnen alle godsdiensten tot God leiden als ze volkomen verschillend zijn? De God van het Christendom is de Schepper van de wereld terwijl het goddelijke in het Boeddhisme niet persoonlijk en niet scheppend is. Het Hindoeïsme daarentegen kent vele goden. Kan het nog verder uit elkaar liggen?
Dan is het toch niet logisch om te beweren dat ze allemaal dezelfde richting uitwijzen. 

Nog een voorbeeld: Het doel van alle bestaan is in het Boeddhisme het nirwana (als een vlam uitgaan) en dat kan pas bereikt worden na vele honderden reïncarnaties. Het doel van het bestaan in het Christendom is God kennen en eeuwig met Hem leven in liefde. Daarom is het niet logisch om te zeggen dat het allemaal op hetzelfde neerkomt. Om maar weer bij een voorbeeld terug te komen: We zeggen toch ook niet dat alle wegen vanuit je eigen woonplaats naar Peking leiden. Dat is niet waar. Daarom is niemand er mee gediend als we beweren dat alle  overtuigingen even waar zijn en ons bij dezelfde bestemming brengen. Daarom is het onjuist om te zeggen dat er meerdere wegen zijn om tot God te komen. Het botst met het gevoel voor logica. Maar daarnaast is er nog een tweede argument om deze zienswijze af te wijzen en dat weegt voor ons nog veel zwaarder:

God zelf maakt ons duidelijk dat Hij de enige God is en dat er maar één weg gegeven is om tot Hem te komen: Jezus Christus!

Er is ons maar één naam gegeven om behoud en redding te vinden: Jezus Christus! Dit gegeven overstijgt onze logica in alle opzichten en brengt ons bij het unieke karakter van het christelijk geloof: Gods genade in Jezus Christus!

In de bijbel komen we tot de ontdekking dat in Jezus Christus God naar deze wereld gekomen is.


Een verbijsterend gegeven. Hij heeft ons laten zien wie God is en hoe zeer God betrokken is bij mensen in nood en lijden. Meer nog dan dat: Zijn dood aan het kruis werd de grootste prestatie van zijn leven en daarmee de grootste prestatie van de hele geschiedenis. Daar nam Jezus de verantwoordelijkheid voor alle slechtheid van de mensen op zich. Hij droeg de straf en het oordeel dat mensen verdiend hadden. In welke andere godsdienst ter wereld is er sprake van een God die zelf zorgt voor de redding van zijn volk door persoonlijk de verantwoordelijkheid voor hun zonden op zich te nemen en voor hen te sterven?

Maar dat is nog niet alles: De God die naar deze wereld gekomen is en ons gered heeft, heeft dat met een bepaald doel gedaan: Hij wil met ons meegaan!

Let op: Jezus Christus is geen dode figuur uit een geschiedenisboek die al tweeduizend jaar uit de running is. (Mohammed en Boeddha.) Hij leeft en wij kunnen met Hem omgaan en met Hem optrekken. Dat is een verrassende boodschap wanneer dat meer en meer tot je door begon te dringen. Daarom mogen we Hem vragen om in ons leven te komen en we weten dat Hij dat gedaan heeft. Zo persoonlijk mogen we het zeggen. Hij is onze levende Heer en Heiland en ons leven is veilig en zinvol aan zijn hand. Ook al zijn er veel dingen die we niet begrijpen en die ons verstand te boven gaan. Maar steeds meer mogen we beseffen hoe rijk deze boodschap van genade is: Door Jezus Christus is ons leven geborgen met God. Dat heeft niets te maken met het leveren van vrome prestaties en het volgen van veel regels. Er komt geen verdienen aan te pas. Gods liefde heeft een onvoorwaardelijk karakter en dat betekent dat we niet vooraf aan allerlei voorwaarden moeten voldoen. Sterker nog:

God doorbreekt ons geploeter en biedt ons door Jezus Christus nieuw leven aan. Wat een verschil met al die andere godsdiensten:

Daar worden mensen naar zichzelf teruggewezen en er moet voldaan worden aan allerlei regels. Neem de vijf plichten van de Islam er nog maar eens bij. Het is een heilig presteren en een heilig moeten. Mensen worden beoordeeld op grond van hun prestaties en iedereen krijgt wat hij verdiend heeft: ‘Je zult het wel verdiend hebben!’ Maar het kruis van Jezus vertelt ons dat Hij kreeg wat wij verdienden en dat wij kregen wat Hij verdiende. Door het geloof in Hem mogen wij leven in vriendschap met God. Eén en al genade. Laten we nog een voorbeeld gebruiken: Een mens staat in een put en kan er op eigen kracht niet uitkomen. (Beeld van de gebrokenheid van onze situatie en beeld van ons leven zonder God.) Mohammed komt voorbij en roept in de put dat de vijf plichten vervuld moeten worden. Boeddha komt voorbij en roept dat meditatie de weg naar boven vrij zal maken. Dan komt Jezus voorbij en springt in de put. Hij komt naast je in de modder staan en zegt: ‘Ga maar op mijn schouders staan. Dan kun jij er uit klimmen en leven!’

Zo belijden we Jezus Christus als de enige weg tot God. Er is ons geen andere naam gegeven tot behoud en redding.
Maar als we dit belijden komt er een vraag op ons af: Zijn de andere vormen van godsdienst dan te beschouwen als puur bedrog? Een leugenachtig geheel van alleen maar listige verzinsels? De bijbel beantwoordt deze vraag - misschien tot je verrassing - heel voorzichtig en daarom is het helemaal niet vreemd om te veronderstellen dat andere godsdiensten een zekere mate van waarheid bevatten. Daar zijn eigenlijk twee redenen voor: We geloven dat God de Schepper is en daarom vinden we in de schepping tekenen van zijn bestaan. Door de schepping heen worden we gewezen op zijn kracht en heerlijkheid. Op grond van de schepping kan een mens dus zicht krijgen op het bestaan en het karakter van onze God. Deze aanwijzingen vanuit de schepping zijn toegankelijk voor iedereen en kun je dus ook terugvinden in andere godsdiensten. In de tweede plaats lezen we in de bijbel dat mensen geschapen zijn naar Gods beeld. God heeft ons een geweten gegeven.

We kunnen onderscheid maken tussen goed en kwaad. Paulus heeft dat ook gezegd in de brief aan de Romeinen. Op grond van hun geweten kunnen mensen keuzes maken die overeenkomen met Gods wet ook al hebben ze Gods wet nog nooit onder ogen gekregen. Het is daarom bijvoorbeeld helemaal niet zo verbazingwekkend dat de kern van de gouden regel - alles nu wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus - in iedere godsdienst aanwezig is. Zo zijn er allerlei overeenkomsten te vinden. Het is dus begrijpelijk dat er in veel godsdiensten goede elementen te vinden zijn. Sterker nog: Als christenen worden we soms uitgedaagd door de manier waarop aanhangers van andere godsdiensten leven. Door hun toewijding, door hun vroomheid of door de overgave waarmee ze geloven. We moeten ons er dus niet van maken dat alle andere godsdiensten eenvoudig helemaal verkeerd zijn. Maar tegelijkertijd mogen we de overtuiging uitspreken dat waar het christelijk geloof verschilt van andere godsdiensten, het christelijk geloof het bij het rechte eind heeft. (Een som heeft één oplossing!)

Een vraag die door veel mensen gesteld wordt: Als Jezus alleen dé weg tot God is, zullen alle andere mensen dan verloren gaan? Mensen die nog nooit van Hem gehoord hebben? Dat zou toch niet eerlijk zijn?

 

Al met al een lastige vraag. Het valt een te raden dat we drie dingen goed voor ogen moeten houden. Allereerst moeten we ons realiseren dat de bijbel een praktisch boek is en geen filosofisch werk. De bijbel geeft geen direct antwoord op zogenaamde hypothetische vragen. En deze vraag kan alleen maar hypothetisch zijn, omdat zij uitsluitend gesteld kan worden door iemand die wel van Jezus heeft gehoord. We moeten de bijbel dus niet benaderen als een boek met een filosofische inslag dat antwoorden geeft op hypothetische vragen. Dat is één. In de tweede plaats lezen we in de bijbel wel dat God uitermate rechtvaardig oordeelt. We hoeven niet bang te zijn dat God ooit onrechtvaardig zal zijn. Integendeel: Hij zal meer rechtvaardig blijken te zijn dan wij en zeker niet minder. Met een gerust hart kunnen we dit aan Hem overgeven.

Op de dag van het oordeel zal ieder mens van Gods oordeel zeggen: ‘Het was volkomen rechtvaardig!’ En daarbij wordt trouwens nog aangetekend dat God mensen oordeelt op grond van hun houding tegenover de kennis die zij ontvangen hebben. Er is dus verschil in benadering. In de derde plaats kunnen we ook in de bijbel lezen over mensen die door genade en door geloof behouden worden ook al hebben ze nog nooit van Jezus gehoord. Het is belangrijk dit goed in de gaten te houden. Van Abraham wordt ons bijvoorbeeld verteld dat Hij God geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hij mocht leven in het licht van Gods vergeving. Abraham en mensen als hij begrepen niet goed hoe God hen, als zondige mensen, kon aanvaarden. Wij, die een vollediger beeld hebben, weten dat Abraham gered kon worden door het werk dat de Here God in Christus voor hem ging doen aan het kruis van Golgota. Hij is gestorven zodat ook de mensen die geloofden in de tijd van het Oude Testament van al hun tekortkomingen gereinigd konden worden.

De doorwerking van het kruis is dus voor alle tijden en plaatsen. Zou het daarom niet aannemelijk kunnen zijn dat de mensen die geleefd hebben zonder ooit van Christus gehoord te hebben, na hun dood ontdekken dat ze aanvaard zijn door God, omdat ze oprecht berouw van hun zonden hebben gehad en zich aan Gods genade hebben toevertrouwd? Heeft Jezus ons niet zelf geleerd dat zijn hemelse Vader geeft aan iedereen die Hem vraagt en dat Hij opendoet voor iedereen die klopt aan de deur? De voorwaarde dat we moeten vragen, zoeken en kloppen, dat we berouw moeten hebben en niet meer in onze eigen goedheid moeten geloven is het aandeel van de mens. Gods aandeel is duidelijk geworden aan het kruis: Door Jezus Christus is er vergeving voor mensen die zich naar God uitstrekken! Laten wij niet met deze gedachte gaan speculeren ook al zijn we  er zelf niet helemaal uit. Maar ik wel begijpen dat dit ook de ervaring van veel zendelingen is geweest: Zij zijn naar plaatsen in de wereld gegaan waar het evangelie nooit eerder verkondigd was. Ze spraken over Gods liefde voor zondige mensen.

De reactie van hun toehoorders was soms verrassend: ‘Daar hebben we ons hele leven op gewacht. We willen tot bekering komen en ons leven overgeven aan de God die ons heeft liefgehad. Dit is precies waar we al die jaren op gewacht hebben. Maar waarom bent u niet eerder gekomen om ons dit te vertellen?

Zo’n verhaal maakt ons trouwens direct duidelijk hoe belangrijk de zending is. Jezus zelf heeft zijn volgelingen trouwens de opdracht meegegeven om het goede nieuws wereldwijd te verkondigen. Laten we hopen dat we ons daarom betrokken weten bij deze opdracht en dat we er aan meewerken door onze inzet, door onze gebeden en met onze beschikbare middelen! Langzamerhand moet ik dit verhaal gaan afronden. Anders ziet u door de bomen het bos niet meer. (Aan de hand van de samenvatting moet u alles maar eens rustig overdenken.) Laat ik dit nog zeggen: Wij bevinden ons in  een andere situatie dan de mensen die nog nooit van Jezus gehoord hebben. In iedere boekwinkel kunnen wij een bijbel kopen en overal om ons heen worden we gewezen op Jezus Christus.

Kerken en mensen wijzen op Hem als de bron van hun bestaan en de enige en unieke weg tot God! Niemand van ons zal kunnen zeggen: ‘Ik heb nog nooit van Hem gehoord!’ Wij worden uitgenodigd om ons leven aan Hem over te geven en te vertrouwen op alles wat Hij voor ons gedaan heeft. De bijbel is soms uitermate scherp: Er is één categorie mensen waarvan de bijbel duidelijk zegt dat zij verloren gaan! Dat zijn de mensen die het evangelie wel gehoord hebben maar die nee gezegd hebben tegen Jezus! We moeten de zekerheid hebben niet tot deze groep te behoren ...

Naschrift

Jesaja 45:21-22    ‘Er is geen God behalve Ik! Een rechtvaardige, verlossende God is er buiten Mij niet. Wendt u tot Mij en laat u verlossen alle einden van de aarde, want Ik ben God en niemand meer.’

Johannes 14:6        ‘Jezus zei tegen Thomas: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.’

Handelingen 4:12    ‘En de behoudenis is in niemand anders (dan in Jezus Christus), want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij behouden moeten worden.’

Romeinen 2:14-15    ‘Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt ... dan tonen zij dat het werk van de wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkaar onderling aanklagen of ook verontschuldigen.’

1 Korinte 8:4-6    ‘... wij weten dat er geen afgod in de wereld bestaat en dat er geen God is dan Eén. Want al zijn er zogenaamde goden, hetzij in de hemel, hetzij op aarde - en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte - voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn; en er is maar één Here Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem.’

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)