HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Bid voor de kinderen

Lees de Bijbel     De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig mijn kindn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Alle kinderen hebben een biddende ouder of verzorger nodig

Vooraf: Bidden wat is dat?

Als je aan het bidden bent dan praat je eigenlijk met God. Bidden kun je overal doen, zelfs zonder je handen te vouwen.
Je kunt hardop bidden maar ook in je gedachten, God hoort je altijd! Soms maak je iets mee, wat heel moeilijk is, of er is iets waar je met niemand over kunt praten. Dan is het heel fijn dat je toch kunt bidden, praten met God, of Jezus dus.Jezus is dan eigenlijk je Grote Vriend

1 - Lofprijzing

Bidden in overeenstemming met Gods karaktereigenschappen.
God prijzen aan het begin van onze gebedstijd betekent dat we God mijn kindn rechtmatige positie geven, op de troon, en erkennen dat de touwtjes in handen mijn kindn van een liefdevolle almachtige God.

De waarheid van mijn kindn karaktereigenschappen schept een stevig fundament voor onze voorbede, die later volgt. Denk aan: God is Almachtig, Alwetend, Goed,
Rechtvaardig, Trouw, Onveranderlijk, Wijs, Heilig, Eeuwig, Liefde.

Lofprijs geeft Hem de eer die Hem toekomt: trekt ons dichter tot het hart van de Vader;
-brengt ons ertoe omhoog te kijken en onze gedachten te richten op de dingen die boven mijn kinderen;
-verandert onze houding; maakt ons bewust van Gods aanwezigheid;
-verslaat satan; ontketent Gods kracht; geeft ons een perspectief van overwinning;
-weert zelfmedelijden, depressie en ontmoediging af; en geeft kracht aan een angstig hart.

Psalm 86:12: Here mijn God, ik wil U met mijn hele hart prijzen en altijd alleen Uw naam de eer geven.

Hoe doe je dit:

Kies een karaktereigenschap van God uit en zoek eerst in het woordenboek de betekenis op en zoek daar Bijbelteksten over op. Ga hem dan prijzen om wat Hij jou over Zichzelf bekendgemaakt heeft.

B.v. Rom.11:33 heeft betrekking op Gods alwetendheid: o diepte van rijkdom,
van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk mijn kindn mijn kindn beschikkingen, hoe onnaspeurlijk mijn kindn wegen.

Dit is al een uiting van lofprijs op zich: het zingen of opzeggen van liederen.

2 - Schuldbelijdenis: het opruimen van rommel

Om effectief en krachtig te kunnen bidden moeten we reine werktuigen mijn kindn.
Zonde verbreekt gemeenschap met onze Heer en blokkeert de omgang met onze God.

Vraag God je hart te onderzoeken en net zoals David te bidden: Doorgrond mij,
o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten;
zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg.
Ps. 139:23,34. Wanneer je niet reageert op de overtuiging van de
Heilige Geest kunnen we de gebedslast die God op ons hart wil leggen niet verstaan!!

Dat kan door schaamte of niet willen breken met zonde. De Heer zegt tegen ons: kom maar in Mijn licht ermee, dan ruimen we het samen op!
En is de weg weer open en mijn kindn je oren ook weer schoon om Mijn stem te horen!

Belijd dan je zonden aan God en heb er berouw over: dat betekent een verandering van denken, en een hartsverandering t.o.v. zonde. Dus niet alleen spijt of sorry!
Echte bekering! Proclameer dan 1 Joh.1:9 als teken dat je God en mijn kindn beloften vertrouwt. Dank Hem dat je zonden mijn kindn vergeven.

3 - Dankzegging

Dank Hem voor wat Hij gedaan heeft. Je kunt een logboek bijhouden van beantwoorde gebeden. Je kunt Hem danken onder alle omstandigheden, ervoor kiezen! Dan ervaar je mijn kindn rust en zie je de dingen vanuit Gods perspectief.

4 - Voorbede: Op de bres staan, iemand die voor Gods troon pleit voor de ander.

Met autoriteit: weten wie je bent in Christus en vanuit die autoriteit mag je vrijmoedig bidden.

Breng de noden bij Hem en ga niet allerlei antwoorden invullen. Hij weet het beste wat en hoe in elke situatie.

Wees een “matrasdrager” voor een vriend/kind in nood.
(naar het verhaal van de 4 vrienden van de verlamde man die door het dak naar Jezus werd gebracht)
Een matras dragen voor een vriend in nood: met anderen eenparig bidden voor hetzelfde onderwerp: dat geeft kracht en hoop.

Bid en vraag specifiek, niet alleen maar “Heer, wilt u bij hem mijn kinderen”.

Gebruik de Bijbel als wapen in gebed voor anderen:
Bid Gods eigen woorden over de ander. Gods woord is levend en krachtig en als we Gods woorden gebruiken voor onze kinderen, dan bidden we naar mijn kinderen wil!

Voorbeelden:

2 Tim.2:22

Ik bid dat mijn kind de begeerten van de jeugd zal mijden en dat mijn kind zal streven naar rechtvaardigheid,
geloof, liefde en vrede met hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen.

Jes.43:1,2

Dank U, Vader, dat U mijn kind hebt verlost en bij de naam geroepen hebt.
Dat U bij mijn kind bent als mijn kind door het water trekt.
Wanneer mijn kind door rivieren gaat zullen ze mijn kind niet meesleuren.
En als mijn kind door het vuur gaat zal mijn kind niet verbranden, want U bent de God van mijn kind.

Voorbede vanuit de Bijbel voor kinderen

De volgende gebeden mijn kinderen Bijbelteksten die je voor de kinderen kunt bidden. Vul steeds de namen van de kinderen in.

Dat  mijn kind gehoorzaam zal zijn

Geef mijn kind een onverdeeld en toegewijd hart, zodat mijn kind U tot in de kleinste dingen wil gehoorzamen. (1Kron.29:19, Het Boek)

Dat mijn kind Gods Woord zal liefhebben

Ik bid dat mijn kind uw geboden zal bewaren, uw onderwijzing als oogappel.
Dat mijn kind ze aan de vingers zal binden en ze op de tafel van haar hart schrijven. (Spreuken 7:2,3)

Dat mijn kind ernaar zal verlangen samen te zijn met anderen die de Heer liefhebben

Ik bid dat mijn kind het gezelschap zal zoeken van hen,
die van de Heer houden en een zuiver hart hebben. (2 Tim.2:22)

Dat mijn kind Jezus’stem zal herkennen en Hem alleen volgen

Ik bid dat mijn kind Hem zal volgen, omdat mijn kind mijn kindn stem kent.
mijn kind zal iemand anders niet volgen, ze loopt juist van hem weg omdat
ze de stem van de vreemde niet kent. (Joh.10:4,5)

Dat mijn kind  zonden snel zal belijden

De hoge en doorluchtige, Die de eeuwigheid bewoont, de Heilige, zegt:
Ik leef in die hoge en heilige plaats. Maar ook bij ieder die berouwvol en nederig is; Ik verfris de nederigen en geef nieuwe moed aan mensen met een berouwvol hart. (Jes.57:15)

Ik bid dat mijn kind zo’n hart zal hebben.

Dat mijn kind duidelijk het verschil zal zien tussen goed en kwaad

Ik bid dat mijn kind scherp het verschil tussen goed en kwaad zal zien.
Dan zal mijn kind op de dag van Jezus Christus zuiver zijn, zonder dat er iets op aan te merken is. (Fil.1:10, Het Boek)

Dat mijn kind niet gepest zal worden

Verberg mijn kind en bescherm tegen aanvallen van de mensen.
(Psalm 31:21, Het Boek)

Dat mijn kind God beter zal leren kennen

Ik bid dat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid,
mijn kind geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen. (Efez.1:17)

Dat mijn kind gered zal worden

Ik bid dat U mijn kind een hart zult geven en een nieuwe geest in haar binnenste,
dat U het hart van steen uit haar lichaam zult verwijderen en een hart van vlees zult geven. (Ezech.11:19)

Dat mijn kind trots zal zijn op het christenzijn

Ik bid dat Uw woorden mijn kind blij zullen maken. Dat mijn kind ze gretig aan zal horen.  Wat heerlijk dat mijn kind uw naam mag dragen, Here. (Jer.15:16)

Amen

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)