HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

    

Kruiswegstatie afbeeldingen


Hieronder eerst een overzcht - vervolgens de afbeeldingen

I. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Mattheus 27:1, Markus 15:15, Lukas 23:25, Johannes 19:16
II. Jezus neemt het kruis op Zijn schouders. Johannes 19:17
III. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Staat niet in de Bijbel, maar er staat dat Jezus niet in staat was het kruis te dragen.
IV. Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder. Staat niet in de Bijbel, maar Maria was bij de kruisiging wel aanwezig.
V. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. Mattheus 27:32, Markus 15:21, Lukas 23:26
VI. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af. Staat niet in de Bijbel
VII. Jezus valt voor de tweede maal. Staat niet in de Bijbel
VIII. Jezus troost de wenende vrouwen. Lukas 23:28-31
IX. Jezus valt voor de derde maal. Staat niet in de Bijbel
X. Jezus wordt van Zijn klederen beroofd. Staat niet in de Bijbel, maar er staat dat de soldaten zijn kleren tijdens de kruisiging verdeelden. Mattheus 27:35, Markus 15:24, Lukas 23:34, Johannes 19:23-24, Psalm 22:18-29,
XI. Jezus wordt aan het kruis genageld. Markus 15:24, Lukas 23:33, Johannes 19:18
XII. Jezus sterft aan het kruis. Mattheus 27:50, Markus 15:37, Lukas 23:46, Johannes 19:30
XIII. Jezus wordt van het kruis afgenomen. Lukas 23:53, Johannes 19:38
XIV. Jezus wordt in het graf gelegd. Mattheus 27:59-60, Markus 15:46, Lukas 23:53, Johannes 19:42

Teksten bij de kruisweg van Jan Toorop

Statie-1: Jezus wordt ter dood veroordeeld en uitgeleverd


Mat 27,24
De rechter wil in onschuld zijn handen wassen
maar hij verdrinkt zijn geweten in schuld.
Steunend op macht verliest het Romeinse recht zijn gezicht
evenals de Joodse overheid met de Wetsrol in de hand.
Recht en gerechtigheid gaan verloren in een machtsspel.
Mat 25,31
Maar de veroordeelde is de Mensenzoon die zal zijn
de Rechter over leven en dood in het uiteinde der tijden.


Statie-2: Jezus krijgt het kruis op zijn schouders geladen


Wijsh 1,16
Hooghartig kijkend wijzen de samenzwerende machten de weg der dood aan. "Het zijn goddelozen die met hun handen en hun woorden de dood hebben ontboden." De macht ziet neer op de veroordeelde.
Jes 53,7
"Als een schaap wordt hij ter slachting geleid." Hij gaat zijn weg ...
Ps 1,6
"Maar de Heer kent de wege der rechtvaardigen."


Statie-3: Jezus valt onder het kruis


Ex 23,6
Omdat het recht verbogen is, gaat een mensenzoon gebogen.
Fil 2,8
"Hij heeft zichzelf vernederd en het bestaan van een slaaf op zich genomen."
Ps 142,4
"Want bijna ontzinkt mij de moed - en Gij,
Gij kent toch het pad, de weg die ik gaan moet."


Statie-4: Jezus ontmoet zijn moeder


Machteloos liggen haar handen open, en haar ogen verteerd door tranen. Zo wordt bewaarheid het woord van de profeet Simeon:
Luk 2,34,35
"Deze zoon is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël tot een teken dat weersproken wordt. En uw eigen ziel zal doorboord worden met een zwaard."
Sir 3,6
"Maar wie luistert naar de Heer zal zijn moeder aanzien geven."


Statie-5: Jezus wordt gesteund door Simon van Cyrene


Job 16,9
"De tegenstander scherpt zijn ogen." Ogen dwingen de vreemdeling de last te dragen. Zijn armen kunnen dragen, want zijn neergeslagen ogen ontwaren
2 Kor 12,9
de zwakte van zijn gebogen rug. "Zo wordt kracht volkomen in zwakte."
Mat 5,41
"En als iemand U prest om één mijl met U te gaan, ga er dan twee met hem."


Statie-6: Jezus´ gezicht wordt afgewist door Veronica


Veronica drukt haar barmhartigheid uit met deze lijdende mens.
Jezus laat een onuitwisbare indruk na.
1 Kor 13,12
"Nu zien we in een spiegel en onduidelijk, dan in aangezicht."
Mat 5,7
"Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden."
Num 6, 25-26
"Moge de Heer de glans van zijn gelaat over U spreiden en U genadig zijn; Moge de Heer zijn gelaat naar U keren en U vrede schenken."


Statie-7: Jezus valt wederom onder het kruis


Verstokt zien de machthebbers neer op de machteloze.
Rom 3,17
Zij dwingen te gaan met harde hand
. "De weg des vredes kennen zij niet."
Zef 3,16
Maar Gij vrouwen, "laat uw handen niet verslappen." Hij is aan de mensen gelijk geworden en als mens verschenen
Joh 14,6
heeft hij zich vernederd. "Ik ben de ware levensweg." Ik heb deze weg ten dode toe gevolgd.


Statie-8: Jezus ontmoet wenende vrouwen


De lijdende troost de medelijdenden. Met opgeheven hoofd maant de Heer oprecht de gebogen hoofden:
Luk 23,28
"Dochters van Jerusalem, weent niet over mij, maar over Uzelf en uw kinderen."
Luk 13,34
"Jerusalem, Jerusalem, dat de profeten doodt en stenigt die tot U gezonden zijn; hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen verzamelen, maar gij hebt niet gewild."


Statie-9: Jezus valt ten derde male


Ps 38,11
"Mijn hart is ontsteld en mijn kracht heeft mij verlaten."
Ps 22,7
"Een worm ben ik, geen mens meer." Ter aarde gesmakt.
Ps 22,15

"Als water dat wegloopt verga ik, alsof heel zijn gebeente ontwricht is."
Ps 38,20
"Maar springlevend zijn mijn vijanden, weerbaar; talrijk die mij trouweloos haten."


Statie-10: Jezus wordt ontkleed, gelaafd en verdoofd


Mat 27,34
Men wil met soldatenwijn de dorst laven en met gal de pijn verdoven, zo wordt Jezus voorbereid op de terechtstelling.
Ps 22,16
"Verdroogd als een potscherf is mijn kracht en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte."
Joh 4,32
Maar hij zwoer: "Ik heb een spijs die gij niet eten kunt.
Joh 4,34
Mijn spijs is de wil te doen van Hem die mij gezonden heeft om Zijn werk te volbrengen."


Statie-11: Jezus wordt aan het kruis gespijkerd


Ps 22,17
"Een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren."
Zach 13,6
"Die wonden zijn mij toegebracht in het huis van mijn beminden."
Mat 5,43
"Ik zeg U: bemint uw vijanden, en bidt voor wie U vervolgen. Opdat gij kinderen moogt worden van Uw Vader in de hemel."
Mat 5,46
"Als gij bemint wie U beminnen, wat voor recht op dank hebt ge dan?"


Statie-12: Jezus sterft aan het kruis


Luk 23,46
"Vader in uw handen beveel ik mijn geest."
Luk 23,47
"De honderdman looft God: Deze mens was waarlijk een rechtvaardige."
Jes 53,11
"Mijn rechtvaardige dienaar zal velen rechtvaardigen en hij zal hun zonden dragen."
Luk 23,49
"De vrouwen die hem uit Galilea gevolgd zijn", zijn als eersten geheiligd. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze.


Statie-13: Jezus wordt van het kruis genomen


Machteloos zijn de handen van levenden en doden.
K1 1,16

"Daarom kan ik alleen maar wenen, beken van tranen uit mijn ogen. Troost en hulp zijn ver van mij. "
K1 1,12
"Allen die voorbijgaat, zie het lijden dat ik moet dragen."
Luk 11,27
"Gelukkig de schoot die U gedragen heeft."
Luk 11,28
"Veeleer gelukkig die naar het woord van God luisteren en er naar leven!"
Luk 22,19
"Dit is mijn lichaam voor U gegeven."


Statie-14: Jezus wordt in het graf gelegd


Zorgzame handen van geheiligden leggen Jezus neer. Ze leven met hem in de monding van de dood.
Hos 13,14
"Zou ik hen dan bevrijden uit de macht van het dodenrijk?"
Wijsh 1,13
"God heeft de dood niet gemaakt en Hij vindt geen vreugde in de
Wijsh 14,15
ondergang van hen die leven." "En de onderwereld heerst niet over de aarde, want de gerechtigheid is onsterfelijk."
Mar 16,6
"Kijk dit is de plek waar men hem heeft neergelegd."
Luk 24,5
"Wat zoekt Gij de levende tussen de doden?"


DE WEG - DE WAARHEID - HET LEVEN

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)