HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

    

Woorden die er toe doen . . .

Als je leven aan God hebt onderworpen en de waarheid van de Bijbel belijdt, kun je niet anders dan je onderwerpen aan het gezag van de Bijbel. Het gezag van de Bijbel wordt ontleend aan het feit dat het door God geïnspireerd is en daarom ook Woord van God wordt genoemd. De Bijbel staat boven de lezers en boven al wat de lezers er in ontdekken.

Op het caetechisatie kwam de dominee eens per week - naast de catechismus-stof - een stukje vertellen uit de Bijbel en toelichting geven op een bijbeltekst en dat vond ik prachtig. Voor mij zag ik al die boeiende teksten als een wijze les voor het leven.

    

Liefde

Hooglied 8:7                           “Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg.  Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde,smadelijk zou men hem afwijzen.”

Amos3:3                               “Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens geworden zijn?”

Lucas 10:27                            “Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en metgeheel uw verstand, en uw naaste als uzelf.”

Johannes 15:13                       “Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.”

2 Korintiërs 5:14                    “Want de liefde van Christus dringt ons,”

Efeziërs 5:25                           “Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft,”

Efeziërs 5:28                           “Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief;”

Efeziërs 5:33                           “Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.”

Kolossenzen 3:19                   “Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar.”

1 Petrus 3:7                            “Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook mede erfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.”


Gebed

Jesaja 55:6                             “Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.”

Matteüs 7:7-8                         “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.”

Matteüs 18:19                        “Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is.”

Matteüs 21:21-22                   “Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgeboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt: Hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden. En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen..”


Lucas 11:13                            “Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet tegeven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?”           

Lucas 18:7-8                          “Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dagen nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten? Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?”

Johannes 15:7                         “Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.”

Johannes 15:16                       “Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.”

Johannes 16:23-24                 “En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar,Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam. Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.”

Handelingen 4:30                    “doordat Gij uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus.”

Romeinen 8: 26-27                  “En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.”

Filippenzen 4:6                        “Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.”

1 Tessalonicenzen 5:18           “dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.”

2 Tessalonicenzen 3:16           “En Hij, de Here des vredes, geve u de vrede, voortdurend, in elk opzicht. De Here zij met u allen.”

Hebreeën 4:16                        “Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.”

Hebreeën 11:6                        “maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner isvoor wie Hem ernstig zoeken.”

Jakobus 1:5                            “Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.”

Jakobus 1:6-8                         “Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die doorde wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen.”

Jakobus 5:15                          “En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.”

Jakobus 5:16                          “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van  een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.”

1 Johannes 3:21-22                “Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt,  hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.”

1 Johannes 5:14-15                “En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, datHij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wijweten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij debeden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.”


Het Woord

Jozua 1:8                                “Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dagen nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.”

Psalm 119:105                        “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.”

Psalm 119:11                         “Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige”

Jeremia 23:29                         “Is niet mijn woord zo: als een vuur, luidt het woord des Heren, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?”

Hosea 4:6a                             “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.”

Matteüs 4:4                            “Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.”

Lucas 1:37                             “Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.”

Johannes 6:63                         “De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.”

Johannes 8:31                         “Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij”

1 Korintiërs 1:18                     “Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.”

2 Timoteüs 3:15                      “en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in ChristusJezus.”

2 Timoteüs 3:16                      “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,”

Hebreeën 4:12                        “Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;”

2 Petrus 1:19                          “En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.”

Geloof

Psalm 37:5                              “Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal hetmaken.”

Psalm 62:8                              “Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats.”

Spreuken 3:5                          “Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.”

Marcus 11:22                         “En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt geloof in God.”

Romeinen 10:17                      “Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.”

2 Korintiërs 1:20                     “Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons.”

Hebreeën 11:6                        “maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.”

Hebreeën 11:11                      “Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.”


De Heilige Geest

Ezechiël 36:26-27                   “een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste gevenen maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.”

Ezechiël 39:29                        “En Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik mijn Geest over het huis Israels heb uitgestort, luidt het woord van de Here Here.”

Zacharia 4:6                            “Hij antwoordde mij: Dit is het woord des Heren tot Zerubbabel:niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.”

Marcus 13:11                         “En wanneer zij u wegvoeren om u over te leveren, weest dan niet van tevoren bezorgd wat gij zeggen moet, maar zegt wat u in die ure gegeven wordt; want gij zijt het niet, die spreekt, maar de Heilige Geest.”

Lucas 11:9-13                        “En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal open gedaan worden. Want een ieder, die bidt,ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal open gedaan worden. Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?”

Lucas12:12                            “Want de Heilige Geest zal u op het eigen ogenblik leren, wat gij zeggen moet.”

Lucas 21:15                            “Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen.”

Johannes 14:16-17                 “En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geveno m tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”

Johannes 14:26                       “maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.”

Johannes 15:26                       “Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen;”

Johannes 16:8-15                   “En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel;  van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik:Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.”

Handelingen 2:8                      “maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.”

Handelingen 2:17-18               “En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zaluitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en  uw ouderen zullen dromen dromen: ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.”

Romeinen 8:13                        “Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.”

Romeinen 8:14                        “Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.”

Romeinen 8:15                        “Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.”

Romeinen 8:16            “Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.”

1 Korintiërs 3:16                     “Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?”

2 Korintiërs 3:18                     “En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.”

2Korintiërs 13:14                   “De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen.”

Galaten 5:16                           “Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.”

Galaten 5:18                           “Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.”

Galaten 5:22                           “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”

Galaten 5:25                           “Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.”

Efeziërs 5:18                           “En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest,”

1 Tessalonicenzen 5:19            “Dooft de Geest niet uit,”

Hebreeën 9:14                        “hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?”

1Johannes 2:27                      “En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen heb t,blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.”


Voorspoed

Deuteronomium 7:13               “Hij zal u liefhebben, zegenen en talrijk maken; Hij zal zegenende vrucht van uw schoot en de vrucht van uw bodem, uw koren, most en olie, de worp van uw runderen en de dracht van uw kleinvee, in het land, waarvan Hij uw vaderen gezworen heeft, dat Hij het u gevenzou.”

Jozua 1:8                                “Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.”

Matteüs 6:33                          “Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.”

Matteüs 7:11                          “Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet tegeven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen hetgoede geven aan hen, die Hem daarom bidden.”

Lucas 6:38                              “Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u weder gemeten worden.”

Johannes 10:10b                     “De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.”

2 Korintiërs 9:8                       “En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn,”

2 Korintiërs 9:10                     “Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen, en het gewas uwer gerechtigheid doen opschieten,”

Filippenzen 4:19                      “Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.”

Hebreeën 6:14                        “zeggende: Voorzeker zal Ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen.”


Genezing

Exodus 15:26                         “Ik, de Here, ben uw Heelmeester.”

Exodus 23:25                         “Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood enuw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.”

Psalm 103:3                            “die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest,”

Psalm 107:20                          “Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen”

Jesaja 53:4                             “Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een doorGod geslagene en verdrukte.”

Jesaja 53:5b                           “en door zijn striemen is ons genezing geworden.”

Matteüs 8:17                          “opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen.”

Marcus 16:17-18                    “Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen enzij zullen genezen worden”

Lucas 4:18-19                        “De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft,om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.”

1 Petrus 2:24                          “en door zijn striemen zijt gij genezen”

Handelingen 10:38                  “van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.”

Jakobus 5:14-15a                   “Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten.”

3 Johannes 1:2                        “Geliefde, ik bid, dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat.”


Vrucht dragen

Johannes 15:2                         “Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, enelke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vruchtdrage.”

Johannes 15:8                         “Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.”

Johannes15:16                       “Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven,opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.”


Bedieningen

Romeinen 15:18-19a              “Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheidte brengen door woord en daad, door kracht van tekenen en wonderen , door de kracht des Geestes.”

Efeziërs 4:11-12                     “En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,”

1 Korintiërs  9:14                    “Zo heeft de Here ook voor de verkondigers van het evangelie de regel gesteld, dat zij van het evangelie leven.”

1 Tessalonicenzen5:24           “Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.”


Strijd in de hemelse gewesten

Romeinen 16:20                      “De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u!”

2 Korintiërs 10:5                     “zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus,”

Efeziërs 6:12                           “want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maartegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezerduisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.”

Efeziërs 6:16                           “neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven;”

Jakobus 4:7                            “Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.”

1 Petrus 5:8                            “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.”

1 Johannes 5:4                        “want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof.”


Het zendingsbevel

Matteüs 28:19                        “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”

Marcus 13:10                         “En aan alle volken moet eerst het evangelie gepredikt worden.”

Marcus 16:15-18                    “En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen  behouden worden,  maar wie niet gelooft,  zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.”

Johannes 17:18                       “Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de wereld;”


Zonde

Jesaja 59:2                             “maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussenu en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.”

Romeinen 3:10-12                  “gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet een, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet een.”

Romeinen 3:23            “Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,”

Romeinen6:23                        “Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.”


Bekering

Jesaja 55:7                             “De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.”

Handelingen 3:19                    “Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren,”

2 Korintiërs 3:16                     “maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen.”


Redding

Lucas 19:10                            “Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.”

Johannes 3:16                         “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”

Johannes 3:18                         “Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.”

Johannes 3:36                         “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.”

Johannes 10:28                       “en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders.”

Johannes 14:6                         “Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Handelingen 2:21                    “En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.”

Handelingen 4:12                    “En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.”

Handelingen 16:30-31            “En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.”

Romeinen 10:9                        “Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;”

2 Korintiërs 5:17                     “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.”

Efeziërs 2:8-9                         “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.”

1 Timoteüs 2:55                      “Want er is een God en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,”

1 Johannes 5:11                      “En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon.”

Openbaring 3:5                       “Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.”


Vergeving

Matteüs 6:14-15                    “Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.”

Matteüs 18:21-22                  “Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe?Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.”

Kolossenzen 3:13                  “Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.”

1 Johannes 1:7                        “maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.”

1 Johannes  1:9                       Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alleongerechtigheid.  


Vrijheid

Johannes 8:31-32                   “Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.”

Johannes 8:36                         “Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.”


Gehoorzaamheid

Ezechiël 36:27                        “Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.”

Johannes 3:36                        “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.”

Handelingen 5:29                    “Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen.”

Romeinen 6:16            “Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?”

Romeinen 8:13                        “Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien  gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.”

1 Korintiërs 10:13                  “Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.”

2 Korintiërs 3:18                     “En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meeris, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.”

2 Korintiërs 10:5                     “zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus,”

Galaten 5:22                           “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”

Efeziërs 6:1                             “Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam in de Here, want dat is recht.”

Hebreeën 2:18                        “Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.”

Hebreeën 13:17                     “Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen, want zij zijn het, die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen doen en niet al zuchtende, want dat zou u geen nut doen.”

Titus 1:16                               “Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk.”


Bemoediging

1 Kronieken 29:12                  “Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken.”

2 Kronieken 16:9a                  “Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat”

Psalm 23:1-6                          “Een psalm van David. De Here is mijn herder, mij ontbreektniets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.”

Psalm 18:29                            “Met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur.”

Psalm 20:2-3                          “De Here antwoorde u ten dage der benauwdheid, de naam van Jakobs God make u onaantastbaar; Hij zende u hulp uit het heiligdom en ondersteune u uit Sion.”

Psalm 25:14                            “Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend.”

Psalm 37:4                              “verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.”

Psalm 37:5                              “Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken;”

Psalm 42:2-4                          “God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid.”

Psalm 103:13                          “gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen.”

Spreuken 3:5-6                      “Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden rechtmaken.”

Matteüs 11:28                        “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal ur ust geven;”

Matteüs 28:20                        “En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”

Marcus 10:27                         “Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.”

Romeinen 8:15                        “Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij  hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.”

Filippenzen 1:6                       “Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.”

Filippenzen 4:13                    “Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.”

2 Tessalonicenzen 3:3             “Maar wel getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voorde boze.”

2 Timotheüs 1:7                      “Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.”

Hebreeën 13:6                        “Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?”

1 Petrus 5:7                            “Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.”


Rijke schat

Psalm 115:1                            Niet ons, o HERE, niet ons, maar uw naam geef eer, om uw goedertierenheid , om uw trouw.  

Jesaja 57:21                           “De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.”

Micha 6:8                               “Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief tehebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.”

Lucas 10:19                            “Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen tetreden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.”

Johannes 14:12                      “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader;”

Romeinen 14:11-12               “Want er staat geschreven: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven. Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God.”

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)