HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
    

Prachtige IKONEN

Lees de Bijbel      De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

BIJBEL: bron van vrede

ikonen
Lees ook:

LEXIKON EIKONIKON - maak hieronder een keus

 
[A]  [B-D]  [E-G]  [H-J]  [K-L]  [M-N]  [O-R]  [S-Z]

Het LEXIKON is een naslagwerk met de meest voorkomende woorden die gebruikt worden in de ikonografie en context van ikonen.


Om een indruk te krijgen van de rijke hoeveelheid aan ikonen kun je de volgende linken gebruiken:

Orthodox Page Icon Library 1

Orthodox Page Icon Library 2

Bekijk hier een Gids voor Byzantijnse Ikonen, Frescos en Mozaïeken van Konstantinopel naar Macedonië naar Rusland, en rondom de wereld.

Het woord 'ikoon' is afgeleid van het Griekse woord 'eikon', dat afbeelding betekent. Het woord eikon duidt op die menselijke voorstelling als weerspiegeling van de eerder waargenomen werkelijkheid. Ikonen zijn geschilderde afbeeldingen van de herinnering, die in de plaats kwam van het ware beeld. Omdat het moment van de opstanding van Jezus nooit door mensen aanschouwd is, behoort daarvan volgens de Russisch-orthodoxe traditie geen ikoon te worden gemaakt. Zulke ikonen bestaan echter wel, maar het gaat dan om door het westen geïnspireerde afbeeldingen uit later eeuwen. Andere, wél in de evangeliën vermelde feiten kunnen wel in ikonen worden afgebeeld, bijvoorbeeld de mirredragende vrouwen aan wie de engel de Verrijzenis van de Heer meedeelt of Petrus bij het graf. Ikonen zijn schilderingen op houten panelen, met afbeeldingen van Christus, de Moeder Gods, Heiligen en gebeurtenissen uit de bijbelse boeken.

Moeder Gods van Vladimir

Ikonen kunnen gezien worden als archetypische beelden. Archetypen zijn krachtige beelden die zich in ons collectieve onbewuste bevinden. Collectief, d.w.z. dat dit geen individuele beelden zijn, maar dat dit afbeeldingen, mogelijkheden, krachten zijn die we als mens in ons dragen. 

Een ikoon is niet alleen maar een beeld of portret, maar ook een ‘deel van het wezen’ van wie afgebeeld is. Een ikoon doet een afgebeelde figuur aanwezig zijn in het hier en nu. Een ikoon is bedoeld als gebedsmedium: de gelovige ziet en bidt - woordloos of luistert - en wordt gezien... In de onverdeelde kerk van vóór 1054 maakte men overal gebruik van ikonen. Nadat het Byzantijnse rijk uiteenviel hielden alleen de oosterse kerken de ikonen in ere. Ook nu nog is de ikoon in alle kerken met een Byzantijnse liturgie, bijvoorbeeld de Russisch en Grieks Orthodoxe kerken en ook een aantal Katholieke kerken een structureel onderdeel van de viering van de liturgie. In deze kerken worden zowel het woord als het beeld als openbarend ervaren; het een doet er dus niet onder voor het ander. Sinds enkele decennia, staan ikonen in het westen ook in niet-Byzantijnse kerkgenootschappen sterk in de belangstelling - zowel in Katholieke als in Protestante gemeenschappen. Ikonen zijn er meestal een ‘meditatief concentratiepunt’. Daarmee worden ze anders gebruikt dan in Byzantijnse kerken, maar niet minder gewaardeerd. Misschien geeft juist de lijn die door ikonen loopt (vanaf het begin worden de oude tekeningen en voorbeelden steeds weer als inspiratiebron gebruikt) een mystieke verbondenheid weer van het heden met het verleden.

Moeder Gods Pokrof

Materialen

De materialen waarmee de ikonen zijn geschiderd zijn vertegenwoordigers van plantaardig leven, het mineralenrijk en de dierenwereld. In de meest zuivere vorm worden ze als het ware weer teruggegeven in een aan God opgedragen vorm. Met behulp van die aardse materialen wordt getracht te laten zien dat er niet alleen een stoffelijke wereld bestaat. Ikonen geven een blik op een andere wereld, waarin alles getransformeerd is. Omdat volgens de traditie ikonen beelden zijn die rechtstreeks afstammen van het oerbeeld, mag een ikoonschilder er geen ‘eigen schepping’ van maken. Er zijn afspraken op het gebied van kleurgebruik, compositie en te gebruiken materialen. Binnen de beperkingen van deze schilderkunst is het echter toch mogelijk geweest dat een aantal grote kunstenaars - meestal kloosterlingen - in het verleden indrukwekkende ikonen hebben geschilderd in een soort eigen handschrift. Feitelijk hebben zij toch allemaal iets toegevoegd, iets wat de ikoon juist anders maakte. Ondanks dat ikonen nooit gesigneerd worden, is het is vaak mogelijk aan de ikoon de schilder of schilderes te herkennen: elke ikoonschilder schildert zijn of haar eigen ikoon. Daarnaast zijn er ook invloeden op te merken door de regio waar of de tijd waarin geschilderd werd.

Tronende Christus


Christus Pantocrator

Het was vroeger gewoonte om een afbeelding van de gestorvene op de doodskist te leggen. Daarop was iets te zien van de andere werkelijkheid waarin de doden naar het geloof van die mensen leefden.Dat blijkt vooral uit de blik van hun ogen. Die zien een andere werkelijkheid dan de alledaagse. Soms lijkt het ook alsof ze bij zichzelf naar binnen kijken. Dat willen ikonen ook afbeelden. Er bestaan dan ook alleen maar afbeeldingen van gestorven christenen op ikonen. Ikonen zijn via een 'opstapje' naar de afgebeelde persoon een doorkijkje naar God. Iedere keer dat men zich tot God wendt doet men dat ten overstaan van de Ikoon. Vaak wordt gezegd dat het 'vensters op de eeuwigheid' zijn. Ze lijken boven tijd en ruimte te staan. In elk geval zijn het afbeeldingen die de afstand tussen de heiligen en de gelovigen van nu trachten te verkleinen. Kunst- of antiekwaarde zijn maar afgeleid. De ware bestaansreden van een ikoon is het gebed. Dat is de reden waarom de Ikonen als kostbaar bezit worden overgedragen van generatie op generatie. Dat verklaart ook waarom gelovigen uit de Oosterse Orthodoxe kerk zo vol eerbied met ikonen omgaan.

Petrus

Beeldtaal

Bij het omgaan met ikonen gaat het er allereerst om iets van de beeldtaal te leren verstaan. Dan krijg je antwoord op allerlei vragen. Maar het gaat om meer. Als wij de taal van ikonen leren verstaan dan krijgen wij antwoorden die voor iedereen geldig zijn. Die kun je vinden in allerlei boeken. Er is geen schaduw op ikonen, omdat ze iets willen weergeven waarbij 'de zon en de maan niet van node zijn'. Het leren van zo'n (teken)taal is een bepaalde manier van kennen. Het is een andere kennis dan het kennen van een verkeersbord of van woorden van een vreemde taal. Wij noemen dat 'hartekennis'. Een persoonlijke omgang is daarvoor onmisbaar. In de omgang met ikonen gaat het vooral om hartekennis. Hoe kom je aan die kennis? Door vaak naar ikonen te kijken. En door vragen als: 'Hoe oud is die ikoon?' en 'Waar komt die vandaan?' te laten rusten. Kortom, het vragen over de ikoon zal bij een diepere ontmoeting overgaan in luisteren. Dan klinken er andere vragen als: "Wat roept deze ikoon in mij op?', 'Wat heeft deze ikoon mij te zeggen in mijn persoonlijk leven?' en 'Wat vraagt deze ikoon aan mij?'


Johannes

Geschiedenis

Eerste eeuwen

Tot ongeveer 300 is het christelijk geloof binnen het gebied waar het ontstaat - het Romeinse rijk - een verboden religie. In de catacomben, waar christenen hun doden begraven in afwachting van de wederopstanding, worden afbeeldingsthema's gebruikt van oudere herkomst. Het oud Egyptische symbool van de opstanding, de vis, wordt bijvoorbeeld samen met het brood een christelijk herkenningsteken.

Byzantium

In 313 na Chr. werd het christendom staats­godsdienst. Er waren veel christenen die niet lezen of schrijven konden. Daarom ging men over tot zichtbare weergave van bijbelverhalen. Er kwam langzamerhand ook een andere vormgeving op de muur­schilderingen en mozaïeken, die wij later op ikonen terugvinden. Tussen de weergave van personen op ikonen en op muurschilderingen in de Oosterse kerken bestaat geen verschil. Het voordeel van ikonen was dat zij op houten panelen zijn geschilderd en die panelen kunnen worden gedragen en verplaatst. Hoewel er sinds 650 een ingrijpend conflict ontstond over de vraag of deze zichtbare afbeeldingen van bijbelse personen wel mogen, werd de strijd in 787 beëindigd. Tijdens de periode van het Ikonoklasme werden ontelbare ikonen vernietigd door gelovigen die vinden dat volgens bijbels voorschrift geen afbeeldingen mogen worden gemaakt en aanbeden. Na bijna 150 jaar discussie winnen de voorstanders van het maken van afbeeldingen, maar er wordt afgesproken dat alleen wordt afgebeeld wat door mensenogen gezien is (of beschreven) en dat de eer die een ikoon gebracht wordt, overgaat op de afgebeelde persoon. Latere ikonen moeten dus lijken op hun voorgangers, anders zijn ze voor de gelovigen niet meer herkenbaar.

Moeder Gods van Tederheid

Na 843 verspreidt het christendom zich verder over Europa en West-Azië. Pelgrims zorgen voor verspreiding van de afbeeldingen. En omdat Byzantium steeds kleiner wordt door aanvallen van buitenaf, zorgen ook de vluchtende gelovigen en kunstenaars ervoor dat de ikoonthema's in andere landen bekend worden. In 1054 splitst de kerk zich. Het westen ontwikkelt daarna een nieuwere liturgie, het oosten, met als centrum Constantinopel (het huidige Istanboel) houdt zich aan de oude overleveringen en bewaart de ikonen.

Rusland

Rusland wordt in 988 gekerstend en ontwikkelt zich daarna snel. Als in 1453 Constantinopel valt voor de Turken, neemt het de leidende rol in de ikonografie over. De Russische invloed is zichtbaar in de hoge ikonostase, de beeldenwand die in de kerk tussen de gelovigen en het altaar staat. De ikonen op deze wand geven de richting aan waarin de gelovigen zich zouden moeten ontwikkelen: het is een verbinding tussen het schip (de gelovigen, de aarde) en de hemel (de altaarruimte achter de ikonostase). De bloeiperiode van de Russische ikonen valt in de 15e en 16e eeuw.

In de Russisch-orthodoxe kerk werden deze tabletka (handgeschilderde miniatuurvoorstellingen) gebruikt voor godsdienstige lessen en schriftuitleg. Er waren vele verschillende scholen van ikoonschilderen, met evenzo vele stijlen. Bekend is de school van de rijke Stroganov-familie, waarin de schoonheid van de Perzische miniatuur werd gecombineerd met de bekende onderwerpen en figuren van de ikonentraditie. De Stroganov-stijl heeft later de vernisschilders (techniek waarbij de ikoonafbeelding werd voltooid door deze te beschermen met een laagje vernis) Palekh en Kholuy beïnvloed.

Sint Joris en de draak

Zo kregen de ikonen ook kunstwaarde - het gebruik van goud wordt statussymbool. Er ontstaan nieuwe thema's met ingewikkelde structuren. Uitleg blijkt steeds meer noodzakelijk en het begrip van hoe er vroeger gewerkt werd verdwijnt. Omdat ikonen door de olielaag waarmee ze afgewerkt worden sterk nadonkeren, is het gebruikelijk dat na een of twee eeuwen zo'n ikoon wordt overgeschilderd. Daardoor bleef men onbekend met oudere ikoontechnieken: die waren onzichtbaar. In de negentiende eeuw volgt slechts de kleine groep van Oudrituelen de oude ikoonschilderregels nog na. Keerpunt is het begin van de twintigste eeuw, waar door de ontdekking van restauratietechnieken de kans ontstaat onder de latere overschilderingen te kijken. Oude ikonen worden schoongemaakt en de studie naar de oude thema's en schilderprocessen begint.

Tegenwoordig worden er nog steeds ikonen geschilderd. Nieuwe ikonen worden weer volgens de oude overleveringen geschilderd: sober van compositie en helder van kleur. Ook nieuwe ikonen kunnen voldoen aan hun 'opdracht': het verkondigen van Gods woord en het present stellen van wie afgebeeld is.

  Bekijk ook eens: EEN ICOON VAN VERTROUWEN

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

   

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)