Afbeelding Missale Romanum - 147                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

WAT ER VOORAF GING AAN DE HEMELVAARTBIJBELTEKST  Lukas 24  Handelingen 1

Uit het evangelie volgens Lukas:

44 Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ 45 Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 46 Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48 en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. [47–48] 48  49 Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’

Uit het evangelie volgens Handelingen:

1 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, 2 vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. 3 Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.
4 Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. 5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ 6 Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ 7 Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

Handelingen 1,8

4 En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij (zeide Hij) van Mij gehoord hebt. 5 Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. 6 Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? 7 Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, 8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

De zending die de Vader Hem had toevertrouwd, had Hij volbracht

Deze woorden richt Jezus tot zijn apostelen voordat Hij naar de hemel opstijgt. De zending die de Vader Hem had toevertrouwd, had Hij volbracht. Hij had geleefd, was gestorven en verrezen om de mensheid te bevrijden van het kwaad, haar te verzoenen met God en haar te verenigen tot één enkele familie. En voordat Hij naar de Vader terugkeert, vertrouwt Hij aan zijn apostelen de taak toe om zijn werk voort te zetten en zijn getuigen te zijn in heel de wereld. Jezus weet goed dat dit oneindig ver boven hun capaciteiten gaat en daarom belooft Hij hun de heilige Geest. Wanneer de Geest met Pinksteren over hen zal neerdalen, zal Hij de eenvoudige en bange vissers uit Galilea omvormen tot moedige verkondigers van het evangelie. Niets zal hen meer kunnen tegenhouden. Aan wie hun getuigenis wil tegenhouden, zullen ze antwoorden: "Wij kunnen niet zwijgen over wat we gehoord en gezien hebben (1)"

De eerste christelijke gemeenschap

Via de apostelen vertrouwde Jezus de taak van het getuigenis aan de hele kerk toe. En het werd de ervaring van de eerste christelijke gemeenschap in Jeruzalem dat wanneer ze "in blijdschap en eenvoud van hart" leefden, er dagelijks meer leden bijkwamen (2). Het werd ook de ervaring van de leden van de eerste gemeenschap rond de apostel Johannes, die verkondigden wat ze gehoord hadden, wat ze met eigen ogen gezien hadden, wat ze hadden aanschouwd en met eigen handen hadden aangeraakt: het Woord dat leven is (3). Met de doop en het vormsel hebben ook wij de heilige Geest ontvangen, die ons aanspoort om het evangelie te verkondigen en ervan te getuigen.

Ook aan ons geeft Jezus de verzekering

"Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn (…) tot het uiteinde van de aarde." Hij is de gave van de verrezen Heer. Hij woont in ons als in zijn tempel. Hij verlicht ons en is onze gids. Het is de Geest van waarheid die ons de woorden van Jezus doet begrijpen, die ze levend en actueel maakt. Hij geeft ons liefde voor de Wijsheid, geeft ons in wat we moeten zeggen en hoe we de dingen moeten zeggen. Het is de Geest van Liefde die ons het vuur van zijn liefde geeft, die ons in staat stelt om God te beminnen met heel ons hart, heel ons verstand en al onze krachten en om allen te beminnen die we op onze weg tegenkomen. Het is de Geest van sterkte die ons de moed en de kracht geeft om consequent het evangelie te volgen en altijd van de waarheid te getuigen. Alleen met het vuur van de liefde dat Hij uitstort in ons hart, kunnen we de grote zending vervullen die Jezus ons toevertrouwt: "mijn getuigen zijn…"

Hoe kunnen we van Jezus getuigen?

Door het nieuwe leven te beleven dat Hij op aarde heeft gebracht, de liefde, en er de vruchten van te laten zien. Ik moet de heilige Geest volgen, die me iedere keer dat ik een broeder of zuster ontmoet, in staat stelt om mezelf met hem of haar "één te maken" en hem of haar volmaakt te dienen; die me de kracht geeft om hen lief te hebben wanneer ze op de een of andere manier mijn vijand zijn; die mijn hart vervult met barmhartigheid, zodat ik kan vergeven en hun behoeften kan begrijpen; die me ijverig maakt in het geven van de mooiste dingen in mij, wanneer het goede moment is gekomen… Door mijn liefde wordt de liefde van Jezus geopenbaard en doorgegeven. Je kunt het vergelijken met een lens die de stralen van de zon bundelt. Als je er een stukje papier onder houdt, vat het vlam, want door het concentreren van de zonnestralen stijgt de temperatuur. Maar wanneer je het papiertje rechtstreeks in het zonlicht houdt, vat het geen vlam. Zo gaat het soms ook met de mensen. Tegenover het geloof lijken ze onverschillig te staan. Maar soms gebeurt het dat ze – omdat God het zo wil – iemand ontmoeten die deelt in de liefde van God. Dan vatten ze vlam, omdat die persoon werkt als een lens die de stralen opvangt en vuur en licht verspreidt. Met en door deze liefde van God in ons hart kunnen we ver reiken en aan heel veel andere mensen onze eigen ontdekking doorgeven: "tot het uiteinde van de aarde…"

Tot aan de "uiteinde van de aarde"

Het "uiteinde van de aarde" hoeven we niet alleen in geografische zin op te vatten. Daarmee worden bijvoorbeeld ook mensen aangeduid die dichtbij zijn maar die nog niet de vreugde hebben gehad om echt het evangelie te leren kennen. Ook hen moet ons getuigenis bereiken. We willen vervolgens de ‘gulden regel’ beleven, die aanwezig is in alle religies en die inhoudt dat we voor de anderen doen wat we willen dat voor ons wordt gedaan. Uit liefde voor Jezus wordt ons gevraagd onszelf ‘één te maken’ met iedereen, onszelf totaal vergetend, totdat de ander, op zachte wijze geraakt door de liefde van God in ons, zich zal willen ‘één maken’ met ons, in een wederzijdse uitwisseling van hulp, idealen, plannen, genegenheid. Pas dan kunnen we spreken over wat ons bezielt en kan het een geschenk zijn, in de wederkerigheid van de liefde.

Moge God ons tot zijn getuigen maken ten overstaan van de mensen, opdat Jezus in de hemel zoals Hij heeft beloofd voor ons ‘partij zal kiezen’ bij zijn Vader in de hemel.


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG