Afbeelding Missale Romanum - 145                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

Na Pasen verscheen Jezus vele keren aan de leerlingenBIJBELTEKST Johannes 21

Uit het evangelie volgens Lukas:

12 Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was. 13 Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. 14 Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan.

15 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16 Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17 en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 18 Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19 Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’
20 Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. 21 Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’ 22 Maar Jezus antwoordde: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.’ 23 Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: ‘Hij zal niet sterven,’ maar: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.’

24 Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. 25 Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.

Na Pasen verscheen Jezus vele keren aan de leerlingen

Op een avond gingen enkele leerlingen op het meer vissen.
Heel de nacht lang vingen ze niets.
’s Morgens stond Jezus aan de oever van het meer.
Maar de leerlingen begrepen niet dat het Hij was.
Jezus riep: “Hebben jullie soms iets om te eten?”
“Niets”, antwoordden ze, “niet één vis?”
“Gooi het net eens uit aan de andere kant van de boot”, zei Jezus.
De leerlingen deden dat.
Toen vingen ze heel veel vis, zoveel dat ze hun net niet omhoog konden trekken.
Ze waren daar zeer verbaasd over.
Johannes zei tegen Petrus: “Die man daar is Jezus”.
Toen Petrus dat hoorde sprong hij in het water en zwom naar de oever.
De anderen leerlingen trokken het net vol vis naar het land.
Jezus had een vuurtje gemaakt.
Hij bakte wat vis en gaf ervan aan zijn leerlingen, met wat brood.

Denk eens na over de volgende vragen (met de mogelijke antwoorden)

1. Waar vond dit wonder plaats? Heeft die plaats nog een betekenis of komen we deze plaats of omgeving ook elders tegen?

(Antw: Aan de oever van het meer van Galilea werden de meeste discipelen door Jezus geroepen - Mat. 4:19 en Marc. 1:17. Het is tevens hun “geboorte”streek. Ze waren dus uit Jeruzalem gegaan.)
 
2. Wat zou de reden kunnen zijn dat Petrus zei: “Ik ga vissen?”

a. Is dat omdat hij nu eenmaal een natuurlijk leiders was?
(Antw.: mogelijk)
b. Is dat omdat ze vissers waren en dat iedere dag deden?
(Antw.: met hun rondtrekken met Jezus was dit al drie jaar geen dagelijkse bezigheid meer)
c. Is dit een beeld van terugvallen in oude gewoonten?
(Antw.: De roeping in Mat 4:19 wijst naar iets anders dan natuurlijke vissen vangen en het feit dat ze niets vingen wijst op dat dit niet de goede weg was)
 
3. Hoe moeten die mannen zich gevoeld hebben na een nacht vissen en niets vangen? Kun je dat gevoel ook naar je persoonlijk geestelijk leven trekken? (Antw: persoonlijke invulling)

4. Wat was het resultaat van niets vangen?

a. moe
b. teleurgesteld
c. honger
(Antw.: alle drie zal zeker spelen. probeer deze gevoelens eens op het geestelijk vlak te omschrijven. Hoe voelt geestelijke vermoeidheid, teleurstelling en honger?)
 
5. Waarom herkenden de discipelen Jezus niet?

a. Omdat de zon op het water scheen of andere natuurlijke redenen?
(Antw.: de bijbel zegt niets over de omstandigheden. vermeld wordt dat ze slechts tweehonderd el – 60 tot 70 meter van het strand waren.)
b. Ze waren teruggevallen – verwachtten Jezus ook niet.
(Antw.: Dit overkwam Maria ook – Joh. 20:14-16, en ook de Emmaüsgangers Luc. 24:13-21. Let wel op. Dit is de opgestane Jezus)
 
(Op welke momenten verwachten wij Jezus niet in onze levens en zien wij Hem ook niet? – Zorg, depressie, of juiste drukte en afleiding)
 
6. De instructie van Jezus was duidelijk de netten aan de andere kant te werpen.

Kun je een voorbeeld uit je eigen leven noemen waarin je de les leerde het “anders” te moeten doen. Liefst een les die je na gebed of naar aanleiding van een preek heb geleerd?

(Antw.: Persoonlijke invulling. Vaak leert God ons lessen in de omgang met mensen of in de opvoeding waar dit principe ook om de hoek komt kijken. Daarnaast is bekering natuurlijk een helder voorbeeld. Of disciplinaire lessen over verkeerde zaken)
 
7. Wie ontdekt dat het Jezus is en wat doen de discipelen?

(Antw.: Johannes de discipel van de liefde ontdekt het, maar haantje de voorste Petrus neemt actie. Liefde en actie gaan hand in hand. Herkennen we dat in onze levens? Herken je ook liefde zonder acte en actie zonder liefde? Mat. 7:21)
 
8.Kunnen we iets leren uit het feit dat Petrus zijn kleed opschort en pardoes in het water springt.

(Antw.: De bijbel spreekt over de lendenen omgorden. Als men moest gaan lopen dan trok men de kleding een stuk van de grond op en gordde dat vast met de riem, zodat het niet over de grond sleepten of je er niet over struikelde. Dit wordt specifiek genoemd bij de exodus – Ex. 12:11.
In andere vertalingen staat dat hij zijn bovenkleed omsloeg. Dit is om zijn naaktheid te bekleden – ze werkten aan boord in hun ondergoed. Ook daarover spreekt de bijbel in beeldspraak: wij zijn bekleed met de mantel der gerechtigheid – Jes. 61:10)
 
9. Hoeveel wonderen vinden in dit stuk eigenlijk plaats?

( Antw: minstens 4:
1. De wonderlijke visvangst en zo specifiek geteld: 153 vissen
2. Zeven man konden het net niet omhoog trekken – vers 6
en zes man hadden moeite het net achter zich aan te slepen – vers 8
toch trekt Petrus alleen het net aan land! – vers 11.
3. Dat de netten niet scheurden.
4. Het zien van Jezus)
 
10. waarom voorzag Jezus op twee manieren van vis? Had hij niet genoeg op het vuur of was het wonder niet groot genoeg? Welke les kan hier in zitten?

(Antw.: Je kunt niet op een wonder alleen leven. Jezus leert ons zowel te werken voor onze levenvoorziening en geestelijke inzet als te vertrouwen op zijn voorzienigheid)


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG