Afbeelding Missale Romanum - 141                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

DE EMMAÜSGANGERSBIJBELTEKST Markus 16  Lukas 24

Uit het evangelie volgens Lukas:

13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14 Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16 maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. 17 Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. 18 Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ 19 Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. 20 Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen.

21 Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. 22 Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, 23 vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. 24 Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ 25 Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? 26 Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27 Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.

28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. 29 Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. 30 Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 31 Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik.
32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ 33 Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, 34 die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ 35 De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.
36 Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’ 37 Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. 38 Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? 39 Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’ 40 Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten.

41 Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 42 Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. 43 Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. 44 Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ 45 Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 46 Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48 en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. [47–48] 48  49 Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’

50 Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. 51 Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 52 Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, 53 waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

Emmaüsgangers

Wat is de bijdrage van de Emmaüsgangers? Wat is belangrijk vanuit hun hoek gezien?

1) De twee leerlingen gaan al sprekend naar huis. Hun leven zit “potdicht”. Ze zijn ontgoocheld. Hun beste vriend Jezus is gestorven en daarmee hebben ze hun toekomst verloren. Bovendien zijn ze hun geloof in God kwijt. Ze dachten dat Jezus in Gods ogen een profeet was, maar die God heeft het niet gehaald ten opzichte van de Joodse leiders. Hij is aan het kruis gestorven. Daarmee is de samenhang leven – God gebroken. De coherentie is zoek. Potdicht zitten hun leven, hun persoon, hun geschiedenissen. Maar… zij spreken erover met elkaar. Weliswaar met sombere gezichten, maar toch. En dit spreken, letterlijk staat er: “Ze gooien woorden tegen elkaar”, de één naar de ander, heeft als betekenis dat ze de zin zoeken, de diepte, de draagwijdte van wat ze hebben meegemaakt. Ze helpen elkaar “een opening” te vinden…

2) Ze laten een vreemde reisgenoot toe die hen mag bevragen. Het accent ligt op de durf en de moed om dit te laten gebeuren. Ze weten niet waarheen dit hen gaat brengen, maar ze riskeren het. Eerst misschien met een zekere hoogmoed: “Weet jij dan niet wat...”, later met grote kracht: ze vertellen alles en ze spreken zich helemaal uit…

3) Vervolgens openen ze hun huis: “Blijf bij ons”. Ze doen wel aanvankelijk alsof ze de vreemdeling willen beschermen tegen de gevaren van de avond en de nacht, maar eigenlijk zeggen ze: “We kunnen niet (meer) zonder u”. Ze willen samen zijn, groep vormen, verbondenheid scheppen.

4) Tenslotte openen ze hun ogen en komen ze tot geloof. M.a.w. ze openen heel hun persoon en geloven opnieuw in het unieke fenomeen dat een mens kan volbrengen, nl. dat hij kan geloven in God. Het is het moment van de geloofsgeboorte. En dan staan ze op (verrijzenisterm): met een brandend hart, vormen gemeenschap met de apostelen en beginnen leven en geloof te delen.

Jezus werkt ook: hij opent

Het is boeiend te ontdekken wat Jezus allemaal doet. Op zich doet hij niet veel. Hij komt aanwezig, als een ongekende om zich niet op te dringen en interesseert zich voor wat de Emmaüsgangers meemaken: “Welke woorden gooien jullie tegen elkaar?” Hij opent hen voor een gesprek en zij komen tot spreken. Als Jezus goed geluisterd heeft, komt hij tot spreken. Het is wonderbaar om zien wat hij allemaal opent.

1) Hij opent de Schrift: hadden de Emmaüsgangers de profeten maar gelezen en geloofd, dan zouden ze de gebeurtenissen van Jezus’ levenseinde begrepen hebben. Hij legt hen de Schriften open.

2) Hij opent de gebeurtenissen (v. 26): “Moest Jezus niet sterven…?” Het moeten is het moeten van de liefde. M.a.w. Jezus kon niet anders dan in zijn liefde gaan tot het uiterste (de dood). En daarom stelt Jezus de vraag: “Durf je geloven dat Jezus’ sterven op het kruis openbaring kan zijn van een intense liefde? En durf je geloven dat wat een mens meemaakt – van de ernstige tot de toevallige dingen – gedragen, omgeven wordt door Gods liefde?” Dat is de vraag stellen die weer perspectief biedt wat betreft de samenhang en de coherentie tussen het leven van een mens en het geloof in God.

3) Hij opent het verstand en het hart (v. 25.32): Jezus laat de twee horen dat hun verstand en hart gesloten zijn. Omgekeerd biedt hij aan dat zowel verstand als hart een prachtige eenheid kunnen vormen met het geloven in de Schriften. Zij gaan dan open
(v. 32).

4) Jezus opent hun huis. Wanneer hij veinst verder te gaan, reageren de leerlingen direct: “Blijf bij ons”. De vragen en de Schriftuitleg hebben hun hart doen branden: “We kunnen niet zonder u”. Hij gaat binnen om met hen samen te zijn.

5) Hij opent hun ogen. Via de handelingen met het brood, die een gedenken worden van het Laatste Avondmaal en het broodwonder (Lc 9), wordt het geloof geboren, gaan de ogen open, herkennen ze de Verrezene in de vreemdeling en beseffen ze zijn Wat Jezus dan doet, is onzichtbaar worden: zijn aanwezigheid blijft voor
wie gelooft.

6) Met dit alles heeft Jezus hun leven en de hele werkelijkheid geopend. Wat “potdicht” zat, heeft hij opengebroken: de hele persoon, de hele werkelijkheid en alle gebeurtenissen gaan open. En… Jezus doet hen opstaan (verrijzenisterm): maakt van het sombere gezicht een brandend hart, doet de twee leerlingen terugkeren naar de Kerk in Jeruzalem (verbondenheid) en doet hen op een nieuwe manier spreken – delend, uitwisselend – over geloof en leven.

Wat zijn constanten om over vieren te spreken?

1) Wat opvalt is dat zowel de leerlingen als Jezus moeten stilstaan. De leerlingen staan stil bij de meegemaakte gebeurtenissen, maar vinden geen opening: “Hem zagen ze niet” (v. 24). Jezus doet hen stilstaan bij de gebeurtenissen door enerzijds de Schrift te openen en anderzijds de Schrift op de gebeurtenissen te leggen: “Moest de Messias dit alles niet lijden…?” (v. 26). Bovendien doet hij ze stilstaan wanneer ze in huis zijn aangekomen en aan tafel gaan.

Stilstaan roept telkens contrastervaringen op. Het sombere en pijnlijke van de gebeurtenissen wordt opengebroken door de woorden uit de Schrift. En het vermoeden niet zo maar met eender wie te maken te hebben – reden waarom ze de vreemdeling uitnodigen – wordt opengebroken door het breken van het brood. Wat een maaltijd was, wordt een viering.

Jezus doet hen telkens met andere ogen kijken, de ogen van de Schrift, van de gastvrijheid en deze van het Laatste Avondmaal. De ogen worden gelovige ogen: ze “zien” de Heer, ze zien het geheim van de vreemdeling, ze vermoeden het mysterie van de werkelijkheid en ze worden nieuwe mensen (van de verrijzenis). Vieren is stilstaan en contrastervaringen opdoen, met andere ogen kijken en tot kijken gebracht worden, diepte en transcendentie ontvangen en ontdekken en daarin anders worden (paasmensen).

2) Verbond en verbondenheid. Vieren heeft te maken met “groepsvorming” of gemeenschapsvorming. Dat is belangrijk. Bij elk vieren – vb. een verjaardag – moet je de jaarling in de ogen kijken, een hand geven, proficiat zeggen. Dit moet geleerd worden. De leerlingen van Emmaüs voelen dit ook aan: “Blijf bij ons”. Ze willen korter bij de vreemdeling komen. En Jezus breekt het brood voor hen, zodat ze elkaar in de ogen kunnen zien en ontdekken: “Gij zijt de Heer!” Vieren is altijd gemeenschap vormen en opnieuw vormen. En gelovig vieren is familie worden met en van God en Jezus Christus.

3) Gedenken en zich herinneren. Ook dit is een constante. De twee leerlingen spreken alsmaar over de gebeurtenissen. Maar er licht niets op, de gezichten blijven somber, ze zien niets. Jezus doet hen de Schrift gedenken. Hij opent Mozes en de Profeten die de gebeurtenissen rond Jezus dragen. Bovendien maakt hij van de maaltijd een “her-innering” (innerlijk maken) aan het Laatste Avondmaal en het broodwonder. Ze maken ze weer mee in de ruimste betekenis: Jezus zelf komt als de Verrezene, de overwinnaar van de dood, voedsel voor het leven, aanwezig. En daarmee gaat voor de Emmaüsgangers de hele werkelijkheid open en ze worden zelf nieuwe paasmensen.


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG