Afbeelding Missale Romanum - 134                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

DE OPSTANDING VAN JEZUS CHRISTUSBIJBELTEKST Mattheüs 28  Markus 16  Lukas 24  Johannes 20

Uit het evangelie volgens Mattheüs:

1 Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. 2 Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. 3 Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. 4 De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. 5 De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6 Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. 7 En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’
8 Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. 9 Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. 10 Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.’
11 Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hogepriesters alles wat er gebeurd was. 12 Die vergaderden met de oudsten en besloten de soldaten een flinke som geld te geven 13 en hun op te dragen: ‘Zeg maar: “Zijn leerlingen zijn ’s nachts gekomen en hebben hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen.” 14 En mocht dit de prefect ter ore komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie buiten schot blijven.’ 15 Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde.

Is Jezus echt opgestaan uit de dood?

"En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding van de Here Jezus."
Handelingen 4:33

Is Jezus echt opgestaan uit de dood? Het is voor velen vandaag opnieuw een groot vraagteken. Sommigen doen het af met een “Volslagen onzin, er staan geen doden op.” En anderen, die wat vriendelijker willen zijn, zeggen: “Het was de manier van die apostelen om de moed erin te houden, zo waren die drie-en-een-half jaar met Jezus niet echt vergeefs geweest.” En menig modern theoloog denkt - sommigen durven het best hardop te zeggen - dat Jezus waarschijnlijk toch niet echt was gestorven, maar schijndood moet zijn geweest...

Opstanding is geen reïncarnatie!

Het geloof in een persoonlijke opstanding uit de dood, waarbij de identiteit van de mens bewaard blijft, is voor velen onaanvaardbaar, ofschoon de populariteit van een geloof in leven na de dood toeneemt. Men ziet dan meer 'heil' in het geloof in  reïncarnatie, waarin gesteld wordt dat wij meerdere keren op deze planeet terugkeren, maar telkens als een ander individu of dierlijk wezen. Tot welke absurditeiten dit geloof aanleiding geeft zien we zeer duidelijk in het ontstaan van verzekeringsbanken, waar men geld kan deponeren voor gebruik in het volgende leven! De voorwaarde voor een uitkering is dan wel dat men in een volgend leven moet kunnen aantonen dat men dezelfde persoon is.

Sommigen willen de opgestane Jezus als een soort reïncarnatie van de eerdere zien, die geboren was in Bethlehem en stierf op Golgotha. De opgestane Jezus was echter niet gereïncarneerd, maar een uit de dood opgewekt individu, die met behoud van zijn vroegere, oorspronkelijke identiteit, ook de lichamelijke, aan een nieuwe levensfase begon, die van het opstandings, hemels of verheerlijkt leven.

Dit opstandingsleven heeft sensationele eigenschappen. Let maar eens op de mogelijkheden, waarover Jezus beschikte toen Hij uit de dood was opgestaan.

Nieuwe dimensies...

Als we kijken naar de verschijningen van de opgestane Heer, kunnen we vaststellen dat de fysieke, stoffelijke beperkingen van het huidige bestaan zijn weg gevallen. Gesloten deuren? Geen probleem, je wandelt er straks gewoon door. Je snel verplaatsen van de ene locatie naar een andere, hetzij een stoffelijke of een hemelse? Dat kan, het stoffelijke lichaam gehoorzaamt de wil van de geest, de diepere mens. In de oude, natuurlijke staat was de geest gebonden aan en in het lichaam, in de nieuwe staat is het lichaam gebonden aan de geest, want die overheerst. Genieten van heerlijk voedsel, terwijl je het niet echt meer nodig hebt om in leven te blijven? Dat kan - je doet gewoon mee en het smaakt heerlijk - Jezus genoot van de gebakken visjes bij het meer van Galilea.  Ondanks dat alles, toch dezelfde persoon zijn, met de kenmerken, die bij je behoren, natuurlijk, je bent dezelfde mens. Ik zeg u, met de Bijbel geopend: Het opstandingsleven is ‘something else, something wonderful.'

Het feit van de opstanding met het daarop volgende nieuwe leven opent geheel nieuwe dimensies voor mensen. Er opent zich een poort naar een nieuw bestaan, waarvan we nog maar zeer weinig weten. Maar Jezus is als eerste ons voorgegaan en heeft ons demonstraties gegeven van de kracht en de fantastische mogelijkheden van het nieuwe bestaan.

Moeite met het geloof in een opstanding

Een dergelijk fantastisch leven zal uiteraard op ongeloof stuiten, het verstand van een mens kan dit niet bevatten. Het geloof in de opstanding overstijgt de capaciteit van ons intellect. Toen Paulus te Athene de wijsgeren van zijn tijd toesprak en kwam op het onderwerp van de opstanding van Jezus Christus, raakte het geduld van de wijzen op en zij begonnen te spotten. We lezen in Handelingen 17:32, “Toen zij nu van een opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen, maar anderen zeiden: Wij zullen u hierover nog wel eens horen.” Maar toen was ook blijkbaar het geduld van Paulus op, want hij vertrok uit Athene en wandelde naar het zuidelijker gelegen havenstadje Korinte, waar de prediking wel een vruchtbare grond vond in harten. Dat die harten niet die van wijzen waren, maar van eenvoudige havenarbeiders en slaven, deed niets ter zake. Paulus kon zich verheugen in de goede reactie op zijn prediking daar; zie 1 Korintiërs 1:26-28.

Er sinds die dagen niets veranderd: Mensen hebben altijd moeite met het geloof in zaken, die hun verstand niet kan bevatten. We hebben grote moeite te aanvaarden dat onze menselijke rede zijn beperkingen heeft. Wij kunnen mogelijk alle geheimen van de materie doorgronden, maar de geheimen van de geest en de onstoffelijke dimensies gaan ons verstand te boven.

Zonder opstanding geen Christendom!

Toch, als er dieper en breder wordt nagedacht, openen zich er gezichtspunten, die om ‘geloofsbeslissingen’ vragen. Het is, bijvoorbeeld. een historische conclusie uit de literatuur van het Nieuwe Testament, dat het Christendom met haar vlucht in de wereld tot op de dag van vandaag, niet mogelijk zou zijn geweest zonder dat er ‘enige waarheid’ in het opstandingsverhaal aanwezig is. Jezus moet wel zijn opgestaan, anders was er geen Christendom gekomen. Deze onontkoombare conclusie heeft zelfs verbitterde atheïsten tot bekering en geloof gebracht. Het is inderdaad een conclusie met ver gaande consequenties voor ieder mens dat het Christendom echt onmogelijk en onverklaarbaar is zonder de feitelijke waarheid van de opstanding.

De kracht van de Heilige Geest

De apostelen gaven het getuigenis van de opstanding met grote kracht. Die getuigeniskracht trad in werking vanaf het moment dat de Heilige Geest op hen viel. Voor de Pinksterdag hadden zij zich stil gehouden, ondanks het geweldige feit van de opstanding, daarna spraken zij met grote kracht en vrijmoedigheid over Jezus
 

Jezus is opgestaan!

1 Korinthe 15: De opstanding van de doden 

1 Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is 2 en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. 3 Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, 4 dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, 5 en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. 6 Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. 7 Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. 8 Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. 9 Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. 10 Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht maar dankzij Gods genade. 11 Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap, en door die boodschap bent u tot geloof gekomen.

12 Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? 13 Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt; 14 en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. 15 Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt – want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. 16 Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. 17 Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden 18 en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. 19 Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.

20 Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. 21 Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. 22 Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. 23 Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. 24 En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. 25 Want hij moet koning zijn totdat ‘God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd’. 26 De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood, 27 want er staat: ‘Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd.’ Wanneer er ‘alles’ staat, is dat natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan hem onderwerpt. 28 En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren. […]

35 Nu zou iemand kunnen vragen: ‘Maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien?’ 36 Dwaas die u bent! Als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. 37 En wat u zaait heeft nog niet de vorm die het later krijgt; het is nog maar een naakte korrel, een graankorrel misschien of iets anders. 38 God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld, en hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm. 39 Elk aards lichaam is anders; het lichaam van een mens is enig in zijn soort, dat van een dier eveneens, dat van een vogel ook, en ook dat van een vis. 40 Er zijn lichamen aan de hemel en lichamen op aarde, maar de schittering van een hemellichaam is anders dan die van een aards lichaam. 41 De zon heeft een andere schittering dan de maan, de maan weer een andere dan de sterren, en de sterren onderling verschillen ook in schittering. 42 Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt, 43 wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. 44 Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. 45 Zo staat er ook geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.’ Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. 46 Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse; pas daarna komt het geestelijke. 47 De eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk, de tweede mens is hemels. 48 Ieder stoffelijk mens is als de eerste mens, ieder hemels mens is als de tweede. 49 Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben.

50 Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. 51 Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. 53 Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. 54 En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en overwonnen. 55 Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’ 56 De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. 57 Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.
58 Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

Vragen:

1.    Kijk naar de titel: de opstanding van de doden.
a. Geloof je dat er leven na dood is? Waarom wel / niet?
b. Als je dat gelooft, hoe stel je je dat leven voor?
c. Weet je ook hoe je aan die voorstelling komt? Zelf verzonnen / overgenomen idee van je ouders enz.
d. Maakt het wat voor je leven hier op aarde uit, of je in een leven na dit leven gelooft?
2.    Lees vers 3 + 4.
a. Wat is volgens Paulus “het belangrijkste”?
b. Ben je het met hem eens? Waarom wel / niet?
3.    Lees vers. 5 t//m 7.
Paulus noemt een groot aantal mensen dat Jezus na Zijn dood heeft gezien.
a. Wie noemt hij allemaal?
b. Vind je het belangrijk dat Paulus al die mensen noemt? Waarom wel /niet?
c.  Als je niet gelooft in de opstanding: zou iemand jou van de opstanding kunnen overtuigen? Zo ja, hoe?
     Zo nee, waarom niet?
d. Als je wel gelooft: vind je het erg als iemand niet in de opstanding gelooft? Waarom wel / niet?
e. Stel dat het jouw taak is iemand van de opstanding van de doden te overtuigen. Hoe zou je dat dan doen?
4.    Lees vers. 35 t/m 49.
a. Hoe ziet volgens Paulus de mens er bij de opstanding uit?
b. Denk je dat Paulus gelijk heeft met zijn omschrijving? Waarom wel / waarom niet?
5.    Neem vraag 1 nog eens met elkaar door.
Geef je nog steeds dezelfde antwoorden, of zijn ze veranderd? Licht je antwoord toe.

 Lees hier eens verder over Stenen in de Bijbel

Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG