Afbeelding Missale Romanum - 127                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

JEZUS WORDT AAN HET KRUIS GESLAGENBIJBELTEKST

Uit het evangelie volgens Mattheüs:

27 De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en verzamelden de hele cohort om hem heen. 28 Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om, 29 ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: ‘Gegroet, koning van de Joden,’ 30 en ze spuwden op hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. 31 Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen.

32 Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man uit Cyrene die Simon heette, en hem dwongen ze het kruis te dragen. 33 Zo kwamen ze bij de plek die Golgota genoemd werd, wat ‘schedelplaats’ betekent. 34 Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. 35 Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen, 36 en ze bleven daar zitten om hem te bewaken. 37 Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: ‘Dit is Jezus, de koning van de Joden’. 38 Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem, de ander links. 39 De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem: 40 ‘Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!’ 41 Ook de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen: 42 ‘Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. 43 Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: “Ik ben de Zoon van God.”’ 44 Precies zo beschimpten hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren.

45 Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. 46 Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ 47 Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hij roept om Elia!’ 48 Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. 49 De anderen zeiden: ‘Niet doen, laten we eens kijken of Elia hem komt redden.’ 50 Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest. 51 Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. 52 De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt; 53 na Jezus’ opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. 54 Toen de centurio en degenen die met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden: ‘Hij was werkelijk Gods Zoon.’

55 Vele vrouwen, die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren om voor hem te zorgen, stonden van een afstand toe te kijken. 56 Onder hen bevonden zich Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jakobus en Josef, en de moeder van de zonen van Zebedeüs.

xx

Hij, zelf zijn kruis dragende, ging naar de zogenaamde Schedelplaats

In het Hebreeuws genaamd Golgota, waar zij Hem kruisigden en met Hem twee anderen, aan weerszijden een, en Jezus in het midden.' Zie je hoe het er staat? Heb je op de lagere school zinsontleden geleerd? Waarschijnlijk wel. En dan weet je toch wel wat onderwerp is, en wat lijdend voorwerp, en meewerkend voorwerp. Laten we het onderwerp nemen en het lijdend voorwerp. Wat lees je hier in deze tekst: 'en Hij, zelf Zijn kruis dragende, ging naar Golgotha.' Hij ging naar Golgotha. Dat staat niet toevallig in de Bijbel. Elk woord is door God geïnspireerd. Hij ging naar Golgotha. Hij was het onderwerp, het is alsof hier staat: Kom, het is tijd om te gaan. Zoals Hij tegen Zijn discipelen had gezegd: Kom, laten wij naar Getsemané gaan, zo zegt Hij hier tegen degenen die Hem terecht moesten stellen en vastspijkeren aan het kruis: Kom laten wij naar Golgotha gaan. Want Jezus bepaalde alles Zelf. Dat was al voor de grondlegging van de wereld in het overleg tussen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zo afgesproken.

Dat Hij het zo zou doen, op dat moment op die dag, Zijn leven zou afleggen in de dood. En tot het laatste moment is Hij er helemaal bij gebleven. Hij is daar niet als een martelaar voor een ideaal aan het kruis gestorven. Zo wil de duivel Hem aan ons voorstellen, en alle filosofieën en alle vrome verhalen die we steeds weer horen als het gaat over Jezus en over Zijn lijden. Blijf maar liever dicht bij de Bijbel. Want dan zul je zien hoe jouw Heiland Zijn leven heeft afgelegd, voor jou. Want als Hij als martelaar zou zijn gestorven, voor een ideaal, dan kon Hij de Heiland niet zijn. Hij was één van ons, maar Hij was toch anders. Hij was de Zoon van God, Die Zelf kwam om Zijn leven af te leggen.

Dan wordt het donker

De Bijbel zegt: Van twaalf tot drie uur hing er een dichte duisternis over het hele land. Om ongeveer drie uur riep Jezus met luide stem: 'Eli, Eli, lama sabachtani?' Dat betekent: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?'
Maar Hij riep het vlak voor Hij stierf. Het was het laatste moment. En Hij riep het, staat er, met luide stem. Hij was niet een stervende, die half in coma naar adem snakte. Hij was nog in staat om met luide stem te proclameren de woorden van de heilige Schrift, van Psalm 22, zodat allen die daar bij dat kruis stonden, herkende wat Hij zei: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?'. Een proclamatie, een prediking ging er uit van Zijn lippen. Hij was geen kreunende stervende, zoals dat wordt voorgesteld in de film, maar Hij proclameerde in de volle kracht van Zijn leven. Enkele minuten voor Zijn dood. Want de dood had Hem niet overmeesterd. Dat kon ook niet. Want Hij Zelf zou Zijn leven afleggen in de dood.

Jezus wist dat het nu allemaal achter de rug was

En zei, zoals er geschreven staat: 'Ik heb dorst.' Ook in de laatste minuten van Zijn leven hier op aarde, hangende aan het kruis, bloedende uit vele wonden, weet de Here Jezus hier wat Hij zegt. Hij wist het, Hij was er nog helemaal bij, Hij was helder van geest, Hij was niet versuft geraakt. Hij ging de Schriften na, in Zijn gedachten ging Hij de Bijbel na, die Bijbel kon Hij niet vasthouden, want Zijn handen waren vastgespijkerd, maar Hij had het Woord van God in Zijn hart opgeborgen. En Hij ging de teksten na en kwam bij Psalm 69, en toen wist Hij, Ik moet zeggen: Ik heb dorst. Want zo staat het profetisch in de Psalm opgeschreven. En Jezus sprak, opdat de Schrift vervuld zou worden: Mij dorst. Een proclamatie. Opnieuw. Een prediking.

Het is volbracht

En toen doopte een van de soldaten een spons in een kan met zure wijn. Hij stak die op een stok en hield hem bij Jezus' mond. Toen Jezus wat van de wijn gedronken had, zei Hij: 'Het is volbracht! Vader in Uw handen beveel ik Mijn geest' Hij boog Zijn hoofd en gaf de geest. Hij is opnieuw het onderwerp. Er staat niet dat Hij stierf en dat Zijn hoofd op Zijn borst viel. Nee, Hij boog het hoofd. Eerbiedig voor de Vader, omdat Hij wist: Nu is alles wat de Vader en de Zoon hadden afgesproken, om de wereld te redden, om u en om mij te redden uit de macht van de zonde en van de dood, nu is alles volbracht. Hij zei: "In Uw hand beveel ik mijn Geest". En Zijn ziel goot Hij uit in het dodenrijk. Die offerde Hij aan God in de dood. Wonder boven wonder. Hij stond overal koninklijk boven.

Deze avond zou de sabbat beginnen. Daarom wilden de Joden niet dat de mannen nog langer aan de kruisen zouden blijven hangen. Zij vroegen Pilatus hun benen te laten breken. Dan zouden zij eerder sterven en konden de lichamen voor de sabbat van het kruis worden afgenomen, want dat was erg belangrijk. Daarop braken de soldaten eerst de benen van de twee mannen, die gelijk met Jezus waren gekruisigd. Maar toen zij bij Jezus kwamen, zagen zij dat Hij al gestorven was. Daarom braken zij Zijn benen niet. Wel stak een van de soldaten zijn speer in Jezus' zij. Meteen kwam er bloed en water uit.

Waarlijk: dit is de Zoon van God. Hij legde Zijn leven af

Waarom staat dat er? Dat is een wonderlijke zaak: dat Hij reeds gestorven was. Zes uur lang, slechts zes uur had Hij aan het kruis gehangen. 's Morgens om 9 uur gekruisigd, en 's middags om 3 uur zagen zij dat Hij reeds gestorven was. Dat was wonderlijk. Een kruiseling hangt wel drie, vier dagen aan het kruis normaal, maar sterft niet binnen zo'n korte tijd. Het was zo wonderlijk dat Hij reeds gestorven was. De Bijbel zegt dat Pilatus niet geloven kon dat Jezus al gestorven was. Dat kon eigenlijk niet. Het bevreemdde Pilatus en hij liet de dienstdoende officier roepen en vroeg hem of Hij reeds lang gestorven was. Pilatus kon het niet geloven, net zo min als de anderen, dat Hij reeds gestorven was omdat een kruiseling dagenlang aan het kruis hangt, voordat de dood intreedt. De Bijbel onthult ons dat God de Zoon Zelf Zijn leven heeft afgelegd in de dood. De dood kon Hem niet overmeesteren, maar Zelf goot Hij Zijn leven uit in de dood. Hij gaf Zijn leven voor jou. Niemand heeft het genomen. Hij gaf het, voor jou, voor je zonden. De aarde beefde, de rotsen scheurden, de graven gingen open. En die Romeinse hoofdman zei: Waarlijk: dit is de Zoon van God. Hij legde Zijn leven af.

Heb jij Hem al als je Heiland aangenomen? Heb je dit al geloofd? Heb je je dat al toegeëigend in geloof, dat Hij dat voor jou gedaan heeft? Dan mag je door dat geloof weten, dat je een kind van God bent. Er is een offer voor je gebracht. Want het was onmogelijk dat we onszelf zouden redden. Daar moest een mensenleven voor gegeven worden, in de gerechtigheid van God, anders kon Hij niemand redden. Maar de Here heeft jou gered, opdat je zou leven, door Hem. Hij heeft Zelf Zijn leven uitgegoten in de dood. En jij? Kind van God? Ben je al een navolger geworden van de Here Jezus? Dan is het ook voor jou Goede Vrijdag


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG