Afbeelding Missale Romanum - 115                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

JEZUS VOOR DE HOGERAADBIJBELTEKST Mattheüs 26  Markus 14  Lukas 22  Johannes 18

Uit het evangelie volgens Markus:

53 Jezus werd meegevoerd naar het huis van de hogepriester om te worden voorgeleid, en alle hogepriesters, oudsten en schriftgeleerden kwamen daar bijeen. 54 Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het huis van de hogepriester, waar hij tussen de knechten ging zitten en zich warmde aan het vuur.
55 De hogepriesters en het hele Sanhedrin probeerden iemand een getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen op grond waarvan ze hem ter dood konden veroordelen, maar dat lukte hun niet; 56 want hoewel veel mensen een valse verklaring aflegden, waren hun getuigenissen niet eensluidend. 57 Toen kwamen er een paar met de volgende valse verklaring: 58 ‘We hebben hem horen zeggen: “Ik zal die door mensenhanden gemaakte tempel afbreken en in drie dagen een andere opbouwen die niet door mensenhanden gemaakt is.”’ 59 Maar ook op dit punt waren de getuigenverklaringen niet afdoende. 60 De hogepriester stond op en vroeg Jezus: ‘Waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen zeggen?’ 61 Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niet. Toen vroeg de hogepriester hem: ‘Bent u de messias, de Zoon van de Gezegende?’ 62 Jezus zei: ‘Dat ben ik, en u zult de Mensenzoon aan de rechterhand van de Machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel.’ 63 De hogepriester scheurde zijn kleren en zei: ‘Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? 64 U hebt de godslastering gehoord; wat is uw oordeel?’ Allen oordeelden dat hij schuldig was en de doodstraf verdiende. 65 Toen begonnen sommigen hem te bespuwen; ze blinddoekten hem en sloegen hem in het gezicht en zeiden tegen hem: ‘Profeteer nu maar!’, en ook de dienaren onthaalden hem op vuistslagen.

De Tenlastelegging

De aard van de aanklacht is onduidelijk. Godslastering als tenlastelegging is onwaarschijnlijk. Er waren in de tijd waarin Jezus op aarde leefde vele zogenaamde ‘Messiassen’, zoals Theudas en Bar Kochba. Hun uitgesproken messiaanse pretenties hebben echter nooit tot een strafproces voor het Sanhedrin geleid.
Wanneer Pilatus aan de joodse aanklagers de vraag stelt, welke beschuldiging zij tegen Jezus inbrengen, voldoet het antwoord op die vraag in niets aan de elementaire vereisten aan een Romeinse tenlastelegging. Op godslastering stond bij de Romeinen geen doodstraf. De Romeinen waren niet geïnteresseerd in de joodse Jahweh en ook hun eigen god Jupiter namen zij met een korreltje zout. De aanklacht moest voor de rechtbank van Pilatus worden veranderd: het Sanhedrin voerde hoogverraad en opruiing aan.

Sommigen denken aan Romeinse majesteitsschennis (crimen laesae majestatis), maar dit is onhoudbaar: een joods gerechtshof zal zo’n zaak niet behandelen, bovendien werden zulke processen achter gesloten deuren behandeld.
Eerste proces: het Sanhedrin

Jezus wordt naar het Sanhedrin overgebracht en aldaar verhoord. Waarschijnlijk is dit Sanhedrin het gecreëerde bestuurscollege van de Romeinen dat in samenstelling en werkwijze sterke gelijkenis vertoont met het Sanhedrin in de oude, religieuze zin van het woord; in beide gevallen was de hogepriester voorzitter.

Er was ook nog een tweede hogepriester: eerst wordt Jezus verhoord bij Annas. Waarom moet Jezus eerst naar de vorige hogepriester, Annas, en dan pas naar het Sanhedrin? Moeten we denken aan een soort rechter-commissaris die de zaak instrueert? Dan wordt Jezus naar Kajafas gebracht, en vandaar naar Pilatus. En daar zeggen de ‘joden’ (= leiders van het joodse volk), dat het hun niet geoorloofd is iemand ter dood te brengen.

Het Evangelie van Lucas vermeldt, dat op de vraag van het Sanhedrin: »Zijt gij dan de Zoon van God?« Jezus antwoordt: »Gij zegt zelf dat Ik het ben.« Dat is een oosterse zegswijze voor ‘ja’. Daarop vroeg de voorzitter van het Sanhedrin: »Wat hebben wij verder voor getuigenis nodig? Zelf hebben wij het immers uit zijn mond gehoord.» Mattheus voegt eraan toe, dat de hogepriester zijn kleren scheurde en van godslastering sprak. Daarop oordeelde het Sanhedrin dat Jezus ter dood moest worden veroordeeld. Van deze details echter geen spoor bij Johannes. Volgens Johannes werden er geen getuigen gehoord. Mattheus (26:65-66) verhaalt: »Toen scheurde de hogepriester zijn klederen, en zeide: Hij heeft God gelasterd; wat hebben we nog getuigen nodig? Ziet, nu hebt gij de godslastering gehoord. Wat dunkt u? En ze antwoordden: Hij is des doods schuldig.« Van oudsher gold echter in het Mozaïsche recht (uit de Thora) immers de regel unus testis nullus testis, inhoudende dat de rechter niet mag afgaan op de verklaring van slechts één getuige. Maar getuigen waren niet meer nodig.

Het Sanhedrin overtrad joods procesrecht

De eerste joodse beschrijving van rechtsprocedures staat in de eerste vijf boeken van de bijbel, de Thora. Maar deze stammen uit een veel vroegere periode en hadden geen juridisch doel, zodat zij onbruikbaar zijn voor de reconstructie van de procesgang. De mondelinge joodse overlevering van die dagen werd rond het begin van de derde eeuw na Christus in de Mishna opgeschreven. Deze Mishna is uitvoerig bestudeerd. Het resultaat daarvan is de Gemara. Mish- na en Gemara samen vormen een schat van wijsheid. Een onderdeel van Mishna is het traktaat ‘Sanhedrin’ met vele gegevens over competentie en rechtsgang van joodse rechterlijke instanties. Maar dat traktaat is pas rond het jaar 400 na Christus opgeschreven, dat is eeuwen na de Evangelies. Een eenvoudig antwoord op de vraag naar de geldigheid van deze bron ‘Sanhedrin’ is niet te vinden.

De hogepriester Kajafas was niet alleen geestelijk leider, maar ook voorzitter van het hoogste joodse rechtscollege Sanhedrin, te vergelijken met onze Hoge Raad. Het Sanhedrin telde zeventig leden: priesters, schriftgeleerden en ouderlingen. Dit rechtsorgaan hoorde te werk te gaan volgens zorgvuldig opgestelde regels.
Ongeveer ieder voorschrift van het traktaat ‘Sanhedrin’ blijkt in het proces Jezus te zijn overtreden. Baron De Wijkerslooth, voorzitter van het Nederlands college van procureurs-generaal, spreekt van Juridische ontsporing in Judea (2002). Pinchas Lapide noemt in zijn boek Wie waren er schuldig aan de dood van Jezus (Frankfurt, 1988) twaalf overtredingen. De Fransman Chauvin in zijn boek Le Proces de Jesus-Christ (Parijs, 1901) vond er 27.

(1) Het was verboden, dat het Sanhedrin in de nacht, dus min of meer in het geheim, zitting hield. Het proces Jezus voor het Sanhedrin was ’s nachts, wat verboden was.

(2) Het was verboden om de vooravond van een feestdag als rechtsdag te benutten. Het proces Jezus werd gevoerd aan de vooravond van een grote sabbat, vlak voor Pascha.

(3) Als zittingszaal moest de tempel worden gebruikt, en wel de zaal Lishkat ha Gazith (traktaat Sanhedrin 32b). Het huis van de hogepriester als zittingzaal (en niet de tempel) was verboden. Pilatus had immers bevolen, dat het Sanhedrin buiten de tempel moest vergaderen, omdat alleen in de tempel een doodvonnis mocht worden uitgesproken. Pilatus gaf daarmee aan, dat het uitsluitend tot de Romeinse jurisdictie behoorde een doodvonnis uit te spreken. Het Sanhedrin stond dus onder Romeinse jurisdictie.

(4) Iemand kon alleen terechtstaan op een aanklacht van een of meer medeburgers. De voorzitter van het Sanhedrin mocht geen aanklacht (beschuldiging) indienen; dat moest een buitenstaander doen. Volgens de Evangelies nam de hogepriester bij de beraadslagingen als eerste het woord en bracht zijn stem als eerste uit: »Hij is des doods schuldig«.

(5) Er moesten minstens twee getuigen met eensluidende getuigenissen zijn. Marcus 14 vers 59: »Maar ook zo stemde hun verklaring niet overeen.« Aan de voorwaarde dat er tenminste twee verklaringen waren die overeenstemden, werd dus niet voldaan. Er moesten minstens twee getuigen met eensluidende verklaringen zijn, maar die ontbraken.

(6) Bij de beraadslagingen moest de hogepriester eerst aan anderen het woord geven, te beginnen bij de jongste. Hier spreekt de hogepriester als eerste zijn veroordeling uit en scheurt zijn klederen: »Hij is des doods schuldig.«

(7) De hogepriester Kajafas scheurde zijn klederen. Dit was strikt verboden aan een hogepriester (traktaat Sanhedrin VII,5). Een rechter was verplicht zijn kleed te scheuren als teken van diepe verontwaardiging bij een godslastering. Maar het kleed van de hogepriester was het symbool voor de eenheid van het priesterschap in Israël. In feite verscheurde de hogepriester Kajafas met zijn kleed deze eenheid in het joodse priesterschap, toen hij het doodvonnis over Jezus uitsprak.

(8) Een loutere bekentenis was niet voldoende voor een veroordeling. Kajafas beroept zich op een bekentenis, maar die mocht niet als bewijs worden gebruikt. »We hebben zijngetuigenis gehoord. Wat hebben we nog getuigen nodig?«

(9) Een verdachte ging vrijuit, als het Sanhedrin unaniem tot een schuldigverklaring kwam. Tenminste één lid van dat rechtscollege moest zich verplaatsen in het standpunt van de verdachte en hem verdedigen als een soort advocaat. Kwam het tot een unanieme veroordeling, dan was er kennelijk geen eerlijke verdediging geweest en ging de verdachte vrijuit. Die ‘allen’ die hem veroordeelden, zijn dus de zeventig leden van het Sanhedrin. Die unanimiteit had ertoe moeten leiden dat Jezus in vrijheid gesteld zou zijn. Niemand van het Sanhedrin verdedigde Jezus en dat had volgens de regels wel gemoeten. Zelfs Jozef van Arimathea, een geheime leerling van Jezus en lid van het Sanhedrin, zweeg klaarblijkelijk.

(10) Het was strikt verboden, dat er een eed werd afgelegd. De hogepriester zegt: »Ik bezweer u bij de levende God (...)«. Een eed (bezwering) was strikt verboden.

(11) Het Sanhedrin moest over de schuldvraag tweemaal stemmen met een pauze van tenminste een etmaal. Dat is niet gebeurd.

(12) Mensen waren in die tijd voorzichtig met valse verklaringen. Een valse getuigenis in een proces kon tot de doodstraf leiden. De apostel Marcus vermeldt valse getuigen, die Jezus hadden horen zeggen dat Hij de tempel zou afbreken en een andere, niet door mensenhanden gemaakt, in drie dagen zou opbouwen. Deze valse getuigen werden niet vervolgd.

(13) De aanklacht van godslastering was geen geldige aanklacht. Er waren in die tijd vele ‘messiassen’, zoals Theudas en Bar Kochba. Hun uitgesproken messiaanse pretenties hebben nooit tot een strafproces voor het Sanhedrin geleid.

(14) In de tekst van Mattheus 26 vers 65 zegt Kajafas: »Hij heeft God gelasterd! Waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt gij de godslastering gehoord. Wat dunkt u?« Hierin worden de vijf rechtsregels overtreden: (a) Een buitenstaander moest een klacht indienen; dat was aan de hogepriester verboden. (b) Een bekentenis was onvoldoende om te veroordelen. (c) Er waren tenminste twee eensluidende getuigen nodig. (d) Een beschuldiging van godslastering is geen strafklacht, zeker niet voor de Romeinen. (e) Bij de beraadslagingen moesten eerst anderen aan het woord komen, te beginnen bij de jongste.

(15) Zo kwam het Sanhedrin via een in elk opzicht gebrekkig proces tot een religieuze veroordeling, een fatwa…


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG