Afbeelding Missale Romanum - 099                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

GOD ZAL RECHTSPREKENBIJBELTEKST Mattheüs 25

Uit het evangelie volgens Mattheüs:

31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; 33 de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34 Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 41 Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. 42 Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. 43 Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.” 44 Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” 45 En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.” 46 Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’

Om ook nog eens te lezen: Ezechiël 34: 1-6.9-17.31

De Heer richt zich tot mij: 'Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen: "Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor jullie kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht - jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat.
Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: Dit zegt God, de HEER: Ik zal de herders straffen en mijn schapen opeisen; zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden; ik zal mijn schapen uit hun mond redden, ze zullen ze niet meer eten! Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende donkere wolken. Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen bijeenbrengen, ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren. Op de bergen van Israël en bij de waterstromen zal ik ze weiden, overal in het land waar mensen wonen. Ik zal ze laten grazen op een goede weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden; op Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige weide. Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten - spreekt God, de HEER. Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken - maar vette en sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet.
Wat jullie betreft, mijn schapen, dit zegt God, de HEER: ik zal rechtspreken tussen het ene schaap en het andere, tussen rammen en bokken. Jullie zijn mijn schapen, de schapen die ik weid; jullie zijn mensen en ik ben jullie God" - zo spreekt God - de HEER.

Wij kennen de Here Jezus als onze Verlosser en Zaligmaker

Degene die zijn leven voor ons gaf aan het kruis. Die al onze zonden verzoend heeft bij de Vader door het offer van zijn leven. Iets wat we ook vieren in het heilig avondmaal. Door wat Hij deed voor ons mogen wij het eeuwig leven beërven. Dat is de kern van het evangelie. 

En toch lees je dan die woorden van Jezus over mensen die gerechtvaardigd worden op grond van wat ze deden hier in dit aardse bestaan. Is dat niet vreemd en staat dat niet op gespannen voet met de rechtvaardiging uit geloof alleen? Iets dat we in de Reformatie zo nadrukkelijk hebben meegekregen. We worden toch door genade behouden,door niets anders? 

Ja, en dat is juist waar het in de beide gedeelten ook om gaat, het gaat om Gods genade. In het bijzonder vandaag om twee groepen. Het zal u misschien vreemd klinken, maar het gaat in beide gedeelten niet om de christelijke gemeente. Hoewel er voor ons en ons handelen ook een duidelijke boodschap in zit. Als navolgers van God en Jezus moeten we immers handelen naar Gods wil en in Jezus voetsporen gaan. 

In het gedeelte dat we hebben gelezen uit Ezechiël gaat het nadrukkelijk niet over de christelijke gemeente, maar over het volk Israel. Gods oude bondsvolk. De herders van Israel hebben hun werk niet goed gedaan en de schapen zijn verstrooid geraakt. Wat God had toevertrouwd aan mensenhanden is uitgelopen op een mislukking. En we weten dat Israel in ballingschap is gegaan. 

Eerst het noordelijke rijk, de Assyrische ballingschap, tien stammen die verstrooid zijn geraakt over de wereld en nooit meer terug gekomen zijn in het land en later de Babylonische ballingschap van Juda en Benjamin, die wel gedeeltelijk zijn teruggekeerd in het land. En nog weer later de verstrooiing die ontstaan is na de verwoesting door de Romeinen van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling. Het land raakte toen ontvolkt en de joden zijn verstrooid geraakt over heel de wereld.

Maar de profeten spreken over een dag dat God zijn oude bondsvolk weer zal verzamelen op de bergen van Israel. Dat hij de tien verloren stammen zal verenigen met Juda en Benjamin. God is bezig in onze tijd dit plan uit te voeren. Hij zal zelf als herder van het volk op treden en ze redden uit alle plaatsen ter wereld waarheen ze verdreven zijn. God heeft beloofd dat Hij zijn volk zal laten terugkeren uit alle volken en alle landen en op de bergen van Israel zal Hij ze weiden. Eerst is er het lichamelijke herstel van het volk en daarna zal het geestelijke herstel volgen. Dat leren we uit Ezechiël 37 waar het gaat om het dal van dorre doodsbeenderen. Pas als de doodsbeenderen van Israel zijn samengevoegd zal God het leven er in blazen en ze een nieuw hart geven, het hart van steen zal plaatsmaken voor een hart van vlees. 

God is in onze tijd bezig met zijn plan van herstel voor zijn oude bondsvolk

Er is nog veel onvolkomens wat we zien. Veel wat naar onze maatstaven niet klopt als we kijken naar het land Israel en wat de leiders daar doen. Maar God is bezig zijn volk terug te halen, overal vandaan. Wat we nu zien is nog niet een duidelijk geestelijk herstel van Israel. De meeste Joden zijn in onze tijd niet-godsdienstige Joden, maar ze weten zich wel wereldwijd met elkaar verbonden, gelovig of niet gelovig. Soms tegen wil en dank. Maar God laat niet los wat zijn hand begonnen is te doen en Hij zal ze bijeenbrengen en vergaderen als de Goede Herder. Het verdwaalde zoekt Hij op, het verjaagde haalt Hij terug, de gewonde zal Hij verbinden, de zieke gezond maken. Maar de vette en sterke zal Hij doden. 

Het mag duidelijk zijn wat met die laatste twee categorieën bedoeld wordt. Dat zijn mensen die zich tegoed gedaan hebben in deze wereld ten koste van anderen. Mensen die niet hebben omgezien naar wat zwak is en verloren dreigde te gaan. Die hebben hun deel reeds gehad op aarde. Daar heeft de Here God geen pardon mee. Maar de verdwaalde, de verjaagde, de gewonde, en de zieke gaan Hem aan het hart. Voor de dwaalleraren die de schapen op een dwaalspoor hebben gezet zal het oordeel niet mis zijn. Maar zij die geestelijk verdwaald zijn, verjaagd, gewond en ziek, zullen worden thuisgebracht en genezing vinden.

God zal rechtspreken tussen de schapen, rammen en bokken van Israel

Dat is pure genade van God. Want ook in Gods rechtspraak ligt genade. Genade namelijk voor hen die verloren zijn geraakt door toedoen van anderen die geen herder zijn geweest, maar mensen op dwaalsporen hebben gebracht. Van God weg hebben laten raken. God weet waar en wie dat allemaal zijn. En God zal voor hen genadig zijn. God zal eens de sluier voor hun ogen weghalen. De hardheid van hun harten wegdoen, zodat ze zien wie Hij als herder over Israel heeft aangesteld. 

Dan zullen de twee volken tot een worden en de scheidsmuur tussen Israel en de gemeente van Jezus Christus worden afgebroken. En dat zal gebeuren als de volheid van de heidenen zal zijn binnengegaan in het Koninkrijk van de Messias. Bij de wederkomst van Christus. God gaat dus naast de christelijke gemeente ook nog een weg met zijn oude verbondsvolk. Want Gods eden en verbonden zijn onberouwelijk. God komt niet terug op wat Hij beloofd heeft aan Israel. Eens zal Hij de bedekking die er nu nog is bij hen wegnemen.

De tweede groep waar we over gelezen hebben is eveneens niet de christelijke gemeente. Het gaat in het gedeelte van Matteus namelijk over de volkerenwereld. Als de Mensenzoon terugkomt omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen zal Hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon, zo spreekt Jezus over zijn tweede komst. De eerste keer kwam Hij als onze Verlosser en Zaligmaker, de tweede keer zal Hij komen als de Rechter van deze wereld. Alle volken zullen worden samengebracht en de Mensenzoon zal als een herder de schapen van de bokken scheiden. Dat beeld zagen we ook al bij Ezechiël, daar ten aanzien van Israel. Er zal dus ook door de Messias een scheiding plaatsvinden van de bokken en de schapen. 

Een scheiding die gebeurt op grond bepaalde daden

Het horen bij de ene of de andere groep, bij de bokken of de schapen gebeurt dus dan, bij de wederkomst voor de wereld op grond van wat mensen gedaan hebben in hun leven. En deel van de wereldbevolking die dan leeft mag zich gezegend weten door de Vader en deel nemen aan het Koninkrijk dat Christus hier op aarde zal vestigen.

Heel opvallend is dat al voor de grondvesting van de wereld dat Koninkrijk voor deze mensen bestemd is. God heeft al voor zijn schepping bepaald wie daar deel aan zouden krijgen. Daar komen we iets van de verkiezing van God in tegen, waar de vaderen van Dordt zo mee geworsteld hebben. 

Maar de grilligheid die een bepaalde uitleg van de verkiezingsleer kan hebben is hier niet aan de orde. Daarmee bedoel ik dat God zomaar willekeurig van eeuwigheid af mensen heeft verkoren tot behoud of verloren gaan. Dat vind ik een vreselijke leer die velen in de wat zwaardere kerken tot wanhoop heeft gedreven. Nee, Gods verkiezende liefde die van eeuwigheid is gaat in Jezus eigen woorden immers duidelijk uit naar mensen die gedaan hebben wat ze in Gods ogen zouden moeten doen. Die het hart van de Tora, van Gods wet hebben verstaan, namelijk de liefde tot de naaste, het gebod dat gelijk is aan het eerste de liefde tot God. 

Van eeuwigheid af heeft God besloten dat dergelijke mensen in mogen gaan in het Rijk dat zijn Zoon op deze aarde zou brengen.  Wie wel gedaan heeft aan de Zoon heeft wel gedaan aan God zelf. Heeft God daarmee geëerd. Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken, Ik was vreemdeling en jullie namen Mij op, Ik was naakt en jullie hebben mij gekleed, Ik was ziek en jullie bezochten Mij, gevangen en jullie kwamen naar Mij toe. 

Heel verwonderd zullen die mensen vragen, maar wanneer hebben we dat dan voor u gedaan?

Met andere woorden we kennen u niet eens, we zijn u nooit tegen gekomen. Het is zo duidelijk dat het hier gaat om mensen uit de volkerenwereld die Jezus niet kennen en die toch zonder dat ze het weten iets voor Hem gedaan hebben. En die op grond van hun barmhartigheid, barmhartigheid bewezen zal worden. Maar ze snappen er niks van, totdat Jezus hen antwoord geeft. En de Koning zal hun antwoorden: Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan. 
 
Let goed op wat Jezus zegt. Jezus zegt hier niet alles wat je voor je naaste hebt gedaan, Jezus spreekt dus niet in het algemeen. Hij spreekt heel duidelijk over zijn broeders of zusters. En wie zijn de broeders of zusters van Jezus? Als er iemand op een bepaald moment op Jezus afkomt en tegen hem zegt: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten, ze willen u spreken.’ Dan antwoord Jezus die man en zegt: ‘Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?’ En dan maakt Jezus een gebaar naar zijn leerlingen en zegt: ‘Zij zijn mijn moeder en mijn broers. Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer, mijn zuster en mijn moeder.’ 

Als mensen uit de volkeren dus goed gedaan hebben aan de kinderen van God, aan mensen die de wil van de Vader in de hemel doen, dan zal dat zijn alsof ze het aan Jezus zelf hebben gedaan. En op grond daarvan zullen ze het Vrederijk dat Jezus zal stichten hier op aarde mogen bevolken. 

Als dat geen genade is!

Het is pure genade, want deze mensen kenden Jezus helemaal niet, maar hadden wel het hart van de Thora begrepen. Namelijk dat de liefde tot God tot uiting komt in de liefde tot de naaste. Maar voor hen die geen liefde kennen, daarvan niets wilden weten in relatie tot de kinderen van het Koninkrijk, de broeders en de zusters. Tot hen in wie Jezus ook incognito, verhuld is gekomen, tot hen zal Hij zeggen: verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. 

Jullie hebben dat allemaal niet aan Mij gedaan, terwijl Ik jullie aankeek door de ogen van hen die honger of dorst hadden, door de ogen van die vreemdeling die huisvesting zocht. Ik keer jullie aan door de ogen van hen die geen kleding hadden, die ziek waren of in de gevangenis zaten. Jullie hebben geen poot uitgestoken om te helpen. Ik kan jullie helaas niet in mijn Koninkrijk gebruiken. We kunnen bij de afgewezenen en het oordeel van God en Jezus stil blijven staan, maar we kunnen ook positief kijken naar de beide geschiedenissen die we gelezen hebben. 
 
Er is de christelijke gemeente die weet dat ze van en uit genade leeft en die als bruid van Christus in een ondeelbaar ogenblik wordt opgenomen in de hemel en die met Christus als koningen zal wederkomen. Maar daarnaast gaat God ook nog een weg met zijn oude bondsvolk Israel en met de volkerenwereld. Dat wordt echt goed duidelijk als Jezus wederkomt met al zijn engelen en heiligen. God heeft zijn  bondsvolk niet verstoten en kennelijk is er ook plek voor anderen uit de volkeren die tot dan nog niet tot de christelijke gemeente horen.

Onverdiende goedheid van God! 

Het is God die altijd weer het verlorene zoekt en bijeenbrengt, het gewonde verbindt, de zieke geneest, de hongerige spijzigt en de dorstige laven wil. Dat doet Hij ook aan zijn tafel, die verwijst naar die grote dag dat Jezus zal aanliggen in zijn Rijk, met de schare die niemand tellen kan. 

Geen mens verdiend de zaligheid, dat Heeft Christus voor ons gedaan. Ook voor die mensen die op grond van wat ze de minste broeders of zusters hebben gedaan worden gerechtvaardigd. Ook zij leven voor 100% van de genade, ook gans Israel dat behouden wordt leeft van die genade. Als eerstelingen van de oogst worden in elk geval wij geroepen te doen de wil van de Vader, dan zijn wij  broeders en zusters van de Heer, en hebben we gemeenschap met Hem. Aan tafel mogen we denken aan de tafel die Gods eens voor het oog van alle volkeren zal aanrichten, het Koninklijk bruiloftsmaal, waar we het brood des hemels zullen eten en met velen zullen drinken van het levende water.


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG