Afbeelding Missale Romanum - 098                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

DE KOMST VAN DE MENSENZOONBIJBELTEKST Mattheüs 24  Markus 13  Lukas 21

Uit het evangelie volgens Lukas:

5 Toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en wijgeschenken waarmee hij versierd was, zei hij: 6 ‘Wat jullie hier zien – er zullen dagen komen waarop geen steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.’ 7 Ze stelden hem toen de vraag: ‘Meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we het herkennen?’ 8 Jezus zei: ‘Let op, laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben het,” of: “De tijd is gekomen.” Volg hen niet! 9 Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.’ 10 Hij vervolgde: ‘Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, 11 er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. 12 Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam. 13 Dan zullen jullie moeten getuigen. 14 Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. 15 Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. 16 Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren, sommigen van jullie zullen worden terechtgesteld, 17 en jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. 18 Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. 19 Red je leven door standvastigheid!

20 Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. 21 Wie in Judea is moet dan de bergen in vluchten, wie in Jeruzalem is moet er wegtrekken, en wie op het land is moet niet naar de stad gaan, 22 want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan. 23 Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Want er zal ontzaglijk veel leed zijn in het land, en een zwaar vonnis zal de bevolking treffen. 24 De inwoners zullen omkomen door het zwaard of in gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen, tot de tijd van de heidenen voorbij is. 25 Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; 26 de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. 27 Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. 28 Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’

29 Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. 30 Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. 31 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. 32 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt. 33 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. 34 Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt, 35 onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want plotseling zal hij komen over allen die waar ook op aarde wonen. 36 Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen.’
37 Overdag gaf hij onderricht in de tempel, maar ’s avonds vertrok hij om de nacht door te brengen op de Olijfberg. 38 Iedere ochtend kwam het hele volk al vroeg naar de tempel om naar hem te luisteren.

De tweede komst van de Mensenzoon

De Wederkomst, of Tweede Komst, van Jezus Christus is de hoop van gelovigen dat God alle dingen onder controle heeft en trouw is aan de beloften en profetieën in Zijn Woord. Tijdens Zijn eerste komst kwam Jezus Christus als een baby in een voederbak in Betlehem naar de aarde, net zoals dat voorspeld was. Jezus vervulde vele van de profetieën over de Messias, door Zijn geboorte, leven, bediening, dood en wederopstanding. Maar, er zijn enkele profetieën met betrekking tot de Messias die Jezus niet, nog niet, heeft vervuld. De Wederkomst van Christus zal de terugkeer van Christus zijn om deze resterende profetieën te vervullen. Bij Zijn eerste komst was Jezus de lijdende dienaar. Bij Zijn Tweede Komst zal Jezus de overwinnende Koning zijn. Bij Zijn eerste komst kwam Hij in de meest nederige omstandigheden. Bij Zijn Tweede komst zal Jezus met de legers van de Hemel aan Zijn zijde komen.

De Profeten uit het Oude Testament maakten geen onderscheid tussen de twee komsten. Dit kunnen we zien in Schriftteksten zoals Jesaja 7:14; 9:6-7; en Zacharia 14:4. Omdat de profetieën over twee verschillende individuen lijken te spreken, geloofden veel Joodse schriftgeleerden dat er zowel een lijdende Messias als een overwinnende Messias zou zijn. Wat zij niet correct begrepen was dat dezelfde Messias beide rollen zou vervullen. Jezus vervulde de rol van de lijdende dienaar (Jesaja hoofdstuk 53) in Zijn eerste komst. Jezus zal de rol van de verlosser en koning van Israël vervullen tijdens Zijn tweede komst. Zacharia 12:10 en Openbaring 1:7, die de Wederkomst beschrijven, kijken terug naar hoe Jezus werd doorboord. Israël en de hele wereld zullen rouwen omdat zij de Messias niet de eerste keer dat Hij kwam hadden geaccepteerd.

Nadat Jezus naar de Hemel opsteeg verkondigden de engelen tegen de apostelen: “Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan” (Handelingen 1:11). Zacharia 14:4 identificeert de locatie van de Wederkomst als de Olijfberg. Matteüs 24:30 stelt: “Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister”. Titus 2:13 beschrijft de Wederkomst als “de verschijning van de majesteit.”

De Wederkomst wordt tot in het grootste detail besproken in Openbaring 19:11-16: "Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf. Hij droeg met bloed doordrenkte kleren. Zijn naam luidde ‘Woord van God’. De hemelse legermacht, gekleed in zuiver, wit linnen, volgde hem op witte paarden. Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan, en hij zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden. Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam ‘HOOGSTE HEER EN KONING.’”

NADENKEN OVER DE WEDERKOMST

Lezen: Matth.25:1/13

Misschien heb jij op een mooie zonnige zomerdag ook wel eens in het gras gelegen en gekeken naar de mooie witte wolken in de blauwe lucht. En heb je je fantasie losgelaten op de vormen van die wolken, zodat je er allerlei figuren in zag. Misschien is er zelfs wel in je gedachten opgekomen, dat de Heere Jezus op zo’n wolk zal terugkomen. En heb je even gedacht: Hoe zal dat zijn? Hoe zal dat voor mij zijn? Ben ik bereid? Dat is een heel persoonlijke vraag en die zal op deze avond nog wel eens naar voren komen.

Voor de bekeerde Jood, dichter Isaac da Costa was dat wel zo. Van hem is bekend dat hij ’s morgens eerst naar buiten keek, en als er dan een strakblauwe lucht was, verzuchtte hij: Nee, vandaag zal Hij wel niet komen.

Het zal vanavond gaan over de wederkomst.
In de kerk hebben we het horen lezen door ouderling……….
Ik geloof in Jezus Christus……opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
En toen jij als baby het teken en zegel van de heilige doop ontving, is er voor je gebeden of je: ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus zonder verschrikken zou mogen verschijnen.

In het Nieuwe Testament wordt op meer dan driehonderd plaatsen gesproken over de wederkomst. Daarmee wil de Heere zeggen dat het voor ons heel belangrijk is om er rekening mee te houden. Toen de Heere Jezus op aarde leefde, heeft Hij verschillende keren gesproken over Zijn wederkomst.

Tijdens het verhoor door de hogepriester Kajafas verklaarde Hij; Ik zeg u: Van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen, zittende ter rechterhand Gods en komende op de wolken des hemels.
Maar ook tegen de menigte die Hem volgde en tegen Zijn discipelen heeft Hij over Zijn wederkomst gesproken. Vriend en vijand weer ervan. Ook wij. Wij hebben er dus rekening mee te houden.

In de gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze meisjes, aan het begin van de avond voor jullie gelezen uit de Bijbel, waarschuwt de Heere ons dat we voorbereid moeten zijn op Zijn komst.
Zo waakt dan; want gij weet de dag niet noch de ure, in welke de Zoon des mensen komen zal.

Wat aan de wederkomst vooraf gaat

In Mattheus 24 spreek de Heere Jezus over de dingen die zullen gebeuren en over de grote verdrukking die zal komen. Ook wijst Hij op de tekenen die er bij Zijn komst gezien zullen worden.

Laten wij ook eens kijken wat er in Mattheus 24 staat. Als we allemaal dit hoofdstuk opzoeken,  kunnen we vers voor vers op ons laten inwerken.

Vers 1 en 2 gaat over Jezus’ voorzegging van de verwoesting van de tempel en nog geen veertig jaar later ging deze profetie in vervulling. In het jaar 70 werden Jeruzalem en de tempel door de Romeinen verwoest.

Vanaf vers 3 beschrijft Jezus de tekenen vóór het einde.
En als Hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst en van de voleinding der wereld?

Hier begint wat wel wordt genoemd Jezus’ tweede bergrede. De discipelen, eigenlijk vier van hen, stelden formeel twee vragen:
a.    wanneer zullen deze dingen gebeuren?
b.    Wat is het teken van uw komst en de voleinding der wereld?
Inhoudelijk zijn echter die vragen niet te scheiden. De tekenen geven namelijk een antwoord op het wanneer.

Vers 4: En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide,
De verzen 4-14 vermelden een serie gebeurtenissen die nog niet direct het einde zelf betekenen, maar het begin der weeën worden genoemd. De waarschuwing om zich niet te laten verleiden, is welgeplaatst. De druk van de moeilijke omstandigheden zal de mensen ontvankelijk maken voor dwaalleraars, die hun verlossing beloven.

Vers 5: Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.
Jezus zegt dat er velen zullen komen onder Zijn naam. Dat wil niet noodzakelijkerwijs zeggen dat zij ook Zijn naam dragen, maar wel dat zij beweren dat ze Jezus zijn die is teruggekomen. En velen zullen door deze valse messiassen verleid worden.

Vers 6: En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.
Na de religieuze verleidingen spreekt de Heere Jezus nu over de politieke chaos. Men zal horen van oorlogen in de nabijheid en ver weg. Maar dat hoeft niet angstig of verontrust te maken, want deze dingen moeten gebeuren dwz ze horen tot Gods plan. En ze betekenen ook niet dat het einde is gekomen en dat de wederkomst van Christus nabij is.

Vers 7: Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
Met oorlogen zijn niet slechts burgeroorlogen en opstanden bedoeld, maar oorlogen tussen verschillende volken en landen. Bovendien zullen er op verschillende plaatsen natuurrampen en epidemieën zijn, met name hongersnood, pest en aardbeving.

Vers 8: Doch al deze dingen zijn maar een beginsel der smarten.
Al deze dingen zijn slechts een voorspel van nog ergere gebeurtenissen, die vlak voor de wederkomst van Jezus zullen plaatsvinden – een verdrukking zoals de wereld nooit eerder gekend heeft. Ze zijn het begin van de barensweeën, die aan de wedergeboorte van de wereld moeten voorafgaan.

Vers 9: Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden en gij zult gehaat worden door alle volken, om Mijns Naams wil.
Na de algemene tekenen begint Jezus nu in het bijzonder over de gelovigen te spreken. In dezelfde tijd van de gebeurtenissen, die nog niet het einde zijn, maar een voorspel daarop, zullen de discipelen verdrukt worden door alle volkeren omwille van de naam van Jezus. Hij voorzegt hier dus een wereldwijde christenvervolging.

Vers 10/11: En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren en elkander haten, en vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden.
Door deze vervolgingen en ook door het optreden van valse profeten zullen velen van het geloof afvallen en worden tot verraders en vijanden van hun medebroeders. De massale christenvervolging zal leiden tot een enorme geloofsafval.

Vers 12: En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.
Geloofsafval blijkt ook uit de toenemende weerstand tegen de goddelijke wet, de Schriften, die gepaard gaan met een verkillen van de liefde voor God en de naaste. Evenals eerbied voor Gods Woord en liefde voor God elkaar wederzijds beïnvloeden, zo ook wetsverachting en liefdeloosheid. Jezus voorspelt hier een massale verwording van de gemeente.

Vers 13: Maar wie zal volharden tot het einde, die zal zalig worden.
Maar er blijft een belofte voor de gelovigen. Zij die ondanks de hier genoemde beproevingen Christus blijven belijden en Hem blijven dienen, zullen in Gods heerlijkheid ingaan. Het einde is het einde van hun leven of de wederkomst van de Zoon des mensen.

Vers 14: En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen.
Voordat de eigenlijke eindtijd aanbreekt, zal het Evangelie in de gehele bewoonde wereld verkondigd worden aan alle volkeren.
Het aannemen of afwijzen van dit gepredikte Evangelie zal het criterium, het bewijsstuk, zijn bij het grote oordeel van de Zoon des mensen, op grond waarvan men vrijgesproken of schuldig verklaard wordt.

Vers 15: Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, de profeet, staande in de heilige plaats (die het leest die merke daarop!)
Jezus haalt hier een profetie uit Daniël aan. Een ‘gruwel’ is alles wat voor Gods aangezicht niet kan bestaan.
De definitieve vervulling van die profetie zal in de tijd van het einde plaatsvinden, als het kwaad in de wereld zijn hoogtepunt bereikt en de antichrist zich in de tempel zal laten aanbidden en vereren.

Vers 16: Dat alsdan, die in Judea zijn, vluchten op de bergen.
Evenals bij de omsingeling van Jeruzalem door legerkampen gebiedt Jezus Zijn discipelen en men name hen die in Judea verblijven, ook ten dage dat de antichrist zich zal openbaren in de tempel, te vluchten naar de bergen.

Vers 17/18 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen en die op de akker is, kere niet weer terug, om zijn klederen weg te nemen.
De vlucht zal heel snel moeten gebeuren. De platte daken werden gebruikt, zij deden dienst voor het drogen van vruchten, maar ook om te studeren en te eten etc. Wie zich op die dag op het dak, met zijn trap langs de buitenmuur, bevindt, zal niet eerst zijn  huis moeten binnengaan om nog iets mee te nemen. En wie (in zijn onderkleed) op het veld werkt, moet niet eerst thuis kleren gaan halen.

Vers 19: Maar wee de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen.
Wee is hier niet een dreigende aanklacht, maar een klacht van droefheid en betekent ‘ongelukkig’ dwz. arme vrouwen.
Moeders, die in verwachting zijn of een kind aan de borst hebben, zijn namelijk tegen de ontberingen van een snelle vlucht het minst opgewassen.

Vers 20: Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.
De discipelen moeten bidden dat verzwarende omstandigheden achterwege zullen blijven. De moeilijkheid van de wintertijd bestaat uit de vele regenval en daardoor moeilijk begaanbare wegen, maar het probleem van de sabbat is niet geheel duidelijk.
Het was in geval van vervolging toegestaan het sabbatsgebod te overtreden, dus moeten we eerder denken aan het oplopen van vertraging bij de vlucht door de tegenstand van orthodoxe joden (zoals gesloten stadspoorten en afwezigheid van vervoersmiddelen). Ook kan Jezus gedacht hebben aan het feit dat de vluchtende discipelen op een sabbat direct herkent zouden worden, wat met het oog op de vervolgingen rampzalig zou zijn.

Vers 21: Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.
Het zal de moeilijkste tijd uit de wereldgeschiedenis zijn. Deze tijd, die uitvoerig beschreven wordt in Openbaring 8:3 tot 19:21, kent twee aspecten: vervolging van de gemeente door de antichrist en het komen van goddelijke oordelen over een goddeloze en afvallige wereld.

Vers 22: En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.
Zoals God de genadetijd kan verlengen, zo kan Hij de dagen van verdrukking verkorten en zal Hij dit ook doen omwille van de uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen.

Vers 23/24: Alsdan, zo iemand tot u zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet, want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden
Evenals in de tijd vóór het einde zullen er ook tijdens de grote verdrukking valse messiassen komen, die of zelf valse profeten zijn, of door hen ondersteund worden. Zij zullen zich proberen te legitimeren met zulke tekenen en wonderen, dat zelfs de uitverkorenen gevaar lopen daardoor verleid te worden.

Vers 25: Ziet, Ik heb het u voorzegd.
Deze voorzegging dient om de gelovigen te waarschuwen.

Vers 26: Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn, gaat niet uit, ziet, hij is in de binnenkamer, gelooft het niet.
De woestijn was vaak een plaats waar profeten en verzetshelden aanhang om zich heen verzamelden.
In de binnenkamer – volgens joodse voorstelling zou de Messias aanvankelijk verborgen aanwezig zijn om Zich op een bepaald moment te openbaren. Maar de wederkomst van de Zoon des mensen zal niet zijn als de komst van een nationale held of profeet van vlees en bloed. Ook zal Hij nu niet, zoals bij Zijn eerste komst, jaren verborgen blijven alvorens op te treden.

Vers 27: Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot in het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des mensen wezen.
Dwz Hij zal komen, voor iedereen duidelijk zichtbaar en met stralende heerlijkheid. De komst van de Mensenzoon kan niet misverstaan worden en niemand zal eraan twijfelen.

Vers 28: Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.
Dit vers heeft een spreekwoordelijk karakter. Het is niet nodig zich af te vragen waar de Messias zal terugkomen. Hij zal namelijk gelijk een bliksem verschijnen aan de hemel en komen op de wolken des hemels. Zijn aanwezigheid zal dus voor iedereen even vanzelfsprekend zijn als het zich verzamelen van gieren wijst op de aanwezigheid van lijken. Inhoudelijk spreken de beelden van dit vers over de komst van de Heere Jezus ten oordeel.
Jezus’ komst betekent verlossing voor de uitverkoren gemeente, maar oordeel voor de ongelovige wereld.

Nog even herhalen we een aantal van de tekenen der tijden:

-    grote rampen, ze zijn er altijd geweest, maar ze zullen toenemen in aantal en hevigheid
-    zending onder alle volken; er zijn  niet zo veel  volkeren en stammen waar het Woord van God nog nooit heeft geklonken.
-    het herstel van Israel; Het zal een gelukkige dag zijn als Israel de Messias zal omhelzen door het geloof en de kerk zal er wél bij varen.
-    de grote afval; afval is er altijd geweest, ook reeds bij de vroege kerk, maar het zal sterk toenemen in de laatste tijden.
-    een ingezonken kerk; het valt niet mee, het wachten duurt zo lang. En dan vallen ze is slaap. Een kerk van wijze en dwaze maagden.
-    een verloederde samenleving;  hoe ver zijn we al in Nederland?
-    de anti-christ; in zulke tijden krijgt de anti-christ zijn kans. Paulus noemt hem ‘de mens der zonde, de zoon des verderfs’. Hij is het beest dat opkomt uit de zee, genoemd in Openbaring 13. Deze anti-christ heeft zijn voorlopers. Hij had die reeds in de dagen van Johannes. Vele anti-christen zelfs! Maar tenslotte komt dé anti-christ. Dan wordt de duivel voor een korte tijd ontbonden (Openbaring 20). Samen met de valse profeet en de anti-christ zal hij zich verbinden tot een satanische drie-eenheid om Gods Kerk te verwoesten. De grote afval loopt dus uit op de openbaring van de anti-christ. Hij zal een persoon zijn, een afvallig geworden christen, die zich in plaats van Christus stelt, zich meester maakt van de kerk en zich verheft boven al wat God genaamd is. Deze grote werelddictator zal slechts korte tijd regeren.

De Heere zal de dagen verkorten ter wille van de uitverkorenen, anders zou niemand behouden worden.
-    de grote verdrukking; verdrukking is op zichzelf geen vreemde zaak voor Gods Kerk. Daarvan getuigen de catacomben in het Romeinse Rijk, de brandstapels en schavotten in de tijd van de Reformatie, het bloed van Gods kinderen in Frankrijk en Schotland, de boetes en gevangenschap in de tijd der Afscheiding, enzovoorts. Maar die grote verdrukking tart elke beschrijving. Er zal voor de kerk geen plaats meer over zijn op de markt of in het sociale leven. De kerk zal kerk zijn in de woestijn. Een ontzaglijke tijd! Dan zal de kerk gelouterd worden, tot verheerlijking van Gods genade. Maar dan zal ook de geveinsde worden ontdekt. Wie zal die proef kunnen doorstaan? Vlucht dan vandaag nog aan Zijn voeten en smeek Hem om het leven der genade. Want dat leven zal door God worden bewaard!

De komst van de Zoon des mensen

Juist dan, als satan meent de laatste slag te kunnen slaan om de macht voor altijd in handen te krijgen, dan zal daar zijn het teken van de Zoon des mensen. Die dag zal een dag zijn als alle andere dagen. Een dag met winkelde mensen, reizende mensen. Een dag met schoolgaande kinderen, een dag waarop gewerkt wordt, een dag waarop we misschien in de kerk zitten. Een dag waarop niemand verwacht dat het de laatste dag zal zijn. Als mensen er nog gedachten  over hebben, dan zullen ze in ieder geval van die laatste dag zeggen: ‘Vandaag niet’. Maar juist dan wordt het vervuld: Jezus komt weer!

Hoe zal Jezus komen?

Hij komt niet meer als de Man van smarten, nee, Hij komt nu in een andere gedaante, in heerlijkheid, in macht, in glorie en in majesteit. Hij komt niet alleen als Redder van Zijn kerk, maar ook als Rechter om te oordelen de levenden en de doden. Maar ook op de dag van Zijn glorie heet Hij Jezus. Hoor maar wat de engelen tegen de discipelen zeggen op de Olijfberg: Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij Hem naar de hemel hebt zien heenvaren.
Alzo: dat is: plotseling

Zoals Jezus plotseling is heengegaan, zo zal Hij ook plotseling weerkomen. Hij werd weggenomen als in een ogenblik, zo zal Hij ook komen. Onberekenbaar, onnaspeurlijk. De Heere Jezus zei het heel nadrukkelijk: Doch van die dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. Hij zal komen als een dief in de nacht. Het zal wel precies op tijd zijn, namelijk de tijd van Zijn Vader.
Alzo: dat is: met de wolken

Een wolk heeft Hem weggenomen, en ook een wolk zal Hem terug brengen. Ziet, Hij komt met de wolken. (Opb.1:7a). Hij zal komen zoals Hij ging. Mensen hebben het gezien, dat Hij ten hemel opvoer. Zo zal Hij komen, zichtbaar. Geen verschijning in de geest, nee het zal werkelijkheid zijn. Ogen zullen Hem zien. Alle ogen.
Alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben. (Opb.1:7b). Niemand zal aan Hem voorbij kunnen. Dan zal Hij als een herder de schapen van de bokken scheiden. En het koren zal bestemd zijn voor Zijn hemelse schuur, maar het kaf voor het helse vuur.

De wederkomst van Christus zal worden ingeluid door de laatste bazuin. De wederkomst zal plaatsvinden met ontzagwekkende tekenen: En terstond na de grote verdrukking, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.
Niemand zal zich afvragen wat er aan de hand is. De bewoners van de aarde zullen met ontzetting roepen tot de bergen en de steenrotsen om op hen te vallen, omdat zij weten dat de dag van Zijn toorn gekomen is en dat niemand kan bestaan. Christus zal bij Zijn wederkomst de hoogste trap van Zijn verhoging ontvangen. Alsdan zal alle knie zich buigen en een ieder zal Hem als Koning (moeten) erkennen. De wederkomst van Christus zal dan ook een triomftocht zijn, waarbij de engelen als een hemelse hofhouding Hem zullen vergezellen en de archangels Zijn herauten zullen zijn.

Alle doden zullen worden opgewekt. Er zal een opstanding ten leven zijn en een opstanding ten oordeel. Voor de gelovigen breekt het nieuwe leven aan in gelijkvormigheid aan Christus terwijl de ongelovigen opstaan om voor eeuwig met de valse profeet, het beest en de satan verwezen te worden naar de afgrond. Het zal zijn een lichamelijke opstanding. De zielen van hen die in Christus ontslapen zijn, zijn gelukzalig, maar tegelijk is er wel een verlangen naar de dag der heerlijkheid. De zielen missen hun lichaam. Hun volle mens-zijn kan God nog niet grootmaken. Het lichaam van Christus dat zij zien herinnert daar voortdurend aan. Bij de opstanding zullen Gods kinderen hun vorige lichamen terugkrijgen, maar dan onsterfelijk en zonder dat ze ziek kunnen worden. Ze zullen zo volmaakt zijn als Adam en Eva in het paradijs.

Maar wat zal er gebeuren met de gelovigen die op dat ogenblik in leven zijn? Paulus schrijft in 1 Kor.15:52 dat degenen die dan leven veranderd zullen worden. Dat zal, zoals Paulus in het Grieks formuleert, gebeuren in een atomos (een atoom), dat is: een ondeelbaar ogenblik De gelovigen, die leven op het moment dat Christus wederkomt, zullen in een knippering van de ogen, oftewel in een ogenblik zijn zoals Christus is.

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Johannes zegt in Openbaring 21:1: En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Al eerder in de Bijbel wordt gesproken over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. In Jesaja 65:17 zegt de Heere: Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Petrus grijpt daarop terug, als hij zegt: Maar wij verwachten naar Zijn beloften nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. 2 Petr.3:13.

Wat moeten we ons bij die nieuwe hemel en die nieuwe aarde voorstellen? Zal God Zijn schepping eerst totaal vernietigen en daarna een nieuwe schepping tot stand brengen, zonder samenhang met de oude schepping?
Neen, zeker niet! God zal Zijn schepping door de crisis van het eindgericht heen zuiveren, vernieuwen en louteren. Hij vernietigt Zijn schepping niet. Hij geeft haar niet prijs. Maar spreekt Petrus er dan niet over dat deze schepping die onder de vloek ligt, door vuur zal vergaan? (2Pet.3) Dat is waar, maar wij moeten dat wel goed lezen. Petrus vergelijkt dat in hetzelfde hoofdstuk met de zondvloed. De zondvloed betekende niet de vernietiging van de eerste wereld, maar wel een loutering en zuivering. Zo zal de zuchtende schepping aan het einde van deze bedeling gezuiverd en gelouterd worden. Daarom moeten wij niet spreken over een vernietiging van deze schepping maar wel over een loutering. God wil Zijn schepping weer terug hebben, zoals Hij die bedoeld heeft. Hoe zal die nieuwe schepping eruit zien? Wij mogen niet fantaseren en speculeren buiten de Bijbel om. Altijd moeten we hier blijven binnen het raam van het spreken Gods in Zijn Woord.

Het is vanuit de Bijbel duidelijk dat er in die vernieuwde schepping geen zonde en duivel meer zullen zijn, en dat ook alle gevolgen van de zonde zullen zijn weggedaan. Alle tranen zullen uit de ogen worden uitgewist. De nieuwe en vernieuwde schepping zal een volmaakte harmonie kennen, een volmaakt vrede met God.
Hoe heerlijk dat alles ook is, toch zal dat het grootste niet zijn. Het grootste zal zijn wat Paulus zegt: Alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. 1 Thess.4:17). Paulus zegt niet: wij zullen in de hemel wezen maar wel: wij zullen met de Heere wezen. Waar is het je om te doen? Zal je er ook bij zijn? Kunnen we het met Guido de Bres meezeggen:
Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods, in Jezus Christus, onze Heere. (art.37 NGB)

Vragen die opkomen . . .

1.    Als we de signalen, de tekenen van de eindtijd tot ons laten doordringen, kunnen we dan met enige zekerheid zeggen dat het niet lang meer zal duren voordat de Heere Jezus wederkomt op de aarde? Betrek hierbij ook de zending (alle volken bereikt?) en de terugkeer en de bekering van de Joden.

Laten we eerst vaststellen dat de eindtijd reeds is aangebroken. Sinds de eerste komst van Christus zijn ‘de einden der eeuwen op ons gekomen’(1Kor.10:11). Hoor Petrus maar getuigen op de Pinksterdag: “En het zal zijn in de laatste dagen (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees…”(Hand.2:16/17).
Voort wentelen de eeuwen. Het wordt steeds later op de wereldklok. We zijn reeds in het laatste uur. (1Joh.2:18). Hoe laat is het nu? Is het half twaalf of… al vijf voor twaalf? Niemand kan het zeggen. De tekenen, de signalen gelden de gehele eindtijd. We moeten dus niet wachten op een bijzonder jaar met een ongekend aantal rampen. Wij moeten letten op het thema dat klinkt door heel het muziekstuk van de geschiedenis tussen hemelvaart en wederkomst. Nu eens zwelt het thema aan, dan weer schijnt het wat naar de achtergrond te verdwijnen. Aan het einde zal het thema misschien met bijzondere kracht en snelheid naar voren komen, maar ieder teken is er een teken van dat alle elementen brandende zullen vergaan.

Zending:

Het gaat om de verkondiging van Gods Woord in alle volkstalen. Pas nadat (een deel van) Gods Woord in de talen van alle volken voorhanden is, zal het ook in die taal verkondigd kunnen worden. En als die situatie bereikt is zal het einde komen. De Wycliffe Bijbelvertalers menen dat niet minder dan 97 procent van de ruim 6 miljard mensen die op dit moment de huidige wereld bevolken een Bijbel(gedeelte) in de eigen taal kunnen lezen. Zij menen verder dat in deze eeuw vertalingen voor de resterende volken beschikbaar zullen komen, zodat ook in hun volkstaal gepreekt kan worden. Dat betekent dat de totale vervulling van dit teken in de nabije toekomst verwacht kan worden.

Terugkeer en bekering van de Joden:

Wij mogen verwachten dat God voor het einde van de wereldgeschiedenis nog belangrijke dingen zal doen met Israel. En dat uit het Joodse volk nog velen zich tot Christus zullen bekeren. Niet alle Joden die dan leven, zullen zalig worden. Maar het zullen er wel zo veel zijn dat Israel als volk een christelijke natie genoemd kan worden.

Maar het blijft waar, de Heere zal terugkomen als een dief in de nacht. Hij komt als niemand hem verwacht. Want een dief kondigt zijn komst niet aan. We worden aangespoord tot waakzaamheid. Dit is het grootste teken dat de wederkomst nabij is: DAT NIEMAND DE TEKENEN MEER ZIET!
Ben jij dan bereid?

2. We hebben met elkaar gelezen de gelijkenis van de tien wijze en dwaze maagden. Het is een beeld van de kerk in de eindtijd. In slaap gevallen. Hoe kan dat? Zal er dan niet één wakker zijn?

De ingezonkenheid van de kerk zal kort voor de wederkomst inderdaad heel grote vormen aannemen. De gelijkenis leert ons dat allen sliepen. Misschien dat er hier of daar op de wereld nog wel een enkeling van Gods kinderen zal zijn die naar de wederkomst uitziet. Maar in die tijd zal een levendige verwachting en krachtig gebedsleven niet voorkomen.
Ziet toe, waakt en bidt. De slaap kan ons in de duisternis overmannen. Daarom hebben we een  wapen nodig om wakker te blijven: het wapen van het gebed. Nergens is de mens zo waakzaam en zo helder wakker als in het gebed. Zo heeft Christus Zich voorbereid op het einde. Zo moeten ook Zijn volgelingen doen.
Hoe moeten we wakker worden?
Als je naar bed gaat, doe je niet je ogen dicht met de gedachte: hoe moet ik mijzelf morgen opwekken?
Maar wel: ik zet mijn wekker op zeven uur.
Wat wij nodig hebben is een wekker. De wekker van de Heilige Geest. We moeten bidden, worstelen, roepen om de levendmakende kracht van de Heilige Geest.
Als de Geest gaat blazen. Dan worden we wakker.
Daarom zijt ook gij bereid, want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen!

3. Wat is het verschil tussen God ontmoeten bij het sterven en het oordeel op de oordeelsdag?

Het oordeel dat direct na het sterven door de Heere wordt uitgesproken zal niet verschillen van het oordeel op de oordeelsdag. Direct wanneer de mens sterft, wordt het oordeel uitgesproken. Daarom wijst de Bijbel het gebed voor doden af. Waar de boom valt, daar zal hij wezen. Een bekeerd mens gaat direct na zijn of haar sterven naar de hemel, een onbekeerde naar de plaats van buitenste duisternis. Huiveringwekkende gedachte! Bij het sterven is voor Gods kind de woestijnreis ten einde en alle leed en druk voorbij. Alleen het lichaam deelt nog niet in de zaligheid. Dat gebeurt op de oordeelsdag. Dan worden ziel en lichaam weer verenigd. De goddelozen en allen die geweigerd hebben voor Koning Jezus te buigen en Zijn Woord verworpen hebben, zullen publiekelijk veroordeeld worden tot de eeuwige dood en verwezen worden naar de buitenste duisternis. De gelovigen daarentegen zullen in het openbaar vrijgesproken worden en tot hen zal, voor een ieder hoorbaar, het woord klinken: Komt in gij gezegende des vaders en be-erft het Koninkrijk.

4. Sommige mensen zijn bang voor het einde der tijden. Anderen verlangen ernaar. Waarom is er zo’n verschil in toekomstverwachting? Het kan zijn dat je soms kunt verlangen en soms bang bent. Hoe kan dat?

Als het de grootste vraag van je leven is hoe je rechtvaardig voor God moet verschijnen, is je hart niet alleen met angst vervuld voor het erge van de dood, de eindtijd en de wederkomst. Maar dan is er iets wat nog dieper gaat dan de angst. Dat is de droefheid naar God. Dan ben je veel alleen om de Heere te zoeken en lees je je Bijbel meer dan ooit. Wat kan je dan verlangen naar een straaltje Licht uit de Bijbel vanuit de hemel. En als dan de Heere laat zien dat er in de Heere Jezus, Die eenmaal als Rechter wederkomen zal, nog voor de grootste der zondaren vergeving mogelijk is. Dat is met geen woorden te zeggen. Dan ga je zelfs verlangen naar de wederkomst.
Als je door genade heel dicht bij de Heere mag leven, kun je ook echt verlangen naar  de wederkomst. Leef je echter ver van de Heere vandaan en ga je weer helemaal op in de dingen van deze wereld, dan zie je zelf dat dat niet goed is, je begint aan jezelf te twijfelen of je wel echt geborgen bent in Christus en Zijn offer en je wordt bang als je denkt aan de wederkomst. Het is eigenlijk normaal in het leven van een christen dat je verlangt naar de komst van Christus op de wolken des hemels. Velen zijn er echter bang voor. Er zijn zelfs kinderen van God, die toch met grote huiver denken aan dat ogenblik dat de bazuin zal slaan en Christus in heerlijkheid zal verschijnen op de wolken. Sommigen zijn bevreesd terwijl ze juist blij zouden mogen zijn.
Omgaan met de wederkomst. Ik moet enerzijds leven in mijn christelijke roeping alsof ik wel tachtig jaar oud wordt. Anderzijds moet ik leven alsof Christus morgen komt.
Bidden om de wederkomst. Maar, als nu je ouders of je broer of zus, je vriend of vriendin nog niet bekeerd zijn, hoe kun je dan bidden om de wederkomst?
Als we bidden om de wederkomst houdt dat de komst van het Koninkrijk al in, want Jezus zal niet wederkomen als Zijn Kerk niet compleet is. Hij komt pas als de laatste van de uitverkorenen zal zijn ingezameld.
Breng jij je tijd wakend en biddend door?

5. Wat ga je doen als je weet dat morgen Christus terugkomt.
Is je programma anders dan wanneer Hij pas over 100 jaar terugkomt? Waarom eigenlijk (niet)?

Als de liefde brandt in je hart en als je uitziet naar de heerlijkheid van Christus ga je reikhalzend uitzien naar die dag. Natuurlijk moet je getrouw je werk blijven doen, maar in het licht van de eeuwigheid worden toch bepaalde dingen minder belangrijk voor je. Je leert op bijbelse manier te relativeren en prioriteiten te stellen.
Je leert vooral jezelf voorbereiden op die dag van Jezus’ komst.
Drie trefwoorden: - volharding, levensheiliging en waakzaamheid.
Volharden betekent dat je de strijd aanbindt tegen de vijand: satan, de wereld en je eigen boze vlees.
Levensheiliging: Onze levenswandel wordt gestempeld door de liefde tot God en het verlangen naar Zijn gemeenschap. We krijgen een vermaak in het houden van Zijn geboden. We leven dan naar de toekomst.
Waakzaamheid:  Waken betekent in de eerste plaats: goed om je heen zien, maar het betekent in de tweede plaats vooral omhoog zien. Dan krijg je een verscherpte blik. Dan kun je onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken.
Breng jij je tijd wakend en biddend door? Maak de balans eens op van je leven. Heb je de Heere liefgekregen en leef je nu voor Hem? Of slaap je nog steeds je doodslaap? Waakt en bidt!

Als Koning Jezus morgen komt, wat heb je nog voor tijd? O, stel niet uit wat nu nog kan, belijdt je schuldigheid. Bekeer je toch en vlucht tot Hem, Die zegt: Kom maar, het mag. Als Koning Jezus morgen komt, dan heb je nog één dag!


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG