Afbeelding Missale Romanum - 097                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

De AntichristBIJBELTEKST Mattheüs 24  Markus 13  Lukas 21

Uit het evangelie volgens Lukas:

1 Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. 2 Hij zei tegen hen: ‘Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie: geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken!’

3 Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ 4 Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. 5 Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. 6 Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. 7 Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: 8 dat alles is het begin van de weeën. 9 Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. 10 Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. 11 Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. 12 En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. 13 Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. 14 Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.

15 Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed), 16 dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; 17 wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen, 18 en wie op het land is moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. 19 Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! 20 Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op sabbat. 21 Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. 22 En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. 23 Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet. 24 Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. 25 Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. 26 Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet. 27 Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen. 28 Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

29 Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 30 Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. 31 Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. 32 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 33 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. 34 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 35 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

36 Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. 37 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 38 Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. 40 Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. 41 Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. 42 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. 43 Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. 44 Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.

45 Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te geven? 46 Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. 47 Ik verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. 48 Slecht is echter de dienaar die bij zichzelf zegt: Mijn heer blijft voorlopig nog weg, 49 en die zijn mededienaren begint te slaan en het met dronkaards op een slempen zet. 50 Dan zal de heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, 51 en hij zal hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de huichelaars laten ondergaan; daar zal hij met hen jammeren en knarsetanden.

Over de antichrist

Door de eeuwen werden duizenden verschillende mensen als 'de antichrist' aangeduid. In ieder geslacht worden wij met sensatiemakers geconfronteerd die één of andere tijdgenoot als 'de antichrist' bestempelen.

Is de antichrist één bepaalde mens of een klasse mensen als één persoon voorgesteld?

Het woord 'antichrist' komt in de Schrift vijf maal voor: twee maal in 1 Johannes 2:18, en ook in 1 Johannes 2:22; 4:3 en 2 Johannes 7. Het voorzetsel 'anti' betekent 'tegen'. Het woord verwijst naar iemand die tegen Christus is, de tegenstander van Christus of het tegenovergestelde van Christus.

De identiteit van de antichrist wordt in deze en verwante teksten beschreven.

“Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is” (1 Johannes 2:18).

Hoewel dit de eerste keer is dat het woord 'antichrist' in het Nieuwe Testament voorkomt, wordt verwacht dat de lezers met het concept vertrouwd zijn. Zij wisten dat hij zou komen.

Jezus had gewaarschuwd: “Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden” (Matteüs 24:4, 5); “En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen” (Matteüs 24:11, 12); “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd” (Matteüs 24:24, 25); “Ziet toe, dat gij u niet laat verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het, en: De tijd is nabij. Gaat hen niet achterna” (Lucas 21:8).

Wij worden voor “valse christussen en valse profeten” gewaarschuwd en Jezus zegt dat hun komst met wetsverachting gepaard zal gaan.

Petrus gaf een gelijkaardige waarschuwing: “Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen” (2 Petrus 2:1 t/m 3).

Uit deze waarschuwingen van Christus en Petrus, die vele jaren eerder dan de brief van Johannes werden opgeschreven, wisten christenen dat er een afval zou zijn. Er zouden vele valse leraars zijn en velen zouden hen volgen. Wetteloosheid zou wijd verspreid zijn onder degenen die beweerden christen te zijn!

In 1 Johannes 2:18 merken wij ook op dat Johannes in staat was een gevolgtrekking te maken: “Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.”

Deze veelheid van valse leraars was het bewijs dat het laatste uur aangebroken was.

De gevolgtrekking van Johannes kunnen wij beter verstaan door wat hij hier zegt (geschreven rond 90 na Christus) te vergelijken met was Paulus zowat 40 jaar eerder schreef. In zijn brief aan de Tessalonicenzen rond 53 na Christus zegt hij: “Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid” (2 Tessalonicenzen 2:1 t/m 12).

In 53 na Christus moesten bepaalde voorspellingen nog in vervulling gaan vóór de wederkomst van Christus. De “afval” moest gebeuren “en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander”. Paulus spreekt van “het geheimenis der wetteloosheid”. Christus had voorzegt dat de wetsverachting zou toenemen (Matteüs 24:12). Paulus noemt deze “zoon des verderfs” “de wetteloze” en verwijst naar een Messiaanse profetie in Jesaja 11:4. Sommigen te Tessalonica dachten dat Christus onmiddellijk terugkwam. Paulus zegt dat een grootschalige afval onder de christenen eerst zou gebeuren.

Veertig jaar later, toen Johannes schreef, was de toestand veranderd. Zijn lezers waren met de voorspellingen van een afval bekend (Matteüs 24:4,5,11,23 t/m 26; Marcus 13:6,21 t/m 23; Lucas 21:8; 2 Tessalonicenzen 2:1 t/m 12). Intussen was deze voorspelling in vervulling gegaan: de antichrist was al gekomen (1 Johannes 2:18; 4:3; 2 Johannes 7), de afval was reeds gebeurd (1 Johannes 2:19), en Christus kon op ieder ogenblik komen. Het laatste uur was aangebroken.

Vanaf toen kan Christus op ieder ogenblik komen. Wie dat verloochent is een valse leraar.

Johannes vervolgt: “Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent” (1 Johannes 2:22). Men kan Christus met zijn mond verloochenen, maar ook door valse leerstellingen en niet-voorgeschreven praktijken, zoals in 2 Johannes 9 staat: “Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon”.

Johannes spreekt ook over de geest van de antichrist. “Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld” (1 Johannes 4:2, 3). Let op de beweging van meervoud naar enkelvoud. Iedere geest die Jezus niet belijdt, is de geest van de antichrist. Met andere woorden, de geest van de antichrist stelt alle geesten voor die tegen Christus zijn.

Dezelfde beweging van meervoud naar enkelvoud vinden wij in 2 Johannes 7. “Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist”. Dus de vele misleiders zijn de antichrist.

Wie is de antichrist? Volgens Johannes, stelt 'de antichrist' de vele valse christussen en valse profeten voor die Jezus zei zouden opstaan en velen misleiden. De antichrist vertegenwoordigt alle valse leraars in de wereld, mensen die tegenstanders van Christus zijn of die zich in de plaats van Christus stellen.

Laten wij oppassen voor de geest van de antichrist, de geest van wetteloosheid, de geest die Gods woord tegenspreekt.

Verder doorgedacht over Mattheus 24

Gebrek aan verlangen

Voor niemand meer dan een jaar geleden  hebben we allemaal herdacht en gevierd dat Jezus op aarde is gekomen, de eerste komst op aarde. De Heere Jezus heeft echter beloofd dat hij ook weer zal terugkomen. Hij zegt in Johannes 16:16:
…Een kleine tijd, en gij zult Mij niet zien; en wederom een kleinen tijd, en gij zult Mij zien, want Ik ga heen tot den Vader…

Het vreemde is dan ook dat we eigenlijk heel weinig stilstaan bij deze 2e komst van Jezus op aarde. In het leven van elke dag is het zo dat wanneer je lang bent weggeweest van thuis (b.v. wegens een vakantie), je weer verlangd om thuis te komen anders is er wel iets mis in de verhouding met thuis). Is het niet vreemd dat wij zo weinig verlangen naar de terugkomst van Jezus op aarde? Of is er iets mis in onze verhouding met God?

Leegheid van het leven

In Mattheus 24 lezen we over wat Jezus zelf zegt over de tijd die voorafgaat aan zijn 2e komst. Ons oog valt al snel op alle vreselijke dingen die daar worden voorspeld. Aardbevingen, oorlogen, hongersnoden en allerlei vreselijke rampen. Toch zegt Jezus daar in vers 8 nog iets bij..
…Doch al deze dingen zijn maar een beginsel der smarten…

Het is dus nog maar het begin (!). Blijkbaar staan ons nog ergere dingen te wachten. De tijd voor de wederkomst beschrijft Jezus in vers 36 tot 40. Daar vergelijkt de Heere Jezus de tijd met de tijd van Noach (zondvloed) en Lot (verwoesting van Sodom en Gomorra). Wat zegt Jezus over die tijd? Zij deden drie dingen, eten, drinken en trouwen. Wij vragen ons af:”Wat is daar nu mis mee?” Maar is het niet erg als ons leven uit niet meer bestaat dan eten,
drinken en trouwen? De Heere heeft dan blijkbaar geen plaats in ons leven. Maar heeft de Heere ons niet gemaakt om hem boven alles lief te hebben? Zo zal het op aarde dus zijn voordat Jezus terugkomt. We zijn druk met alles, behalve met ons echte levensdoel: God dienen…

Toenemend egoïsme

De tijd voordat Jezus terugkomt zullen de mensen ook steeds meer op zichzelf gericht zijn.
Jezus zegt hiervan:
…De liefde van velen zal verkouden…

Opnieuw zien we dus dat de wederkomst niet alleen gepaard zal gaan met grote en verschrikkelijke rampen. Het verdwijnen van de onderlinge liefde zal tot gevolg hebben dat de mensen zich dan naar elkaar zullen voordoen zoals ze eigenlijk zijn. Laten we nu eens om ons heen kijken en naar ons zelf. Is het niet waar dat we gemakkelijk geneigd zijn om
eerst aan ons zelf te denken? Hoe gaan we b.v. om met vrienden of vriendinnen die niet mee kunnen komen in de klas? Weten we ook wat het betekent als Jezus ons leert dat we onze naaste moeten liefhebben als onszelf?

Valse en echte Evangelieverkondiging

Een ander teken wat Jezus ons leert over de tijd voor zijn wederkomst is dat het Evangelie wordt verkondigd. Hierbij zullen echter ook vals profeten opstaan die veel mensen zullen misleiden. We weten uit de Bijbel dat de Satan daarbij heel listig te werk gaat en altijd precies weet waar de zwakke plekken zijn. Hij wacht als het ware de gunstige tijd af om veel mensen te verleiden. Heel vaak heeft Jezus ons gewaarschuwd vooral waakzaam te zijn. Is het niet waar dat we leven in een tijd van afval en verslapping? Laten we bij onszelf beginnen. Hoe consequent lezen we onze bijbel? Hoe levend is ons gebedsleven? Twee zaken die heel belangrijk zijn om staande te blijven tegen de listige omleidingen van de satan. Als we hierin slap zijn, dan zijn we een gemakkelijke prooi voor de Satan om ons te verleiden. Jezus waarschuwt ons: …Ziet toe dat niemand u verleide…

Het rijk van de antichrist

Voordat de Heere Jezus terugkomt zal eerst nog een grote verdrukking komen van alle mensen die de Heere liefhebben. Dit zal gebeuren als de antichrist komen zal. Wie of wat deze antichrist precies is weten we niet. Mogelijk is het een persoon of een rijk dat nog komen gaat. Wel duidelijk is dat deze antichrist zich volledig zal keren tegen de mensen die
de Heere liefhebben. (Hierover lezen we in 2 Thessalonicenzen 2). Daar zegt Paulus in vers 6 dat er nog iets is wat de komst van deze antichrist tegenhoudt. We kunnen dan denken aan dingen in onze omgeving waardoor we nog niet volledig aan de zonde worden blootgesteld.

Enkele  voorbeelden:

1. De overheid. Doordat de overheid het stelen of het doden verbiedt en ook straft als dat nodig is. Hierdoor beschermt de overheid de samenleving.

2. De omgeving waarin we leven. Door onze omgeving, ouders familie buren enz. wordt zorg voor elkaar gedragen. Door deze zorg kunnen we worden weerhouden om verkeerde dingen te doen.

3. Ons geweten. Iedereen wordt geschapen met een geweten wat ons waarschuwt als we dingen doen die de Heere niet wil. Deze drie voorbeelden zijn te vergelijken met de tralies van een hok waar een leeuw in is. De tralies zorgen ervoor dat de leeuw geen kwaad kan doen. Zo is het ook met de antichrist. Hij kan nog niet zoveel kwaad doen als hij wil, omdat hij nog wordt tegengehouden door b.v. de overheid, de veilige omgeving waarin wij leven, of ons geweten. Maar wanneer de antichrist komt zullen deze tralies verdwijnen. We zullen hier in de vragen nog even bij stil staan.

Halfslachtigheid

De Heere Jezus waarschuwt ons als wanneer de grote verdrukking komt om niet halfslachtig te zijn. Hij zegt dan:

Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen… Misschien begrijp je niet direct wat Jezus hier bedoelt. De bedoeling is echter dat we niet net zo moeten zijn als de vrouw van Lot (je weet wel, die vrouw die achterom zag naar Sodom en als een zoutpilaar veranderde). Als we een kind van God moeten zijn, moeten we in de tijd van deze grote verdrukking ons niet laten verleiden tot de dingen in deze wereld. We kunnen niet en de Heere dienen en de wereld. Bidt maar veel of je de Heere je staande wil houden in alle verzoekingen die op je af komen.


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG