Afbeelding Missale Romanum - 091                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

DE WIJNGAARD EN DE PACHTERSBIJBELTEKST MattheUs 21  Markus 12  Lukas 20

Uit het evangelie volgens Lukas:

Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis: ‘Een man legde een wijngaard aan en verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging. 10 Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers, die het deel van
de oogst dat de eigenaar toekwam in ontvangst moest nemen. Maar de wijnbouwers ranselden hem af en stuurden hem met lege handen weg. 11 Daarna stuurde hij een andere knecht. Ook die werd afgeranseld, en nadat ze hem hadden vernederd stuurden ze ook hem met lege handen weg. 12 De eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. 13 Toen zei de eigenaar van de wijngaard: “Wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen toe sturen, voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben.” 14 Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar en zeiden: “Dat is de erfgenaam! Laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons.” 15 En ze gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? 16 Hij komt zelf, doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen.’ Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze: ‘Dat nooit!’ 17 Maar hij keek hen aan en vroeg: ‘Wat betekent dan wat er geschreven staat: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden”? 18 Iedereen die over die steen struikelt zal gebroken worden, en iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd.’ 19 De schriftgeleerden en hogepriesters, die wisten dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen verteld had, wilden hem op dat moment laten grijpen, maar ze waren bang voor de reactie van het volk.

Uit het evangelie volgens Markus:

Hij begon tegen hen te spreken in gelijkenissen: ‘Een man legde een wijngaard aan en omheinde die. Hij groef een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Hij verpachtte de wijngaard aan wijnbouwers en ging op reis. Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst van hen te ontvangen; maar ze grepen hem vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. Daarna stuurde hij een andere knecht naar hen toe, die ze in het gezicht sloegen en vernederden. Hij stuurde nog een derde, die ze doodden, en nog vele anderen; sommigen werden door de wijnbouwers mishandeld en anderen werden door hen gedood. Ten slotte was alleen nog zijn geliefde zoon over; die stuurde hij als laatste naar hen toe, met de gedachte: Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Maar de wijnbouwers zeiden tegen elkaar: “Dat is de erfgenaam. Kom op, laten we hem doden, dan is de erfenis van ons.” Ze grepen hem vast en doodden hem en gooiden zijn lichaam buiten de wijngaard. Wat zal de eigenaar van de wijngaard daarna doen? Hij zal zelf komen om de wijnbouwers om te brengen en hij zal de wijngaard aan anderen geven. 10 Hebt u deze schrifttekst dan niet gelezen:
“De steen die de bouwers afkeurden
is de hoeksteen geworden.
11 Dankzij de Heer is dit gebeurd,
wonderbaarlijk is het om te zien.”’
12 Daarop wilden ze hem gevangennemen, want ze wisten dat hij hen op het oog had bij het vertellen van deze gelijkenis, maar ze waren bang voor de reactie van de menigte. Dus lieten ze hem staan en gingen weg.

De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters

"En zij trachtten Hem te grijpen, want zij begrepen dat Hij met het oog op hen die gelijkenis gesproken had". Inderdaad, de schriftgeleerden en oudsten kenden hun bijbel goed. Ze zullen al meteen bij het begin van het verhaal gedacht hebben: "He, dat hebben we eerder gehoord; dat komt uit het lied van de wijngaard, van Jesaja". Een mens plantte een wijngaard en zette er een heg omheen en groef een wijnpersbak en bouwde een toren. Dat zegt Jesaja bijna letterlijk ook zo. Het is een bekend lied over God en zijn volk. De wijngaard van de Here der heerscharen is het huis Israels, en de mensen van Juda zijn de planten waarin Hij vreugde heeft. Het is een lied over de enorme teleurstelling van God, omdat het volk waar Hij zulke mooie plannen mee had, niet aan die plannen toekwam. Hij had gedacht dat in Israel iedereen in vrede zou kunnen leven, zittend onder zijn wijnstok of vijgeboom. Maar in plaats daarvan maken de mensen elkaar het leven zuur en zelfs onmogelijk. En daar heeft God verdriet van. Dat gunt Hij de mensen niet.


Het lied van de wijngaard - Jesaja 5:1-7
Voor mijn geliefde wil ik zingen
het lied van mijn lief en zijn wijngaard.
Mijn geliefde had een wijngaard,
gelegen op vruchtbare grond.
Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit
en plantte een edele druivensoort.
Hij bouwde er een wachttoren,
hakte ook een perskuip uit.
Hij verwachtte veel van zijn wijngaard,
maar die bracht slechts wrange druiven voort.
Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem,
spreek recht tussen mij en mijn wijngaard.
Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen,
wat heb ik te weinig gedaan?
Ik verwachtte zo veel van mijn wijngaard,
waarom bracht hij slechts wrange druiven voort?
Luister, ik zal jullie vertellen
wat ik met mijn wijngaard ga doen:
Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af,
zodat hij verbrand en vertrapt kan worden.
Ik zal hem laten verwilderen,
er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewied,
dorens en distels schieten er op.
De wolken zal ik opdragen
geen regen op hem te laten vallen.
Israël is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten,
de uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda.
Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht,
hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting.

Een mens plant een wijngaard

En Jezus gaat datzelfde verhaal nog eens vertellen. Een mens plant een wijngaard, en doet er van alles aan, omdat hij goede vruchten verwacht. Maar dan gaat het op een paar punten toch anders. De schriftgeleerden, die Jesaja op hun duimpje kennen, moeten dat onmiddellijk in de gaten hebben. Want de eigenaar stelt pachters aan, vertelt Jezus. En in het verhaal van Jezus wordt niet de wijngaard verwoest, maar worden de pachters aangepakt. Er is voor de schriftgeleerden en oudsten niet veel nodig om te bedenken wie daar mee bedoeld worden. Als God de eigenaar is, en het volk de wijngaard, dan moeten die pachters wel de leiders van het volk zijn, zijzelf. En dan komen de woorden hard aan: de pachters worden omgebracht en de wijngaard wordt aan anderen gegeven. Het is eigenlijk niet zo gek, dat de schriftgeleerden proberen Jezus uit de weg te ruimen. Het gekke is dit, dat ze juist door wat ze doen, het verhaal van Jezus bevestigen. Ze willen hem grijpen, net zoals alle boodschappers uit het verhaal gegrepen werden. Ze zijn zo kwaad, dat ze niet eens goed naar het verhaal geluisterd hebben, lijkt het wel.

Maar goed, is daarmee de gelijkenis uitgelegd? Is het een verhaal over hoe Jezus de schriftgeleerden en oudsten eens goed op hun nummer zet door een bekende bijbeltekst wat aan te passen? Als dat zo zou zijn, zouden wij er verder niet veel langer over hoeven nadenken. Dat heeft Hij dan goed gezegd, dat konden die schriftgeleerden in hun zak steken. Dan zou het gaan over een paar volksleiders, daar, toen in 27 na Christus. En niet over ons.

Het gaat ook over dingen die de hele wereld aangaan

Ik denk dan ook dat wij meer in dit verhaal kunnen horen. Het gaat ook over dingen die de hele wereld aangaan. Jezus grijpt niet voor niets terug op het lied van Jesaja, het lied van de teleurstelling van God. God heeft het volk, ons mensen gemaakt als een wijngaard. Omdat Hij hoopte dat er vruchten van zouden komen, druiven en wijn, dingen voor een feestmaal. Hij hoopte dat mensen elkaar het leven tot een feest zouden kunnen maken. En wij mensen zijn pachters, zegt Jezus. Let wel: pachters. We zijn dus geen knechten, die wel moeten werken maar alle opbrengst aan de eigenaar moeten geven. Nee, wij zijn pachters. Niet alles hoeft rechtstreeks aan de eigenaar te worden afgedragen, wij mogen wel degelijk eten en drinken van de opbrengst. Het wordt ons gegund. We zijn pachters, geen knechten.

Zij doen alsof de wijngaard van hen is

Maar we zijn ook geen eigenaars. Dat is wat er fout gaat met de pachters in dit verhaal. Zij doen alsof de wijngaard van hen is. Alsof ze er naar willekeur over kunnen beschikken. En ja, als mensen zich zo gaan gedragen, krijg je bloedbestuur in plaats van goed bestuur; rechtsverkrachting in plaats van rechtsbetrachting. Als mensen tot eigendom van andere mensen worden gemaakt, kunnen ze niet meer tot hun recht komen. En wat gebeurt dat niet vaak in onze wereld. U kent er zelf genoeg voorbeelden van. Hoe in een gezin kinderen tot eigendom van hun ouders kunnen worden doordat ze precies dat moeten worden wat hun ouders voor ogen staat. Zonder dat geluisterd wordt naar wat ze zelf eigenlijk willen. Hoe dat ook tussen levenspartners kan gebeuren. Hoe op een werkplek mensen het eigendom van hun superieuren of van hun bedrijf kunnen worden. Maar zo zijn mensen niet bedoeld. Pachters zijn we, geen eigenaars.

Enorme teleurstelling van God

Ik zei het net al: het lied van Jesaja vertelt over de enorme teleurstelling van God over wat de mensen elkaar aandoen. Hij begrijpt er niets van. "Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen, dat Ik er niet aan gedaan heb? Waarom verwachtte Ik dat hij goede druiven zou voortbrengen, en bracht hij wilde druiven voort?" En ook Jezus heeft het over die teleurstelling. De eigenaar blijft vertrouwen houden in de pachters die hij zelf heeft aangesteld. Keer op keer stuurt hij zijn boodschappers om de pachters te vertellen wat nu eigenlijk de bedoeling is van de wijngaard. Maar keer op keer krijgt hij nul op het rekest: de boodschappers worden mishandeld en vermoord. Maar hij weet niet van opgeven. Uiteindelijk stuurt hij zijn zoon, het liefste wat hij heeft. Nu zullen ze het toch wel begrijpen. Nu heeft hij toch werkelijk alles gedaan wat hij kon. Maar het verbijsterende gebeurt: ook dit gebaar maakt geen enkele indruk. De pachters grijpen de kans zelfs aan om zich nog meer tot eigenaars te maken dan zij al waren. "Laten wij hem doden en de erfenis zal aan ons komen". Rigoureus wordt de open uitgestrekte hand van de eigenaar weggeslagen. Onbegrijpelijk, zou je zeggen.

In onze wereld gedragen mensen zich als eigenaars van andere mensen

Maar we begrijpen het maar al te goed. Het is precies de manier waarop onze wereld werkt. In onze wereld gedragen mensen zich als eigenaars van andere mensen. In onze wereld moeten geduld, goede wil en een uitgestrekte hand het vaak afleggen tegen de gebalde vuist. De brutalen hebben de halve wereld, nietwaar? God helpt hen die zichzelf helpen. Dat is onze wereld. En mensen die het anders willen, die eraan blijven herinneren dat wij pachters zijn; mensen die wel geduld en liefde willen blijven tonen, die worden er al snel uit gezet. Want zulke mensen zijn lastig. Dromers, idealisten, wereldvreemde gekken. Inderdaad, wereld - vreemd. Voor mensen die willen blijven geloven in de mooie plannen van God met zijn wijngaard is in deze wereld maar weinig plaats. Dat zie we dan ook met Jezus gebeuren. Hij was toch als de zoon van de eigenaar naar de mensen gekomen om ze nog eens te laten zien waar het leven nu eigenlijk voor bedoeld is. Dat mensen veel meer aan dat echte, door God bedoelde leven kunnen toekomen, als ze elkaar maar niet tot eigendom maken. En meteen als Hij dat dan uitlegt, maken zijn toehoorders, de leraars en leiders van het volk, plannen om Hem te doden.

Dat is het droevige slot van het lied van de wijngaard, van het verhaal van de pachters. De hardheid van de wereld lijkt het steeds weer te winnen van het geduld en de liefde van God. En dat de wijngaard uiteindelijk verwoest wordt, dat de pachters omgebracht worden, hoeft ons ook eigenlijk niet meer te verbazen. In onze wereld lijkt God daar niet eens meer voor nodig; dat kunnen de mensen zelf wel.

Een droevig verhaal, zonder happy end voorlopig

Ja, het is een droevig verhaal, zonder happy end voorlopig. Zo is het nu eenmaal. Maar ik zei al: voorlopig. Want we moeten wel goed lezen. Jezus zegt er nog iets bij, helemaal op het eind. Het lijkt wel of Hij het rechtstreeks tegen ons heeft. Hij zegt: "Hebt gij ook dit schriftwoord niet gelezen: De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden. Van de Here is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen." Ook dat is een tekst uit het Oude Testament, Psalm 118 om precies te zijn. Een beetje raadselachtig is het wel, deze tekst op deze plaats. Maar wat Jezus ermee bedoelt kunnen wij wel begrijpen. De steen die door de bouwlieden wordt weggeworpen, dat zijn al die knechten en boodschappers van God, al die mensen die wel proberen te leven uit geduld en liefde. De bouwlieden van deze wereld gooien zulke mensen er maar het liefst uit. Maar, en dat is het wonderlijke: Juist deze mensen, deze dromers en idealisten die blijven geloven in een wereld naar Gods bedoeling, zijn door God zelf tot hoeksteen van die wereld gemaakt. God bouwt zijn wereld, zijn wijngaard, met mensen die erin blijven geloven, die blijven hopen en liefhebben. Hoe belachelijk dat ook lijkt. En wij kunnen ook zulke mensen zijn. Als wij in ons eigen leven de mensen om ons heen niet als eigendom behandelen maar als medepachters; als wij geduld en liefde voor mensen om ons heen kunnen opbrengen; als wij blijven geloven dat het in de wereld anders kan toegaan dan alleen volgens het recht van de sterkste, dan zijn wij al hoekstenen van de wereld van God. Inderdaad, het is wonderlijk in onze ogen. Maar het is dan ook "van de Here geschied".

Hij, Jezus,  is de geliefde zoon van de eigenaar

Want dat is de diepste betekenis van de woorden over de hoeksteen. Ten laatste heeft Jezus het daarmee over zichzelf. Hij is de geliefde zoon van de eigenaar. En Hij wordt de wijngaard uitgegooid, omdat de mensen zijn woorden niet willen horen. Dat is, blijkbaar zelfs voor God, iets verbijsterends. "Hem zullen ze toch wel ontzien" had de eigenaar gedacht. Maar nee. Dat is de tragiek van de lijdenstijd, van Goede Vrijdag. Maar: zelfs dan geeft God het nog niet op. Dat is het verbazende van Pasen, het goede nieuws dat wij nu al, midden in de lijdenstijd, mogen horen: de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden. De Zoon is niet doodgelopen, God heeft Hem opgewekt. Dat maakt alles anders. Dat geeft ons hoop. En het bevrijdt ons van een al te krampachtig plichtsgevoel: Zeker, wij zijn boodschappers van God, hoekstenen van Zijn Rijk. Maar wij hoeven dat niet allemaal zelf te doen. Het Rijk van God hangt niet alleen van ons af. Als het ons soms niet lukt, als het ons bij de handen afbreekt wat wij doen voor de wereld van God, mag dit ons bemoedigen. De weg van Jezus, de weg van liefde loopt niet dood, nooit niet. Weet je nog: er is bij ons al eens iemand uit de dood opgestaan. Van de Here is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen.Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG