Afbeelding Missale Romanum - 082                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

De moeder van de zonen van ZebedeüsBIJBELTEKST Mattheüs 20  Markus 10

Uit het evangelie volgens Mattheüs:

17 Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de twaalf leerlingen apart. Hij zei tegen hen: 18 ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. 19 Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met hem zullen drijven en hem zullen geselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood.’
20 Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen naar hem toe. Ze viel voor hem neer om hem een gunst te vragen. 21 Hij vroeg haar: ‘Wat wilt u?’ Ze antwoordde: ‘Beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten, de een rechts van u en de ander links.’ 22 Maar Jezus zei hun: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken?’ ‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. 23 Toen zei hij: ‘Uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links van mij zullen zitten kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn Vader ze heeft bestemd.’ 24 Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op de twee broers. 25 Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. 26 Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 27 en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – 28 zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

Nagedacht over Matteüs 20:20-28 

Het gedeelte waarop we ons hier concentreren (vanaf vers 20) begint op het eerste oog heel menselijk, terwijl het laatste wat Jezus zegt in onze oren zo goddelijk klinkt - Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar te dienen en mijn leven te geven als losprijs voor velen.

Het begint dus menselijk en dat is het ook. Het is zelfs het menselijke dat ons zo kan irriteren. Want niemand van ons zal vanmorgen sympathie hebben opgevat voor die twee broers en hun moeder. Je zit al lezend veel dichter bij de tien leerlingen van Jezus, die zich ook doodergeren aan het inhalige gedrag van die broers. Ja toch?

Ik houd hier even halt.
Ik begin toch met een paar mooie dingen van die twee broers te zeggen.

Wat verwachten ze veel van Jezus! Dat het met zijn Koningschap echt iets zal gaan worden. Ik denk helemaal vanuit het beeld wat ze daar van hadden, maar zo gaat dat bij ons ook. Hun beeld was, zo schat ik in, een land vrij van Romeinen. En dan een soort vrederijk, vanuit wat de profeten daar over zeiden.
En achter hun vraag zit ook echt iets van een belijdenis: Heer U bent degene die dat Koninkrijk zult stichten.
Ze hadden hem bezig gezien als een Rabbi, die leerde, een profeet zou je hem ook kunnen noemen als je zijn woorden hoorde. Of een arts, als je hem bezig zag met de zieken.
Maar Johannes en Jakobus, zij typeren Jezus als Koning van het grote vrederijk..
Wat een verwachting spreekt daar uit!

En ook een grote persoonlijke betrokkenheid. Ze willen er helemaal, maar dan ook helemaal bij zijn. Als Jezus Koning zou worden, dan wilden zo dicht mogelijk bij hem zijn.
Jezus ik wil heel dichtbij U komen, in uw nabijheid wil ik zijn, zongen we vorige week. Zoiets.

En zou er ook iets van verlegenheid zitten bij hun vraag, want die grote kerels (toch zeker tussen de twintig en de dertig jaar) laten hun moeder de vraag aan Jezus stellen. Verlegen om te vragen of ze zo dicht bij Jezus mochten zitten?
En dan zing je zelf zo’n lied ‘Jezus ik wil heel dichtbij U komen, in uw nabijheid wil ‘k zijn’. Wie voelde zich vorige week toch wel een beetje verlegen worden bij die regels? Of zong je het niet veel anders dan wanneer het in die regels niet over Jezus, maar over je man of vrouw, of vriend of vriendin was gegaan. Jezus ik wil heel dichtbij U wezen. Zou zo’n regel je ook niet een beetje verlegen moeten maken?

Dus grote verwachting, verlangen ook, misschien verlegenheid.
Dat zou er ook allemaal bij kunnen zitten.

Daarin confronteert dit eerste gedeelte je toch ook met jezelf. Want ik moet eerlijk zeggen, dat mijn eerste reactie op deze vraag van die moeder en haar zonen net zo negatief is als van de tien leerlingen van Jezus. Dat ik als eerste eerzucht vermoed bij die twee de hoogste plekjes opeisen. Dat ik dus als eerste lelijke motieven veronderstel bij de ander. Oh .... dus jij wil dat of dat?
Zoals je dat van kind af kent. Je ziet je kinderen onderling denken: als ik maar het grootste stuk taart krijg. En dat herhaalt zich op school: die wil zeker het liefje van de meester of juf zijn. En nog weer later op het werk of in de kerk.  Helemaal als je wantrouwen hebt richting de ander, dan dicht je hem of haar bijna automatisch een lelijk motief toe.
Zoals hier de tien. Die waren er helemaal zeker van dat die twee eerzuchtige broers de ereplekjes even probeerden te regelen. En daar was het natuurlijk in de onderlinge gesprekken ook wel eens over gegaan!!

Zo wordt je geconfronteerd met jezelf. Tjonge, wat denk je gauw als eerste lelijk van iemand.
En dan nog een stap verder. Hoe ben je eigenlijk zelf? Zoals de waard is, zo vertrouwt hij zijn gasten. Dat is een van de meeste treffende spreekwoorden die ik ken. Tjonge wat zie ik dat spreekwoord vaak terug in mezelf en soms ook bij mijn huisgenoten.
Want wees eerlijk: als je die tien discipelen had gevraagd: luister, als het wordt met dat Koninkrijk van Jezus: wat zou jij dan voor plekje willen hebben.. Ik denk dat Petrus graag minister-president had willen zijn. En Judas minister van financiën. Ze hadden denk ik allemaal hun verlangens en hun ambities.
Op dat plekje waar Jakobus en Johannes naar vroegen zagen ze zichzelf zitten.

Als je een ander irritant vindt, als je wantrouwen voelt ten opzichte van een ander. Als je zit te denken: dat zegt ie nou wel, maar wat wil hij nou echt.
Dan is het heel goed om eerst maar eens heel dicht bij jezelf te blijven en je af te vragen. Is mijn reactie wel zuiver? Ben ik wel een haar beter dan die ander? Dat maakt je scherp op jezelf en ik hoop ook mild naar de ander toe.

Het valt op dat Jezus aan dit alles voorbijgaat en even de gordijnen opengooit zodat er iets van goddelijk licht over die vraag van die broers heenvalt.
Het Koninkrijk. Alsof het binnen jouw handbereik ligt!??
Kun je de beker drinken die ik zal drinken vraagt Jezus.
Dat klinkt dreigend. Lijden.
We kunnen het aan, zeggen ze.
En Jezus reageert daarop dat ze ook in zijn lijden zullen delen.

Maar dan nog - al zou je bereid zijn om te lijden en te ploeteren. Krijg je door je lijden het Koninkrijk van God binnen handbereik?
Houd vóór alles vast dat het om het Koninkrijk van God gaat.
Wat goed dat Jezus je daar bij stil zet. In alles.
Ook in ons bezig-zijn.

Als je het Koninkrijk van God zoekt.
Heel persoonlijk: Gods heerschappij over je eigen leven. Jouw keuze’s, jouw motieven. Draait het dan om jou of heb je het Koninkrijk van God op het oog?

In het kerkelijke ook. Dat de gemeente een aardige club is, waar je je prettig voelt, waar je je plekkie hebt ....
Ja, mooi natuurlijk. Maar dieper, want in de gemeente gaat het om de dingen van het Koninkrijk van God. Wat betekent dat voor de manier waarop je deel uitmaakt van de gemeente. Wat betekent dat voor wat je doet en wat je zegt. Ook zegt ‘over’.

En al die eigen verwachtingen, verlangens, voorkeuren.
Bijzonder vind ik het om te merken hoe in het licht van het Koninkrijk van God heel veel van onze menselijke vragen en voorkeuren, smaken relatief worden.
Zo denk ik ook dat die twee broers hun vraag onder Jezus woorden zagen verdampen. Wie links en rechts zit: hou vast dat het om de dingen van het Koninkrijk van de Vader gaat.

Over de reactie van de tien hoef ik niet veel te zeggen. Alleen dit. Dat Jezus ook bij hen niet gaat spitten in de jaloersheid en eerzucht die bij die tien ook wel eens een grote rol zou kunnen spelen. Ze zijn geen haar beter dan die twee, maar Jezus zegt er niks over.
.
Wat is het goed om te zien dat Jezus het naar de kern terugleidt.
Dat hij ook bij die tien aankomt met het Koninkrijk van God.
Ja, Jezus zet het heel prikkelend naast het Koninkrijk van de mensen. Die menselijke koninkrijken zijn op macht gebouwd en soms op overmacht. Desnoods met geweld en onrecht. En je ziet hoe de één zich boven de ander uit probeert te werken.
Herkenbaar natuurlijk. En zichtbaar, omdat je dat wat op de podia van de wereld gebeurt zoveel beter ziet. En sowieso zie je het bij een ander beter dan jezelf.

Jezus zegt simpel dat het Koninkrijk van God heel anders toegaat.
En dan herschikt Jezus in een paar zinnen de orde van de mensen in de orde van het Koninkrijk van God. Jezus laat zien dat je echt helemaal aan de andere kant moet beginnen. Dat is voor ons als kerkmensen een bekend verhaal.
Vaak gehoord. Eerste worden laatsten. wie dient is de heer.
Maar je voelt hoe moeilijk dat is, zodra je met deze woorden van Jezus in de praktijk aan het werk gaat. Dat is typisch voor Jezus woorden. Ze klinken vaak simpel, en dat is ook zo, zolang je het bij luisteren laat. Maar als je met Jezus woorden aan de slag gaat, dan voel je hoe bovenmenselijk is wat Jezus hier vraagt.
Als hier vanmorgen iemand is die denkt dat het allemaal wel makkelijk is en dat ie het op dit punt best aardig doet. Dan ben ik bang dat je nog nooit serieus met die woorden van Jezus aan de slag bent gegaan.

Dat is het dan, zou je denken.
Die wat inhalige vraag van die twee broers. Jezus laat zien dat het in het Koninkrijk van God echt gaat om de dingen van God.
En tegenover die tien, die geen haar beter zijn dan die twee, laat Jezus merken dat de orde in het Koninkrijk van God geen pikorde is. God begint helemaal aan de andere kant.

Maar het laatste wat Jezus zegt gaat veel verder. dan gaat het over hemzelf. De koning-knecht.
De Zoon des mensen - he, dat klinkt menselijk, maar tegelijk geheimzinnig anders.
De Zoon des mensen is gekomen. Gekomen? Waarvandaan is hij dan gekomen. Uit Nazareth. Nee, het lijkt wel alsof hij van heel ergens anders onze wereld is ingegaan. Anders dan die twee, anders dan die tien, anders dan u en jij en ik. Hij is een allochtoon in onze wereld..
Hij kwam, niet om gediend te worden. Niet zoals die machthebbers dus. Maar rekende hij zich ergens dan toch tot dat soort van machthebbers. Hij was een koning, maar dan zo geheimzinnig anders. Mijn Koninkrijk is niet van deze aarde zegt Jezus ergens.
Hij kwam om te dienen.
Jezus kwam om aan het anders eind te beginnen. Waar niemand begon.
Op de laagste tree, zodat hij ieder mens zou ontmoeten, hoe diep gevallen ook.
Dat is Jezus dienst.

En dan de laatste woorden. Dat deze aanpak van dienen hem zijn leven zou kosten? Slachtoffer van mensen, die stikten van jaloezie en eerzucht. Ja, nog veel meer.
Want hij kwam, zo staat het er om te dienen en zijn leven te geven, voor de velen. Als losprijs.

We snijden in deze weken het thema van de verzoening aan. Verzoening tussen God en mensen door Jezus. Dat Jezus de sleutelgestalte is in dat grote plan van Gods redding. Naar die sleutelpositie leidt ook dit gedeelte je weer toe. Langs een spoor dat zo door en door menselijk begint.
Tjonge wat kom je jezelf tegen met je jaloersigheid, eerzucht, de beste, de meeste. Zoals de waard is.
Kom je daar zelf bij weg? Ook als Jezus zegt: zo moet het onder jullie niet zijn. Eerste-laatste meeste-minste, heer-knecht.
Als je een tijdje in de kerk hebt gezeten, dan weet je allemaal heel goed.

Maar wordt het dan echt anders. Wat is er verlossing van buitenaf nodig!!
Omdat je merkt dat je geen haar beter bent dan die twee of die tien.
Dan is er geen andere mogelijkheid dan om je leven te laten verbinden met die ene. Die diende, waar jij probeerde te heersen, die laatste was, waar jij op de eerste plek zat.
En het diepste woord is dat je een vrijgekochte bent. Door Hem, die kwam om te dienen. Ook voor jou dus.


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG