Afbeelding Missale Romanum - 080                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

JEZUS KONDIGT ZIJN LIJDEN EN STERVEN AANBIJBELTEKST Mattheüs 20 Markus 10  Lukas 18

Uit het evangelie volgens Lukas:

31 Hij nam de twaalf apart en zei tegen hen: ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, en alles wat door de profeten is geschreven zal men de Mensenzoon laten ondergaan. 32 Want hij zal worden uitgeleverd aan de heidenen en worden bespot en mishandeld en bespuwd. 33 En nadat hij is gegeseld, zal hij worden gedood, maar op de derde dag zal hij opstaan.’ 34 De leerlingen begrepen er niets van. De betekenis van Jezus’ woorden bleef voor hen verborgen, en ze konden maar niet bevatten wat hij had gezegd.

Uit het evangelie volgens Mattheüs

17 
Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de twaalf leerlingen apart. Hij zei tegen hen: 18 ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. 19 Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met hem zullen drijven en hem zullen geselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood.’

Uit het evangelie volgens Markus 10

32 Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen: 33 ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. 34 Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geselen en doden, maar na drie dagen zal hij opstaan.’

OM IN VEERTIEN STAPPEN OVER NA TE DENKEN:

1.Na Petrus‟ belijdenis begint er een nieuw hoofdstuk in het Evangelie: er komt vervolgonderwijs. Het is belangrijk dat we gaan geloven, oftewel Hem kennen en vertrouwen (overgave), Hem je leven laten leiden (discipel zijn) en inzicht in de dingen krijgen en ervoor uitkomen (belijden). Maar dan gaan we ook de kruisweg, de diepe en donkere, uitzichtloze weg door het lijden. Hier wordt ons geloof aangevochten, misschien wel juist om dat geloof te verdiepen, het gaat om vertwijfeling, juist om ons geloof niet te baseren op eigen inzichten, maar op Hem alleen. Het gaat om vertrouwen op Hem, Die het diepste voor ons doet, het grootst mogelijke verwezenlijkt: Hij ondergaat alles, opdat ik zal overleven, Hij sterft opdat ik zal voortgaan op de weg van leven met Hem.(Rom.8:28)

2.Jezus kondigt Zijn lijden en sterven driemaal aan (Mark.8:31;9:30-32 en 10:32-34), waarbij opvalt dat er allerlei details heel concreet worden genoemd. Duidelijk wordt op deze manier dat Hij het niet alleen van tevoren wist, maar ook er daadwerkelijk voor kiest om deze weg te gaan en ook dat Hij het „tunnelkarakter‟ van het lijden benadrukt; dit lijden leidt ergens toe! Hij weet de weg erdoorheen. Zo wekt en wint Hij het vertrouwen van Zijn discipelen op dit vreselijk moeilijke spoor, want in Zijn lijden en sterven herkennen we ook veel van ons eigen lijden en ook van de weg naar onze dood. Blijkbaar is Hij ook op deze terreinen van ons leven al geweest en zal Hij er zijn, ook als wij daar zijn aangeland. Hij “móest” dit lijden, juist vanwege ons falen en onze fouten. Hij móet naar Jeruzalem, Hij móet lijden en verworpen worden, Hij móet gedood worden en Hij móet ook weer opstaan. Het gaat om een „moeten‟ waarachter Gods wijsheid en gerechtigheid branden, maar dat zagen ze toen nog niet. Hij lijdt in onze plaats, om mijn veroordeling uit te boeten, te betalen voor mijn gebrek en schuld. Dat moet een Ander doen, want ik kan het niet!(Ps.49:8)

3.Dit lijden wordt Hem aangedaan, het wordt veroorzaakt door anderen: „oudsten‟(politieke leiders van het volk), „overpriesters‟ (leiders van de tempeldienst) en „schriftgeleerden‟ (godsdienstige leiders van het volk). Deze groepen vormden het Sanhedrin, het opperste gerechtshof, Hoge Raad en inquisitie ineen.(Mat.26:57) Eigenlijk gaat het hier om de volksvertegenwoordiging, tenminste de vertegenwoordiging van het volk voor God, maar eigenlijk ook andersom: de vertegenwoordiging van God voor het volk. Zo is de tempeldienst in Jeruzalem het centrum van contact. Deze stad van vrede zal echter de stad van vreselijk lijden worden. Het wordt Hem aangedaan, maar Hij draagt het en Hij zoekt dit. Hiervoor is Hij gekomen, om de losprijs voor ons te betalen.(Mark.10:45)

4.”Jezus sprak hierover vrijuit.”(Mark.10:32) De gebruikte werkwoordsvorm laat zien dat hij Hier vaak over sprak, met regelmaat wordt dit onderwijs gegeven. Alsof Hij Zijn discipelen dit wilde verzekeren, maar ook wilde Hij hen helpen dit een plaats te geven. Het is Heerlijk dat onze Here juist op het terrein van lijden ons wil leren hoe te handelen. Want juist op dit terrein zijn wij snel de weg kwijt en kan radeloosheid ons de keel dichtknijpen en weten we niet waar we het zoeken moeten.

5.Petrus (Deze naam van eer, belofte en betekenis, „rots‟ wordt gebruikt) neemt de Here terzijde en gaat Hem „bestraffen‟, oftewel ernstig vermanen, eigenlijk de les lezen. De ‘sterke’ Petrus wil Jezus ‘vaderlijk’ vermanen, alsof Jezus niet zo zwartgallig mag spreken. Maar zo wil deze leerling Jezus omvormen naar zijn beeld en gelijkenis. Jezus moet sporen met zijn inzicht en verwachting. Als wij de Bijbel alleen maar zouden aanvaarden als deze overeenstemt met onze verwachtingen en inzichten geloven wij meer in onze eigen maatstaf dan in het Woord van God. Deze Petrus heeft zojuist de belijdenis uitgesproken, waarin de kerk zich nog steeds wil herkennen, maar nu herkennen we in hem helaas veel te veel van ònszelf, onze eigen gedachten en stellige plannen. Petrus was met zijn belijdenis de spreekbuis geweest van de discipelen en misschien zijn ook de anderen het eens geweest met deze vermaning van Petrus. Tegelijk wordt hier het heel persoonlijke van dit contact geschetst: hij nam Jezus terzijde. Maar hij denkt vanuit de mens en is “niet bedacht op de dingen Gods”.(Mark.8:33)

6.De Here is duidelijk en heel krachtig. Petrus wordt tot tegenstander (satan) verklaard, die niet alleen zijn mond moet houden, maar vooral moet ‘achteraan gaan’. Blijkbaar mag deze tegenstander Hem niet hinderen.(zie ook Mat.4:8-;Luk.4:5-;Judas 6) Petrus zwijgt, hier heeft hij geen verweer tegen.(Mark.1:13) Nu komt het contrast ook sterk naar voren met “achter Mij wil komen”, oftewel de navolging. Eigenlijk gaat het nu om een splitsing van de wegen: weggaan òf volgen, om bedacht te zijn op de ‘dingen van God’ en niet op de ‘dingen van de mensen’. Het is van groot
belang dat wij onze kinderen leren om te volgen en op God gericht te zijn. Dat vraagt van ons een duidelijke keuze voor de weg van de navolging. Maar wat houdt dit eigenlijk concreet in?

7.Eerst wordt de discipelenkring aangesproken (met het oog op Petrus‟ vermaning), maar nu ontvangt de schare onderwijs van de Here. Blijkbaar mag iedereen horen van het lijden en sterven, het oordeel dat Hem wacht.(Joh.13:16;21:18;1Pet.2:21) De les gaat over de navolging: “achter Hem komen”. We hoeven niet vóór Jezus uit te lopen, om Hem te zeggen hoe het moet. Eigen zin en onze wil moeten aan de Here gegeven worden. Ook lopen we niet naast Hem, alsof er plaats zou zijn voor overleg, alsof wij op dit spoor de weg weten! Het gaat om achter Hem aanlopen, Zijn voetstappen drukken, de kracht die Hij geeft ontvangen, de vastigheid, die Hij creëert, benutten. In wezen is de Doop het begin van deze nieuwe weg. Laten wij deze weg inslaan in de hoop en de verwachting dat onze kinderen zullen volgen. Maar dit is wel de weg waarop wij het leven niet meer zien als een recht, maar als een voorrecht, iets wat we ontvangen hebben van de Here, om het aan Hem terug te geven, verrijkt met onze dankbaarheid aan Hem! Zijn wij wel bereid om ons leven te geven aan Hem, of willen we liever Hem gebruiken om ons leven hier te verrijken? Staan we voor Hem of achter Hem?

8.Uit de schare en de discipelen komen nu de „echte navolgers‟ naar voren, oftewel mensen die van toeschouwer tot meespeler geworden zijn: ze kiezen daadwerkelijk voor Jezus en willen Hem volgen, waar Hij ook maar naartoe gaat. De oproep „volg Mij‟ betekent eigenlijk ook al een enorme nadruk op Zijn wezen en opdracht. Je mag en moet Hem blijkbaar grenzeloos vertrouwen en dienen. Hij mag voortaan jouw weg bepalen. Het gaat om het „verloochenen‟ van jezelf, oftewel het opgeven van je eigen (op jezelf gerichte) wensen en verlangens, alles wordt ondergeschikt aan de wil van God. Slappe christenen snappen dit niet, alsof er op deze manier een duidelijke splitsing zichtbaar wordt: hoeveel mag Jezus je kosten? Tegelijk wordt ook duidelijk hoevelen de Here inmiddels nodig hebben gekregen! Zij ontvangen Leven!(Joh.11:25,26)

9.Alles wat voor je zelf bedoeld is, zal vergaan. (zie ook de geschiedenis met het manna in de woestijn,Ex.16:20) En ieder die gericht is op alleen het aardse, zal eveneens vergaan. In het licht van de eeuwigheid redt de mens zich alleen als men zich wil verliezen, als men zichzelf opgeeft en overgeeft aan Hem. Ieder die wint voor zichzelf, zal verliezen, maar wie bereid is zichzelf, zijn eigen belangen en ook de zorgen, uit handen te geven, zo iemand wordt behouden.(Hand.7:54-60) Blijkbaar gaat het om een duidelijke blijk van afhankelijkheid en overgave. Zo word je discipel: alles in Zijn handen leggen. Zo mag je voortaan je kinderen opdragen aan Hem, in Zijn handen weten. Zo mag je leven, elke dag, in vreugde en verdriet, vol blijdschap en geluk, maar ook met tegenslag en eenzaamheid. Je kunt verliezen, maar laat dat dan het wereldse dingen (al die „mensen-dingen‟) zijn, om zo de „dingen van God‟ te winnen.(1Pet.1:4,5) Het gaat dus wel om heel wezenlijke dingen: je leven (letterlijk PSUCHÈ, dus „ziel‟), dat wat je werkelijk bent en hebt. Waar is je ziel op dit moment belegd? Waar loopt je rekening en hoe zijn de garanties?(Mat.6:19-21,33) Je leven kan en mag gered worden, “behouden blijven”.(Mark.8:35)

10.De tegenstelling is levensgroot: „de wereld winnen en je ziel erbij verliezen‟ is een verschrikkelijke val voor velen. In onze maakbare tijd willen de mensen winnen, wie wil er nu een „loser‟ (= verliezer) zijn? Maar wat valt er in deze wereld nu eigenlijk werkelijk te winnen?(Luk.12:16-21;16:19-31) Vele sportuitslagen overleven het weekend amper in de herinnering van mensen, overigens net als vele preekinhouden. Deze wereld is vluchtig en de uitgereikte oscars moeten iets compenseren in de stroom van vluchtigheid en vergankelijkheid. Er wordt wel ‘onvergankelijke roem’ uitgestrooid, maar het verwaait ter plekke. Er is in de wereld een diepe zucht naar eeuwigheid, echtheid, onvergankelijkheid. En wat heeft de mens dan aan een hele berg van vergankelijkheid als er onvergankelijkheid, eeuwig licht te ontvangen is, de nabijheid van God onmiskenbaar aanwezig is.(2Kor.5:1-6;1Pet.1:4,5)

11.Maar wie kan zichzelf redden, wie kan de losprijs voor zijn leven betalen? (Ps.49:8) Hoe zouden wij, vergankelijke, broze en feilbare mensen, toch ooit maar in de buurt kunnen komen van Gods eeuwigheid? De Here Jezus is gekomen om ons te veranderen, op te waarderen, te vervullen, ons over te nemen (met alle gemaakte verliezen en fouten), om ons deelgenoot van Hem te maken, onderdeel van Zijn Heerlijkheid! Jezus Christus is gekomen om te verlossen, te bevrijden, te betalen en ons in de vrijheid te stellen.(Mark.10:45)

12.Maar wanneer wij ons schamen voor Hem, zal Hij ons schamen voor ons. (Mat.10:33;Rom.1:16;2Tim.1:7; Heb.10;38; Openb.21:8) Wanneer wij ons begeven op de grote stroom, de brede weg (Mat.7:13,14), de nabijheid zoeken van ‘overspeligen’ (mensen die in plaats van hun God zichzelf of iets anders aanbidden en verheerlijken), zal de Here Zich afkeren van ons. Hier ligt dus een grote verantwoordelijkheid bij de mensen. Het is echter gelukkig ook weer niet zo dat wanneer wij in keer in de fout gaan, we meteen in dat verschrikkelijke oordeel vallen. Kijk maar naar de fout van Petrus. Eigenlijk worden wij voortdurend, in al onze fouten, opgeroepen om „achter Hem, Jezus Christus, aan te gaan‟. En deze weg is voor ons niet eindeloos en uitzichtloos, integendeel, want het gaat er niet om dat wij er uiteindelijk komen, maar Hij komt.(Mark.8:38)

13.Er komt een dag, waarop Hij komt. Markus’ Evangelie is een grote roep om de grote komst van de Here, “In Zijn Heerlijkheid”. (1Kor.15:23;1Thes.4:16-18)Hij komt met de heilige engelen,om elke twijfel te overwinnen en voor ons de behouden aankomst te garanderen. Met de Doop is je leven afgestemd op die toekomst. Dopen rijmt op hopen (op de dag van de ontmoeting met onze Herder en Leraar, Christus) en ook op lopen, oftewel je daadwerkelijk begeven op het spoor van Gods Koninkrijk.(Mat.6:33)

14.Er zal hier veel lijden en verschrikking zijn, maar er is vooral uiteindelijk de grote overwinning. De Lijdenstijd roept om Pasen, ons lijden en verdriet roepen om de overwinning, dwars door de dood heen.(Ps.68:20-22) Laten wij bereid zijn, hier en nu om van Hem te zijn, om voorbereid te zijn op die komst, in de volle verwachting van Zijn Redding en Hulp. Laat ons aardse leven een voorspel zijn op wat komt, inspirerend en uitnodigend voor de mensen om ons heen.


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG