Afbeelding Missale Romanum - 058                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

DE GOEDE HERDERBIJBELTEKST JOHANNES 10

Uit het evangelie volgens Johannes:

1 ‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. 2 Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. 3 Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. 4 Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. 5 Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’ 6 Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde.
7 Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. 8 Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 9 Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. 10 Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.
11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12 Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13 de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. 14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, 15 zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 16 Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. 17 De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. 18 Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.’
19 Opnieuw ontstond er verdeeldheid onder de Joden om wat hij zei. 20 Veel mensen zeiden: ‘Hij is bezeten, hij is gek. Waarom luisteren jullie nog naar hem?’ 21 Maar anderen zeiden: ‘Dit zijn niet de woorden van iemand die bezeten is, en een demon kan de ogen van blinden niet openen.’

JEZUS: DE GOEDE HERDER

In het Evangelie van de apostel Johannes (hoofdstuk 10) kunnen we lezen over een gelijkenis die Jezus eens vertelde aan de menigte mensen die Hem volgden, namelijk de gelijkenis van de goede Herder. Wat kunnen wij van deze gelijkenis leren?
We moeten dan iets van de situatie in het land Israël in die dagen weten. Israël werd ál die voorgaande eeuwen door haar godsdienstige leiders bestuurd. En zelfs hun koningen raadpleegden veelvuldig de profeten. Maar nu was er reeds zo’n vierhonderd lange jaren sprake van een volledige geestelijke stilstand. Er werd geen enkele profeet meer geboren,
die het Woord van God sprak. Er werden natuurlijk nog wel offeranden in de tempel gebracht, maar toch leek alles dood te zijn. Het land was eerst veroverd geweest door de Grieken en nu heersten de Romeinen in het land.

En rechtschapen en eenvoudige mensen in het land voelden haarscherp aan, dat er geen waarachtig geestelijk leven was. Dit in tegenstelling tot hun dikdoenerige geestelijke leiders. Ook de eenvoudige mensen waren goed onderlegd in de wetten en de geschriften van God.
Er waren immers zelfs in de kleine dorpjes synagogen waar de mensen onderwijs ontvingen over het Woord van God.

Maar nú leek het alsof er licht gloorde aan de horizon. Er was een man in het land gekomen, Jezus van Nazareth, die geweldige dingen deed. Hij genas mensen van allerlei kwalen en sprak het Woord van God. Maar Hij deed dat op een heel andere manier dan hun schriftgeleerden en ouderlingen. Het leek wel of al zijn woorden met liefde waren vervuld. Hij
moest toch zeker een nieuwe profeet zijn. Van deze man wilden zij wel eens wat meer horen. Zij wilden wel eens precies weten wat Hij te zeggen had. En veel mensen waren zo geboeid door Zijn woorden dat zij Hem begonnen te volgen.

En toen opeens sprak Hij: “Ik ben de goede Herder.” Wat een verbazing moet er in de harten van de mensen zijn geweest. Zij wisten precies wat Hij bedoelde. Want had God niet eens door de profeet Ezechiël verkondigd in Ezech. 34:23 dat Hij een goede Herder, namelijk Zijn knecht David, over het volk zou stellen die hen wel op een correcte manier zou leiden en te eten zou geven? Een herder die hen niet geestelijk zou verwaarlozen en zou uitbuiten zoals hun geestelijke leiders vaak wél deden. Deze knecht David zou een afstammeling van de goede en grote koning David zijn, die honderen jaren geleden over Israël had geheerst.

En nu vertelde deze man, deze profeet Jezus, dat Hij die goede Herder was. En zij herinnerden zich dat God door de profeet Ezechiël had gezegd, dat deze Herder wél de schapen zou weiden. Hij zou de kudde voorgaan en hen naar de mooiste plekjes met groen gras brengen en Hij zou heerlijke bronnen met fris water weten te vinden. Hij zou hen veilig
in hun stal brengen. Deze Herder zou wél de verloren schaapjes opzoeken en terugbrengen.
Hij zou niet boos op hen zijn, maar net zolang zoeken tot Hij hen gevonden had, totdat de gehele kudde compleet zou zijn. Al zou Hij diep in de nacht moeten zoeken of kilometers door de bergen moeten sjouwen. Het verloren schaapje zou Hij zelfs op zijn schouders terugdragen. En dan zou Hij de gebroken pootjes verbinden en de zieke schapen genezen.
Dát had Ezechiël gezegd. En nu stond daar die wonderlijke man, Die de blinden en doven, kreupelen en lammen genas, de demonen uitwierp en hen het Woord van God uitlegde, waardoor er zo’n wonderlijke, diepe vrede in hun hart kwam.

Wat vertelde Jezus de schare? “Ik ben een herder der schapen. De schapen horen Mijn stem. Ik roep de schapen bij hun naam en Ik leidt ze uit. Ik ga voor hen uit en de schapen volgen Mij omdat zij Mijn stem kennen.”

Geliefde broeder of zuster, zo is onze Jezus. Hij is God. Hij kent ons persoonlijk. Hij kent onze naam. Hij weet precies wie wij zijn. Hij weet wat wij nodig hebben of wat wij mankeren.
Hij kent de diepste verlangens van onze ziel. En daarom kan Hij ons ook precies de juiste medicijnen geven voor de genezing van onze zieke geest of lichaam. Hij wil u genezen, Hij wil u alles vergeven wat u verkeerd heeft gedaan. En het schaap dat Hem heeft leren kennen, dat zal Hem volgen. Dat schaap herkent Zijn lieflijke stem.

Jezus zei tegen de mensen: “Ik ben de Deur der schapen. Als iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden en weide vinden. Dieven en moordenaars komen om te stelen, te slachten en te verderven. Maar Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.”
Jezus kwam op aarde om de mensen eeuwig leven te schenken, maar ook een overvloedig leven hier op aarde. En Hij zegt dat de mens die door Hem ingaat, behouden zal worden. Hij bedoelt hiermee, dat degene die gelooft in Jezus, de Zoon van God, niet verloren zal gaan.
“Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik ken Mijn schapen en de schapen kennen Mij. Zoals God de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook den Vader; en Ik stel Mijn leven voor de schapen.”

Met deze woorden maakte Jezus aan al de mensen die Hem volgden duidelijk, dat Hij bereid zou zijn om Zijn leven voor hen te geven om hen te behouden. Zoals de grote koning David, toen hij nog een jong herdertje was tegen een leeuw en tegen een beer vocht om zijn schapen te beschermen, zo zou Jezus dat ook voor hen doen. Hij wilde Zijn schapen niet uit het oog verliezen, maar hen juist beschermen tegen alle gevaren.

Binnen afzienbare tijd zou Jezus voor hen aan het kruis sterven. Maar Hij had geen schuld aan welke zonde dan ook. Neen, de Zoon van God kwam naar de aarde om de zonden en de ziekten van alle mensen op zich te nemen, de schuld en de straf voor hen te dragen en voor hen te sterven. De bijbel zegt dat het loon van de zonde de dood is. Daarom moest
Jezus komen, want alle mensen hebben gezondigd en verdienen daarom de doodstraf. Maar Jezus nam die straf op zich, zodat wij niet zouden hoeven te sterven en een eeuwige dood zouden moeten ondergaan. Wat moeten wij daarom doen?

Geloven in Hem, in Zijn offer voor u. Neem Hem aan, accepteer Hem als Redder en Koning van uw leven. Als uw goede Herder. Ieder mens die in Hem gelooft en al zijn zonden en fouten aan Jezus belijdt, mag vergeving ontvangen en voor eeuwig vrij zijn. Die mag eeuwig leven genieten. Want zijn straf werd reeds door Jezus gedragen. Is God niet goed. U mag vrij zijn, voor altijd geen last meer op uw schouders hoeven te dragen. Voor altijd vrij.
Gelooft toch in Hem, belijdt Hem uw schuld. Dan zal Jezus uw hart met een grote vreugde vullen en bent u waarachtig vrij.

Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG