Afbeelding Missale Romanum - 047                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

EEN ZIEKE GENEZEN te  BETHESDAJohannes 5

Uit het evangelie volgens Johannes:

1 Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging naar Jeruzalem. 2 In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzata (5:2) Betzata – Andere handschriften lezen: ‘Betesda’; weer andere handschriften lezen: ‘Betsaïda’.heet. 3 Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. (5:3) misvormden – Andere handschriften hebben hierna nog de volgende tekst: ‘en verlamden, die het moment waarop het water in beweging kwam afwachtten. [4] Want op een bepaald moment daalde een engel van de Heer neer in het bad en die bracht het water in beweging. En wie het eerst in het bad was zodra het water was gaan bewegen, werd gezond, wat voor ziekte hij ook had’.4  5 Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. 6 Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: ‘Wilt u gezond worden?’ 7 De zieke antwoordde: ‘Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het water.’ 8 Jezus zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ 9 En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag sabbat. 10 De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: ‘Het is sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen!’ 11 Maar hij zei tegen hen: ‘Degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: “Pak uw mat op en loop.”’ 12 ‘Wie zei dat tegen u?’ vroegen ze. 13 Maar de man die genezen was kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen omdat daar zo veel mensen waren.

14 Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem: ‘U bent nu gezond; zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen.’ 15 De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. 16 Het was omdat Jezus zulke dingen deed op sabbat, dat de Joden tegen hem optraden. 17 Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook.’ 18 Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen Vader noemde, en zichzelf zo aan God gelijkstelde.
Jezus en de Vader

19 Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: ‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. 20 De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien, u zult verbaasd staan! 21 Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. 22 De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. 23 Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft.
24 Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven. 25 Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven. 26 Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf; dat heeft de Vader hem gegeven. 27 En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen. 28 Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen 29 en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden.

30 Ik kan niets doen uit mijzelf: ik oordeel naar wat ik hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft. 31 Als ik nu over mezelf zou getuigen, dan was mijn verklaring niet betrouwbaar, 32 maar iemand anders getuigt over mij, en ik weet dat zijn verklaring over mij betrouwbaar is. 33 U hebt boden naar Johannes gestuurd en hij heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd. 34 Niet dat ik het getuigenis van een mens nodig heb, maar ik zeg dit om u te redden. 35 Johannes was een lamp die helder brandde, en u hebt zich een tijd in zijn licht verheugd. 36 Maar ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes: het werk dat de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat ik doe getuigt ervan dat de Vader mij heeft gezonden. 37 De Vader die mij gezonden heeft, heeft dus zelf een getuigenis over mij afgelegd. Maar u hebt zijn stem nooit gehoord en zijn gestalte nooit gezien, 38 en u hebt zijn woord niet blijvend in u opgenomen, want aan degene die hij gezonden heeft, schenkt u geen geloof.

39 U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij, 40 maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. 41 Niet dat de mensen mij moeten eren, 42 maar ik ken u: u hebt geen liefde voor God in u. 43 Ik ben gekomen namens mijn Vader, maar u accepteert mij niet, terwijl u iemand die namens zichzelf komt, wel zou accepteren. 44 Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven. 45 U moet niet denken dat ik u bij de Vader zal aanklagen; Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd, klaagt u aan. 46 Als u Mozes zou geloven, zou u ook mij geloven, hij heeft immers over mij geschreven. 47 Maar als u niet gelooft wat hij geschreven heeft, hoe zou u dan geloven wat ik zeg?’

Verlamde genezen

De verlamde man in Johannes 5 was al 38 jaar ziek en lag misschien al even zolangin de zuilengangen van Bethesda. (De naam Bethesda betekentHuis vanbarmhartigheid.) Zou er onder de medepatiënten nu nooit eens iemand geweest zijndie zei: "... Maar nu is hij eerst eens aan de beurt?" Kennelijk niet. Er lag daar ookzo'n "menigte zieken, blinden, verlamden en verschrompelden", zegt vers 3.Ach, je weet wel hoe het gaat... lig je met enkelen dan komt iedereen wel eens aande beurt en heeft men nog wel belangstelling voor je, maar als het er zoveel zijn, danvalt er gemakkelijk iemand tussen de wal en het schip en ga je verloren in de massa.Bovendien ... iedereen is er daar ellendig aan toe.Eenzaam moet deze man zich gevoeld hebben in Bethesda, tussen een menigte vanmensen."Hem zag Jezus liggen". Uitgerekend die ene langdurig zieke, die langzamerhanddoor iedereen verwaarloosd en vergeten was.Wanneer Jezus aan die vergeten, vereenzaamde en verwaarloosde zieke inBethesda vraagt: "Wilt gij gezond worden?" reageert hij begrijpelijk. Voordeverlamde was de belangstelling van die Vreemdeling een verrassende ervaring.Plotseling is er iemand die anders naar hem keek. Iemand die oog heeft voor zijnnarigheid. De vraag van de Heiland wordt beantwoord met een klacht. In die klachtwordt zijn eenzaamheid schrijnend zichtbaar. "Ik heb geen mens".Toch lag hij niet tussen vreemden. Het waren allemaal mensen van zijn eigen volk enze waren nog lotgenoten ook, "blinden, verlamden, verschrompelden". Allemaalhadden ze wat, maar op het moment dat het er op aan kwam was iedereen voorzichzelf in de weer.Deze geschiedenis roept veel vragen op waar we geen antwoord op krijgen. Vaakklinkt bij ziekte, moeite of verdriet de vraag 'waarom?', terwijl we weten dat we geenantwoord krijgen. Ondanks de vragen die dit gedeelte oproept vinden we ookantwoorden. Geen antwoorden van de verlamde maar van de Heiland der wereldzelf.Hij stelt de vraag , "Wilt gij gezond worden?" In Lucas 5: 31 lezen we waarom Hij onsdie vraag stelt want, "Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maarzij,die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, totbekering". In die woorden lezen we de ziekte van elk mens. De mens die van naturezondaar is, is ziek.De verlamde man werd genezen. Er ging een wereld voor hem open. De woordenvan Jezus: "Sta op, neem uw matras op en wandel' waren voldoende. Hij geloofdeen stond op. Zijn geloof werd niet beschaamd. In Lucas 18 staat de geschiedenis vande blinde Bartimeüs. Hij krijgt de geweldige woorden mee van de Heiland, "uw geloofheeft u behouden". Beide mannen ontvangen van de Heiland van de wereld hunbestemming. Ze mogen door genade hun plaats weer innemen in de gemeenschapmet de hunnen en met God. Door het lijden en sterven van de Heiland der wereldmogen ook wij onze bestemming vinden. Als dat geen genade is !!!!!!!!!

Wonderen van Jezus

Veranderde water in wijn (Johannes 2:1-11)
Genas de zoon van een edelman (Johannes 4:46-54)
Bevrijdde een man in de synagoge van demonische geesten (Marcus 1:21-28; Lucas 4:31-37)
Genas de schoonmoeder van Petrus (Marcus 1:29-31; Lucas 4:38-39; Matteüs 8:14-15)
De eerste twee netten met vis en de roeping van Zijn eerste discipelen (Lucas 5:1-11)

Hij zuiverde een melaatse (Marcus 1:40-45; Matteüs 8:1-4)
Genas een verlamde man (Marcus 2:1-12; Matteüs 9:2-8; Lucas 5:17-26)
Genas de man bij Betzata (Johannes 5:1-15)
Genas een man met een verschrompelde hand (Lucas 6:6-11; Matteüs 12:9-13; Marcus 3:1-5)
Genas de dienaar van de Centurion (Lucas 7: 1-10; Matteüs 8:5-13)

Wekte de zoon van de weduwe op uit de dood (Lucas 7:11-16)
Dreef een stomme en blinde geest uit (Lucas 11:14-26; Matteüs 12:22-32; Marcus 3:22-30)
Bracht een storm tot bedaren (Marcus 4:35-41; Matteüs 8:18-27; Lucas 8:22-25)
Genas een man die bezeten was van demonen in het gebied van de Gadarenen (Marcus 5:1-20; Matteüs 8:28; Lucas 8:26)
Genas een vrouw met een bloedprobleem (Marcus 5:25-34; Matteüs 9:18-26; Lucas 8:40-56)

Deed de dochter van Jaïrus opstaan uit de dood (Marcus 5:21-43)
Genas twee blinde mannen (Matteüs 9:27-31)
Dreef een geest uit (Matteüs 9:32-34)
Voedde 5,000 mensen met vijf broden en twee vissen (Johannes 6:1-14; Matteüs 14:13-21; Marcus 6:32-44; Lucas 9:10-17)
Liep over water (Matteüs 14:22-33; Johannes 6:15-21; Marcus 6:45-52)

Verloste de dochter van een Kanaänitische vrouw (Matteüs 15:21-28)
Genas een doofstomme man (Marcus 7:31-37)
Voedde meer dan 4,000 mensen (Marcus 8:1-10; Matteüs 15:32)
Genas de blinde man in Betsaïda (Marcus 8:22-26)
Dreef demonen uit een krankzinnige jongen (Marcus 9:14-29; Matteüs 17:14-21; Lucas (9:37-42)

Haalde een munt uit de bek van een vis (Matteüs 17:24-27)
Genas een man die blind geboren was (Johannes 9:1-41)
Genas een vrouw die al 18 jaar lang krom liep (Lucas 13:10-17)
Genas een man met waterzucht (of oedeem) (Lucas 14:1-6)
Hij wekte Lazarus op uit de dood (Johannes 11:1-46)

Hij zuiverde tien melaatsen (Lucas 17:11-19)
Genas de blinde Bartimeüs (Marcus 10:46-52)
Vervloekte de vijgenboom (Marcus 11:12-26)
Genas het oor van Malchus (Lucas 22:49-51)
Een tweede net met vissen (Johannes 21:1-12)

Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG