Afbeelding Missale Romanum - 043                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

DE SPIJZIGING VAN DE 5000Mattheüs 14, Markus 6, Lukas 9, Johannes 6

Uit het evangelie volgens Mattheüs

13 Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden ze hem over land. 14 Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken.
15 Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen.’ 16 Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.’ 17 Ze antwoordden hem: ‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.’ 18 Hij zei: ‘Breng ze mij.’ 19 En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. 20 Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. 21 Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld.
22 Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. 23 Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. 24 De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. 25 Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. 26 Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst. 27 Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ 28 Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ 29 Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30 Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31 Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 32 Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 33 In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’
34 Toen ze overgestoken waren, gingen ze aan land bij Gennesaret. 35 De mensen daar herkenden hem en maakten zijn komst overal in de omgeving bekend, en men bracht allen die ziek waren bij hem. 36 Die smeekten hem alleen maar de zoom van zijn kleed te mogen aanraken. En iedereen die dat deed werd genezen en was volkomen gezond.

Verhaal voor de kinderen: De  wonderlijke maaltijd

"Mama, waar gaan we naar toe? Ik ben zo moe, we moeten al zo lang lopen."

"Ja, jongen", zegt moeder, "ik weet niet hoelang we nog moeten lopen."

"Ja maar mama, waarom doen we dit dan? En waarom weet u niet hoe lang we nog moeten lopen?"

"Weet je waarom we lopen, lieve jongen? We lopen achter Jezus aan. Je weet wel Die bijzondere profeet Die zo mooi kan vertellen en Die ook al die zieke mensen beter maakt. We willen zo graag nog meer van Jezus horen en nog meer wonderen van Hem zien."

"Ja mama, maar waar is Jezus dan nu?"

"Lieve jongen", zegt mama. "Jezus is in een boot gestapt en weggegaan. Hij was heel verdrietig, want die mannen die net bij Hem kwamen hebben Hem iets heel ergs verteld."
"Ze vertelden dat koning Herodes Zijn vriend Johannes de Doper heeft vermoord."
"Je weet wel dat is die andere profeet die ook zo mooi kon vertellen."

"O, dat is erg mama, wat een stoute koning. Waarom deed hij dat dan? Die Johannes kon ook zo mooi vertellen. En nu heeft de koning hem dood gemaakt, waarom dan mama?"

"Ik weet het niet jongen", zegt mama. "Ik weet ook niet precies wat er is gebeurd. De koning had Johannes al gevangen genomen, maar waarom hij hem vermoord heeft weet ik niet, misschien dat we dat nog wel horen." Jezus weet het Zelf ook nog maar net."
"Maar nu gaan we achter Jezus aan. Hij zal best nog wel meer verhalen vertellen over God. Die noemt Hij Zijn Vader. We zijn best wel nieuwsgierig naar wat Hij verteld."
"En misschien maakt Hij ook nog wel meer mensen beter."
"Maar nu is Jezus in een boot gestapt en weggegaan en nu proberen we Hem te volgen."

Nou dat is best wel waar wat mama zegt. Zelfs ik kan sommige verhalen van Jezus begrijpen. Maar ik vind wel dat we nu een heel eind moeten lopen.
Maar kijk daar zie ik het bootje van Jezus weer. Ja, volgens mij is Jezus daar uit het bootje gegaan.
Daar is het wel een heel erg ruige plaats. Ik denk dat Jezus daar is om te huilen omdat Zijn vriend dood is.
Maar gelukkig zijn we bijna bij dat bootje van Jezus en daar is Jezus vast ook wel.
Maar als ik zoveel verdriet had, dan zou ik helemaal niet meer tegen al die mensen kunnen praten.
Of zou Jezus wel al die zieke mensen die bij ons lopen zielig vinden? Misschien dat Hij die mensen wel beter wil maken.
Net als die man die naast mij loopt, die loopt helemaal te strompelen.
Ik zal eens aan hem vragen wat er met hem is.

"Meneer, heeft u een zere been?"

"Ja jongen", antwoord de man. "Dat heb ik heel mijn leven al. En nu hoop ik dat Jezus mij beter kan maken."

"O, dat hoop ik ook voor u"

O, kijk ik zie dat we nu bij de boot zijn. En Jezus is daar vlakbij en Hij kijkt nu naar al die zieke mensen. Ik kan aan Zijn gezicht zien dat Hij het zielig vindt. En kijk nou, Hij laat alle zieke mensen bij Hem komen en Hij maakt ze allemaal beter. Ook die man van daarnet. Volgens mij vond Hij het helemaal niet erg dat wij achter Hem aangelopen zijn. Maar toch moest Hij wel erg verdrietig zijn omdat Zijn vriend dood is. Zou Hij die zieke mensen belangrijker vinden dan Zijn eigen verdriet? Wat is Die Jezus toch een bijzondere man. Ik zou eerst gaan als één van mijn vriendjes dood zou zijn.

Ik ben wel blij dat ik met mama zo vooraan sta. Nu kan ik alles goed zien.
Ondertussen wordt het al wel heel laat. Jezus maakt zoveel mensen beter, de tijd vliegt om en het begint zelf al avond te worden.

Hé nu komen die mannen die altijd bij Jezus zijn naar Hem toe. Ik kan niet erg goed verstaan wat ze zeggen maar ze hebben het over eten. Nou, dat lust ik ook wel. Het is al erg laat en ik begin ook honger te krijgen. Maar nu kan ik het wel horen.

"Zullen we de mensen weg sturen, zodat ze eten kunnen gaan kopen, want het is al laat.", zegt één van die mannen.
"Nee", zegt Jezus, "dat is helemaal niet nodig, geven jullie die mensen maar te eten."
"Maar", zeggen de mannen, "we hebben niets meer dan vijf broden en twee vissen!"

"Breng dat maar hier", zegt Jezus
"Mensen", zegt Jezus, gaan jullie allemaal maar op het gras zitten, dan gaan we eten."
En Jezus kijkt naar de hemel en zegent de vijf broden en de twee vissen.

"Maar mama, dat is toch nooit genoeg voor ons allemaal?"
"Nee, jongen dat is het inderdaad niet, maar laten we maar kijken wat Jezus doet", zegt moeder.

Kijk nu, Jezus blijft maar breken van het brood en de vissen. O, kijk wij krijgen ook. Ik snap er niets meer van. Jezus kan alles! Hij kan niet alleen zieke mensen beter maken, maar Hij geeft ons ook allemaal te eten.

"Mama, ik snap er niets van hoe dit kan, maar ik heb nu wel genoeg gegeten."
"Ja jongen, ik begrijp het ook niet. Moet je nu eens kijken. Iedereen is klaar met eten en nu is er nog heel veel over. Die mannen gaan alles ophalen wat over is. Dat zijn nog hele manden vol. Deze Jezus is toch wel een heel bijzondere profeet van de Heere."

Zo beste kinderen dat was een echt gebeurd verhaal uit de Bijbel. Wat de mensen toen niet begrepen was dat Jezus, Gods Zoon was. En Gods Zoon deed deze wonderen om te laten zien dat Hij Gods Zoon was. Er was met al die wonderen maar één bedoeling: de mensen moesten in Hem gaan geloven. En zoals Jezus alle mensen die ziek waren beter maakte en de mensen heel veel eten gaf, zo wil Jezus nu nog voor ons zorgen.

Ook nu maakt Jezus nog mensen beter. Maar Hij doet nog veel meer. Hij wil ons helemaal beter maken van alle verkeerde dingen die wij doen. Want daarvoor is Hij eigenlijk gekomen. En al die andere dingen deed Hij om de mensen te laten geloven dat Hij de beloofde Zoon van God was. Hij heeft de straf voor jouw en voor mij willen dragen. God had toch gezegd dat we allemaal straf zouden krijgen omdat we ongehoorzaam zijn? Nu is Jezus gekomen om voor ons de straf te dragen. En Hij wil dat ook jij in Hem gelooft.

Daarom laat jij ons ook zien welke wonderen Hij deed, zodat jij en ik zouden geloven dat Jezus de Zoon van God is. En alleen als we geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij is gekomen om voor onze verkeerde dingen de straf te dragen, kunnen we in de hemel bij Hem komen. Die straf die droeg Hij door aan het kruis te sterven, terwijl Hij nooit verkeerde dingen had gedaan.

En jij en ik kunnen nooit onze straf van God voorkomen. God moet ons straffen omdat we ongehoorzaam zijn. Maar als je in Jezus gelooft, dan krijg je geen straf, maar de beloning die je krijgt omdat Jezus jouw straf heeft gedragen. Maar als je dat niet geloofd, dan krijg je voor altijd straf van God. Dan zul je altijd pijn hebben. Nooit zal daar dan meer een einde aan komen. Weet je hoe je nou kunt geloven in Jezus? Door aan Hem te vragen of Hij jouw dat wil leren.

De wonderbaarlijke spijziging

In het Nieuwe Testament Bijbelhoofdstuk : Marcus 6: 41 - 44 staat over de 'De wonderbaarlijke spijziging': En Hij nam de vijf broden en de twee vissen, zag op naar de hemel, sprak de zegen uit en brak de broden en gaf ze aan de discipelen, dat die ze hun zouden voorzetten en de twee vissen verdeelde Hij onder allen. En zij aten allen en werden verzadigd. En zij raapten de brokken op, twaalf manden vol, en ook van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren vijfduizend man. 'De wonderbaarlijke spijziging' was een veel voorkomend onderwerp in de Nederlandse kunst omdat liefdadigheid en de nood der armen belangrijke deugden waren. Ook in wederopbouw jaren was deze thematiek, vanuit maatschappelijke overwegingen, populair.Kunstenaar:  Jan Frearks van der Bij
Titel:  De wonderbaarlijke spijziging
Locatie:  C.S.G. Liudger, Splitting 17 in Drachten
Materiaal:  Stukjes keramische tegel
Soort kunstwerk:  Mozaïek 
Jaartal:  1979

Jan Frearks van der Bij is in 1922 te Drachten geboren. Hij is autodidact en maakt voornamelijk schilderijen en tekeningen. Hij was lid van Yn 'e line Dat was een groep van vijf zich aan elkaar verwant voelende expressionistische kunstenaars die vaak samen hun werk exposeerden. De groep bestond van ongeveer 1950 tot 1970. Hij heeft daarnaast in de jaren vijftig, zestig en zeventig monumentale opdrachten gerealiseerd, met name mozaïeken en wandschilderingen. In de gemeente Smallingerland, maar ook in de rest van de provincie zijn verschillende kunstwerken van hem te zien.

In de jaren 70 van de vorige eeuw was hij een college van mij op de Rehoboth-Mavo in Drachten. Hij had een tijdje z'n tekenlokaal naast mijn godsdienstlokaal in het houten Noord-Oost Kerkje aan de Klokhuislaan. Bewaar dierbare herinnering aan hem.


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG