Afbeelding Missale Romanum - 031                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

JAÏRUS DOCHTERTJE GENEZENMattheüs 9 - Marcus 4 - Lukas 8

Uit het evangelie volgens Lukas:

38 Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen. 39 Hij ging naar binnen en zei tegen hen: ‘Waarom maken jullie zo’n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt.’ 40 Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind binnen. 41 Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!’ In onze taal betekent dat: ‘Meisje, ik zeg je, sta op!’ 42 Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. 43 Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen, en zei dat ze haar te eten moesten geven.

Hoop op God is geen fabel
 
Veel mensen geloven in Jezus vanwege zijn wonderen. Het was Nicodemus die zei: 'Rabbi, wij weten dat U een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die U verricht' Johannes 3:2. Toch zijn er ook altijd weer mensen die proberen om wonderen op een natuurlijke manier te verklaren. Sommigen geloven dat de zieken niet werkelijk ziek waren, maar alleen maar 'dachten' dat ze ziek waren. Maar het wordt moeilijker te verklaren als Jezus tot drie keer toe ook doden tot leven wekt. Graag wil ik een van deze wonderen eens nader bekijken: de opwekking van de twaalfjarige dochter van Jaïrus (zie Marcus 5:22-43).
Jaïrus is een leider van de synagoge en dus een vooraanstaand man. We mogen aannemen dat de groep waartoe hij behoorde Jezus niet erg welge­zind was. Opmerkelijk is dan ook dat Jaïrus zich er niet voor schaamt om te midden van de mensen knielend voor Jezus neer te vallen en zo zijn meerdere in Hem te erkennen. Zijn dochter is erg ziek en Jaïrus wil alles proberen om zijn kind van de dood te redden. Volgens Lucas 8:42 is zij zijn enige dochter.

Handoplegging

Jaïrus heeft ook al bedacht hoe Jezus het wonder zou moeten verrichten, namelijk door handoplegging. Van twee dingen was Jaïrus heel diep overtuigd: hij wist dat hij hulp nodig had en hij geloofde dat Jezus iets zou kunnen doen voor zijn dochter. Het is heel belangrijk dat je beseft dat je hulp nodig hebt. Zolang je denkt dat je het zelf wel kunt, hoef je ook niet aan te kloppen bij Jezus. Jezus grijpt niet ongevraagd in. Hij zegt wel: 'Ik sta voor de deur en klop aan' (Openbaring 3:20), maar Hij wacht totdat wij de deur opendoen.
Ten tweede had Jaïrus het geloof dat Jezus iets voor zijn dochter zou kun­nen doen. Zijn vraag was zelfs niet of Jezus wilde 'proberen' om zijn doch­ter te genezen. Nee, zijn verwachting is duidelijk: 'Kom haar de handen opleggen om haar te redden (genezen) en te zorgen dat zij in leven blijft.' Dat is geloof!

Jezus gaat mee

Het resultaat van deze twee punten is dat Jezus met hem meegaat zonder verdere vragen te stellen. Misschien had Jezus wel andere plannen voor die dag, maar een gelovig gebed kan zelfs God van gedachten doen ver­anderen.
En terwijl Jezus op weg gaat naar het huis van Jaïrus, verandert de situatie weer doordat een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies lijdt, zijn boven­kleed aanraakt en genezen wordt. Door dit oponthoud lijkt het alsof Jezus nu te laat is om nog wat te doen voor de dochter van Jaïrus. Enkele mensen komen naar Jaïrus toe en zeggen: ‘Uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig?’ Het antwoord van Jezus is: 'Wees niet bang, maar blijf geloven!'

Geen grens

Heerlijk is het om vast te stellen dat er geen grens is aan de macht van Jezus en dat door geloof nog steeds alles mogelijk is. Bij Jezus is niets hopeloos en Hij kent geen onmogelijke situaties.
Hoewel er veel mensen met Jezus zijn meegelopen, neemt Hij alleen Petrus, Johannes en Jakobus met zich mee naar de kamer van het meisje. Wij herinneren ons dat dezelfde drie ook met Hem de berg der verheerlijking op mochten. Zij zijn de discipelen met wie Jezus de nauwste band heeft. In het huis zijn al enige mensen die luid staan te huilen en te weeklagen. Jezus zegt: 'Waarom maken jullie zo'n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt.' Ze lachten Hem uit.

Begrip

Uiteraard heeft Jezus begrip voor ons verdriet, en Hij weet dat het verlies van een kind je hart kan breken. In dit geval wil Hij alleen maar aangeven dat er nog geen werkelijke reden tot verdriet is. Er is nog hoop! 'Het kind is niet gestorven, het slaapt.' Jezus gebruikte ditzelfde woord bij Lazarus. Hoewel Lazarus al enige dagen in zijn graf lag, zei Jezus toch: 'Onze vriend Lazarus slaapt' (Johannes 11:11). Nu wordt 'slapen' in de Bijbel vaker gebruikt als aanduiding voor 'dood zijn'. Ook kennen we de uit­drukking 'ontslapen' voor sterven (I Tessalonicenzen 4:13). Dit benadrukt het feit dat de dood niet definitief is. De gestorvenen zullen eens weer opstaan en ontwaken uit hun doodsslaap (Daniël 12:2).

Slapen

De Here Jezus gebruikt de woorden 'zij slaapt', omdat Hij weet dat Hij het meisje straks zal opwekken uit de dood. Ook Hij wist wel dat het meisje echt gestorven was. Het leven was uit haar geweken. Maar als Jezus verschijnt, en Hij is het leven zelf, dan moet de dood wijken.
Jezus stuurt alle mensen die Hem uitlachen, de kamer uit. Hij is niet van plan zijn kracht te demonstreren aan cynische en spottende mensen. De vader en moeder van het meisje en de drie discipelen hadden echter geloof in Jezus en zij mochten het wonder meemaken.
De Here Jezus grijpt de hand van het meisje. Volgens de wet werd iemand door het aanraken van een overledene onrein (Numeri 19:11-22).,maar Jezus heeft daar geen boodschap aan. Zijn kracht is sterker en heft de onreinheid op.
Het resultaat van zijn goddelijke kracht is dat het meisje niet alleen opstaat, maar zelfs gaat rondlopen. Ze is dus niet alleen teruggekeerd in het leven, maar ook genezen van haar ziekte.
Tot slot vraagt Jezus aan de ouders om het meisje te eten te geven. Waarschijnlijk is dat een aansporing om het gewone leven weer te hervat­ten en niet te veel ophef over deze zaak te maken. Bij Jezus blijkt niemand een hopeloos geval te zijn.

Uit het evangelie volgens Mattheüs:

18 Hij was nog niet uitgesproken of er kwam een leider van de synagoge naar hen toe die voor Jezus neerviel en zei: ‘Mijn dochter is zojuist gestorven. Kom alstublieft en leg haar de hand op, dan zal ze weer leven.’ 19 Jezus stond op en volgde hem met zijn leerlingen. 20 Plotseling naderde hen van achteren een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze raakte de zoom van zijn bovenkleed aan, 21 want ze dacht: Als ik alleen zijn bovenkleed maar kan aanraken, zal ik al genezen worden. 22 Jezus draaide zich om, en bij het zien van de vrouw zei hij: ‘Wees gerust, uw geloof heeft u gered.’ En vanaf dat moment was de vrouw genezen.
23 Toen Jezus bij het huis van de leider van de synagoge aankwam en er de fluitspelers en de luid weeklagende menigte zag, 24 zei hij: ‘Ga naar huis, het meisje is immers niet gestorven, ze slaapt.’ Men lachte smalend. 25 Nadat iedereen was weggestuurd, ging hij naar binnen. Hij pakte het meisje bij de hand, en ze stond op. 26 Het verhaal hierover verspreidde zich in de hele omgeving.
27 Toen Jezus van daar verderging, volgden hem twee blinden die luidkeels riepen: ‘Heb medelijden met ons, Zoon van David!’ 28 En nadat hij een huis was binnengegaan, kwamen de blinden naar hem toe. Jezus vroeg hun: ‘Gelooft u dat ik dit kan doen?’ Ze antwoordden: ‘Zeker, Heer!’ 29 Daarop raakte hij hun ogen aan en zei: ‘Zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren.’ 30 En hun ogen gingen open. Jezus waarschuwde hen uitdrukkelijk: ‘Zorg ervoor dat niemand het te weten komt!’ 31 Maar na hun vertrek verspreidden ze het nieuws over hem in de hele omgeving.
32 Terwijl ze het huis weer verlieten, bracht men iemand bij hem die bezeten was en niet kon spreken. 33 Nadat de demon was uitgedreven, begon de stomme te spreken. De mensenmassa stond versteld, men zei: ‘Zoiets hebben we in Israël nog nooit gezien!’ 34 Maar de farizeeën zeiden: ‘Het is dankzij de vorst der demonen dat hij demonen kan uitdrijven.’

Een prachtig verhaal :  Dochtertje van Jaïrus genezen

In Kapernaüm, een stad dicht bij de zee, woonde een vader en een moeder met hun dochtertje van ongeveer 12 jaar oud. Het was een gelukkig gezinnetje en ze hielden veel van elkaar.
Maar er was iets vreselijks gebeurd, want het meisje was heel erg ziek geworden. Ze kon niet meer lachen, spelen en vrolijk zijn, ze lag alleen maar heel stil in haar bedje. Ze was zo ziek dat haar ouders bang waren dat ze zou sterven. De dokters hadden gezegd dat hun dochtertje niet meer beter kon worden.
Jaïrus, de vader van het meisje, dacht aan de Here Jezus, Hij kon zijn lieve meisje wel weer beter maken, dàt geloofde Jaïrus.
Hij ging snel op weg naar de Here Jezus, die was vlak bij de zee tussen een heleboel mensen.
Al die mensen waren gekomen om Jezus te zien en om naar Hem te luisteren. Ze drongen allemaal naar voren om maar zo dicht mogelijk bij Jezus te kunnen zijn.
Ook Jaïrus duwde en drong naar voren en viel op zijn knieën voor de Here Jezus neer. "Oh, Meester wilt U alstublieft met mij mee komen, want mijn dochtertje is zo ziek. Alleen U kunt haar genezen."
Jezus ging gelijk met Jaïrus mee, maar ze kwamen zo langzaam vooruit tussen al die mensen.
Het duurde zo lang…

Tussen al die mensen was nog iemand die heel dicht bij Jezus wilde komen om Hem aan te raken. Het was een vrouw die al heel lang ziek was. Niemand had haar kunnen helpen, geen enkele dokter. De enige die haar beter kon maken, was Jezus, dàt geloofde ze heel zeker. Als ze Hem maar heel even aan kon raken, dan zou ze weer beter worden. Ze raakte de kleding van Jezus aan en direct voelde ze dat ze genezen was. Ze was zo blij en gelukkig, nadat ze 12
jaren ziek was geweest, voelde ze zich weer een gezonde vrouw.
Maar Jezus sprak: "Wie heeft Mij aangeraakt?" De discipelen zeiden: "Maar Meester, er staan zoveel mensen om U heen, die U allemaal aanraken."
De vrouw schrok, want ze begreep dat de Here Jezus haar bedoelde. Ze kwam naar voren en viel op haar knieën voor Jezus en vertelde wat ze had gedaan.
Jezus was helemaal niet boos op haar en keek haar vriendelijk aan. Hij was heel blij omdat deze vrouw zo vast geloofde dat Hij haar beter kon maken. Hij zei tegen haar: "U bent genezen door uw geloof. Ga heen in vrede."

Maar Jaírus werd steeds ongeruster, Het duurde allemaal zo lang, Hij was zo bang dat ze te laat bij z'n dochtertje zouden komen.
Daar kwam al een knecht aanlopen uit het huis van Jaïrus: "Val de Meester maar niet meer lastig,"zei Hij, "want uw dochtertje is al gestorven."
Jezus hoorde wat de knecht zei en hij: "Wees maar niet bang Jaïrus, geloof maar dat Ik nog wel kan helpen."
Toen kwamen ze eindelijk bij het huis van Jaïrus aan. Het was daar heel druk met mensen, die allemaal aan het huilen waren omdat het meisje was gestorven.
Jezus zei: "Waarom staan jullie hier allemaal zo te huilen? Het meisje is niet gestorven, maar ze slaapt." De mensen moesten een beetje lachen. Ach, ze hadden toch zelf gezien dat het meisje dood was.
Jezus ging naar binnen met de apostelen Petrus, Johannes en Jakobus en met de ouders.
Hij kwam bij het bed waar het meisje lag. Pakte haar hand en zei: "Meisje, Ik zeg je, sta op."
Het meisje opende haar ogen en kwam gelijk overeind. Ze liep direct naar haar vader en moeder toe en ze omarmden elkaar, wat waren ze gelukkig en blij.
"Geef haar eerst te eten", zei Jezus.

Hij zorgde goed voor het meisje en zo zorgt de Here Jezus ook voor jou.
Als je pijn hebt en verdrietig bent, mag je alles aan de Here Jezus vertellen.
Hij luistert naar je en helpt je, want Hij is altijd bij je.


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG