Afbeelding Missale Romanum - 025                                        overzicht

Lees de Bijbel  

De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

WAARSCHUWING TEGEN VALSE PROFETENMattheüs 7 en Lukas 6

Uit het evangelie volgens Lukas:

 Toen hij met hen de berg was afgedaald, bleef hij staan op een plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. 18 Ze waren gekomen om naar hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen; ook degenen die gekweld werden door onreine geesten werden genezen, 19 en de hele menigte probeerde hem aan te raken, want er ging een kracht van hem uit die allen genas.
20 Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei: ‘Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God. 21 Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. 22 Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. 23 Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld.

24 Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. 25 Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult hongeren. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. 26 Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld.
27 Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, 28 zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. 29 Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. 30 Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. 31 Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. 32 Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. 33 En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. 34 En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. 35 Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.

36 Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. 37 Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. 38 Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’
39 Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: ‘Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan niet beiden in een kuil? 40 Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester.

41 Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 42 Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter in je oog verwijderen,” terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

43 Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. 44 Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. 45 Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.

46 Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg? 47 Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt: 48 hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. 49 Wie wel naar mijn woorden luistert maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.’

Het volgende artikel kwam ik tegen op internet - De moeite waard om er kennis van te nemen

Waar luisteren we naar?

Een waarschuwing tegen valse profeten.
 
Jeremia 23:16-29

De profeten in het oude Israël hadden als taak aan het volk het woord van God te verkondigen - zo ook Jeremia. Als God
hem roept, raakt Hij Jeremia's mond aan en zegt: »Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond.«
Deze machtiging is belangrijk voor Jeremia, want de inhoud van de boodschappen is alles behalve aangenaam voor de ontvangers. De inwoners van Juda hadden God verlaten en zich tot afgoden gekeerd. Daarom zal God, nadat het noordelijke rijk Israël al zo'n honderd jaar geleden is bezet, nu ook tegen Jeruzalem vijandelijke koningen laten optrekken die de stad zullen belegeren.
Jeremia moet dit godsgericht gaan verkondigen. En dat is een taak die het uiterste van Jeremia vergt. Omdat hij geen delen van Gods woord wegstreept, wordt hij door koningen, ministers, priesters en andere profeten veracht. Maar hij vervult zijn dienst met grote overgave, alhoewel het hem niet gemakkelijk valt de wil van God voor zijn leven te accepteren.
Maar het volk luistert niet naar hem. De mensen zijn niet bereid te erkennen dat Jeremia de spreekbuis van God is. Deze boodschap vinden ze te hard en onaanvaardbaar.

Maar: waar luistert Gods volk dan wel naar?

Eigenlijk hadden de Israëlieten maar twee mogelijkheden: of ze luisterden naar ware of naar zelf uitgekozen, valse profeten. Helaas moest Jeremia meemaken dat »zijn kerkbanken« steeds leger werden. Er was nauwelijks nog iemand die naar zijn oordeelspreken wilde luisteren, de mensen liepen veel liever naar de profeten die een boodschap brachten die er inging als zoete koek.
God kan dat gewoon niet meer aanzien en geeft Jeremia daarom de opdracht de goddelijke waarschuwingvoor de valse profeten aan het volk door te geven... van de bovenstaande tekst lezen we nog eens de eerste twee verzen (vers 16 en 17): »Zo zegt de HERE der heerscharen: Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken, dat gij u aan een ijdele waan overgeeft, zij spreken het gezicht van hun eigen hart, niet uit des HEREN mond. Zij zeggen voortdurend tot wie Mij verachten: De HERE heeft gesproken: gij
zult vrede hebben; en tot ieder die wandelt in verstoktheid van hart, zeggen zij: geen kwaad zal u overkomen.«

Wat is er eigenlijk mis met de valse profeten?

Wat is er »vals(verkeerd)« aan de valse profeten? Ze hebben er waarschijnlijk net zo uitgezien als echte profeten. Ze hebben in ieder geval ook het vrome jargon gebruikt - bijv.: »Zo spreekt de Heer« of »Sjaloom!« (bijv. Jeremia 23:17).

1 Ze gebruiken vrome woorden, maar spreken niet Gods woord. Ze zeggen nogal gauw dat ze »een woord van God« hebben. Dat hebben we zojuist gelezen. »Zo spreekt de Heer.« Dat komt heel snel over hun lippen. Ook met hun veelbetekenende dromen maken ze iedereen maar wat wijs en maken er aanspraak op dat God door hen tot het volk heeft gesproken. Maar God ziet het iets anders: Hij zegt dat deze valse profeten het volk met hun holle frasen misleiden. Want hun boodschap klinkt wel vroom, maar vindt zijn oorsprong
niet in God, maar in het hart van de valse profeten.

2 Ze prediken hun eigen wensdromen. Nog erger: ze vertellen het volk wat het horen wil (vlg. Micha 2:11; 3:9-11).
Tot de Israëlieten die zich van God hebben afgekeerd, zeggen ze dat ze zeker kunnen zijn van de »sjaloom«, de allesomvattende vrede van God (vgl. Jeremia 6:14; 23:17; 27:9). Geen ongeluk zal hen, van wie het hart ongevoelig is geworden voor het spreken van God, treffen. Ze prediken daarmee precies het tegenovergestelde van wat Jeremia moest prediken. Ze spreken over vrede waar geen vrede is. Ze wiegen het volk met valse zekerheid in slaap door het voor te spiegelen dat er niets met hen zal gebeuren.
Vanzelfsprekend kan hun boodschap niet de volmacht van God hebben, want ze hebben helemaal geen verbinding met God.

3 Ze hebben geen lijntje naar God. God Zelf bevestigt dat: geen van de valse profeten heeft in de »raad des Heren« gestaan en naar zijn woorden gehoord. Geen van hen heeft God geroepen en tot geen van hen heeft Hij gesproken. Het bewijs daarvoor kon elke Israëliet overigens zelf leveren. Men hoefde hun boodschap alleen maar te toetsen. Een kenmerk van een ware profeet was namelijk dat zijn uitspraken overeenkwamen met de boodschap van andere ware profeten - en bovenal met de wet van Mozes (vgl. Deuteronomium 18:22) »Als een profeet spreekt in de naam des HEREN en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit... «.De laatste woorden kan men vertalen met »het woord is niet« ofwel »bestaat niet«, d.w.z. het is niet houdbaar en geldig in vergelijking met de boodschap van andere ware profeten!).
Dat was bij de valse profeten klaarblijkelijk niet het geval, want anders zouden ze in verband met de slechte moraal van het volk over bekering en berouw hebben gepredikt. Alsof het niet genoeg was dat ze valse leringen verspreidden, leefden ze ook zelf in zonde en sterkten anderen erin.

4 Ze leven in zonde en sterken anderen erin. Daarover kunnen we in de verzen 11 en 13-14 lezen. Ze pleegden echtbreuk en schuwden ook leugen en bedrog niet. En dat vonden ze niet alleen zelf niet verkeerd, maar ze sterkten ook anderen in hun goddeloze handelingen (vgl. Jesaja 28:7vv; Micha 3:5; Jeremia 29:21-23).
Al deze dingen, hun valse boodschap en hun slechte voorbeeld kunnen er tenslotte alleen maar toe leiden dat de »naam van God« bij Zijn volk in vergetelheid raakt (v. 27; vgl. Deuteronomium 13:1-4).

Door hen raakt God in vergetelheid. Het wordt niet meer nodig gevonden berouw te hebben en tot God terug te keren (v.14). Geen wonder, als er aldoor gezegd wordt: »Het is wel goed, zoals je leeft!« Hoe God daartegenover staat, kunnen we ook in de tekst lezen. Hij zal het niet al te lang aanzien hoe deze valse profeten zijn volk verleiden en in het verderf storten. Hij zal hen berechten (v 19).
Het is interessant dat er niet alleen in het Oude Testament valse profeten waren. In de brieven in het Nieuwe Testament zijn vele teksten waarmee voor »dwaalleraren« wordt gewaarschuwd. Over hen wordt net zoiets gezegd als over de valse profeten in het Oude Testament. In Kolossenzen 2:23 staat dat deze dwaalleraren in een »roep van wijsheid« staan door uiterlijke vroomheid en nederigheid. Ook zij doen dus alleen maar vroom, maar zijn in werkelijkheid wolven in schaapskleren, die verkeerde ideeën over God verspreiden en bovendien door hun levensstijl God verachten en daar ook anderen in meetrekken.

Luister niet naar aantrekkelijke leugens!

Net zoals het volk van Israël zich door de leugens van de valse profeten liet inpalmen, zo zijn er voor ons, christenen van de 21e eeuw, vele aantrekkelijke leugens waarin we verstrikt kunnen raken.

Een daarvan lijkt precies op de leugen waar de inwoners van Juda intrapten:

* Het is niet zo erg als ik zondig!
Ik ben er bijna zeker van dat niemand van ons die van ganser harte een volgeling van Jezus wil zijn dat zo zou zeggen. Maar hoe ziet de werkelijkheid, hoe ziet onze handelswijze eruit? Denken we misschien ook wel eens:
»Omdat Jezus de straf van God voor onze schuld heeft gedragen, is het niet meer zo erg om te zondigen!«
We mogen de gave van vergeving zeker aannemen en dat moeten we ook steeds weer doen. Maar dat zou ertoe moeten leiden dat we uit dankbaarheid consequent Jezus volgen en de zonde niet toelaten. Op dezelfde manier als Israël destijds, zouden wij als Gods volk Zijn heiligheid op aarde moeten vertegenwoordigen. Er staat dus werkelijk iets op het spel - we mogen niet verwachten dat God grote dingen door ons zal doen, als we in deze, weliswaar aantrekkelijke, leugen verstrikt raken!

Een tweede zeer aantrekkelijke leugen:

* God vervult al mijn wensen!
Een prediker zei eens: »We beschouwen Jezus vaak als de apotheek voor onze vrome en minder vrome behoeftes. Als ik een pijntje heb, dan ga ik naar Jezus - Hij geneest me.« Dat komt ook weer overeen met de houding van de valse profeten en het volk van Israël in deze tekst. De profeten voorspelden wat er in hun eigen hart leefde en ze pasten hun boodschap aan dat wat hun toehoorders graag wilden horen (vgl. Jeremia 14:14).
Ik geloof dat ook dat een leugen is die zeer aantrekkelijk lijkt en die we graag willen geloven. We denken te weten wat goed voor ons is, wat we nodig hebben om gelukkig te zijn en spannen dan God voor ons karretje en maken Hem tot iemand die in al onze behoeftes moet voorzien. Het is wonderlijk genoeg wel zo dat God je wil geven »wat je hart verlangt« (Psalm 37:4). Maar de voorwaarde daarvoor is dat je »je verlustigt in de Here«, dat het je doel is om meer op Jezus te gaan lijken. Als dat steeds meer werkelijkheid in je leven wordt, dan zullen ook je persoonlijke wensen en verlangens steeds meer met de wil van God gaan overeenstemmen.
Ik geloof dat er nog een derde leugen is:

* Ik heb de Bijbel niet nodig - God spreekt rechtstreeks tot mij!
Jeremia beschrijft in vers 25 hoe de profeten steeds druk zijn met het rondbazuinen van hun nieuwste dromen. »Ik heb gedroomd,
ik heb gedroomd!«
De valse profeten hebben niet de moeite gedaan om consequent voor God te leven en ernstig naar Zijn wil te vragen. En omdat God zich niet aan hen openbaarde, interpreteerden ze iedere droom en iedere wens van hun hart als de wil van God. En ik geloof dat wij ook gevaar lopen ons net zo te gedragen.
Maar de »zachte stem van God«, of hoe we dat ook maar mogen noemen, zal ons nooit van de noodzaak ontslaan om ons intensief met het woord van God, de Bijbel, bezig te houden. Het is natuurlijk gemakkelijker als God me altijd duidelijk en uitdrukkelijk zegt, wat Hij in een bepaalde situatie van me verlangt.
Maar God heeft zoveel over Zijn karakter, over Zijn wezen en over Zijn wil geopenbaard dat we niets over de kennis over God hoeven te missen. Daarom zouden we ons leven lang ijverige »bijbeldetectives« moeten zijn. Precies bekijken wat Gods woord zegt en vragen wat het betekent. Als we dat eerlijk en vol overgave doen, zal God zich door ons laten kennen en ons karakter vormen en ons veranderen!
Dan kan het avontuur beginnen en zullen we deze kennis over God naar het leven van alledag vertalen en toepassen.
God wil graag dat we volwassen worden, mensen met een eigen verantwoordelijkheid, die op een heel natuurlijke manier beslissingen nemen en te werk gaan omdat ze weten wat God in Zijn woord zegt. Daarom blijft het niet bij de negatieve oproep: »luister niet
naar aantrekkelijke leugens!«,maar krijgen we een duidelijke opdracht:

Luister naar Gods machtige woord!

In plaats van naar leugens te luisteren, moeten we naar het woord van God zelf gaan! Je eigen wensen en voorstellingen over God zijn niet maatgevend, maar dat wat God over Zichzelf zegt!
Dat wordt in de verzen 28 en 29 van Jeremia 23 duidelijk: niets kan met het Woord van God concurreren. Al het andere verbleekt en werkt niet in vergelijking met Zijn macht. De beschrijving van het woord van God in vers 29 is indrukwekkend.
Gods woord is niet altijd fluweelzacht, maar ook wel eens bikkelhard! Jeremia had het aan den lijve ondervonden. Gods woord zette zijn leven totaal op de kop. Dat bracht voor hem heel wat problemen te weeg.
Maar hij leefde in de tegenwoordigheid van God, hield zijn oren gespitst op hétgeen uit Gods mond kwam en was tenslotte ook bereid de wil van God te doen - ook als hij persoonlijk wel eens een gemakkelijker weg had willen gaan. En ik ben er zeker van: Jeremia was er aan het eind van zijn leven zeker van dat hij gedaan had waartoe God hem had geroepen. En uiteindelijk is dat hetgeen wat telt.
Ik zou graag willen dat we er allemaal steeds meer op leren te letten bij wie we ons oor te luisteren leggen. Dat we niet zwichten voor aantrekkelijke leugens, maar naar Gods machtige woord luisteren.
Dat zal ons leven veranderen - omdat God ons tot mensen zal maken die volgens Zijn plan leven.

(Artikel deels overgenomen uit christelijk magazine) met dank aan https://www.gemeentevanchristus.be/


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG