Afbeelding Missale Romanum - 023                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

GELOOF EN VERTROUWEN HEBBEN IN GODMattheüs 6:27-34

Uit het evangelie volgens Mattheüs:

Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen?
28
En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de lelien des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet;
29
En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid36), niet is bekleed geweest, gelijk een van deze.
30
Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt,37) alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen?
31
Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?
32
Want al deze dingen zoeken de heidenen;38) want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft.
33
Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid,39) en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.40)
34
Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.41)

Leg alles voor God neer

Alles wat ons bezig houdt, mogen we voor God neerleggen: onze zorgen, onze noden, onze behoeften. Misschien dub je over een studiekeuze. Misschien gaat het wel goed met ons en willen we de Here om een zegen vragen.We zijn hier bij elkaar, omdat we geloven dat bidden zin heeft. Omdat we geloven, dat we tot God kunnen bidden. Hij hoort onze gebeden. Hij kan onze gebeden verhoren. ‘In het gebed wordt ons streven en ons verlangen op de toonhoogte van Gods heil gebracht.’ 

Geen zorgen maken, want dat is een taak van God

Wees niet bezorgd…Het is een oproep van Jezus. Een gebod. We mogen erop vertrouwen, dat God ons eten en drinken zal geven. Dat Hij voor ons zorgt – net als Hij voor de vogels zorgt, of voor de planten. Het is Jezus die het ons zegt. Jezus heeft de naam Immanuël gekregen. Hij zegt het met goddelijk gezag: Wees niet bezorgd. Het is de boodschap van God-met-ons. We mogen erop vertrouwen, dat God voor ons zal zorgen. Dat God ons zal voorzien. Volgens Jezus zijn het de heidenen die zich zorgen maken. Voortdurend zijn zij in de weer om hun goden te behagen – met offers, met lange gebeden. Maar wie gelooft in God, hoeft dat niet te doen. God weet, wie tot Hem bidt. De Here weet wat wij nodig hebben.

Het bezorgd-zijn het zorgen-voor is een taak van God. als wij bezorgd zijn, gaan we op de stoel van God zitten. Dan maken we druk over iets, waar we niet druk over behoren te maken. Het is niet onze taak, maar Gods taak.
Deze oproep van Jezus betekent dus niet, dat we met de armen over elkaar moeten gaan zitten. Maar dat betekent, dat de zorg van ons wordt weggenomen.Jezus zegt dit in de bergrede. Hij zegt deze rede niet tot de rijken in Jeruzalem, maar tot de arme boeren in Galilea. Tegen vissers, die nachtenlang hard moeten werken. Tegen mensen die moeite hebben om hun hoofd boven water te houden. De mensen tegen wie Jezus dit zegt, kunnen zich alles voorstellen bij zorgen. Hoe krijg ik de volgende dag te eten? Hoe zorg ik dat mijn kinderen te eten hebben? Hoe kleed ik mijn kinderen. 

Mammon & dienen

Wees niet bezorgd…Jezus heeft het eerst over de mammon gehad in deze rede. De oproep wees niet bezorgd volgt op Zijn uitspraken over de mammon.
We moeten dat gedeelte over de mammon erbij pakken, om te begrijpen wat Jezus bedoeld met Zijn oproep. Waarom zorgen een taak van de Here is.Jezus heeft het over de mammon gehad. Je kunt niet èn God dienen èn de mammon. Er moet een keuze worden gemaakt.
Mammon is (waarschijnlijk) afgeleid van  het werkwoord aman. Dat werkwoord kennen wij door amen. Het betekent: ‘ergens op vertrouwen’, ‘ergens vertrouwen in hebben’. Hier zegt Jezus: je kunt maar op Eén je vertrouwen stellen. Je kunt niet op God vertrouwen en ook nog ergens anders je vertrouwen op stellen. Het gaat erom, wie er voor je leven zorgt. Doet God dat, of doet een andere macht dat. Heb je je leven in eigen hand? Mammon wordt vaak gekoppeld aan geld. Als je gierig bent, dien je de mammon. Als je niet zonder je geld kunt. Maar met mammon wordt hier bedoeld: alles waar je je vertrouwen opstelt, wat niet te maken heeft met God.

Alles waar je op vertrouwt, om maar niet op de Here te hoeven vertrouwen. Dat kan van alles zijn: je eigen inzicht, je geld, je baan. Het gaat om een vertrouwenskwestie: aan wie ben je loyaal. Je kunt niet èn aan God loyaal zijn en aan iets anders. Je moet een keuze maken. Je kunt geen twee Heren dienen. Je kunt geen twee paspoorten hebben. Of je vertrouwt op God, of je vertrouwt op iemand / iets anders.Je zou kunnen zeggen: het is de mammon die je bezorgd maakt. Het is de mammon die je zorgen laat maken. Als je op God vertrouwt, hoef je die zorgen helemaal niet te hebben. Je mag er zeker van zijn, dat God voor je zorgt. Maar als je die zekerheid niet hebt, als je die zekerheid mist, dan moet je je wel zorgen maken. En dat gaat ten koste van een heleboel dingen. Als je je zorgen gaat maken, dan wordt je helemaal beheerst door die zorgen. Die zorgen beklemmen je, hebben je in hun macht. Je dient hen: je bent slaaf van hen geworden. Je bent gedwongen loyaal. Het is een loyaliteit, die je zelf niet kunt opgeven.Dit gebod van Jezus is een gebod vol liefde en wijsheid. Je mag je leven in handen van God leggen. Je hoeft hier zelf geen schatkamers (thesaurus) aan te leggen.

Je hoeft hier geen voorraad aan te leggen

-          een bank kan failliet gaan (durfinvesteerders)
-          je kunt vertrouwen op aandelen, maar zie: Legio Lease.
-          Je kunt vertrouwen op je hypotheek, maar je kunt ook werkloos worden.
-          Verzekeringen.

Het is allemaal nodig, om hier een goed leven te leiden. Maar we blijven Gods zegen en zorg nodig hebben. 

Zoek eerst het koninkrijk van God

Als je bezorgd bent, kom je ook niet aan het leven toe. Als je beheerst wordt door zorgen, dan neem je dat overal mee naar toe. In je relatie met anderen. In je gedachten. Als je naar de kerk gaat. Je kunt niet meer vrij luisteren. De zorgen zijn dan een stoorzender.

Je kunt ook niet op zoek gaan naar waar het werkelijk in het leven om gaat. Je kunt het je dan niet permitteren om eens een stapje op zij te doen. Om rust voor je zelf te nemen. Om na te denken over je eigen leven. Over je leven met God.
Zoek eerst het koninkrijk van God… Er zijn zaken die wezenlijker zijn. Op de bijbelkring is onlangs het verhaal van Martha en Maria aan de orde geweest. Maria had het goede deel gekozen. Zij luisterde eerst naar de boodschap van Jezus. Zo zou je kunnen zeggen, dat het zoeken naar het koninkrijk van God op de eerste plaats komt. Dat is het belangrijkste. Er is niets dat belangrijker is. Je moet eerst op zoek gaan naar de bron van het vertrouwen, naar God de bron van het leven.

Het koninkrijk van God betekent bevrijding van alle zorgen en beslommeringen. Je mag het van je af geven. Je hoeft je zelfs geen zorgen meer te maken over de dag van morgen.Wie regelmatig krap bij kas heeft gezeten, weet wat zorgen zijn. Weet hoe zorgen je kunnen beheersen. Je denkt alleen maar: dan krijg ik mijn salaris en ik heb nog zoveel dagen. Al je gedachten worden erdoor beheerst.Jezus zegt: wees niet bezorgd. Ook niet voor morgen. Ook niet of je wel voldoende te eten zult hebben.Zoek eerst het koninkrijk van God. We kunnen het koninkrijk van God gaan zoeken, omdat God onze andere zorgen op zich neemt. Hij leidt ons leven, Hij zorgt voor ons. We kunnen het koninkrijk van God ook zoeken!! Het is geen loze oproep van Jezus. De zoektocht naar het koninkrijk van God. Het heeft alles te maken met de keuze voor of tegen de mammon.

Zoek eerst het koninkrijk van God:

-          de zorg van de Schepper voor deze wereld
-          de zorg van de Zoon / Verlosser
-          de zorg van de Heilige GeestZoek het Koninkrijk van God: je zorgen brengen waar ze horen
– voor het aangezicht van God!! Juist deze oproep maakt bidden mogelijk. We weten wie voor ons wil zorgen.Zoek eerst het koninkrijk van God: ontdekken dat God ook werkelijk voor je wil zorgen. Ook werkelijk wil voorzien.Bidden betekent: uit handen geven, in Gods handen geven. 

God zorgt ook voor het lichamelijke

Uw hemelse Vader weet wat u nodig hebt. De mammon weet dat niet. De mammon maakt je radeloos, omdat hij zelf niet weet wat er gaat gebeuren. Als je voor de mammon kiest, wordt je een speelbal van de gebeurtenissen. Komt alles over je heen. De hemelse Vader weet wat u nodig hebt. Hier spreekt zorg uit en liefde. God is een Vader, die weet wat Zijn kinderen nodig hebben. Hij weet dat je eten en drinken nodig hebt. Dat je kleding nodig hebt. Het is een taak van God om hiervoor te zorgen.In dezelfde bergrede leert Jezus ons bidden:Onze Vader die in de hemelen zijt. Geef ons heden ons dagelijks brood.We mogen elke keer weer een beroep doen op de zorg van God. Hij staat elke keer weer voor ons klaar. Hij wil ons elke keer weer bijstaan, weer zegenen. Ons in alles voorzien.God weet wat wij nodig hebben om gelukkig te worden.Hij weet wat we nodig hebben. En Hij zal het schenken. Ook het gebed om het dagelijks brood hoort bij het zoeken van het koninkrijk van God.  Geef ons heden ons dagelijks brood – het is de bede om het koninkrijk van God. Dat God door iedereen gediend wordt, door iedereen vertrouwd.

Denk aan de vierde bede

Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat wil zeggen: wil in alle behoeften van ons lichaam voorzien, opdat wij daardoor erkennen, dat Gij de enige bron van alle goeds zijt en dat noch onze zorg en moeite en noch Uw gaven ons zonder Uw zegen ten goede komen; en dat wij daarom ons vertrouwen van alle schepselen afwenden en alleen op U stellen.   

Bidden in vertrouwen

Daarom mogen en kunnen we bidden. Wij leggen ons dagelijks bestaan voor hem neer. Eten, drinken, gezondheid, vreugde, geluk, werk, gaven, talenten en interesses: we geloven dat we dat allemaal uit Gods vaderlijke hand ontvangen.We doen geen hopeloos gebed. Maar we mogen vol vertrouwen bidden.


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG