Afbeelding Missale Romanum - 021                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

VastenMattheüs 6:1-34

Uit het evangelie volgens Mattheus:

Hebt acht, dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen,1) om van hen gezien te worden; anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is.
2
Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsden in de synagogen2) en op de straten doen, opdat zij van de mensen geeerd mogen worden. Voorwaar zeg Ik u: Zij hebben hun loon weg.3)
3
Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linker hand4) niet weten, wat uw rechter doet;
4
Opdat uw aalmoes in het verborgen zij; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, Die zal het u in het openbaar vergelden.5)
5
En wanneer gij bidt,6) zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen7) en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden.8) Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben.
6
Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer,9) en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
7
En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden,10) gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden.
8
Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.
9
Gij dan bidt aldus:11) Onze Vader, Die in de hemelen zijt!12) Uw Naam worde geheiligd.13)
10
Uw Koninkrijk14) kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel15) alzo ook op de aarde.
11
Geef ons heden ons dagelijks brood.
12
En vergeef ons onze schulden,16) gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
13
En leid ons niet17) in verzoeking,18) maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.19)
14
Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven.
15
Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven.
16
En wanneer gij vast,21) toont geen droevig gezicht, gelijk de geveinsden; want zij mismaken hun aangezichten,22) opdat zij van de mensen mogen gezien worden, als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben.
17
Maar gij, als gij vast, zalft uw hoofd,23) en wast uw aangezicht;
18
Opdat het van de mensen niet gezien worde, als gij vast, maar van uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
19
Vergadert u geen schatten op de aarde,24) waar ze de mot en de roest verderft,25) en waar de dieven doorgraven en stelen;
20
Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen;
21
Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
22
De kaars des lichaams is het oog;26) indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen;
23
Maar indien uw oog boos is,27) zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelve zijn!
24
Niemand kan twee heren dienen;28) want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen29) en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon.30)
25
Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd31) voor uw leven,32) wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?
26
Aanziet de vogelen des hemels,33) dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?34)
27
Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen?
28
En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de lelien des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet;
29
En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid36), niet is bekleed geweest, gelijk een van deze.
30
Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt,37) alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen?
31
Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?
32
Want al deze dingen zoeken de heidenen;38) want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft.
33
Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid,39) en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.40)
34
Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.41) 

Over 'Vasten' nagedacht.

Het onderwerp vasten roept heel wat vragen op, zoals: wat is vasten, waarom moet ik vasten, hoe moet ik vasten, hoelang moet ik vasten en wanneer weet je dat het iets heeft bewerkstelligd?
Deze vragen zijn heel begrijpelijk, maar als we de reden waarom God dit vraagt van niet begrijpen kan het vasten zijn doel missen, of zelfs meer op een hongerstaking gaan lijken.
Vasten is het vrijwillig verootmoedigen voor Gods aangezicht, door het niet nemen van voedsel. Om vanuit deze houding bepaalde situaties met Hem bespreekbaar te maken en met Hem bepaalde situaties te veranderen (in gebieden van strijd).
Waarom we zouden kunnen vasten?
In Matteus 6 spreekt de Here Jezus over bidden en daarna over vasten.
Het vasten staat namelijk nooit los van gebed en intimiteit met God. Het valt op dat Jezus het volkomen vanzelfsprekend vindt, dat Zijn discipelen zouden vasten. Hij zegt dan ook: “Wanneer je vast…”
Daarnaast geeft Hij enkele praktische instructies over het bidden en over de manieren van vasten. Daarbij geeft Hij de belofte, dat God het vasten beloont.
 
Nergens in het Nieuwe Testament staat dat vasten verplicht is, maar wel dat het te maken heeft met onze relatie met Vader God. Vasten is dus veeleer een vrijwillige keuze van ons om ons te verootmoedigen voor Gods troon, Hem te laten zien dat wij Hem en de redenen waarvoor we vasten serieus nemen.
Oude Testament
In het O.T. vinden wij verschillende redenen waarom er werd gevast, b.v.:
 
a. Op de “Grote Verzoendag”.
Er werd verzoening gedaan over alle zonden van het volk en het vasten in deze context was dus puur en alleen verootmoediging.

b. Het gezamenlijke vasten van Gods volk m.b.t. hun redding zoals bij het verhaal van Ester. Het volk vastte voor haar om bij de koning in goede gunst te komen. Hierin was het vasten gekoppeld aan een strijd die geestelijk plaatsvond.

c. Het vasten als teken van bekering en berouw, zoals de gehele stad Nineveh vastte.

d. Het rouwen van koning David ging gepaard met vasten om d.m.v. smeken bij God het leven van zijn kind te sparen die hij bij Batseba verwekt had. Het vasten onderstreept hier de smeekbede.

e. Tenslotte wordt vasten vaak gekoppeld aan het zoken van de wil van God en zijn leiding. Door het vasten komen we dan los van ons aardse denken.
het vasten hier is niet zozeer om God te manipuleren, maar om zelf zuiver te worden in gedachten en wil.
Hoe we moeten vasten.
God geeft duidelijke instructies m.b.t. onze houding hoe wij behoren te vasten. Het bekendste bijbelgeddeelte hierover is Jesaja 58 vanaf vers 6 tot 13: “Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken?
Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?
Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.
Dan geeft de HEER antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’ Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur.
De HEER zal je voortdurend leiden, hij zal je verkwikken in dorre streken, hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt.
Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt; fundamenten, door vroegere generaties gelegd, zullen weer worden hersteld. Dan zal men je noemen ‘Hersteller van muren’, ‘Herbouwer van straten’.
 
In Matteus 6 heeft Jezus gezegd dat God degene zal belonen die vasten en in Jesaja staan de beloften opgesomd: licht, gezondheid, heil, heerlijkheid, beantwoord gebed, Gods leiding, verzadiging, verfrissing, sterkte, en herstel. Wie wil zulke beloften niet in zijn leven ontvangen?
Hoe begin je praktisch?
Begin rustig en begin b.v. eerst met één maaltijd over te slaan. Dit kun je eventueel uitbouwen naar een wat langere tijd. Hierin geldt: vasten doe je vanuit de relatie met God, de Vader. Praat daarom met Hem over de duur van het vasten. Ook zijn er vast handige tips van mensen in je kerk die bekend zijn met het vasten. Of lees hierover wat praktische boekjes.
 
Hoewel het geestelijk heel gezond is om te vasten kan het voor sommige mensen verstandig zijn om het eerst met een arts te bespreken of het wel verstandig is. Eén ding is altijd heel belangrijk en dat is veel drinken, ook dit helpt het lichaam met het reinigingsproces. Want wordt het vasten goed gedaan dan is het zeker heilzaam voor uw lichaam.
 
Het vasten kan soms ook wat ongemakken met zich meebrengen zoals hoofdpijn, dufheid [bij koffiedrinkers], slapte, maar ook de verleidingen om b.v. toch te eten of om eerder te stoppen op het tijdstip dat je had voorgenomen.
Wat dat betreft is het vasten een avontuur en de vijand zal er alles aan doen om je hierin teleur te willen stellen, maar probeer te volharden.
Je beloning zal er altijd zijn, zeker wanneer je vast op de manier die de Vader verkiest.


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG