Afbeelding Missale Romanum - 019                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

WOEDE MOET WORDEN TERUGGEDRONGENMATTHEÜS 5 - De Boeiende Bergrede van Jezus

De Bergrede begint met de  zaligsprekingen. Jezus neemt het op voor de armen en zwakkere mensen en spreekt hen zalig (spreekt uit dat hun positie een zegen is, gezien het gevolg van die positie). In Lucas volgen er op de zaligsprekingen de zogenaamde weespreuken. De weespreuken roepen de mensen die onrecht doen op om recht te doen.

Daarna volgen er praktische leefregels. Mensen worden opgeroepen om, in navolging van God en Christus, barmhartigheid te doen, goede werken en daden te verrichten zonder er iets terug voor te verwachten, ruzies en meningsverschillen bij te leggen, geen echtbreuk te plegen, niet te zweren of een eed af te leggen, geen kwaad met kwaad te vergelden, iets uit te lenen zonder iets terug te verwachten, een pacifistische houding te tonen, lief te hebben in plaats van te haten, te bidden en vasten, aalmoezen te geven, iemand niet te veroordelen, zich niet te veel te bekommeren om aardse zaken, zich niet schijnheilig te gedragen en om standvastig in het geloof te staan enz.

Uit het evangelie volgens Mattheüs::


En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als Hij nedergezeten was, kwamen Zijn discipelen tot Hem.
En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende:

Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.

Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven.

Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.

Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.

Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.

Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.

Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.

Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn.
Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden.
Gij zijt het licht der wereld;) een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn.
Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat,) maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn;
Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.
Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota16) noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.
Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden18) in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.

Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeen, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan.

Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is:19) Gij zult niet doden; maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht.
Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur.
Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, en aldaar gedachtig wordt, dat uw broeder iets tegen u heeft;
Laat daar uw gave voor het altaar, en gaat heen, verzoent u eerst met uw broeder, en komt dan en offert uw gave.
Weest haastelijk welgezind jegens uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op den weg zijt; opdat de wederpartij niet misschien u den rechter overlevere, en de rechter u den dienaar overlevere, en gij in de gevangenis geworpen wordt.
Voorwaar, Ik zeg u: Gij zult daar geenszins uitkomen, totdat gij den laatsten penning zult betaald hebben.

Gij hebt gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen.
Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan.
Indien dan uw rechteroog) u ergert, trekt het uit, en werpt het van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.
En indien uw rechterhand u ergert, houwt ze af, en werpt ze van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.

Er is ook gezegd: Zo wie zijn vrouw verlaten zal,) die geve haar een scheidbrief.
Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van hoererij, die maakt, dat zij overspel doet; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel.

Wederom hebt gij gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult den eed niet breken, maar gij zult den Heere uw eden houden.
Maar Ik zeg u: Zweert ganselijk niet,) noch bij den hemel, omdat hij is de troon Gods;
Noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten; noch bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des groten Konings;
Noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet een haar kunt wit of zwart maken;
Maar laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit den boze.
Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand.
Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat; maar, zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe;
En zo iemand met u rechten wil, en uw rok nemen, laat hem ook den mantel;
En zo wie u zal dwingen een mijl te gaan, gaat met hem twee mijlen.
Geeft dengene, die iets van u bidt, en keert u niet af van dengene, die van u lenen wil.
Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten.
Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen;
Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?
En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo?
Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

Indeling van het Evangelie naar Mattheüs en de plaats van de Bergrede 

Proloog: hoofdstuk 1 en 2: de geschiedenis van Jezus’ geboorte.

Boek 1: hoofdstuk 3-7: het eerste deel van dit boek bestaat uit vertellende stof (3:1-4:25), het tweede deel uit woorden van Jezus (5:1-7:27). Dit gedeelte eindigt met de woorden: ‘En het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had’ (7:27).

Boek 2: hoofdstuk 8-10: ook hier eerst weer vertellende stof (8:1-9:35) en daarna woorden van Jezus (9:36-10:42). Dit gedeelte eindigt met de woorden: ‘En het geschiedde, toen Jezus Zijn bevelen aan Zijn twaalf discipelen ten einde gebracht had’ (11:1).

Boek 3: hoofdstuk 11:2-13:53. Ook hier weer dezelfde opbouw: eerst vertellende stof (11:2-12:50) en dan woorden van Jezus (13:1-52). Dit gedeelte wordt afgesloten met de woorden: ‘En het geschiedde, toen Jezus deze gelijkenissen ten einde gebracht had’ (13:53).

Boek 4: hoofdstuk 13:54-18:35. En ook hier zien we weer dezelfde opbouw: eerst vertellende stof (13:54-17:27) en daarna woorden van Jezus (18:1-35). De woorden waarmee Mattheüs dit boek afsluit, luiden: ‘En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had (19:1).

Boek 5: hoofdstuk 19:2-25:46. En ook hier weer eerst vertellende stof (19:2-22:46) en daarop woorden van Jezus (23:1-25:46). Dit boek besluit Mattheüs met de woorden: ‘En het geschiedde, toen Jezus al deze woorden geëindigd had’ (26:1).

Epiloog: hoofdstuk 26:3-28:20: de geschiedenis van Jezus’ sterven en opstanding.

Elk van deze eenheden laat een bepaald aspect zien van het Messiaanse Rijk van Jezus. In de eerste groep woorden van Jezus (de Bergrede) spreekt Hij over de wet van Zijn Messiaanse Rijk. In de tweede groep woorden gaat het over de proclamatie van Zijn Messiaanse Rijk. In de derde groep ligt het accent op de uitbreiding van Jezus’ Messiaanse Rijk. In de vierde groep spreekt Hij over de gemeenschap binnen Zijn Messiaanse Rijk. En in de vijfde groep komt de voleinding van Zijn Messiaanse Rijk aan de orde. Het is interessant om te zien op welke manier de Bergrede een plaats heeft gekregen in de hele structuur van het Evangelie naar Mattheüs.

De Bergrede is op twee plaatsen in de Bijbel aan ons overgeleverd

Waarschijnlijk de complete Bergrede vinden we in Mattheüs 5-7 en delen eruit treffen we aan in Lukas 6:17-49.

Dat er ooit aan deze rede van Jezus de naam ‘Bergrede’ is gegeven, kunnen we ons wel voorstellen. Jezus hield deze rede immers op een berg. Waarschijnlijk mogen we het ons zo voorstellen dat Jezus na het doorbrengen van een nacht in gebed (Luk. 6:12) vervolgens de twaalf discipelen heeft uitgekozen (Mar. 3:13-19; Luk. 6:13-16; Mat. 10:1-4). Daarna heeft Hij vele zieken die tot Hem kwamen, genezen (Luk. 6:17-19). Op een bepaald moment is Jezus toen een berg opgegaan (Luk. 6:19,20) en daar heeft Hij Zijn rede gehouden die wij de Bergrede zijn gaan noemen.

Waar lag de berg waar Jezus Zijn Bergrede hield? Waarschijnlijk aan het meer van Galilea, in de buurt van Kapernaüm (vgl. Mat. 8:5; Luk. 7:1).

Uit het Evangelie naar Lukas weten we dat er niet alleen volgelingen van Jezus bij deze toespraak aanwezig geweest zijn. Ook anderen hebben naar deze bijzondere woorden van Hem geluisterd (vgl. Luk. 6:17; Mat. 7:28; 8:1). Omdat Jezus hen zag, heeft Hij deze prediking uitgesproken (Mat. 5:1). Hij zag dat sommigen naar onderwijs verlangden. Hij zag dat allen Zijn onderwijs nodig hadden. En daarom heeft Hij de Bergrede uitgesproken ten aanhoren van een grote menigte mensen (vgl. Mat. 9:36; 14:14; 15:32).

’t Is niet zonder betekenis dat Mattheüs zo uitvoerig de Bergrede van Jezus weergeeft. Zoals jullie weten, heeft Mattheüs in zijn evangelie telkens de link gelegd tussen het gebeurde dat hij beschrijft en wat we vinden in het O.T. Zo probeert hij zijn Joodse lezers, - voor hen schreef hij allereerst Zijn evangelie - , ervan te overtuigen dat Jezus van Nazareth de door God gezonden Messias is. Telkens klinkt het: ‘En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden…’ (zie bijv. Mat. 1:22).

Bij de Bergrede zullen we stellig ook aan een lijn naar het O.T. moeten denken. De Joodse lezers van Mattheüs kenden natuurlijk allemaal Mozes. Daar zagen ze tegenop, dat was de man van de Thora. Die had op de berg Sinaï alle wetten van de HEERE te horen gekregen en ze, beneden gekomen, aan het volk doorgegeven. Veel Joden geloven zelfs dat God ook al de mondelinge overlevering aan Mozes heeft verteld. Mozes op zijn beurt heeft ook die weer doorgegeven aan het volk en op een bepaald moment is dat ook opgeschreven, gelooft men. Dus ook alles wat in de Talmoed staat, komt eigenlijk rechtstreeks van God. 

Wat Mattheüs in de Bergrede dus laat zien, is: kijk, hier is de meerdere van Mozes! Ook Jezus van Nazareth ging een berg op. Maar niet om daar de wetten van God te vernemen en mee te nemen naar beneden om ze aan het volk bekend te maken. Hij ging de berg op om daar Zelf de wetten van Zijn Koninkrijk af te kondigen. Met gezag, omdat Hij de Zoon van God is. De Joodse lezers van Mattheüs zullen ongetwijfeld de lijn naar Mozes hebben zien lopen2. Of ze ook gebogen hebben voor de meerdere van Mozes?

Verschillende opvattingen over de Bergrede

In de loop van de kerkgeschiedenis zijn er al heel wat opvattingen over de Bergrede ten beste gegeven.

De rooms-katholieke opvatting

De rooms-katholieke ethiek kent, in aansluiting aan het door de kerk gehanteerde schema van natuur en genade, de onderscheiding tussen de praecepta of geboden en de consilia evangelica of evangelische raadgevingen. De woorden van de Heere Jezus in de Bergrede zouden volgens de rooms-katholieke kerk vooral het karakter dragen van evangelische raadgevingen. Wat Jezus voorschrijft, geldt niet voor iedereen, maar alleen voor een bepaalde categorie van christenen. De woorden van Jezus bevatten voor hen de kortere en veiliger weg naar het eeuwige leven.

De Lutherse opvatting

Bekend is Luthers leer van de twee rijken. Volgens de reformator van Wittenberg leeft elke christen enerzijds in het rijk van deze wereld en heeft hij daarin een ambt te vervullen (bijv. als militair of als overheidspersoon). Anderzijds leeft elke christen in het geestelijke rijk van de genade. In de eerste sfeer heeft een christen zich volgens Luther te laten leiden door zijn natuurlijke ratio; in de tweede sfeer, zijn intieme persoonlijke bestaan, moet hij zich laten leiden door de eisen van de Bergrede. In het rijk van de genade moet de gezindheid van een christen een radicaal christelijke gezindheid zijn.

De humanistische opvatting

Volgens de humanistische opvatting gaat het in de Bergrede om het Koninkrijk van God als een rijk van ware menselijkheid. De Bergrede geeft aan hoe onze innerlijke gezindheid moet zijn waardoor een mens zich in alle dingen moet laten leiden.

De eschatologische opvatting

Volgens Albert Schweitzer (1875-1965), een bekend vertegenwoordiger van deze opvatting, is de komst van het Koninkrijk van God door Jezus gezien als onmiddellijk op handen. De Bergrede draagt daarom volgens hem het karakter van een interim-ethiek. Jezus geeft daarin radicale geboden die geldig zijn voor een wereld die spoedig op haar einde loopt. Daar Jezus Zich volgens Schweitzer in de spoedige komst van het Koninkrijk vergist heeft, heeft de Bergrede voor ons geen betekenis meer.

De dialectische opvatting

Verschillende dialectische theologen, o.a. Eduard Thurneysen (1888-1974), hebben geponeerd dat achter de strenge eisen van Jezus in de Bergrede de onverbiddelijkheid van Zijn kruis staat. Jezus’ bedoeling met de Bergrede is geweest om ons te brengen tot een wanhopen aan alle pogen om zelf de wet te volbrengen en tot een onvoorwaardelijke overgave aan Gods genade. Zolang we in deze bedeling leven, kan van een toepassing van de geboden in de Bergrede geen sprake zijn. Slechts in het toekomstige Rijk van God zullen deze geboden vervuld kunnen worden.

Hoe moeten we de Bergrede opvatten? 

Dat is een vraag die nu wel begint te klemmen! Laten we, voordat we naar de Bergrede zelf gaan, eerst nog wat andere inleidende opmerkingen overdenken.

De opbouw van de Bergrede

Als we naar de Bergrede zelf kijken, kunnen we ook daar een bepaalde opbouw in ontdekken. William Hendriksen in zijn commentaar op Mattheüs zegt: ‘The sermon itself is well organized’. Volgens hem geldt dat trouwens van álle toespraken van Jezus! Wat is volgens hem de opbouw van de Bergrede?

Het thema van de Bergrede is naar de overtuiging van Hendriksen ‘the gospel of the kingdom’ (4:23). En dit evangelie heeft Jezus in Zijn Bergrede dan als volgt opgebouwd:

1.      De burgers van het Koninkrijk van God. Jezus geeft aan wat hun karakter is en welke zegen zij zullen ontvangen (5:2-12). Vervolgens vertelt Jezus ook wat hun relatie tot de wereld is (5:13-16).

2.      De gerechtigheid van het Koninkrijk van God. Daarover spreekt Jezus in hoofdstuk 5:17-7:12.

3.      Een aansporing om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Die treffen we aan in hoofdstuk 7:13-27).

In Mattheüs 7:28,29 lezen we wat het effect van de toespraak van Jezus op de luisteraars is geweest.

We kunnen ook nog een gedetailleerdere indeling van de Bergrede geven.

In Mattheüs 5:2-12 vinden we de zaligsprekingen. Daar geeft Jezus aan wie de burgers van Zijn Rijk zijn en hoe zij zijn. Het gaat hier om negen kenmerken van de burgers van het Koninkrijk van God. Dus niet om negen soorten burgers van dat Rijk! Aan de burgers van het Rijk van God zegt Jezus heerlijke dingen toe!

In Mattheüs 5:13-16 beschrijft Jezus wat de verhouding van de burgers van Zijn rijk is tot de wereld. Zijn volgelingen hebben een hoge roeping richting de wereld!

In Mattheüs 5:17-48 geeft Jezus aan hoe de burgers van Zijn Rijk met de Thora moeten omgaan. Er is inmiddels heel wat mondelinge traditie en de ene rabbi zegt dit en een andere weer dat. ‘Maar Ik zeg u’, zegt Jezus… En dan volgt een gezaghebbende uitspraak over de uitleg van de Thora.

In Mattheüs 6:1-4 laat Jezus horen op welke manier de burgers van het Koninkrijk van God aalmoezen moeten geven.

Daaraan verbindt Hij prachtig onderwijs over het gebed in Mattheüs 6:5-15. Daar wordt ook voor de eerste keer het ‘Onze Vader’ uitgesproken. Bij een andere gelegenheid zou Jezus dat nog een keer doen en dan hier en daar een wat andere woordkeus aanhouden (vgl. Luk. 11:1-4).

In Mattheüs 6:16-18 spreekt Jezus over het vasten. Hij geeft duidelijk aan hoe het niet moet en hoe het wel moet.

Heel mooi zijn ook de verzen 19-34 van hoofdstuk 6. Daar geeft Jezus aan welke schatten we moeten zoeken en spreekt Hij over de trouwe zorg van God voor de burgers van Zijn rijk.

In Mattheüs 7:1-6 spreekt Jezus over de omgang van de burgers van Zijn Rijk met hun naasten. Daarop laat Hij in de verzen 7-12 opnieuw gebedsonderwijs volgen.

In Mattheüs 7:13,14 klinkt de oproep om in te gaan in het Koninkrijk van God. Jezus geeft ook aan dat in ons leven zal blijken bij welke Rijk we horen (7:16-23).

Aan het slot van Zijn toespraak geeft Jezus aan dat het aankomt op het doen van Zijn woorden (7:24-27). Laat ons niet overkomen wat de dwaze bouwer moest meemaken!

Overzien we het geheel van de Bergrede, dan kunnen we spreken van een toespraak met een hechte structuur.7

Opmerkingen bij de inhoud van de Bergrede

Wat wel opvalt bij het lezen van de Bergrede is, dat Jezus met gezag spreekt. Hij weet waar Hij het over heeft. Hij is ook bevoegd om deze dingen te zeggen. Ongetwijfeld geldt ook voor deze rede van Jezus dat Hij eerst van Zijn Vader gehoord heeft wat Hij moet zeggen (vgl. Jes. 50:4; Joh. 17:8,14). God Zelf staat dus achter deze toespraak van Jezus! En daarom kan Jezus met zoveel kracht en gezag spreken. J. van Bruggen schrijft: ‘Het gezaghebbende karakter van de rede blijkt voortdurend in het gebiedende spreken: de geboden worden niet afgeleid uit Schriftplaatsen. Jezus spreekt zelf zalig: Hij bepaalt wie zalig zijn. Jezus zegt zelf hoe de wet is (‘Ik zeg u’). Israël moet zijn woorden horen en doen: zoals men Gods woorden hoort en doet’.

De mensen die geluisterd hebben naar de Bergrede, hebben dat aangevoeld. In Mattheüs 7:28 staat dat de hoorders van deze toespraak zich ontzetten. D.w.z. ze waren diep onder de indruk van wat zij gehoord hadden. Ze hadden gemerkt: deze rabbi geeft echt onderwijs en heeft de bevoegdheid om het zo te doen. Deze manier van onderwijs geven is heel anders dan die van de Schriftgeleerden.

Een vraag is nog wel voor wie het onderwijs van Jezus in de Bergrede is bedoeld. Gaat het hier alleen om onderwijs voor de burgers van Zijn Rijk? Of gaat het hier om geboden die pas in het ‘Jenseits’ in vervulling gebracht kunnen worden? Ik denk dat het onderwijs van Jezus in Bergrede voor ons allemaal bedoeld is! Hier laat Hij zien dat er een Koninkrijk van God is en dat daar burgers bijhoren. En dan geeft Hij aan wat voor burgers dat zijn. En hoe mensen burgers van dat Koninkrijk worden. En wat dan vervolgens van hen gevraagd mag worden. Zeker, volkomen zullen zij niet kunnen houden wat Jezus van hen vraagt. Wie kan zijn vijanden liefhebben zoals Jezus dat wil? Wie kijkt er nooit eens naar een vrouw of een man zonder haar of hem te begeren? De radicaliteit van Gods wet stuit af op de verdorvenheid van ons hart. Leven naar de Bergrede zal voor de burgers van het Koninkrijk Gods een strijd blijven met veel falen en vallen. Maar, de Koning van dat Rijk heeft het offer van Zijn leven gebracht. En door Zijn bloed gebeuren er twee dingen:

1.    de zonden die wij bedrijven, worden erdoor vergeven; en daarom dagelijks tot Christus om de vergeving van onze zonden (Op. 7:14);

2.      hetzelfde bloed van Christus heiligt ons en vernieuwt ons naar Zijn evenbeeld (Rom. 8:29). En zo leren we in beginsel te leven naar de wet van de HEERE, ook naar de gestalte daarvan in de Bergrede.

Enkele conclusies

1.  We hebben in de Bergrede te doen met een indrukwekkende toespraak van Jezus die Hij in grote bewogenheid met Zijn hoorders heeft uitgesproken. Wij doen er goed aan ook vandaag intensief te luisteren naar deze bijzondere woorden van de Zoon van God. En laten we ons daarbij dan deze vragen stellen: wat heeft Jezus met deze woorden bedoeld, wat betekenen ze concreet voor mij en hoe willen ze in de wereld van vandaag gestalte krijgen?

2.  Er zijn in de loop van de kerkgeschiedenis heel wat opvattingen over de Bergrede geweest. In de wirwar van meningen is het heel belangrijk dat we goed naar de woorden van Jezus Zelf luisteren. Raadplegen we literatuur, dan is het geboden te letten op de achtergrond van de schrijver. Het beste is vooral literatuur te raadplegen van schrijvers met een gereformeerde visie op de Schrift. Zij doen het meeste recht aan de tekst van de Bijbel. Om mogelijke problemen op het spoor te komen, kan ook wel een kritisch commentaar gelezen worden. In gesprek met elkaar kan gezocht worden naar de juiste betekenis van de Bijbeltekst, ook van die teksten die op het eerste gezicht moeilijk en weerbarstig zijn. En zulke teksten staan er ook in de Bergrede!

3.  Dat de Bergrede ook voor vandaag betekenis heeft, is buiten kijf. De Heilige Geest heeft er niet voor niets voor gekozen om ook deze prediking van de Heere Jezus op te nemen in de Heilige Schrift. De opvatting van de overigens respectabele Albert Schweitzer als zou de Bergrede voor ons geen betekenis meer hebben, is echt onzin. Wat de betekenis van de Bergrede voor vandaag is en hoe we in ons eigen leven deze woorden van Jezus gestalte moeten geven, vereist een nauwkeurige bestudering van deze bijzondere toespraak. De leiding van de Heilige Geest is daarbij onmisbaar. Op het gebed wil de HEERE ons die geven. En dan zal ook in 2008 duidelijk worden wat de HEERE van ons vraagt in dit bijzondere gedeelte van Zijn Woord!


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG