Afbeelding Missale Romanum - 014                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

DE ENGELEN DIENEN JEZUSMARKUS 1: 9-13

Uit het evangelie volgens Markus:

9 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan.

10 En terstond, als Hij uit het water opklom, zag Hij de hemelen opengaan, en den Geest, gelijk een duif, op Hem nederdalen.

11 En er geschiedde een stem uit de hemelen: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!

12 En terstond dreef Hem de Geest uit in de woestijn.

13 En Hij was aldaar in de woestijn veertig dagen, verzocht van den satan; en was bij de wilde gedierten; en de engelen dienden Hem.

Uit het evangelie van Mattheüs:

Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzochtte worden door de duivel. 2 En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij ten laaste honger. 3 En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, da deze stenen broden worden. 4 Maa Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaa . 5 Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige stad en hij stelde Hem op de rand van het dak des tempels, 6 en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dannaar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. 7 Jezus zeide tot hem: Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. 8 Wederom nam de duivel Hem mede naa een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, 9 en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. 10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. ttrtr,11 Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

Jezus in de woestijn


Het absolute doel van de satan was hier om Jezus Christus tegen de Here God te laten zondigen, om Hem ongeschikt te maken om "HET OFFER" te zijn.

De eerste aanval:

Begint de satan met een twijfelgedachte, net zoals in het paradijs, maar Jezus Christus redeneerde niet met de boze maar citeerde de Schrift. Het doel van deze aanval was dat Jezus Christus zou gaan wantrouwen aan de goedheid van de Here God.

De tweede aanval:

Het doel is om aanmatigend te vertrouwen op Gods' almacht en bescherming. De boze zietde godvruchtige reactie van Jezus Christus en nu neemt de duivel zelf de Bijbel in de handom deze niet nauwkeurig en zeer gekleurd te citeren: "Werp Uzelf nederwaarts". Hieruit blijkt dat satan wel kan verzoeken maar niet kan dwingen. Satan laat de belofte van God zien, maar Jezus Christus laat zien dat er aan die belofte voorwaarden zijn verbonden. (Psalm 91:9-11 en 13). De vervulling van dit Woord in andere omstandigheden ging bij JezusChristus later wel in vervulling. (Lucas 4:29 en 30)

De derde aanval:

De eerste zonde begon met het oog en bij de eerste en de laatste verzoeking van Jezus Christus wordt weer een beroep gedaan op het oog (Mattheus 4:8). Namelijk een betoverendpanorama en slechts een knieval, maar dit was schijn en door de macht die satan heeft kon hij dit laten zien. (2 Corinthiërs 4:4)Na de verzoeking laat satan, Jezus Christus slechts ten dele met rust en doet sindsdien wanhoopsaanvallen, niet op Hemzelf rechtstreeks, maar via mensen in zijn omgeving:

Over engelen nagedacht (1)

Engel

In het Hebreeuws: "mal'ak" / Grieks: "aggelos."

In beide talen betekent het woord boodschapper en het wordt gebruikt om elke afgevaardigde van God aan te duiden, die Hij stuurt om zijn wil te volbrengen. Het woord verwijst niet per se naar een hemels wezen.

Voor meer informatie over engelen verwijzen we u naar ons antwoord op "Wat zegt de bijbel over engelen?"

De verschijningen van "de engel des Heren" aan Abraham bij Mamre (Gen. 18:2, 22. Vergelijk 19:1), met Jacob bij Pniël (Gen. 32:24, 30), met Jozua te Gilgal (Jozua. 5:13,15), waren van de Heer Jezus Christus voordat Hij in het vlees verscheen. Ze waren voorafschaduwingen van de incarnatie, openbaringen voordat de volheid der tijden intrad van de zoon van God.

Hemelse engelen

Deze superieure wezens zijn erg talrijk. "Duizendmaal duizenden," enz. (Dan. 7:10; Matt. 26:53; Lucas 2:13; Hebr. 12:22-23). Ze hebben verschillende rangen in waardigheid en macht (Zach. 1:9,11; Dan. 10:13; 12:1; 1 Thess. 4:16; Judas 1:9; Ef. 1:21; Kol. 1:16).

Het zijn geesten (Hebr. 1:14), zoals de ziel van een mens, maar zonder fysiek lichaam.

Zulke uitdrukkingen als "als de engelen" (Lucas 20:36), en het feit dat, als er engelen verschijnen aan mensen het altijd was in een menselijke vorm (Gen. 18:2; 19:1, 10; Lucas 24:4; Hand. 1:10), en de titels die hen worden gegeven ("zonen van God," Job 1:6; 38:7; Dan. 3:25; vergelijk 28) en aan mensen (Lucas 3:38), alles lijkt te wijzen op enige gelijkenis tussen hen en het menselijke ras.

Onvolmaaktheid wordt hen toegeschreven (Job 4:18; Matt. 24:36; 1 Petr. 1:12). Als schepsels met een vrije wil, kunnen ze in verzoeking gebracht worden; en dus lezen we van gevallen engelen. We kunnen slechts raden naar de oorzaak van hun val en de wijze waarop. We weten slechts dat gevallen engelen hun eerste status verloren hebben" (Matt. 25:41; Openb. 12:7,9), en dat ze bewaard blijven tot het oordeel. (2 Petr. 2:4).

Engelen sterven niet (Lucas 20:36). Ze bezitten bovenmenselijke intelligentie en macht (Marcus 13:32; 2 Thess. 1:7; Ps. 103:20).

Ze worden heilig genoemd (Luke 9:26), "uitverkoren" (1 Tim. 5:21). De verlosten in heerlijkheid zijn als de engelen (Lucas 20:36).

Zij mogen niet aanbeden worden (Kol. 2:18; Openb. 19:10).

Ze hebben veel functies.

In de ruimste zin des woords zijn ze UITVOERDERS VAN GODS VOORZIENIGHEID (Ex. 12:23; Ps. 104:4; Hebr. 11:28; 1 Kor. 10:10; 2 Sam. 24:16; 1 Kron. 21:16; 2 Kon. 19:35; Hand. 12:23).

Ze zijn speciaal Gods uitvoerders in zijn grote VERLOSSINGSWERK. Er is geen duidelijke vermelding van het werk van engelen aan mensen voor de roeping van Abraham. Vanaf die tijd wordt er regelmatig melding gemaakt van hun bediening op aarde (Gen. 18; 19; 24:7, 40; 28:12; 32:1). Ze verschijnen om afgoderij te berispen (Richteren. 2:1-4), om Gideon (Richteren. 6:11-12), te roepen en om Simson (13:3). te heiligen. In de dagen van de profeten, vanaf Samuel verschenen de engelen alleen als zij het nodig hadden. (1 Koningen 19:5; 2 Koningen 6:17; Zach. 1-6; Dan. 4:13, 23; 10:10,13, 20-21).

Toen Jezus Christus naar de aarde kwam om te sterven, begon er een nieuwe tijd in de bediening van engelen. Ze kwamen met hun Heer naar de aarde om Hem bij te staan in zijn leven op aarde. Ze voorspelden zijn komst (Matt. 1:20; Lucas 1:26-38), dienden hem na zijn verzoeking en doodsangst (Matt. 4:11; Lucas 22:43), en verkondigden zijn opstanding en hemelvaart (Matt. 28:2-8>; John 20:12-13; Acts 1:10-11).

Nu bedienen ze het volk van God (Hebr. 1:14; Ps. 34:7; 91:11; Matt. 18:10; Hand. 5:19; 8:26; 10:3; 12:7; 27:23). Ze verheugen zich over een zondaar die zich bekeert (Lucas 15:10). Ze dragen de zielen van de verlosten naar het paradijs (Lucas 16:22); en ze zullen de predikers zijn van het oordeel op de grote dag des oordeels (Matt. 13:39,41, 49; 16:27; 24:31).

BESCHERMENGELEN? - De passages (Ps. 34:7, Matt. 18:10) worden gewoonlijk aangehaald als het gaat over het idee dat elk individu een persoonlijke beschermengel heeft, maar dat is niet terecht. Ze geven slechts aan dat God de bediening van engelen gebruikt om zijn volk te bevrijden van kwellingen en gevaar en dat de engelen het niet beneden hun waardigheid achten om zelfs kinderen en de minsten onder Christus' discipelen te dienen.

DE ENGEL ZIJNS AANGEZICHTS - De engel van zijn aanwezigheid (Jes. 63:9. Vergelijk Ex. 23:20-21; 32:34; 33:2; Num. 20:16) waar soms naar verwezen wordt is waarschijnlijk een aanduiding van de Messias als de beschermer van zijn volk. Anderen menen dat de uitdrukking verwijst naar Gabriel (Lucas 1:19).

Wanneer het manna engelenvoedsel wordt genoemd in de psalmen is dat slechts om aan te geven hoe hemels en uitmuntend het was. (Psalm 78:25).

Over engelen nagedacht  (2)

Geschapen wezens

"Looft Hem, al zijn engelen, looft Hem, al zijn heerscharen. Looft Hem, zon en maan, looft Hem, al gij lichtende sterren. Looft Hem, hemel der hemelen, en gij wateren boven de hemel. Dat zij de naam des Heren loven, want Hij gebood en zij waren geschapen." (Psalm 148:2-5)

Onsterfelijk

"En Jezus zeide tot hen: De kinderen dezer eeuw huwen en worden ten huwelijk genomen, maar die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. Want zij kunnen niet meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn." (Lucas 20:34-36)

Machtige en gehoorzame dienaars van God
"Looft de Here, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord." (Psalm 103:20)

Groot in aantal

"Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen." (Hebreeën 12:22)

Geen mannen en geen vrouwen

"Immers, in de opstanding huwen zij niet en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zijn als engelen in de hemel." (Matthéüs 22:30)

Niet perfect

"Zie, in zijn dienaren stelt Hij geen vertrouwen, en bij zijn engelen vindt Hij dwaling." (Job 4:18)

Meestal onzichtbaar, soms zichtbaar
Zie het verhaal van Bileam in het bijbelgedeelte van vandaag.

Wezens met emoties
"Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert." (Lucas 15:10)

De Bijbel en ook Jezus laat geen ruimte om te twijfelen aan het bestaan van engelen. Ook al is het bestaan van engelen voor ons niet zo gemakkelijk te begrijpen, er wordt een beeld geschilderd van geschapen, emotionele wezens, met veel wijsheid en kracht, die God dienen. Ze zijn echter niet perfect en ze vermenigvuldigen zich niet.
Morgen meer over de bediening van engelen in het leven van christenen en van niet-christenen.

Over engelen nagedacht  (3)

Engelen leiden

"Hij zal zijn engel voor uw aangezicht zenden." (Genesis 24:7b)
"Een engel des Heren sprak tot Filippus en zeide: Sta op en ga tegen de middag de weg op, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza." (Handelingen 8:26)

Engelen beschermen

"De Engel des Heren legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen." (Psalm 34:8)
Zie ook het bijbelgedeelte van vandaag en het vers van vandaag.

Engelen bemoedigen

"Want deze nacht heeft een engel van God, wie ik toebehoor en die ik vereer, bij mij gestaan, en hij heeft gezegd: Wees niet bevreesd, Paulus." (Handelingen 27:23,24a)
"Doch zie, daar raakte een engel hem (Elia) aan en zeide tot hem: Sta op, eet." (1 Koningen 19:5b)

Ik ben er vast van overtuigd dat God ons door Zijn engelen veel meer leidt, beschermt en bemoedigt dan wij ons kunnen realiseren. Als wij straks bij de Heer zijn en terug mogen kijken op Zijn liefdevolle zorg voor ons zullen ons ongetwijfeld veel onbegrijpelijke 'toevalligheden' duidelijk worden.

Over engelen nagedacht  (4)

Engelen kondigden Zijn komst aan

"En de engel (Gabriël) zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven." (Lucas 1:30,31) "Zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest." (Matthéüs 1:20b)

Engelen kondigden Zijn geboorte aan

"En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde." (Lucas 2:10-13)

Engelen beschermden Hem

"Zie, een engel des Heren verschijnt Jozef in de droom en zegt: Sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte, en blijf aldaar, totdat Ik het u zeg." (Matthéüs 2:13a)

Engelen dienden Hem

"Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem." (Matthéüs 4:11)

Engelen waren getuigen van Zijn opstanding

"En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw." (Matthéüs 28:2,3) "Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid." (1 Timótheüs 3:16)

Engelen vergezelden Hem bij Zijn hemelvaart

"En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen." (Handelingen 1:9-11)

Engelen zullen Hem vergezellen bij Zijn wederkomst

"De Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel." (1 Thessalonicenzen 4:16a)

Over engelen nagedacht  (5)

Engelen jubelden toen God de wereld schiep

"Waar waart gij (Job), toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt! Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers! Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden?" (Job 38:4-7)
In deze verzen wordt het woord engelen niet gebruikt, maar het is duidelijk dat hier gesproken wordt over engelen. Immers, wie anders zouden getuige hebben kunnen zijn van de schepping?

Engelen waren bij de verschijning van God aan Mozes op de berg Sinaï

"Deze (Mozes) is het, die in de vergadering in de woestijn met de engel was, die tot hem sprak op de Sinaï, en met onze vaderen; en hij ontving levende woorden om die u te geven." (Handelingen 7:38)
Zie ook Exodus 19:1-20:17.

Engelen zullen een belangrijke rol spelen bij het 'binden' van satan

"En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten." (Openbaring 20:1-3)

De engelen zullen de uitvoerders van het oordeel zijn

"Zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars." (Matthéüs 13:49)

Verder waren engelen vele malen boodschappers van God in de Oud Testamentische tijd en ook na de geboorte van Jezus Christus.

Een opsomming: Hagar (Genesis 16:7-14), Abraham (Genesis 18:2-15), Lot (Genesis 19:1-22), Jakob (Genesis 28:12), Mozes (Exodus 3:2), Jozua (Jozua 5:13-15), Gideon (Richteren 6:11-24), David (2 Samuël 24:16,17), Elia (1 Koningen 19:5-7), Daniël (Daniël 6:23), Zacharia (Zacharia 2:3), Jozef (Matthéüs 1:20-25), enkele vrouwen (Matthéüs 28:1-7), Zacharias (Lucas 1:11-20), Maria (Lucas 1:26-38), de herders (Lucas 2:9-15), Maria van Magdala (Johannes 20:11-13), de apostelen (Handelingen 1:10,11), Petrus (Handelingen 5:19,20), Filippus (Handelingen 8:26), Cornelius (Handelingen 10:3-8), Paulus (Handelingen 27:23,24), Johannes (Openbaring 1:1).


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)


Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG