Afbeelding Missale Romanum - 013                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

DE TWEEDE EN DERDE VERZOEKINGMatteüs 4:1 t/m 11

Uit het evangelie volgens Mattheüs:

"Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij ten laatste honger. En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden. Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige stad en hij stelde Hem op de rand van het dak van de tempel, en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Jezus zeide tot hem: Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken"

De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9 en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ 10 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 11 Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.


Nagedacht over : De verzoeking in de woestijn

“Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf Hij veertig dagen rond in de woestijn, waar Hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at Hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had Hij grote honger. De duivel zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.’ Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen.”’ Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen Hem: ‘Ik geef U de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; als U in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van U zijn.’ Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette Hem op het hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal Hij opdracht geven om over u te waken.” En ook: “Op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ Maar Jezus antwoordde: ‘Er is gezegd: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij Hem vandaan. (Lucas 4:1 13)


Over: Standhouden in verzoeking

Stel dat je met elkaar een plan zou moeten ontwerpen voor de ideale wereld. Hoe stel je je zoiets voor? Misschien zou je eerst met elkaar een lijstje van dingen opstellen die er op de `ideale wereld' moeten zijn of juist niet moeten zijn.     Idealen dus. Je zou kunnen denken aan:

- voedsel en vrijheid voor iedereen
- geen godsdienstconflicten en oorlogen
- een wereld die voor iedereen leefbaar is.

Daarna zou je er aan kunnen gaan denken wat voor regels er zouden moeten komen. Regels die goed zijn voor iedereen en die iedereen zal naleven.
Voordat Jezus zijn werk begon, lezen we dat Gods tegenstander naar Hem toekomt. Hij liet onder andere het plan zien dat hij met de wereld had, maar dat was niet Gods plan. Daarombrak Jezus het gesprek af. Waarom eigenlijk?
Daarna werd Jezus door de Heilige Geest naar de woestijn geleid om door de duivel op de proef te worden gesteld. Hij bleef daar veertig dagen en veertig nachten. Al die tijd at Hij niet en tenslotte kreeg Hij honger. De duivel kwam naar Hem toe en zei: “Verander deze stenen toch in brood. Dan is dat het bewijs dat U de Zoon van God bent.” “Nee,” antwoordde Jezus, “want er staat geschreven dat eten niet het belangrijkste is, maar dat echt leven bestaat uit het gehoorzamen van elk gebod van

Wat is dat: verzoeking?

Jezus weigerde op de voorstellen van de duivel in te gaan omdat het verzoekingen waren. Een verzoeking of verleiding is iets verlangen wat verkeerd is. Het heeft twee kanten:

- doen wat je eigenlijk niet zou moeten doen.
- niet doen wat je zou moeten doen.

Bijvoorbeeld als je je zin niet krijgt, zegt er een verlangen binnenin je: als je naar mij luistert dan krijg je wat je hebben wilt. Wie naar een verkeerd verlangen gaat luisteren en toegeeft aan verzoeking, keert zich daarmee van God af. Jakobus zegt: "Het zijn uw eigen slechte verlangens die u in verleiding brengen.*[1]).
Later onderwees Jezus zijn leerlingen ook over verzoekingen. In het Onze Vader, het gebed dat alle christenen kennen, gaat het daarover. "Leidt ons niet in verzoeking" en meteen volgt erop "maar verlos ons van de boze". Die twee gaan altijd samen: verzoeking en de boze, net zoals God en het goede ook altijd samengaan.
Gelukkig zijn er ook goede verlangens. Het vermogen om te kiezen en de wil om iets te bereiken zijn juist grote geschenken. Die maken het leven juist mooi. Maar de duivel is er een meester in om de mensen in de war te brengen, zodat ze niet weten wat nu goede en wat verkeerde verlangens zijn. Wie almaar het kwade blijft doen,
raakt eraan verslaafd. Jezus zei hiervan: "Ieder die zondigt, is een slaaf van de zonde." En één van de spreuken van Salomo luidt: “Wie zich beheerst, is sterker danwie een stad inneemt.

Toen Jezus verzocht werd

Aan het begin van Jezus' openbare optreden werd Hij verzocht. Dat gebeurde in de woestijn van Juda, waar Jezus heenging nadat Hij in de Jordaan gedoopt was. Daar vastte Hij veertig dagen.
De duivel zoekt altijd een zwakte bij de mens op. Bij Jezus was dit honger, want Hij had veertig dagen en veertig nachten niet gegeten. De duivel sprak Jezus aan over broden maken. Wat een prachtig idee: een woestijn vol broden. Het zou een mooi begin zijn om het voedselprobleem aan te pakken. Dat zou ook een bewijs zijn dat Hij de Messias was. Daarom zei de duivel: “Maak je eigen manna", je bent immers Gods Zoon!" Jezus antwoordde met de woorden uit de Bijbel. "Een mens leeft niet van brood alleen, hij leeft ook van elk woord dat God zegt." Dus serieus nemen wat God heeft gezegd. Dat is even belangrijk als brood.
De tweede verzoeking vond plaats op één van de bijgebouwen van de tempel. Die rezen hoog uit boven het Kidron-dal, bijna 200 meter. Deze keer begon de duivel met het aanhalen van de Bijbel en daagde Jezus uit: “Spring naar beneden!” (want in de Bijbel staat dat engelen je zullen opvangen: was dat even een bewijs van zijn goddelijke macht!). Wanneer iemand een bijbeltekst noemt, denkt men wel eens "Wat goed!". Maar het kan ook heel verraderlijk zijn, zoals blijkt uit dezegeschiedenis.
Ook nu antwoordde Jezus met een bijbelwoord: "Er staat ook dat wij de Here, onze God, niet mogen uitdagen."
De derde verzoeking was de brutaalste. In een visioen toonde hij Hem alle koninkrijken van de wereld met al hun rijkdom, kennis en cultuur. De machtige rijken van Babylon, Perzië, Griekenland, Rome en van alle koninkrijken die nog zouden komen. De duivel bood ze Jezus zomaar aan, als Hij maar even voor hem zou knielen. Dan hoefde Jezus niet eens te lijden aan het kruis! Dat was eigenlijk de grootste verleiding van allemaal: wereldheerschappij, maar wel... tegen de wil van
Zijn Vader. Voor de derde keer antwoordde Jezus vanuit de Bijbel: "Geef niemand anders eer dan de Here, uw God. Doe alleen wat Hij zegt.” <3> <4>

Op het verkeerde paard wedden

De uitdrukking hierboven komt oorspronkelijk uit Engeland. Daar trekken de paardenrennen altijd veel mensen en er wordt dikwijls veel geld vergokt. Soms zetten mensen hun halve vermogen op het spel in de hoop dat zij nog rijker worden
dan ze al zijn. Maar als hun paard de race niet wint, zijn ze die helft ook kwijt. Zoiets kun je maar één keer doen, maar daarna nooit meer. . .
Veel mensen vinden het best mooi wat Jezus zegt. Maar horen en doen zijn twee. Vaak komt men niet eens op het idee om dat ook echt te gaan doen. Anderen redeneren: Doen wat Jezus zegt? Natuurlijk, maar zorg dat niemand het te weten
komt, want anders lachen ze je uit.
Toch wed je dan eigenlijk op het verkeerde paard. Het lijkt alsof je het goed hebt, maar dat is maar schijn. Want na een poos (soms na jaren) gaat dat verkeerde paard langzaam lopen, het wordt moe of het gaat mank. Dan haalt het goede paard het in en die krijgt de prijs. Jezus' woorden serieus nemen is beslist geen gok, want Hij zelf staat erachter.
In de Bijbel heeft verzoeking altijd twee kanten: Verzoeking Beproeving Jezelf schade toebrengen door kwaad te doen.
God laat verzoeking toe om je te leren Hem trouw te blijven (beproeving).
Paulus zegt hierover belangrijke dingen: De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon. God is trouw; Hij zal
ervoor zorgen dat de beproevingen niet te veel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent.
God wil je dus sterk maken, zodat je weerstand kunt bieden en niet weerloos en willoos doet wat verkeerd is.

Wie is de duivel en wie is Jezus?

De duivel is niet zomaar een verzinsel, een stukje folklore waarom we nu kunnen lachen. Hij was een hooggeplaatste engel die zichzelf boven God wilde verheffen, maar die daardoor juist diep gevallen is. Hij heeft nog steeds veel macht en maakt het de mensheid moeilijk zoveel hij kan. Luther dichtte:

De vijand rukt (op) vast aan(een)
Met opgestoken vaan(dels)
Hij draagt zijn (uit)rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen.

Zijn Griekse naam is `diabolos'. Dat betekent: hij die alles door elkaar gooit. Wanneer God iets heeft gezegd, dan zegt de duivel het net even anders. Hij draait Gods wetten zo om dat de mensen denken dat zij alles zelf kunnen. Bijvoorbeeld met
behulp van de moderne wetenschap en techniek. Hij maakt dat de mensen negatief denken over God of dat Hij helemaal niet bestaat.
De duivel wordt ook wel de verzoeker of verleider genoemd. Daarom noemde Jezus hem `de vader van de leugen.’ *[4]) Luther heeft hem eens ‘de aap van God’ genoemd. Hij is niet origineel, maar aapt God als het ware na. Hij is zelf geen
schepper, maar laat de mensen geloven dat zij ook `goden' kunnen worden en hun eigen werelden kunnen scheppen, als zij hem maar volgen.< 5> <6>
Jezus heeft de duivel weerstaan. Met het beste middel dat er is: het Woord van God. Hiermee kunnen ook mensen de duivel weerstaan. Dat kan door te rekenen met Jezus en zijn woord. Dan heeft Gods tegenstander al verloren. Jakobus 1 vers 12 luidt:

"Gelukkig is de man die overeind blijft in de beproeving.
Heeft hij de proef doorstaan, dan ontvangt hij het leven,
de prijs die God beloofd heeft aan wie Hem liefhebben." 

Jezus zondigde niet. De Bijbel laat er geen onzekerheid over bestaan dat Jezus als mens volmaakt was en niet gezondigd heeft op aarde. Anders had Hij zichzelf niet als een smetteloos offer aan God kunnen brengen, als een onberispelijk en vlekkeloos lam. Dan zou Hij voor zijn eigen zonden zijn gestorven, maar niet voor de zonden van zijn volk en van de hele wereld.
Toch was Jezus ook gelijk aan de mensen. Hij kon verzocht worden zoals zij. Maar Jezus' oorsprong was niet als van alle mensen. Hij was uit de hemel geboren. Hij maakte een nieuw begin. Door te luisteren naar Gods stem was Hij in staat om een volmaakt leven te leiden.
In de verleiding of verzoeking waaraan Jezus blootstond heeft Hij stand gehouden. Want Hij was en is de Zoon des mensen en de Zoon van God. Daarom komt Jezus alle eer toe.


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG