Afbeelding Missale Romanum - 006                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

DE AANKOMST VAN DE WIJZEN UIT HET OOSTENNaar begin van deze serie        


BIJBELTEKST Mattheüs 2

Vooraf dit :

De Wijzen uit het Oosten zijn de drie wijzen (magiërs) die er door koning Herodes rond het jaar nul op uit waren gestuurd om de voorspelde geboorte van een messias (koning der Joden) te ontdekken en aan hem door te geven, zodat deze bedreiging van zijn troon op tijd verhinderd kon worden.

Deze Drie Koningen vonden de voorspelde messias aan de hand van het schijnsel van de Ster van Bethlehem, om vervolgens zó door het wonder van de geboorte van het kindje Jezus bevangen te worden, dat zij hun oorspronkelijke opdracht van koning Herodes verzaakten.

De Drie Koningen (Caspar, Balthazar en Melchior) droegen geschenken bij zich (goud, wierook en mirre), en hadden al een lange reis achter de rug voordat zij Jezus werkelijk vonden, temeer daar zij in eerste instantie naar een paleis zochten om de nieuwe koning te vinden. De bijbel beschrijft hoe een ster de wijzen bij een huis brengt, dus geen stal.

Mogelijk duurde het twee jaar vanaf het moment dat de Ster van Bethlehem de geboorte van Jezus aankondigde, en reisden de wijzen lang rond voordat zij het kindje Jezus (geen baby meer) in een huis in Nazareth (niet Bethlehem) vonden.

De Twaalf Dagen van Kerstmis is de periode tussen de geboorte van Jezus (1e Kertsdag) en de dag dat de Drie Wijzen de kribbe van Jezus bereikten (Epifanie).

Uit het evangelie  naar Mattheüs


1 Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2 Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ 3 Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4 Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias (2:4) de messias – Grieks: ho christos. Deze titel ging al in een vroeg stadium deel uitmaken van Jezus’ naam: ‘de christus’ werd ‘Jezus Christus’. Soms is het moeilijk te bepalen of de titel (‘de christus’) of de naam (‘Christus’) bedoeld is. Bij het vertalen van de titel is gekozen voor ‘(de) messias’ omdat hierin het duidelijkst naar voren komt dat de titel geworteld is in Joodse verwachtingen van een persoon die van God de volmacht heeft ontvangen om een centrale rol te spelen in de eindtijd.geboren zou worden. 5 ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: 6 “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 7 Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8 en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ 9 Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. 10 Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11 Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12 Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.
13 Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.’ 14 Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. 15 Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’
16 Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen. 17 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: 18 ‘Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.’
19 Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. 20 De engel zei: ‘Sta op, ga met het kind en zijn moeder naar Israël. Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven.’ 21 Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël. 22 Maar toen hij daar hoorde dat Archelaüs zijn vader Herodes was opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzingen in een droom week hij uit naar Galilea. 23 Hij ging wonen in de stad Nazaret, en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: ‘Hij zal Nazoreeër genoemd worden.’

Bijbel

De vermelding van de wijzen in de bijbel is betrekkelijk summier: slechts in het Evangelie naar Mattheüs wordt van hun aanbidding verteld.[1] Hun precieze herkomst, hun namen, zelfs hun aantal worden niet vermeld.

Wel wordt verteld dat de wijzen vanuit het oosten naar Jeruzalem kwamen omdat ze een ster hadden gezien. Uit de verschijning van de ster hadden zij opgemaakt dat de langverwachte, ware "koning der Joden" zojuist was geboren. Dit kwam de toenmalige koning der Joden, Herodes I, ter ore. Herodes was zeer bevreesd voor troonpretendenten, hij liet zelfs zijn eigen zoons Alexander en Aristobulus[2] (7 v. Chr.) en Antipater[3] (4 v. Chr.) executeren uit vrees dat ze hem van de troon zouden stoten. De geboorte van een andere koning was dan ook slecht nieuws voor hem. Hij ontbood de schriftgeleerden en priesters aan zijn hof om te weten te komen waar de Messias geboren zou worden. Volgens de profetie was dat in Bethlehem. Daarna ontbood hij de wijzen en gaf hen de opdracht om de pasgeboren Messias in Bethlehem te gaan opzoeken. Hij speldde de wijzen op de mouw dat hij wilde weten waar het kind was, zodat hij hem zelf ook hulde kon gaan bewijzen, maar in werkelijkheid wilde hij zijn rivaal uit de weg ruimen.

De wijzen zagen terwijl ze in Jeruzalem waren de opvallende ster weer aan het firmament. De ster ging hen voor en bleef staan boven de plaats waar het kind verbleef. Op die manier vonden de wijzen Maria en de pasgeboren Jezus. Ze vielen op hun knieën en boden het kind goud, wierook en mirre aan.

In een droom werden de wijzen tenslotte gewaarschuwd niet naar de sluwe Herodes te gaan. Ze keerden stiekem langs een andere route naar hun land terug.

Toen Herodes ontdekte dat hij bedrogen was liet hij de kinderen in Bethlehem tot de leeftijd van twee jaar vermoorden om er zeker van te zijn dat de pasgeboren Koning, Jezus, er bij zou zijn.

Datering

Herodes overleed in 4 v.Chr.. Op grond van het verhaal van de wijzen uit het oosten heeft men dan ook geconcludeerd dat Jezus' geboorte kort daarvoor plaatsvond.

Afkomst

In de Griekse grondtekst van het bijbelboek Matteüs worden de Wijzen uit het oosten met het woord μάγοι (magoi) aangeduid. Omdat dit woord oorspronkelijk priesters van het zoroastrisme aanduidt,[4] is wel voorgesteld dat de Wijzen uit het oosten dergelijke priesters waren.[5] Er is bovendien een apocrief boek (het Arabische evangelie van de Kindertijd van Jesus) waarin staat dat de Magi Jesus bezochten omdat zijn komst door de profeet Zoroaster voorspeld was.[6] De meeste wetenschappelijke commentaren zijn echter van mening dat deze identificatie niet met zekerheid gemaakt kan worden,[7] omdat het het woord μάγοι (magoi) in meer algemene zin ook gebruikt wordt voor mensen die toekomstige gebeurtenissen kunnen voorzien, of voor 'magiërs' en 'astrologen'.[8] Bovendien is niet duidelijk of 'het Oosten' inderdaad betrekking heeft op Perzië, of dat het gaat om Babylonië (waarbij men dan doorgaans aan astrologen denkt)[9] of Arabië.[10]

Legende

Legendevorming heeft het Mattheüsverhaal uitgebreid.

Mattheüs noemt het aantal wijzen niet, maar waarschijnlijk is uit het aantal geschenken de conclusie getrokken dat er drie wijzen moeten zijn geweest. Het specifiek oosterse aspect van de magiërs is veranderd in dat van voor een West-Europees publiek meer herkenbare koningen. De drie koningen zijn: Caspar (een 20-jarige Aziatische jongeman die wierook schonk), Melchior (een 60-jarige, blanke, Europese grijsaard met een baard die goud schonk) en Balthasar (een 40-jarige, bebaarde, zwarte man uit Saba, Ethiopië die mirre schonk). De koningen vertegenwoordigen daarmee de drie toen bekende werelddelen de drie leeftijden van de man. Volgens de legende werden de koningen later gedoopt door Sint Thomas. Ze zouden daarna bisschoppen zijn geworden in India. Een Iraanse legende verhaalt dat de wijzen uit de Iraanse stad Saveh afkomstig waren.

Een pracht verhaal 

Wat zie je in de nacht, als het donker is ?
Soms zie je niets.
Soms zie je de maan en de sterren aan de hemel.
De maan en de sterren zijn hemellichten.
Weet je hoeveel sterren er aan de hemel staan ?
Nee, dat kun jij niet weten, dat weet God alleen.
God, de Schepper van de sterren, heeft ze allemaal een plaats gegeven. 

In de Bijbel staat een geschiedenis over wijze ( knappe ) mannen, die veel naar de sterren kijken en belangrijke dingen opschrijven.
In het oosten, een ver land, wonen zulke mannen. Ze heten : de wijzen uit het oosten. Ze wonen in een land waar het donker is.
Donker ? Ja, het is donker in het oosten. Weet je waarom ? Omdat de mensen God niet kennen. Als je God niet kent, is het donker, ook al loop je in de zon.
Als je God niet kent, is het donker in je hart.
Als je nooit over God hoort, weet je dat niet eens.
Daarom is het zo belangrijk om over God te horen, want een donker hart is niet goed. Met een donker hart leef je buiten God. En buiten God is het donker.
Donker van het verkeerde dat zonde heet. En je weet dat zonde ongehoorzaamheid tegen God is.
In de Bijbel leert God ons niet alleen dat het donker is in ons hart door de zonde, maar Hij leert ons ook dat een donker hart licht kan worden door het werk van een Ander. Die Ander is de Verlosser. De Verlosser is ook God. De Verlosser moet wel God zijn, anders zou Hij geen verlossingswerk kunnen doen.
Verlossingswerk werk is trekken uit het donker van de zonde tot het licht.
De Verlosser is het Licht van de wereld, Die het goed kan maken tussen God en een mens die zelf de weg naar God nooit meer  kan vinden. Het Licht, de Verlosser, wijst de weg. Hij is de Weg.

Op een nacht zien de wijzen uit het oosten een bijzondere ster aan de hemel.
Ze kijken in hun boeken of er iets over deze ster geschreven staat.
Opeens roepen ze :”Ja, er staat iets belangrijks over deze ster. Er staat dat er een Koning geboren is als er een bijzonder ster aan de hemel te zien is. Er moet een koning bij de Joden geboren zijn.”
De Joden wonen in het land Israël.
De wijzen uit het oosten weten dat Jeruzalem een belangrijke stad is in het land Israël. Ze denken dat de Koning daar wel geboren zal zijn.
De wijze mannen verlangen naar de Koning en willen Hem zien. Ze willen Hem niet alleen zien, ze willen ook voor Hem buigen.
Ze zeggen tegen elkaar :”Kom, wij gaan de Koning zoeken.”
Weet je dat God ervoor zorgt dat de wijze mannen uit het donkere land, naar de Koning verlangen.
De Koning is het Licht van de wereld. God geeft een verlangen in het hart van de wijzen uit het oosten, dat ze uit het donkere land gaan op zoek naar de Koning,  Die gekomen is om uit het donker van de zonde te trekken tot het licht van God.
God zorgt er ook voor dat een licht van de hemel, een ster, de weg wijst om de Koning te vinden. De Koning is de Verlosser. 

De wijze mannen gaan op reis.
Ze nemen de duurste cadeaus uit hun land mee voor de Koning. Na een lange reis komen de wijze mannen in Jeruzalem.
Ze vragen aan de mensen :
”Waar is de geboren Koning van de Joden ? Wij hebben Zijn ster gezien in het oosten en zijn gekomen om Hem te aanbidden.”
De mensen  in Jeruzalem kijken verbaasd. Ze hebben niet gehoord dar er een Koning geboren is.
In Jeruzalem staat een mooi paleis, waar koning Herodes woont. Daar is echt geen koningskind geboren. Anders zouden ze het wel geweten hebben. Dan was de stad wel versierd.
Koning Herodes hoort dat er wijze mannen in de stad gekomen zijn om een koning te zoeken. Hij denkt, zou er ergens een koning geboren zijn ? Zou die andere koning mij wegjagen als hij groot wordt ? Dat mag niet gebeuren. Ik wil koning blijven.
Koning Herodes is een boze koning. Een koning met een donker hart, waar de duivel de baas is. De koning bedenkt een gemeen plan. Een plan om de Koning, die de wijzen uit het oosten zoeken, te doden.  Wist hij maar waar die Koning geboren was. Het is een Koning van de Joden. Wacht, hij zal het aan de Joden zelf vragen.
Hij weet dat er mannen  van de Joden zijn die veel uit debijbelboeken weten. Misschien staat daar wel in waar die Koning zal geboren worden.
De koning vraagt het aan  mannen, die schriftgeleerden heten.
Nou, die kunnen het precies vertellen. Ze zeggen :”Ja, er zal eens een Koning geboren worden. Niet in Jeruzalem, maar in Bethlehem, het staat in de bijbelboeken.”
Nu weet koning Herodes waar de koning geboren is die de wijze mannen zoeken.
Dat weet hij uit de Bijbel.
In de Bijbel kun je alles leren over de Koning die de wijzen uit het oosten zoeken. Een Koning die nodig is om je donker hart licht te maken. Daarom is het zo belangrijk, ook voor jou, om in de Bijbel te lezen en er in te zoeken naar de Koning die het Licht voor je hart is.
Koning Herodes weet het, maar hij zoekt geen Koning voor zijn hart. Hij wil de Koning doden. Dat is erg.
Doe zijn voorbeeld niet na, maar zoek de Koning, net als de wijzen uit het oosten. Zoek Hem nu in de Bijbel en in je bidden.
De  wijze mannen moeten bij de koning komen.
Koning Herodes zegt :”Ik weet waar de Koning geboren is, in Bethlehem.
Als jullie de Koning gevonden hebben, kom je dan terug om het aan mij te vertellen ?  Ik wil de Koning ook aanbidden.”
Koning Herodes liegt. Hij wil helemaal niet buigen voor de geboren Koning.
Hij wil Hem doden., maar dat zegt hij niet.” 

De wijze mannen gaan op reis naar Bethelehem.
Wie gaan er nog meer mee ?
Niemand. Dat is erg, want als deze Koning niet de Belangrijkste wordt voor je hart, blijft je hart donker.
Alleen de Koning die de wijzen uit het oosten zoeken kan je donker hart licht maken.
Het wordt nacht.
De wijzen uit het oosten kijken naar de lucht. Ze roepen :”Kijk eens, daar is die mooie ster, die we in ons land gezien hebben.”
De ster geeft licht.
Het licht wijst de weg naar de Koning.
Daar zorgt God voor.
De wijzen uit het oosten volgen de ster.
Opeens staat de ster stil, boven een gewoon huis.
En in dat huis is de…Koning.
De wijzen uit het oosten gaan in een gewoon huis naar binnen.
Ze vinden het huis niet belangrijk, het gaat om de Koning.
Als de wijze mannen binnenkomen zien ze de Koning en Zijn moeder.
Ze gaan op hun knieën zitten en buigen voor de Koning.
Is deze Koning dan zo belangrijk ?
Ja, het is de belangrijkste Koning van de hemel en de aarde.
Deze Koning kan verlossen van de zonde.
Deze Koning kan donkere harten licht maken.
Deze Koning is de Verlosser.
Deze Koning is van God gekomen, uit de hemel naar de aarde, om Zijn werk te doen. Verlossingswerk.
Deze Koning maakt het licht in de harten van de wijze mannen.
En als deze Koning het licht maakt in je hart, krijg je ook liefde tot Hem, net als de wijzen uit het oosten.
Licht en liefde neemt het donker weg .

De wijzen uit het oosten geven hun mooie cadeaus
aan de Koning. Maar ze geven nog meer.
Ze geven hun hart.
Het betekent dat ze in deze Koning Zijn werk zien, Zijn verlossingswerk. Dat zien ze niet alleen, maar dat geloven ze ook met geloof, dat ze van God krijgen. Ze krijgen alles van God.
Door het werk van de Verlosser is het weer goed tussen God en hen. Dat is nu zalig worden door een Ander.
Misschien denk je wel : waar is de Koning nu ?
Nu is deze Koning in de hemel, maar Hij gaat nog door met Zijn verlossingswerk. Hij maakt nog donkere harten licht. Hij trekt nog uit het donker van de zonde tot Zijn licht. En dan is het pas goed.
Als er een Koning leeft, Die verlossingswerk doet, moet je zeker aan Hem vragen of Hij jou ook trekt uit het donker tot het licht.
Als dat gebeurt wordt alles nieuw in je hart.
Als dat gebeurt word je opnieuw geboren, geboren uit God.
De wijze mannen zijn blij naar hun eigen land terug gegaan. Met lege koffers, maar met een hart vol licht en liefde, gekregen van deze Koning.
De Naam van de Koning is : Jezus.  Er is maar één Naam gegeven door Wie jij gelukkig kunt worden. De Naam van Hem, Die het Licht van de wereld is.
Gaat koning Herodes nu ook naar Koning Jezus ?
Nee, de wijze mannen mogen niets aan koning Herodes vertellen van God. Ze moeten door een andere weg naar hun land. Waarom ? Omdat koning Herodes Koning Jezus wil doden en dat zal niet gebeuren

Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is