Afbeelding Missale Romanum - 005                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

Afbeelding Missale Romanum 005

Lees de Bijbelis de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

DE BESNIJDENIS VAN JEZUSNaar begin van deze serie        


BIJBELTEKST

Uit het evangelie volgens Lukas:

22 Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, 23 zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.’ 24 Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven.
25 Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. 26 Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. 27 Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, 28 nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden:
29 ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals u hebt beloofd.
30 Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
31 die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
32 een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’
33 Zijn vader en moeder (2:33) Zijn vader en moeder – Andere handschriften lezen: ‘Jozef en zijn moeder’.waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. 34 Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, 35 en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’
36 Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, 37 en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. 38 Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.
39 Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. 40 Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem.
Jezus' Besnijdenis

Naar goed joods gebruik moesten alle mannen aan God de Heer worden toegewijd d.m.v. de besnijdenis; het is het teken van het verbond tussen God en zijn volk, dat op Abraham, de aartsvader van het geloof, teruggaat. De besnijdenis diende te geschieden op de achtste dag na de geboorte van het kind.
Bij Lukas lezen we dan ook: 'Nadat de acht dagen voorbij waren en men Hem moest besnijden, ontving Hij de Naam Jezus, zoals Hij door de engel was genoemd, voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen' (Lukas 02,21).

Vijf mensen ontmoetten we vandaag in dat stuk evangelie: we komen Jozef en Maria tegen, die als goede joodse ouders met hun kind Jezus naar de tempel gaan. waar ze Simeon en Anna ontmoeten. Vijf spelers op het bijbelse toneel: Jozef, Maria, Jezus, Simeon en Anna.

Om te beginnen ontmoeten we Jozef en Maria. Lucas, de Griekse schrijver van dit evangelie, verhaalt nauwkeurig hoe zij met hun kind Jezus doen wat alle joodse ouders doen met hun eerste kind, tenminste als het een jongetje is. Allereerst laten ze Jezus op de achtste dag besnijden. Al sinds de dagen van aartsvader Abraham wordt dit gedaan. Het is een teken van: ‘Jij mag horen bij het volk, waarvan God een vriend wil zijn’: het joodse volk, waarmee God een verbond heeft gesloten. Ook nu gebeurt dit nog, ook in Nederland. Het lijkt een formaliteit, maar dat is het niet. Vergelijk het maar met de doop in de christelijke kerk. Als het goed is, is de doop beslist géén formaliteit, maar eerder een bewuste geloofskeuze van je ouders of van jezelf, als je je als volwassene laat dopen. En gelukkig zien we in de laatste jaren dat de doop steeds minder vanzelfsprekend - het hoort er nu eenmaal bij - en steeds meer een bewuste gelovige keuze wordt. Het heeft wel tot gevolg, dat er minder kinderen gedoopt worden in de kerk. Het heeft misschien op termijn ook tot gevolg, dat er meer volwassenen gedoopt zullen gaan worden in de kerk.
In ieder geval: Jozef en Maria laten hun kind besnijden. Hij krijgt bij de besnijdenis ook zijn naam: JEZUS, dat betekent: REDDER. De opdracht wordt uitgevoerd, die Maria van de engel Gabriël gekregen had: “....en u zult hem de naam Jezus geven” (Lukas 1: 31).

Het tweede dat Jozef en Maria doen is hun kind opdragen aan God. Dat gebeurde met elk eerstgeboren kind dat een zoon was. Waar dat gebruik vandaan komt? Dat heeft te maken met de uittocht uit Egypte, hét grote verhaal van de Israëlieten. In Exodus 13 lezen we over de wet op de eerstgeborenen. Alle mannelijke eerstgeborenen behoren toe aan God. Maar terwijl alle mannelijke eerstgeboren dieren aan God geofferd moesten worden, moest je je eerstgeboren zoon ‘vrijkopen’ door een éénjarig schaap en een tortelduif te offeren in plaats van je zoon. Het is immers onbestaanbaar dat de God van Israël gediend en geëerd zou willen worden door een mensenoffer. Dat deden de andere volken, de heidenen, die brachten mensenoffers. Maar de God van Israël wil daar niets mee van doen hebben. Hij doet het tegendeel: Hij zendt Jezus, zijn enige Zoon, voor ons in deze wereld. Dat vieren we met Kerst!

In Exodus 13 staat er iets opvallends bij. Daar staat: als je zoon je vraagt, waarom we dit doen, vertel hem dan dat we dit doen omdat God ons uit Egypte heeft bevrijd. We hebben God leren kennen als een God die ons helpt en bijstaat, die ons bevrijdt en in de ruimte zet. Dat mogen en willen we nooit vergeten, want we geloven, dat God ook vandaag ons nog helpen kan, ons bevrijden kan en ons ruimte geven kan!. Dat is een stukje gelovige opvoeding, waarbij duidelijk wordt hóe kerkelijke en gelovige tradities van vroeger ons ook vandaag kunnen helpen om te blijven geloven. Tradities zijn dus niet allemaal persé ouderwets en achterhaald. Integendeel: sommige tradities zijn nog heel actueel en dingen van vroeger kunnen je vandaag soms in de weg zitten in je geloof, maar kunnen je soms ook helpen in je geloof. Alle psalmen bijvoorbeeld zijn eeuwenoud. Toch lezen en zingen we ze nog steeds. Want we herkennen ons erin. We komen onszelf er in tegen!

Twee dingen vallen nog op als Jozef en Maria hun zoon Jezus in de tempel gaan opdragen. Ze doen dit ‘toen de dagen hunner reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren’. Een vrouw was n.l. een aantal dagen na de geboorte van een kind ‘onrein’. 40 dagen na de geboorte van een jongetje, 80 dagen na de geboorte van een meisje. In Leviticus 12 kunnen we daar alles over lezen. De ontmoeting met Simeon en Anna in de tempel speelt zich dus af toen Jezus ongeveer 6 weken oud was (precies de tijd van het zwangerschapsverlof in Nederland!). Het tweede wat opvalt is dat Jozef en Maria 2 tortelduiven offeren: het offer van de ‘min-vermogenden’. Rijk waren Jozef en Maria in ieder geval niet.

In de tempel ontmoeten Jozef en Maria eerst Simeon en dan Anna. Beiden zijn oude mensen: ‘senioren’ zouden wij zeggen. Maar het zijn actieve senioren, zoals je ook vandaag nog zoveel actieve bejaarden tegenkomt. Want het heersende idee van ‘zieke, zielige en arme bejaarden’ klopt echt niet. Natuurlijk zijn ze er: zieke, zielige en arme bejaarden, maar dat is een minderheid. De meerderheid van de oude mensen kan zichzelf prima redden. Onlangs hoorde ik nog het verhaal van iemand van 75, die zei: “Ik naar de bejaardensoos? Kom nou, wat moet ik nou daar bij die oude mensen?”.

Maar het opvallendste van Simeon is niet alleen dat hij actief, rechtvaardig en vroom is, maar vooral dat hij leeft met verwachting! Hij verwachtte de vertroosting van Israël, zo schrijft Lucas. Hoe oud hij ook is, hij leeft met z’n gezicht en z’n hart naar de toekomst. Hij is niet een man die alleen maar terugkijkt en verhalen vertelt in de trant van ‘toen ik jong was...toen’, hoe boeiend en leerzaam zulke verhalen ook soms kunnen zijn. Hoeveel kinderen en kleinkinderen luisteren er niet graag naar zulke verhalen. Soms kunnen je kleinkinderen je heel vriendelijk, maar ook heel beslist, vragen: ‘Hé opa, vertel nog eens van toen je......’ Een goed verhaal is prachtig natuurlijk. Ik denk wel eens: we zouden elkaar veel vaker verhalen moeten vertellen in plaats van naar de buis te kijken.

Simeon leeft dus, hoe oud hij ook is, met verwachting! Hij verwacht, zo staat er, de ‘vertroosting Israëls’. Wat wordt daarmee bedoeld? In de Groot Nieuws Vertaling wordt het duidelijker. Daar staat: “Hij zag verlangend uit naar de dag, waarop God zich over Israël zou ontfermen”. Dat wil zeggen: Simeon verwacht de Messias. Dat bepaalt zijn leven! Door de Heilige Geest weet hij dat hij nog vóór zijn sterven de Messias zal zien. En ongeveer een jaar geleden had hij meegemaakt wat er met de prister Zacharias gebeurde in de tempel. Hoe Zacharias een gezicht zag en daarna niet meer spreken kon, tot de geboorte van zijn zoon Johannes. Simeon verstond de ‘tekenen der tijden’. Aan Zacharias begreep hij dat de komst van de Messias niet lang meer kon duren. En nu hij Jozef en Maria in de tempel ziet, wordt het hem opeens duidelijk: dít is Hem, in déze Jezus gaat God iets nieuws beginnen. Een soort verlichtende ervaring van Simeon. Maar geen toevallige. Want Simeon leeft met ontvankelijkheid voor Gods Geest. Hij luistert goed en daardoor hoort en ziet hij méer!

Zo gaat dat als je je in je leven afstemt op God. Dan is de kans groot dat je méer gaat horen en zien.
En Simeon neemt Jezus in zijn armen en dankt God in een lied, wat wij nog kennen als de lofzang van Simeon. Gijs Bouwman schrijft in zijn boek ‘Met Lukas onderweg’ treffend over Simeon: “Hij is een ware gelovige, , een echt religieus mens. gelovig zijn betekent immers: geen genoegen kunnen nemen met het bestaande. geloven betekent: vertrouwen hebben in het nieuwe, dat we nog niet kennen. De hoop is niet weg te branden uit ons gelovige leven”., de bejaarde profetes in de tempel, loofde God vanwege dit kind Jezus en spreekt daar openlijk over. Nota bene: ze heeft wel lef om in dezelfde stad, waar koning Herodes woont, openlijk te spreken over MessnlijkNaar begin van deze serie  m     et lef het woord van God te spreken.

Zo ontmoeten we Jozef en Maria: zij laten ons zien hoe zinvol kerkelijke en religieuze tradities en rituelen kunnen zijn. We ontmoeten ook Simeon en Anna. Zij laten ons zien hoe een gelovig mens mag leven met verwachting. Een gelovige blijft hopen, leeft naar de toekomst toe. Want God zal z’n beloften uit het verleden in de toekomst vervullen. Zo mogen wij ieder jaar na kerst met Jezus verder gaan, vol verwachting het nieuwe jaar in, op weg naar het nieuwe Jeruzalem, naar Gods nieuwe hemel en aarde.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG