Afbeelding Missale Romanum - 001                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

DE AANKONDIGING AAN MARIAUit het evangelie volgens Lukas:

'In de zesde maand (dat de oude Elisabeth zwanger was) werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van die maagd was Maria.
Hij trad bij haar binnen en sprak:
"Verheug U, begenadigde, de Heer is met U."
Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet te betekenen had.
Maar de engel zei tot haar:
"Vrees niet Maria, want Ge hebt genade gevonden bij God. Zie, Ge zult zwanger worden en een Zoon ter wereld brengen, die Ge de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen."
Maria echter sprak tot de engel:
"Hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?"
Hierop gaf de engel haar ten antwoord:
"De Heilige Geest zal over U komen en de kracht van de Allerhoogste zal U overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht, heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen, en ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk."
Nu zei Maria:
"Zie de dienstmaagd des Heren: mij geschiede naar Uw woord."
En de engel ging van haar heen.'

ALGEMENE GEGEVENS

Annunciatie, Verkondiging, Maria-Boodschap of Aankondiging van de Heer (Annuntiationis Domini in het Latijn) is het hoogfeest ter gedachtenis van de aankondiging (annunciatie) van de geboorte van Jezus aan Maria. In de Orthodoxe en Katholieke Kerk valt deze feestdag op 25 maart, dus negen maanden voor Kerstmis.

25 maart, negen maanden voor Kerstmis, is de dag waarop de aankondiging van Christus´ geboorte wordt herdacht. Althans gewoonlijk, want wanneer deze dag in de Goede Week valt, wordt ze een of twee weken later gevierd. Het feest is bekend onder de naam Maria Boodschap, maar heet officiëel de AANKONDIGING VAN DE HEER [Latijn: Annunciatio] In wezen gaat het ook om deze aankondiging, die door de engel Gabriël wordt gedaan. Deze verschijnt aan Maria, begroet haar met de woorden: ´Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u,´ en deelt haar dan mee dat zij een zoon ter wereld zal brengen, ´de Zoon van de Allerhoogste´. Maria kan het moeilijk bevatten, te meer omdat zij geen omgang heeft met een man, maar zij gelooft en antwoordt: ´Mij geschiede naar uw woord´ (Lucas 1)

Opmerkelijk

Maria’s blijvende faam vind zijn oorsprong in haar gelovige reactie op de aankondiging in het Evangelie van Lukas, die haar voor een grote verplichting stelt. Als de engel Gabriël verklaart: “Je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.” stemt Maria in: “De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.”

Leer de personen kennen die in deze geschiedenissen een centrale rol spelen

Ze zijn alle  beschreven in twee verschillende getuigenverslagen van de geboorte van Jezus: een uit “Het Evangelie van Lukas” en het andere uit “Het Evangelie van Matteüs” (beiden boeken uit de Bijbel). Het Evangelie van Lukas vertelt over het bezoek van de engel Gabriël aan Maria en later aan haar familie Zacharias, de reis van Maria en haar verloofde naar Bethlehem voor de Romeinse volkstelling, waar ze in het met reizigers afgeladen stadje geen plek kunnen vinden om te overnachten en een engel, die herders vertelt van de geboorte van Jezus en hun nachtelijke bezoek waarbij ze de baby Jezus in een voerbak vinden.

Het Evangelie van Matteüs vertelt ons over de vragen die bij Jozef rijzen over Maria’s zwangerschap en het geruststellende bezoek van een engel in een droom. Lukas schrijft ook over de wijzen uit het oosten, die een ster volgen als ze op zoek gaan naar de langverwachte Koning van de Joden. Herodes de Grote beschouwt dit beloofde kind als een bedreiging voor zijn troon en beveelt een massamoord op onschuldige kinderen in Bethlehem. Tegen deze dramatische achtergrond worden het geloof en de toewijding van Maria en Jozef op de proef gesteld.

Hieronder vind je een korte beschrijving van de hoofdpersonen in de gebeurtenissen, die aan de geboorte van Jezus voorafgingen. De personages zijn opgesomd in alfabetische volgorde.

GOD
God is de Schepper van de wereld en de Bron van alle leven. De God die de hele wereld heeft gemaakt, de Here van hemel en aarde, woont niet in tempels die door mensen zijn gebouwd. Hij hoeft ook niet door mensen verzorgd te worden omdat Hij niets nodig heeft. Hij geeft ons leven en adem en alles wat wij nodig hebben. (Handelingen 17:24,25). Er is maar één ware god want God zegt: 'Ik ben de Here; er bestaat geen andere God'. (Jesaja 45:5a)

Gabriël
Gabriël betekent “God is mijn held” of “Gods machtige man” Hij is één van de slechts twee met naam vermeldde engelen in de bijbel. Hij is bekend in de joodse, christelijke en islamitische traditie. Engelen zijn boodschappers van God. Het is de engel Gabriël die de aankondigingen van twee wonderbaarlijke geboorten komt doen bij Zacharias en Maria. Zijn aanwezigheid heeft zowel angst als bewondering tot gevolg, hoewel de boodschappen, die hij van God moet brengen alleen maar feestelijk van aard zijn.

Jezus
Men verlangde naar Hem, men bad voor zijn komst, Hij was uitverkoren en er was eeuwen tevoren over Hem geprofeteerd. Toch kon alle verwachting ter wereld, die wereld nauwelijks voorbereiden op een Redder die in een voerbak geboren zou worden. Het Evangelie van Matteus voert zijn afstamming terug via Salomo en David tot de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob. Zijn stamboom kent namen van hoge afkomst en eenvoudige mensen. Jezus kwam in een verdeelde maatschappij, die door elkaar geschud werd door elkaar beconcurrerende politieke partijen en zijn leven was van het allereerste begin in ernstig gevaar. Terwijl velen nog wachten op een machtige oorlogsheld die zou opstaan om Gods volk te bevrijden, waren het eenvoudige herder uit het heuvelland van Judea die een glimp opvingen van de doorbraak, waar al zo lang voor gebeden was. In een armoedige begonnen een leven en een leer die een ongeëvenaarde groep volgelingen heeft geïnspireerd en dat nog steeds voor miljoenen mensen over de hele aarde.


Maria
Maria, de moeder van Jezus, hoort bij de meest gevierde vrouwen in de geschiedenis. De Orthodoxe traditie verwijst naar haar als “Theotokos” – degene die God gedragen heeft – en Katholieke en Protestante gelovigen eren haar om haar moed, deugd en geloof. De bijbelse verslaglegging is eigenlijk relatief bescheiden voor iemand die zo verheven is. Ze wordt als een tiener voorgesteld, uit hetzelfde priesterlijke geslacht als Elisabet. Haar ondertrouw met Jozef suggereert dat Maria en haar familie geen rijk leven leidden. Maria’s blijvende faam vind zijn oorsprong in haar gelovige reactie op de aankondiging in het Evangelie van Lukas, die haar voor een grote verplichting stelt. Als de engel Gabriël verklaart: “Je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.” stemt Maria in: “De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.” Deze onbegrijpelijk ervaring wordt gevolgd door de beproeving van haar wonderbaarlijke zwangerschap aan haar familie te moeten uitleggen en aan Jozef de man met wie ze in ondertrouw is. Ze ziet daarbij moedig de uitermate realistische dreiging tegemoet, dat ze voor overspel gestenigd zou worden. Het wordt nog ingewikkelder als ze in de laatste maanden van Maria’s zwangerschap onverwacht op reis moeten. Een Romeinse volkstelling, uitgeschreven door Keizer Augustus dwingt Jozef en Maria zo’n 150 kilometer – voornamelijk door woestijngebied – te reizen om van Nazaret in Bethlehem te komen. De ‘Stille Nacht’ van de geboorte van Jezus die we uit lied en verhaal kennen komt temidden van aanzienlijke moeilijkheden en zowel sociale als persoonlijke onrust.

Jozef
De evangeliën vertellen ons weinig over Jozef, hoewel zowel Matteus als Lukas zijn afstamming terugvoeren op David, de gevierde koning van Israël. Het geloof in God van Jozef en Maria wordt op de proef gesteld, wanneer Maria in verwachting raakt in de periode dat zij in ondertrouw zijn. In die tijd was ondertrouw de eerste officiële stap naar een huwelijk. Het paar werd bij de ondertrouw tot man en vrouw verklaard. Enkele maanden later – meestal bouwde hij een huis in die tijd - nam de man de vrouw naar zijn huis en gingen ze samenwonen en werd het huwelijk voor het eerst geconsumeerd. “Een rechtschapen mens” volgens het Evangelie van Matteus. Jozef staat voor een groot probleem: als hij Maria zou beschuldigen van overspel zou ze onder de joodse wet veroordeeld zijn tot de dood door steniging. Maar Jozef wilde haar “niet in opspraak brengen”. Nadat een engel in een droom tot hem spreekt, kiest hij ervoor om Maria toch als zijn vrouw te nemen en daarmee alle sociale afwijzing en moeilijkheden te verduren die daar ongetwijfeld op zouden volgen.

Elizabet
Elizabet was familie van Maria, een afstammelinge van Aaron, uit een priestergeslacht. Het Evangelie van Lucas omschrijft Elisabet en haar man Zacharias als “vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden” De sociale status van het paar werd echter ondermijnd door de onvruchtbaarheid van Elisabet, die zij als een reden om door de mensen veracht te worden ervoer. Haar verrassende zwangerschap, die door de engel Gabriël aan Zacharias werd voorzegd, schept de omstandigheden voor een tweede aankondiging voor Maria, de moeder van Jezus.. Niet lang daarna reist Maria naar het heuvelgebied van Judea om tijdens de eerste maanden van haar zwangerschap bij Elisabet en Zacharias te logeren. Op het moment dat Maria aankomt begint het kind in Elisabets buik te trappelen. Hun begroeting vormt de inspiratie voor een poëtisch lied dat bekend is geworden als de Lofzang van Maria of het Magnificat. Elisabets zoon, Johannes de Doper, zal gedurende zijn leven een webvoorbereider voor Jezus zijn.

Herodes
Herodes is the naam van een lange lijn koningen in de joodse geschiedenis (vergelijkbaar met de naam Louis in Frankrijk). Herodus de Grote werd door het Romeinse Rijk als gouverneur en Palestina aangesteld. Hij regeerde daar van 37 tot 4 v. Chr. Hij is bekend van ambitieuze bouwprojecten, die belastinggeld en de consolidatie van zijn macht door een combinatie van een meedogenloze onderdrukking van zijn onderdanen en de uitroeiing van iedereen, die een bedreiging voor zijn troon zou kunnen zijn, zijn eigen zonen inbegrepen. In het Evangelie van Matteus wordt zijn jaloezie gewekt door de komst van de wijzen, die op zoek zijn naar “de pasgeboren “Koning van de Joden”. Tijdens een woedeaanval beveelt Herodes de dood van alle jongetjes in Bethlehem onder de twee jaar. Deze beschamende slechtpartij op onschuldige kinderen is in schril contrast met het de vrede op aarde, die wordt geassocieerd met de geboorte van Jezus.

Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG